Wykład nr 1 Fiszki

 0    62 Datenblatt    arideru12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Wymień główne cechy bakterii (6)
Lernen beginnen
1. Prokarionty 2. Ściany z peptydoglikanu 3. Rozmnażanie poprzez podział poprzeczny 4. Źródło energii - związki organiczne, nieorganiczne lub fotosynteza 5. Młodsza forma Archbacteria 6. Większe możliwości adaptacyjne
Jakie wyróżniamy kształty bakterii? (3)
Lernen beginnen
1. Kuliste 2. Cylindryczne 3. Spiralne
Jakie wyróżniamy kuliste kształty bakterii? (4)
Lernen beginnen
1. Dwoinki 2. Tetrady 3. Paciorkowce 4. Gronkowce
Jakie wyróżniamy cylindryczne kształty bakterii? (2)
Lernen beginnen
1. Pałeczki 2. Laseczki
Jakie wyróżniamy spiralne kształty bakterii? (2)
Lernen beginnen
1. Przecinkowce 2. Krętki
Z czego zbudowana jest komórka bakteryjna? (10)
Lernen beginnen
1. Otoczka 2. Ściana kom 3. Błona kom 4. Rybosomy 5. Nukleoid 6. Ziarnistości zapasowe 7. Mezosom 8. Plazmid 9. Rzęska 10. Fimbria
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii (5)
Lernen beginnen
1. Obecna u wszystkich z wyj. mykoplazm 2. Zbudowana z peptydoglikanu (mureina) 3. Mostki peptydowe: D- i L-aminokwasy 4. D-aminkowasy są odporne na proteolizę 5. Usieciowana struktura
Opisz cechy błony komórkowej bakterii (7)
Lernen beginnen
1. Składa się z białek, fosfolipidów 2.30% suchej masy to fosfolipidy a 70% to białka3. Przystosow. do pobierania subs. z zewnątrz i wyd. zbędnych prod. metabol. 4. Bariera osmotyczna 5. Zakotw. enzymów 6. Procesy syntezy ściany 7. Centum replikacji DNA
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii Gram-Dodatnich (4)1
Lernen beginnen
1. Mureina - 50-90% ściany 2. 40 warstw 3. Warstwa kwasów teichojowych i lipoteichojowych - nie wypłukuje się alkoholem 4. Białka
Opisz cechy ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych (7)
Lernen beginnen
1. LPS 2. Błona zew. 3. Przestrzeń periplazmatyczna 4. Peptydoglikan 1 warstwa 5. Błona cytoplazmatyczna 6. Mureina 10% ściany 7. Pory
Opisz budowę LPS (4)
Lernen beginnen
1. Swoisty łańcuch cukrowy (antygen O) 2. Rdzeń wielocukrowy 3. Lipid A 4. Działanie immunogenne
Opisz rolę ściany komórkowej bakterii (3)
Lernen beginnen
1. Nadaje kształt 2. Utrzymuje ciśnienie 3. Miejsce lokalizacji wielu enzymów i ważnych antygenów
Co niszczy ścianę komórkową bakterii? (2)
Lernen beginnen
1. Lizozym w łzach, ślinie, białku jaj (rozszczepia mureinę w wiązania glikozydowe 2. Penicylina na Gram +
Co tworzy Genofor? (2)
Lernen beginnen
1. Tworzy nukleoid 2. Plazmidy (pozachromosalne odcinki DNA)
Opisz właściwości Nukleoidu bakteryjnego (4)
Lernen beginnen
1. Obszar komórki prokariotycznej będący odpowiednikiem jądra 2. Nie jest oddzielony od cytoplazmy 3. Zawiera genofor 4. Cząsteczka DNA zawiera geny ułożone w zespoły
Jak dzielą się bakterie opisz właściwości? (3)
Lernen beginnen
1. Podział poprzeczny 2. Z jednej komórki powstają dwie identyczne 3. Czas podziału różny
Opisz właściwości Plazmidów (4)
Lernen beginnen
1. Pozachromosalne cząsteczki DNA 2. Konwalencyjnie zamknięte 3. Nie są niezbędne do przeżycia bakterii 4. Plazmidy koniugacyjne/płciowe - mogą być przekazywane do innej kom. bakt.
Wymień trzy drogi wymiany informacji genetycznej u prokariota (3)
Lernen beginnen
1. Transdukcja - bakteriofagi 2. Koniugacja - plazmidy koniug. 3. Transformacja - bezpośrednio ze środ.
Jak działa koniugacja u bakterii?
Lernen beginnen
W tym procesie tworzy się mostek cytoplazmatyczny (pojedyncza cząsteczka plazmidowego DNA jest przekazywana do komórki biorcy)
Jak działa Transformacja bakterii? (3)
Lernen beginnen
1. Komórka dawcy DNA obumiera po procesie 2. DNA uwalniane jest do środowiska 3. Komórka kompetentna pobiera DNA do swojego wnętrza
Jak działa Transdukcja bakterii?
Lernen beginnen
Zachodzi za udziałem bakteriofagów
Opisz właściwości Rybosomów bakteryjnych (2)
Lernen beginnen
1. Są mniejsze niż u Eukaryota, mają niższą masę i stałą sedymentację Svedberga = 70S 2. Różnice między rybosomami mają ogromne znaczenie w infekcji
Czy otoczki, rzęski i fimbrie należą do struktury komórki bakteryjnej?
Lernen beginnen
Nie, są to struktury DODATKOWE
Opisz rolę otoczki bakteryjnej (4)
Lernen beginnen
1. Bariera przepuszczalności 2. Ochrona przed fagocytozą 3. Ochrona przed wysychaniem 4. Adhezja
Opisz właściwości otoczki bakteryjnej (3)
Lernen beginnen
1. Egzopolimery, ściśle związane ze strukturami powierzchniowymi 2. Synteza jest kontrolowana genetycznie i zależy od środowiska 3. Szczepy otoczkowe wytwarzają na podłożu stałym kolonie gładkie typu S, a beotoczkowe kolonie typu R
Jakie wyróżniamy rodzaje otoczek? (3)
Lernen beginnen
1. Polisacharydowe 2. Polipeptydowe 3. Mieszane cukrowo-lipidowe lub lipidowo-cukrowe
Jak uwidocznić pod mikroskopem świetlnym otoczki?
Lernen beginnen
Barwienie pozytywno-negatywne
Co to drobnoustroje oportunistyczne?
Lernen beginnen
Zwykle obecne w środowisku, nieszkodliwe póki nie mamy upośledzonej odporności
Wymień Gram + ziarniaki katalazo-DODATNIE (3)
Lernen beginnen
1. Gronkowce (Staphyloccocus) 2. Mikrokoki (Microccocus) 3. Ziarniaki beztlenowe (Peptococcus)
Wymień Gram + ziarniaki katalazo-UJEMNE (3)
Lernen beginnen
1. Paciorkowce (Streptococcus) 2. Enterokoki, paciorkowce kałowe (Enterococcus) 3. Paciorkowce beztlenowe (Peptostreptococcus)
Wymień Gram - laseczki - wytwarzające przetrwalniki TLENOWE (2)
Lernen beginnen
1. Bacillus 2. Laseczka wąglika (B. anthracis)
Wymień Gram - laseczki - wytwarzające przetrwalniki BEZTLENOWE (4)
Lernen beginnen
1. Clostridium 2. Laseczka tężca (C. tetani) 3. Laseczka zgorzeli gazowe (C. perfringens) 3. Laseczka jadu kiełbasianego (C. botulinum)
Wymień pałeczki Gram + REGULARNE (2)
Lernen beginnen
1. Listerie, tlenowe (Listeria) 2. Beztlenowe, pałeczki kwasomlekowe (Lactobacillus)
Wymień pałeczki Gram + NIEREGULARNE (2)
Lernen beginnen
1. Maczugowce tlenowe (Corynebacterium) - Maczugowiec błotnicy (C. diphteriae) 2. Maczugowce beztlenowe (Propionibacterium) - P. acnes
Wymień pałeczki Gram - Jelitowe duże: Enterobacteriaceae (6)
Lernen beginnen
1. E. coli 2. Salmonella 3. Shigella 4. Klebsiella 5. Proteus 6. Enterobacter
Wymień pałeczki Gram - Niefermentujące (2)
Lernen beginnen
1. Pseudomonas 2. Acinetobacter
Wyjaśnij co to Drobnoustroje komensalne
Lernen beginnen
Najczęściej na powierzchni ciała - prawidłowa flora organizmu
Wymień właściwości immunogenne otoczek (2)
Lernen beginnen
1. Otoczki bakteryjne indukują odporność humoralną (produkcja przeciwciał) 2. Różnice w budowie chemicznej otoczek są podstawową wyodrębnienia typów otoczkowych w obrębie określonego gatunku
Wymień struktury lokomotoryczne bakterii (3)
Lernen beginnen
1. Rzęski 2. Włókienka osiowe 3. Fimbrie (Pili)
Opisz właściwości Rzęsek (5)
Lernen beginnen
1. Zbudowane z ułożonych helikalnie podjednostki białka flageliny 2. Zakotwiczone w błonie 3. Sztywne, długie, obracają się 4. Zapewniają ruchomość 5. Nitkowane cylindryczne twory
Z czego zbudowane są Rzęski? (3)
Lernen beginnen
1. Włókna 2. Haczyk 3. Ciałko podstawowe
Wymień właściwości Fimbrii (3)
Lernen beginnen
1. Sztywne powierzchniowe twory zbudowane z białka piliny 2. Występują u Gram - oraz nielicznie Gram + 3. Fimbrie są krótsze i delikatniejsze od rzęsek
Jakie wyróżniamy typy fimbrii? (2)
Lernen beginnen
1. Zwykłe 2. Płciowe
