das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

umarmung in Vietnamesisch:

1. ôm ôm


Tôi bị ốm và tôi không muốn ra ngoài tối nay.