das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

strecke in Vietnamesisch:

1. căng căng


Phương thuốc duy nhất chống lại tính kiêu căng là cái cười, và lỗi duy nhất đáng cười, đó là tính kiêu căng.