das Wörterbuch Deutsch Minus vietnamesisch

Deutsch - Tiếng Việt

zelle in Vietnamesisch:

1. tế bào tế bào


Cơ thể con người được hình thành bởi tế bào.