das Wörterbuch Französisch Minus Englisch

Français - English

un mois Englisch:

1. a month a month


I do five hundred kilometers a month.

Englisch Wort "un mois"(a month) tritt in Sätzen auf:

Months in French - Les mois en français
Top 1000 French Nouns 1 - 50
Top 1000 French Nouns 1 - 50
Nouns 1 - 50
Months in French