Jakie wyróżniamy struktury powierzchniowe bakterii i ich Rola? (3)
Lernen beginnen
1. Śluz - wielocukrowe łańcuchy 2. Glikokalis - wielocukrowe warstwy 3. Rola: ADHEZJA
Wymień ciałka zapasowe bakterii (3)
Lernen beginnen
1. Skrobia 2. Glikogen 3. Kulki tłuszczu
Opisz właściwości Przetrwalników (6)
Lernen beginnen
1. Formy chroniące 2. Powstaje wewnątrz komórki zazw. 1 3. 40% więcej białka niż kom wegetatywne 4. Niszczy je sterylizacja 5. Silne zagęszczenie protoplazmy + zahamowanie przemiany materii 6. Endospory tylko G+
Jakie bakterie mają zdolność tworzenia przetrwalników? (2)
Lernen beginnen
1. Bacillus - tlenowce 2. Clostridium - beztlenowce
Na co odborne są przetrwalniki? (5)
Lernen beginnen
1. Temperatura wysoka 2. Temperatura niska 3. Promieniowanie 4. Wysuszenie 5. Czynniki chemiczne
Jak dzielimy bakterie ze względu na zapotrzebowanie skład. odżywczych? (2)
Lernen beginnen
1. Autotrofy - źródło substancje nieorganiczne 2. Heterotrofy - źródłem substancje organiczne
Czym jest krzywa wzrostu bakterii w pożywce płynnej? (4)
Lernen beginnen
1. Faza adaptacyjna (Brak przyrostu liczby komórek) 2. Faza logarytmiczna komórki rosną (maksymalna szybkość) 3. Faza stacjonarna zużywanie substancji odżywczych + wytwarzanie prod. odpadowych 4. Faza śmierci
Podaj czynniki fizyczne wpływające na wzrost drobnoustrojów (4)
Lernen beginnen
1. Temperatura 2. Stężenie tlenu 3. pH 4. Ciśnienie osmotyczne
Jakie są wymagane temperatury poszczególnych bakterii (4)
Lernen beginnen
1. Psychofile 0 2. Psychotrofy temp. pokojowa 3. Mezofile 37 4. Termofile 45-70
Opisz Psychofile i Psychotrofy (4)
Lernen beginnen
1. Niskie temperatury 2. Problem w przechowalnictwie 3. Najczęściej Gram - (Pseudomonas, Vibrio, Aeromonas, Acinetobacter 4. Z G+ (Microccocus, Bacillus, Lactobacillus)
Opisz Mezofile (3)
Lernen beginnen
1. Grupa wzrostu w umiarkowanej temp. 2. Do mezofili zalicza się większość drobnoustrojów występujących w środowisku 3. Są to na ogół mikroorganizmy saprofityczne oraz chorobotwórcze (gronkowce, salmonella)
Opisz Termofile (2)
Lernen beginnen
1. Szeroko rozpowszechnione przyrodzie (gorące źródła, fermentacja resztek roślin, przewód pokarmowy niektórych zwierząt) 2. Większość G+ przetrwalnikujących (Bacillus, Clostridium, Streptoccocus)
Jak dzielimy bakterie ze względu na zapotrzebowanie na tlen? (4)
Lernen beginnen
1. Procaryota - zróżnicowane zapotrzebowanie 2. Bezwzględne tlenowce 3. Bezwzględne beztlenowce 4. Względne tlenowce i mikroaerofile (w obu mogą żyć)
Opisz Bezwzględne tlenowce (aeoroby) (2)
Lernen beginnen
1. Autotroficzne bakterie chemosyntezujące (Thiobacillus), bakterie śluzowe, grzyby pleśniowe i drożdże 2. Procesy biotechnologiczne np. produkcja kwasów organicznych
Opisz Bezwzględne beztlenowce (anaeroby) (3)
Lernen beginnen
1. Energia z fermentacji i oddychania beztlenowego 2. Przetrwalnikujące laseczki (Clostridium) 3. Grzyby (Mucor)
Opisz Względne beztlenowce (2)
Lernen beginnen
1. Wiele różnych gatunków 2. Rozwijają się w warunkach tlenowych i beztlenowych
Opisz Mezofile (3)
Lernen beginnen
1. Rosną najlepiej gdy stężenie tlenu jest mniejsze 2. Przykładu: (Campylobacter jejuni czy Helicobater pylori) 3. Większe stężenie powoduje zahamowanie wzrostu i zatrucie komórki
Jak dzielimy bakterie ze względu na pH? (3)
Lernen beginnen
1. Alkalofile 2. Neutrofile 3. Acidofile
Wymień Alkalofile (7)
Lernen beginnen
1. Nitrosomonas 2. Nitrobacter 3. Azotobacter 4. Vibrio cholerae 5. Streptococcus pneumoniae 6. Enteroccocus faecalis 7. Bacillus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.