Wykład nr 2 Fiszki

 0    34 Datenblatt    arideru12
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jakie są cechy charakterystyczne mikroflory fizjologicznej? (7)
Lernen beginnen
1. Zdolność zasiedlenia skóry itp. 2. Zajmuje miejsce wiązania patogenów 3. Pobudzają ukł. odpornościowy 4. Konkurują z patogenem 5. Synteza subst. o działaniu przeciwbakteryjnym 7. Nabiera właściwości inwazyjne przy zmianie lokalizacji
Jakie wyróżniamy rodzaje odporności? (2)
Lernen beginnen
1. Wrodzona (nieswoista) 2. Nabyta (swoista)
Wymień rodzaje odporności wrodzone (2)
Lernen beginnen
1. Bierna (skóra, błony śluzowe) 2. Czynna (kaszel, kichanie, wymioty, biegunka, przyspieszony metabolizm, fagocytoza)
Wymień rodzaje odporności nabyte (2)
Lernen beginnen
1. Sztuczna (preparaty immunoglobulinowe) - Czynna/ przeciwciała matki - Bierna/ surowice odpornościowe 2. Naturalna (limfocyty B i T oraz przeciwciała) - Czynna/ przebyte choroby - Bierna/ szczepienia
Wymień cechy odporności nieswoistej (5)
Lernen beginnen
1. Szybka, nie wymaga aktywacji 2. Receptory rozpoznające antygen są niezmienne 3. Celem nie są własne struktury organizmu 4. Nie pozostawia trwałej pamięci immunologicznej 5. Rozwija się niezależnie od swoistej
Wymień cechy odporności swoistej (4)
Lernen beginnen
1. Rozwija się powoli, wymaga kontaktu z antygenem 2. Receptory rozpoznające antygen wykształca się na nowo w każdej rekacji 3. Może dojść do autoagresji 4. Pozostawia pamięć immunologiczną
Pierwsza linia obrony - nieswoiste mechanizmy obronne (9)
Lernen beginnen
1. Skóra, niskie ph 2. Kwas solny 3. Niskie pH pochwy 4. Mechaniczne usuwanie mikroorganizmów 5. Ruch rzęsek 6. Przemywanie powierzchni nabłonków wydzielinami 7. Substancje bakteriobójcze 8. Naturalna flora 9. Przeciwciała igA
Wymień substancje bakteriobójcze i bakteriostatyczne (3)
Lernen beginnen
1. Lizozym 2. Laktoferyna 3. Defensyny
Druga linia obrony wymień (5)
Lernen beginnen
1. Fagocytoza 2. Naturalne komórki bójcze (NK) 3. Układ dopełniacza 4. Gorączka 5. Interferony
Co to jest układ dopełniacza? (4)
Lernen beginnen
1. Nazwa pochodzi od uzupełnienia roli przeciwciał 2. Należy do odporności nieswoistej 3. Układ dopełniacza obejmuje około 30 białek surowicy 4. Wykazuje aktywność bakteriologiczną
Jakie wyróżniamy szlaki układu dopełniacza? (3)
Lernen beginnen
1. Szlak klasyczny (kompleksy antygen-przeciwciało) 2. Szlak lektynowy (lektyna wiążąca mannozę na powierzchni patogenu) 3. Szlak alternatywny (powierzchnia patogenu)
Co to są cytokiny?
Lernen beginnen
Cząsteczki (białka, peptydy) zaangażowane w przenoszenie informacji pomiędzy komórkami podczas reakcji immunologicznej
Jakie wyróżniamy Cytokiny? (5)
Lernen beginnen
1. Interferony (IFN) 2. Interleukiny (IL) 3. Czynniki stymulujące kolonie (CSF) 4. Chemokiny 5. Inne (TNF)
Jak działają Interferony?
Lernen beginnen
Indukują stan odporności antywirusowej
Jak działają interleukiny?
Lernen beginnen
Indukują podział i różnicowanie innych komórek układu immunologicznego
Jak działają chemokiny?
Lernen beginnen
Powodują ukierunkowany ruch komórek
Jak wygląda budowa układu limfatycznego? (2)
Lernen beginnen
1. Narządy pierwotne (centralne) - Grasica (limf T) - Szpik kostny (limf B) 2. Narządy wtórne (obwodowe) - Śledziona, węzły chłonne, grudki limfatyczne
Jak działają narządy wtórne (obwodowe)?
Lernen beginnen
Kooperacja limf T i B z antygenem, współdziałanie z fagocytami i komórkami pomocnicznymi
Jakie wyróżniamy elementy odporności swoistej? (3)
Lernen beginnen
1. Limfocyt T 2. Limfocyt B 3. Przeciwciała (immunoglobuliny)
Czym jest antygen?
Lernen beginnen
Substancja (cząsteczka) zdolna do wywołania swoistej odpowiedzi immunologicznej oraz mająca zdolność do reagowania z produktami tej odpowiedzi
Jakie cechy charakteryzują antygen? (2)
Lernen beginnen
1. Immunogenność 2. Swoistość antygenowa (zdolność przeciwciał lub limfocytów do selektywnego reagowania z epitopem antygenu
Jakie wyróżniamy rodzaje limfocytów T? (3)
Lernen beginnen
1. Pomocniczne Th - stymulacja, rozpoznawanie antygenu 2. Cytoksyczne - Tc - wywołują główne reakcje cytotoksyczne 3. Supresorowe - Ts - całkowicie lub częściowo hamują Limf B i T
Jakie wyróżniamy typy limfocytów Th? (2)
Lernen beginnen
1. Th 1 - wspomaga odpowiedź typu komórkowego, stymuluje cytoksyczność i limf Tc, makrofagów. 2. Th2 wspomaga odp typu humoralnego, stymuluje wzrost limf B
Wymień cechy limfocytów B
Lernen beginnen
1. W procesie dojrzewania nabywają immunoglobuliny powierzchniowe klasy IgM i IgD jako receptory dla swoistych antygenów
Opisz immunoglobulinę (4)
Lernen beginnen
1. Mają zdolność swoistego rozpoznawanie i łączenia z antygenem 2. Występują w postaci wolnej w płynach 3. Występują w formie związanej z limf B 4. Są zbudowane z 4 łańcuchów polipeptydowych (2 lekkich i 2 ciężkich)
Jakie wyróżniamy klasy przeciwciał? (5)
Lernen beginnen
1. IgA 2. IgD 3. IgE 4. IgG 5. IgM
Jak zbudowane jest przeciwciało? (6)
Lernen beginnen
1. Kształt Y 2. Łańcuchy lepkie 3. Rejon Fab - wiąże antygen 4. Fc - fragment krystalizujący 5. V - część zmienna 6. C - część stała
Opisz IgG (4)
Lernen beginnen
1. Stanowi 80% wszystkich przeciwciał 2. Istnieją 3 podklasy IgG1, IgG3, IgG4 3. Aktywują one układ dopełniacza 4. IgG1 oraz IgG3 wiążą się z wysokim powinowactwem z receptorem obecnym na powierzchni komórek żernych
Opisz IgM (7)
Lernen beginnen
1. 1 Immunoglobulina syntezowana w rozwoju osobniczym 2. Odpowiedź pierwotna 3. Efektywnie aktywuje układ dopełniacza 4. 5-10% wszystkich 5. Postać pantameru połączona łańcuchem J 6. Z trudem dyfunduje 7. Nie przechodzi przez łożysko
Opisz IgA (6)
Lernen beginnen
1. 10-15% wszystkich 2. Główna obrona błon śluzowych 3. We krwi jako monomer, lokalnie polimer 4. Obecny w łzach, pocie i układach mocz i oddech 5. Zawiera fragmenty wydzielnicze (chroni przed proteazą) 6. Przekazywany z mlekiem matki
Opisz IgD (4)
Lernen beginnen
1. Występuje w surowicy jako monomer 2. Zaledwie 0,2% wszystkich 3. Występuje jako receptory immunoglobulinowe na powierzchni limf B 4. Funkcja nie jest znana
Jakie wyróżniamy odpowiedzi immunologiczne (typy i fazy) 4
Lernen beginnen
1. Humoralny 2. Komórkowy 1. Faza indukcyjna 2. Faza Efektorowa
Co to jest pamięć immunologiczna?
Lernen beginnen
Przyspieszona odpowiedź immunologiczna, zależna od miana przeciwciał, obejmuje wyłącznie odporność SWOISTĄ, mediatorem są Limfocyty T i B
Wtórna odpowiedź układu odporności jest...
Lernen beginnen
Silniejsza niż pierwotna, antygenowo swoista, długotrwała, skuteczniejsza

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.