wprowadzenie i akcentowanie informacji

 0    35 Datenblatt    Anglove
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to top it all
To top it all not everybody is aware of the fact that it is a fundamental problem.
Lernen beginnen
Na domiar złego
Na domiar złego nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest to podstawowy problem.
in addition
In addition, if we don't act now, we will suffer catastrophic consequences in the future.
Lernen beginnen
na dodatek
Na dodatek jeśli teraz nie będziemy działać, poniesiemy katastrofalne konsekwencje w przyszłości.
anyhow
Anyhow, it still wouldn't be enough.
Lernen beginnen
tak czy owak
Tak czy owak, to nadal nie byłoby wystarczające.
above all
Above all, it is important to inform citizens about possible dangers.
Lernen beginnen
przede wszystkim
Przede wszystkim ważne jest informowanie obywateli o możliwych zagrożeniach.
describe
This report describes the results of our project.
Lernen beginnen
opisywać
Ten raport opisuje wyniki naszego projektu.
deal with
The aim of this report is to deal with the areas which need improving.
Lernen beginnen
zajmować się, traktować o czymś
Celem tego raportu jest zajęcie się obszarami, które wymagają poprawy.
outline
In this essay I would like to outline some advantages of living in the country.
Lernen beginnen
przedstawić w skrócie
W tym wypracowaniu chciałbym przedstawić w skrócie niektóre zalety życia na wsi.
point out
Perhaps we should also point out the fact that more and more tourists come to Poland.
Lernen beginnen
zaznaczać, wskazywać
Być może powinniśmy również zaznaczyć, że coraz więcej turystów przyjezdza do Polski.
given that
Given that she was acting in self-defense, she shouldn't be punished.
Lernen beginnen
zważywszy że, zakładając że
Zważywszy że działała w obronie własnej, nie powinna zostać ukarana.
since
Since there was nothing more they could do, they eventually gave up.
Lernen beginnen
jako że
Jako że nie mogli już nic więcej zrobić, w końcu się poddali.
not only ... but also
The government should not only fight crime but also prevent it.
Lernen beginnen
nie tylko ... lecz także...
Rząd powinien nie tylko zwalczać przestępczość, lecz także jej zapobiegać.
especially
The profesor was very active, especially towards the end of his academic career.
Lernen beginnen
szczególnie
Profesor był bardzo aktywny, szczególnie pod koniec swojej kariery akademickiej.
particularly
People are afraid of many things, particularly of losing someone close.
Lernen beginnen
zwłaszcza
Ludzie boją się wielu rzeczy, zwłaszcza utraty kogoś bliskiego.
in particular
I liked everything about this book, in particular the suspense built by the author.
Lernen beginnen
w szczególności
W tej książce podobało mi się wszystko, w szczególności napięcie zbudowane przez autora.
besides
Besides they should know how to act in case of danger.
Lernen beginnen
poza tym
Poza tym powinni wiedzieć jak się zachować w razie zagrożenia.
anyway
Anyway, under no circumstances should this issue be ignored.
Lernen beginnen
w każdym razie
W każdym razie ta kwestia pod żadnym pozorem nie powinna być lekceważona.
basic
The basic question is whether it is harmful or not.
Lernen beginnen
podstawowy
Podstawowe pytanie to: czy jest to szkodliwe czy nie.
clearly
Clearly there are many ways to fight addiction.
Lernen beginnen
bez wątpienia
Bez wątpienia jest wiele sposobów na walkę z uzależnieniem.
evident
It is evident that unemployment will be rising in the next few years.
Lernen beginnen
oczywisty
To oczywiste, że bezrobocie będzie wzrastać w kolejnych latach.
luckily
Luckily there is still hope.
Lernen beginnen
na szczęście
Na szczęście jest jeszcze nadzieja.
unfortunately
Unfortunately not everything depends on our good intentions.
Lernen beginnen
niestety
Niestety nie wszystko zależy od naszych dobrych intencji.
emphasise
It should be emphasised that his novels are written mainly for children.
Lernen beginnen
uwypuklać, podkreślać
Należy podkreślić, że jego powieści pisane są głównie dla dzieci.
stress
I would also like to stress that motivation is very important in the learning process.
Lernen beginnen
zaznaczać, podkreślać
Chciałbym również zaznaczyć, że motywacja jest bardzo ważna w procesie uczenia się.
indeed
There are indeed many ways to protect the environment.
Lernen beginnen
rzeczywiście, w rzeczy samej
Rzeczywiście jest wiele sposobów na to, żeby chronić środowisko.
actually
Actually opinions are divided.
Lernen beginnen
właściwie, tak się składa że
Właściwie zdania są podzielone.
moreover
Moreover we can do a lot on our own, for example recycle paper and bottles.
Lernen beginnen
ponadto
Ponadto wiele możemy zrobić na własną rękę, np. utylizować papier i butelki.
what's more
What's more, by saving water and energy we contribute to environmental protection.
Lernen beginnen
co więcej
Co więcej, dzięki oszczędzaniu wody i energii przyczyniamy się do ochrony środowiska.
furthermore
Furthermore global warming poses one of the greatest threats of our time.
Lernen beginnen
w dodatku
W dodatku globalne ocieplenie stanowi jedno z największych zagrożeń naszych czasów.
these days
These days it is hard to many young people to find a well-paid job.
Lernen beginnen
w dzisiejszych czasach
W dzisiejszych czasach wielu młodym ludziom trudno jest znaleźć dobrze płatną pracę.
nowadays
Nowadays this is not important anymore whether people are well educated or not.
Lernen beginnen
obecnie
Obecnie nie jest już ważne czy ludzie są dobrze wykształceni czy nie.
while
While most people think that it is insignificant, I am convinced that it is extremely important.
Lernen beginnen
podczas gdy
Podczas gdy większość ludzi myśli, że nie ma to znaczenia, ja jestem przekonana, że jest to niesłychanie ważne.
meanwhile
Meanwhile in a different part of town there was someone waiting for her patiently.
Lernen beginnen
tymczasem
Tymczasem w innej części miasta ktoś cierpliwie na nią czekał.
just as
They entered the room, just as I was living.
Lernen beginnen
akurat gdy
Weszli do pokoju, akurat gdy wychodziłam.
before
She waited for him to finish reading the newspaper before telling him the bad news.
Lernen beginnen
zanim
Poczekała aż skończy czytać gazetę, zanim przekazała mu złe wiadomości.
after
After returning from this exhausting trip I felt the sigh of relief. After that we had no other choice but to leave.
Lernen beginnen
po
Po powrocie z tej wyczerpującej podróży, poczułem ulgę. Po tym nie mieliśmy innego wyboru jak tylko wyjść.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.