Zwroty i wyrażenia cz. 2

 0    50 Datenblatt    fledger
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
Lernen beginnen
How can I best explain this?
Jak zwykle problem sprowadza się do pieniędzy.
Lernen beginnen
As usual the problem comes down to money.
Przecież zbili fortunę na ostatniej transakcji, czyż nie?
Lernen beginnen
Yet they made a killing on the last deal, didn't they?
Nic dziwnego, nie zostawiają nic przypadkowi.
Lernen beginnen
No wonder, they leave nothing to chance.
Przepraszam za kłopot, ale nie wiesz, gdzie położyłem akta tej sprawy?
Lernen beginnen
Sorry to trouble you, but do you know where I put the files of this case?
Mówi się, że on zadaje się z mafią.
Lernen beginnen
He's said to be hanging around with the mafia.
Chyba żartujesz! Nigdy w życiu nie złamał prawa.
Lernen beginnen
You must be joking! Never in his life has he broken the law.
To dziwne, ale jednak prawdziwe. Czy słyszałeś, że policja depcze mu po piętach?
Lernen beginnen
It's strange but true. Did you hear the police are hot on his heels?
Co dziwne, widuję go prawie codziennie w pubie na rogu.
Lernen beginnen
Strangely enough, I see him almost every day in the pub on the corner.
To wydaje się podsumowywać tę niezręczną sytuację.
Lernen beginnen
That seems to sum up this awkward situation.
Spójrz, ten facet wygląda jak twój były mąż.
Lernen beginnen
Look over there. That guy looks like your ex-husband!
Ani mi nie przypominaj! Cieszę się, że już wszystko skończone.
Lernen beginnen
Don't remind me! I'm glad everything's over now.
Najgorsze masz już za sobą. Rozchmurz się!
Lernen beginnen
The worst is behind you. Cheer up!
Zamknij za sobą drzwi. Potrzebuję ciszy.
Lernen beginnen
Close the door behind you. I need silence.
Na twoim miejscu nie zawracałabym sobie nim głowy.
Lernen beginnen
If I were you, I wouldn't bother with him.
Mówiono mi o tym strasznym wypadku. Wszyscy o nim mówią.
Lernen beginnen
I've been told about this horrible accident. Everyone's talking about it.
Przepraszam, czy mógłby mi pan wskazać drogę do szpitala?
Lernen beginnen
Excuse me, could you tell me how to get to the hospital?
Przykro mi, ale nikomu nie wolno tu wchodzić.
Lernen beginnen
I'm sorry but no one is allowed in here.
Powiadomimy pana, gdy tylko się czegoś dowiemy.
Lernen beginnen
We'll let you know as soon as we know something.
Będę (dyżurował) przy telefonie dzień i noc.
Lernen beginnen
I'll be on call day and night.
Nie wiem, dlaczego to mówisz. To nie ma nic do rzeczy.
Lernen beginnen
I don't know why you are saying that. It's beside the point.
Skończmy to jak najszybciej zamiast to przeciągać.
Lernen beginnen
Let's get it over with as soon as possible, rather than drag it out.
No, podpowiedz mi.
Lernen beginnen
Come on, give me a clue.
W zasadzie jest to możliwe, ale trudne do wykonania.
Lernen beginnen
It's possible in principle but hardly feasible.
Zdaje się, że jesteś bardzo chętny podjąć się tego zadania.
Lernen beginnen
I gather you are eager to take up this task.
Czy ktoś widział moją szminkę? Musiałam ją zgubić na imprezie u Roberta.
Lernen beginnen
Has anyone seen my lipstick? I must've lost it at Robert's party.
Być może włożyłaś ją do kosmetyczki.
Lernen beginnen
You might've put it into your vanity case.
Tak się spieszę, że wszystko leci mi z rąk.
Lernen beginnen
I'm in such a hurry that I keep dropping things.
Czy nie sądzisz, że Robert leci tylko na twoje pieniądze?
Lernen beginnen
Don't you think that Robert is only after your money?
Jak śmiesz tak mówić?! On jest boski!
Lernen beginnen
How dare you say so?! He's divine!
Jak leci? Nie widziałem cię od lat.
Lernen beginnen
How's it going? I haven't seen you for ages.
Jak zarabiasz na życie?
Lernen beginnen
What do you do for a living?
Zamierzam założyć firmę tworzącą strony internetowe.
Lernen beginnen
I'm going to set up in business as a webmaster.
Właśnie słyszałem o tym, ale chciałem się upewnić.
Lernen beginnen
That's what I've heard but I wanted to make sure.
Jest coś, co chciałbym z tobą omówić/przedyskutować.
Lernen beginnen
There's something I want to talk over with you.
Wchodzi nowy film na ekrany.
Lernen beginnen
A new film is being released.
Mówią, że ten film koniecznie trzeba zobaczyć.
Lernen beginnen
This film is said to be a must/a must-see.
Praktycznie każdy jego film był nominowany do Oskara.
Lernen beginnen
Virtually every film he made was nominated for an Oscar.
To jest niskobudżetowy film, którego fabuła jest oparta na znanej powieści.
Lernen beginnen
This is a low-budget film whose plot is based on a famous novel.
Tak pisały gazety. Mam nadzieję, że nie jest przereklamowany.
Lernen beginnen
So the papers said. I hope it isn't overrated.
Jaki jest sens robienia tego?
Lernen beginnen
What's the point in doing that?
Nie odzywaj się i rób, co ci każą.
Lernen beginnen
Keep your mouth shut and do as you are told.
Nie wyobrażam sobie, abym mógł to zrobić.
Lernen beginnen
I can't imagine doing that.
Tylko spróbuj powiedzieć to jeszcze raz!
Lernen beginnen
I dare you to say it again!
Spadaj! Nie jesteś moim szefem.
Lernen beginnen
Get lost! You're not my boss.
Załóżmy na chwilę, że mamy wszystko, czego potrzebujemy.
Lernen beginnen
Let's assume for a moment that we've got everything we need.
Przepraszam, że przerywam, ale czy mógłbyś to uściślić?
Lernen beginnen
Sorry to interrupt, but could you be more precise?
Całkowicie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Lernen beginnen
I agree with every word you've just said.
Czy mógłbyś odświeżyć mi pamięć i powiedzieć, jakie były jego oczekiwania?
Lernen beginnen
Can you refresh my memory and tell me what his expectations were?
Musimy się dobrze zastanowić przed podjęciem takiej decyzji.
Lernen beginnen
We must think hard before making a decision like that.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.