you ever come across - Tłumaczenie na polski - angielskich przykładów | Reverso Context

 0    71 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy kiedykolwiek spotkałeś fałszywą monetę euro?
Lernen beginnen
Have you ever come across a fake euro coin?
musisz wierzyć w argumenty, które wysuwasz
Lernen beginnen
you must believe in arguments you're advancing
w przeciwnym razie jesteś zgubiony
Lernen beginnen
otherwise you're lost
Nadal mam z tego powodu żal.
Lernen beginnen
I still feel sorry for that.
pokazać trochę pokory.
Lernen beginnen
show some humility.
unikanie w psychologi
Lernen beginnen
experiential avoidance
sztuką życia jest radzenie sobie z pojawiającymi się problemami
Lernen beginnen
the art of life is to deal with problems as they arise
nie martw się o nich zbyt wcześnie
Lernen beginnen
don't worry about them too far in advance
mniej zależne od warunków
Lernen beginnen
less contingent on conditions
to jest mniej zależne
Lernen beginnen
it is less contingent
Czy kiedykolwiek spotkałeś się z tym wcześniej?
Lernen beginnen
Have you ever met this before?
Czy natknąłeś się kiedyś na tak okropną osobę?
Lernen beginnen
Have you ever encountered such a terrible person?
informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne
Lernen beginnen
feedback
tęsknota miała głębokie korzenie w moim dzieciństwie
Lernen beginnen
that longing had deep roots in my childhood
wymuszony, sztuczny, napięty
Lernen beginnen
constrained
aby odzyskać moją równowagę
Lernen beginnen
to regain my balance
odzyskaj moją równowagę
Lernen beginnen
recover my equilibrium
są otwarci na
Lernen beginnen
they're receptive to
Jestem otwarty na twoje pomysły
Lernen beginnen
I'm receptive to your ideas
gdzie lubisz wypoczywać?
Lernen beginnen
where do you like to relax
zupełnie sam
Lernen beginnen
all alone
i tym podobne
Lernen beginnen
and the like
Powinniśmy być otwarci na korzyści płynące z każdego podejścia.
Lernen beginnen
We should be receptive to the benefits of each approach.
Bądź więc otwarty na ich potrzeby
Lernen beginnen
So be receptive to their needs
zgodnie ze zwyczajem
Lernen beginnen
according to the custom
doświadczyć wysłuchania
Lernen beginnen
to experience to be listened to
motywy, pobudki, siła napędowa
Lernen beginnen
motives
głęboko ważne
Lernen beginnen
profoundly important
to nie było nic ważnego
Lernen beginnen
it was nothing to major
unikanie emocjonalne
Lernen beginnen
emotional avoidance
bojazliwa wyobraźnia
Lernen beginnen
fearful imagination
strach przed uczuciami
Lernen beginnen
fear of feelings
została potracona przez autobus
Lernen beginnen
she was knock over by the bus
szczególnie klujacy problem dla Wielkiej Brytanii.
Lernen beginnen
particularly thorny problem for the UK.
krytyk wewnętrzny cię dręczy
Lernen beginnen
the inner critic is pestering you
krytyk wewnętrzny cię dręczy
Lernen beginnen
the inner critic is pestering you
dręczę cię
Lernen beginnen
pestering you
nieoczekiwanie
Lernen beginnen
Serendipitously
brakowało mu gotówki
Lernen beginnen
he was short of cash
osoby z tej samej klasy, a nawet z tej samej rodziny, często walczyły po przeciwnych stronach
Lernen beginnen
individuals from the same classes, or even the same families, often ended up fighting on opposite sides
dominował pogląd na rewolucję
Lernen beginnen
the prevailing view of revolution
Jak zarabiać na tej sytuacji?
Lernen beginnen
How can they make money out of the situation?
wynikające z nich prawa są probabilistyczne, a nie deterministyczne
Lernen beginnen
the resulting laws are probabilistic, not deterministic
uwzględniają element przypadku
Lernen beginnen
they accommodate the element of chance
wynikające z niego prawa są probabilistyczne, a nie deterministyczne, co oznacza, że uwzględniają element przypadku.
Lernen beginnen
he resulting laws are probabilistic, not deterministic, meaning that they accommodate the element of chance.
Ale to nie znaczy, że są puste, nieistotne
Lernen beginnen
But this does not mean they are hollow
ludzi nie można sprowadzić do punktów danych i równań
Lernen beginnen
humans cannot be reduced to data points and equations
z grubsza przyjrzeć się całości
Lernen beginnen
taking a crude look at the whole
Jest trzewne uczucie
Lernen beginnen
There is a visceral feeling
stara nieufność między naukami a naukami humanistycznymi
Lernen beginnen
the old mistrust between the sciences and the humanities
stara nieufność między
Lernen beginnen
the old mistrust between
nauki i nauki humanistyczne
Lernen beginnen
the sciences and the humanities
dlaczego napięcia klasowe powinny wzrosnąć w tych okresach, a nie w innych
Lernen beginnen
why class tensions should have boiled over in those periods and not in others
presja na rynek pracy i głód radykalnych ideologii.
Lernen beginnen
pressure on the labour market and a hunger for radical ideologies.
okresy wstrząsów
Lernen beginnen
periods of upheaval
akta parafialne
Lernen beginnen
parish records
skrupulatnie odtwarzające historie ludności
Lernen beginnen
painstakingly reconstructing population histories
pieczołowicie, skrupulatnie
Lernen beginnen
painstakingly
zadziwiająca synchroniczność w przyroście naturalnym i upadkach ludności w całej Eurazji na przestrzeni tysiącleci
Lernen beginnen
astonishing synchronicity” in population booms and busts across Eurasia over millennia
przed każdą dużą rewolucją lub buntem w historii nastąpił gwałtowny wzrost liczby ludności o trzy pokolenia.
Lernen beginnen
there really was a three-generation surge in population growth before every major revolution or rebellion in history.
usunął ponurą nieuchronność tego cyklu
Lernen beginnen
it removed the dismal inevitability of that cycle
Kłamstwo to nowa norma dla liderów
Lernen beginnen
Lying is the new normal for leaders
ukształtowało jadowitą narrację wokół tego
Lernen beginnen
it has shaped a venomous narrative around it
wycofał pozycję państwa (z usług itp)
Lernen beginnen
pared back the state
jest to zbyt okropne do zniesienia
Lernen beginnen
is too horrible to bear
odwrócenie personelu od innych prac
Lernen beginnen
diverting staff from other work
te wysiłki nie działają
Lernen beginnen
these efforts aren’t working
uporczywe niepowodzenie rządu i polityków w mówieniu prawdy
Lernen beginnen
persistent failure of government and politicians to tell the truth
Ta zgubna i systematyczna pogarda dla
Lernen beginnen
This pernicious and systematic contempt for
systemy zwiększają ubóstwo i demoralizują ludzi
Lernen beginnen
systems are driving up poverty and demoralising the people
bezczelnie wprowadzający w błąd opinię publiczną
Lernen beginnen
brazenly misleading the public

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.