das Wörterbuch Polnisch Minus norwegisch

język polski - Norsk

elastyczny Norwegisch: