wytłumaczenie wzorów z kart XD

 0    69 Datenblatt    natifilar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Cp = Cv +R (termodynamika)
Lernen beginnen
cieplo molowe przy stałym cisnieniu =cieplo molowe przy stalej objetosci +stała gazowa
1 zasada termodynamiki: 🔺️U= Q + W
Lernen beginnen
de facto zasada zachowania energii; 🔺️U - zmiana energii wewnętrznej układu; Q -ciepło dostarczone lub oddane przez układ, W - praca dostarczona do ukłaadu lub oddana przez układ (jeżeli gaz jest ściskany - wykonuje W ujemną)
kinematyka: v=🔺️r/t; a=🔺️v/t
Lernen beginnen
oba wzory dotyczą wartości ŚREDNICH, a nie chwilowych
przyspieszenie w ruchu harmonicznym
Lernen beginnen
olewamy minus w obliczeniach
efekt Dopplera - niepełny wzór
Lernen beginnen
na górze: v fali +- v odbiornika, na dole:, v fali +- v źródła
wzmocnienie/wygaszenie fali (gdy są 2 fale z różnych źródeł, gdy są zgodne w fazie!; przeciwna faza-> zamiana warunków miejscami!!!); brak w karcie wzorów
Lernen beginnen
Jeżeli różnicę dróg pokonanych przez fale da się wyrazić jako 🔺️x=nλ ->wzmocnienie; jeżeli jako 🔺️x jako 🔺️x=(2n-1)λ/2 -> wygaszenie (🔺️x - różnica dróg pokonanych przez fale, (n -dowolna liczba naturalna, (2n-1) - dowolna liczba nieparzysta)
natężenie promieniowania
Lernen beginnen
I= P/s (I - natężenje P - moc, S - powierzchnia) -ile energii pada na powierzchnię
równanie falowe
Lernen beginnen
y(x,t) = Asin[ω(t-×/v)] y-wychylenie punktu w przestrzeni, w której rozchodzi się fala; x-odległość od źródła;
natężenie promieniowania światła spolaryzowanego po przejściu przez polaryzator ustawiony pod kątem φ
Lernen beginnen
I = I° cos²φ (I° - natężenie początkowe)
moment siły
Lernen beginnen
M= r × F (nie jest przemienny; ważna kolejność! - ODWROTNA KURWA niż na karcie wzorów) - reguła LEWEJ ręki
moment pędu dla punktu materialnego
Lernen beginnen
l = r × p (l - mała literka L; de facto momentu pędu punktu NIE oznaczamy jako "J" XDDD, iloczyn wektorowy, ważna kolejność, p - pęd)
moment pędu bryły sztywnej
Lernen beginnen
L =Iω (zwykle nie oznaczamy jako J tylko jako L)
moc
Lernen beginnen
P = W/🔺️t = Q/🔺️t (Q -wydzielone ciepło) =E/🔺️t (moc nie jest określana tylko przez pracę, ale w zależności od okoliczności też inne rzeczy np czajnik - wydzielone ciepło Q; wzory są równoważne)
zmiana energii
Lernen beginnen
🔺️E = W (W - praca siły zewnętrznej)
środek masy
Lernen beginnen
x1m1 + x2m2 + ... /m1 + m2 + ... (x - współrzędne w układzie odniesienia)
III prawo Keplera
Lernen beginnen
dotyczy dwóch ciał krążących wokół tego samego środka masy to znaczy np dwóch księżyców Jowisza a nie księżyca Jowisza i Księżyca Saturna
kąt graniczny
Lernen beginnen
w kartach wzorow tylko dla przypadku, gdy osrodkiem jest powietrze (n=1), n otoczenia nie musi byc rowne 1
zdolność skupiająca (brak w kartach)
Lernen beginnen
Z = 1/f (f - ogniskowa)
powiększenie soczewki (brak w kartach)
Lernen beginnen
p = y/x = Ho/Hp (Ho- wysokosc obrazu, Hp- wtsokosc przedmiotu)
równanie pryzmatu
Lernen beginnen
ε = (n-1)φ; (φ- kąt łamiący pryzmatu, ε -kąt odchylenia promienia)
co to jest φ
Lernen beginnen
kąt łamiący pryzmatu
co to jest ε?
Lernen beginnen
kąt odchylenia promienia
kąt Brewsteda
Lernen beginnen
Światło polaryzuje przy odbiciu od granicy 2 ośrodków; jeśli: tgα =n2/n1, (n-wspolczynnik zalamania, α-kąt między PROMIENIEM PADAJĄCYM A PIONEM) to promień odbity jest całkowicie spolaryzowany (kąt padania=Brewstera) promień odbity z załamanym>kąt prosty
prędkość światła po zmianie ośrodka
Lernen beginnen
V1/V2 = n2/n1 (odwrotnie proporcjonalna)
tak do zerkniecia
Lernen beginnen
.
równoważnośc masy- energii
Lernen beginnen
jeżeli w reakcjach jądrowych ubywa trochę masy, to zamienia się ona w energię
zjawisko fotoelektryczne
Lernen beginnen
de facto zasada zachowania energii; h•f -energia fotonu (wyzej w kartach), W -praca wyjscia, Ek - energia emitowanych elektronów
energia fotonu
Lernen beginnen
f- częstotliwość padającego fotonu; h - stała Plancka
o czym mówi ten wzór?
Lernen beginnen
de facto o pędzie fotonu; p=h/λ
poziomy energetyczne atomu wodoru
Lernen beginnen
energia fotonu na n-tej powłoce, n- numer powłoki
W czym jest fala de broglie'a
Lernen beginnen
Fale materii, fale fazy – alternatywny sposób opisu obiektów materialnych tzn. dualizm korpuskularno-falowy; każdy obiekt materialny opisywany na dwa sposoby: jako zbiór cząstek lub jako fala. Efekty potwierdzające falową naturę materii: dyfrakcja cząstek
prawo Hubble'a
Lernen beginnen
Prędkości radialne oddalających się obiektów są proporcjonalne do ich odległości r., zwykle w stosunku do galaktyk etc, odwrotnosc tego prawa to wiek wszechswiata, H- stala Hubble'a
prędkość radialna
Lernen beginnen
rzut prędkości obiektu na prostą łączącą obiekt z obserwatorem (zielona linia)
siła dośrodkowa w atomie wodoru
Lernen beginnen
W ruchu po okręgu w atomie wodoru siłą dośrodkową jest siłę elektrostatyczne; mv²/r=kq1q2/r²
moment pędu elektronu w atomie wodoru
Lernen beginnen
rmv = nh/2π (n- liczba całkowita; h-stała Planck'a
Skąd wziąć Promień n-tej orbity i prędkość elektronu na n-tej orbicie
Lernen beginnen
z siły dośrodkowej w elektronie mv²/r=kq1q2/r² i z pędu elektronu rmv=nh/2π
siła wyporu czyli Archimedesa
Lernen beginnen
F=pVg (p-gęstość cieczy, V- objętość zanurzonego ciała)
praca siły parcia
Lernen beginnen
bez minusa to praca jaką wykonuje gaz np wewnątrz tłoka; a z minusem to praca, jaką wykonuje siła zewnętrzna, naciskając a natłok
ciepło przemiany fazowej
Lernen beginnen
L - oznacza ciepło parowania(=skraplania)/ciepło topnienia(=krzepnięcia), m- masa
emergia wewnetrzna gazu
Lernen beginnen
E=3/2 nRT (wynika ze wzoru na śr energię kin. ruchu postępowego cząstek)
sprawność silnika Carnota
Lernen beginnen
n= (Tg-Tc)/Tg; Tg-temp grzejnicy, Tc-temp. chłodnicy
indukcyjność zwojnicy
Lernen beginnen
L=μn²s/l
względna przenikalność magnetyczna ośrodka
Lernen beginnen
μ=μ ośrodka /μ próżni
napięcie - co wynika z tego wzoru
Lernen beginnen
z tego wynika wzór na zmianę energii kinetycznej pola Ek=qU
energia potencjalna 2 ładunków
Lernen beginnen
E=kq1q2/r
potencjał
Lernen beginnen
V = Ep/q = kq/r (Ep - energia potencjalna)
energia kondendatora
Lernen beginnen
po prostu energia
moc prądu
Lernen beginnen
P = UI = RI² = Q/t (Q-ciepło wydzielone)
sprężyny połączone równolegle
Lernen beginnen
k= k1 +k2 (k-stała sprężystości układu, k1- s.s. 1 sprężyny, k2-s.s. 2 sprężyny) (wzory na połączenia równ. i szer. odwrotnie niż dla prądu)
sprężyny połączone szeregowo
Lernen beginnen
1/k = 1/k1 + 1/k2
długość fali stojącej
Lernen beginnen
λ=2l/n (l-odległość od węzła do węzła, n-ilość połowek fal między węzłami)
siatka dyfrakcyjna
Lernen beginnen
n - numer szczeliny; d- odległość między sąsiednimi szczelinami; alfa -kąt między widmem 0 a daną szczeliną
sprawność ogniwa
Lernen beginnen
η=I^2 R/I^2 (R+r); r - opór wewnętrzny ogniwa, R- opór zewnętrzny obwodu
Jak obliczyć natężenie skuteczne prądu zmiennego
Lernen beginnen
1) rysujemy wykres mocy od czasu (P/T) 2)liczymy pracę wykonaną w stosunku do pracy maksymalnej tzn pole pod wykresem a W przy stałej maksymalnej mocy 3) korzystamy z zależności: I²s RT = (Wmax/Wwykonana) I²maxRT (Is - natężenie skuteczne)
dwie baterie szeregowo, w tą samą stronę
Lernen beginnen
U1 + U2 =IR
dwie baterie szeregowo w przeciwną stronę
Lernen beginnen
U1-U2=IR
dwie baterie o U1=U2 równoległe
Lernen beginnen
możemy potraktować dwie baterie jako jedną
Ile jest równe U kondensatora gdy jest w pełni naładowany
Lernen beginnen
U kondensatora = U baterii ładującej
SEM
Lernen beginnen
ε=W/q; W-praca, q- przepływający ładunek
Czemu równa się SEM liczbowo
Lernen beginnen
W wykonanej przez zewnętrzne źródło energii lub U jeśli prąd nie płynie układ jest otwarty
energia elektryczna (energia jaką prąd przekazuje odbiornikowi)
Lernen beginnen
E= Pt; P-moc, t-czas
moc średnia prądu przemiennego
Lernen beginnen
Pśr= 1/2(Imax × Umax)
napięcie skuteczne prądu przemiennego
Lernen beginnen
P średnia = I skuteczne × U skuteczne
napięcie skuteczne prądu przemiennego sinusoidalnie (wykres to sinusoida)
Lernen beginnen
Usk = Umax/ ✔2
energia dostarczona przez baterię
Lernen beginnen
E = εIt (ε - SEM, I - natężenie, t - czas)
pierwszy postulat Bohra
Lernen beginnen
mvr=nh/2π (m- masa elektronu, v-prędkość elektronu, r-Promień orbity elektronu)
prędkość elektronu po zmianie orbity
Lernen beginnen
vn=v1/n;(vn prędkość na n-tej orbicie v0 prędkość na 1. orbicie, n - numer orbity)
siła oddziaływania coulombowskiego pomiędzy jądrem a elektronem
Lernen beginnen
F = k (e/ R)^2
prędkość liniowa w ruchu po okręgu
Lernen beginnen
v = (2πr)/T

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.