das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

ausdauernd in Vietnamesisch:

1. kiên trì


Nếu bạn kiên trì, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình.