Zwroty i wyrażenia cz.1

 0    51 Datenblatt    fledger
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie znoszę wczesnego wstawania rano.
Lernen beginnen
I can't stand getting up early in the morning.
A niech to! Spóźnię się do pracy!
Lernen beginnen
Dammit! I'm going to be late for work.
Czy mógłbyś wstawić się za mną?
Lernen beginnen
Could you put in a good word for me?
Co mam zrobić?
Lernen beginnen
What am I supposed to do?
Zrób, co się da, aby załagodzić sytuację.
Lernen beginnen
Do whatever possible to ease the situation.
Innymi słowy, nie będzie ci wolno opuszczać kraju.
Lernen beginnen
In other words you won't be allowed to leave the country.
Niech to dobrze zrozumiem - czy jestem podejrzany o ostatnie zabójstwa w mieście?
Lernen beginnen
Let me get this straight. Am I a suspect in the recent killings in the city?
Skąd mam to wiedzieć?
Lernen beginnen
How should I know?
Mam wrażenie, że coś przede mną ukrywasz.
Lernen beginnen
I get the feeling that you're hiding something from me.
Myślę, że ktoś próbuje cię wrobić.
Lernen beginnen
I think somebody's trying to frame you.
Właśnie mówiłem, że zamierzam podjąć pracę w Irlandii.
Lernen beginnen
I was just saying I was going to take up a job in Ireland.
Jeśli zostaniesz ze mną, nie pożałujesz tego.
Lernen beginnen
If you stay with me, I'll make it worth your while.
Och, złote kolczyki! Naprawdę, nie trzeba było.
Lernen beginnen
Wow, gold earrings! You shouldn't have.
Sprawiasz, że mam po co żyć.
Lernen beginnen
You make my life worth living.
Naprawdę?
Lernen beginnen
Is that so?
Pytałam, czy mogę zaprosić Piotrka na obiad w niedzielę.
Lernen beginnen
I asked if I could invite Peter to dinner on Sunday.
Myślałem, że on ma przyjść w sobotę.
Lernen beginnen
I thought he was supposed to be coming on Saturday.
Zmienił zdanie w ostatniej chwili.
Lernen beginnen
He changed his mind at the last moment.
Czy będziesz przechodził koło supermarketu?
Lernen beginnen
Will you be passing a supermarket?
Nie chce mi się robić zakupów dla ciebie.
Lernen beginnen
I can't be bothered to do the shopping for you.
Dla przykładu weź Bliski Wschód.
Lernen beginnen
Take the Middle East, for example.
Pozwól, że powiem to inaczej. Jeśli tam pojedziemy, będzie po nas.
Lernen beginnen
Let me put it in another way, if we go there, we'll be done for.
Nie wyciągajmy pochopnych wniosków.
Lernen beginnen
Let's not jump to conclusions.
To zależy od ciebie, jakie ryzyko jesteś gotowy ponieść.
Lernen beginnen
It's up to you what risks you are prepared to take.
Co przez to rozumiesz?
Lernen beginnen
What do you mean by that?
Że też cię tutaj spotykam! Czy to na pewno zbieg okoliczności?
Lernen beginnen
Fancy meeting you here! Is it really a coincidence?
Nie sądzę!
Lernen beginnen
I don't think so!
Pozory mylą.
Lernen beginnen
Appearances can be deceptive.
Mam cię dość. Chyba pójdę do domu i odpocznę.
Lernen beginnen
I'm fed up with you. I think I'll go home and have a rest.
Proszę, nie podejmuj pochopnych decyzji.
Lernen beginnen
Please, don't make any rash decisions.
Czy mogę zamienić z tobą słówko?
Lernen beginnen
Can I have a word with you?
Co w ciebie wstąpiło? (Co cię naszło?) Wydajesz się za bardzo podekscytowany.
Lernen beginnen
What came over you? You seem over-excited.
Najlepsze w tym jest to, że wygramy w każdym przypadku.
Lernen beginnen
The best thing about it is that we'll win in each case.
Niestety, nie podzielam twojego poglądu.
Lernen beginnen
I'm afraid I don't share your view.
Chodzi o to, że twoje szanse są nikłe.
Lernen beginnen
The point is that your chances are slim.
Przepraszam, że się wtrącam, ale czy mówiliście, że mamy długi?
Lernen beginnen
Sorry to butt in, but did you say we are in debt?
Jak mam to powiedzieć... Spójrz na wykres.
Lernen beginnen
How should I put it... Look at this chart.
Niech pomyślę... Nie, nie możemy tego zrobić w ten sposób.
Lernen beginnen
Let me think... No, we can't do it this way.
Musimy trzymać się warunków kontraktu.
Lernen beginnen
We have to abide by the contract terms.
Właśnie mi się przypomniało. (A propos.) Ta firma zbankrutowała w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
That reminds me. This company went bankrupt last week.
Myślałem, że nigdy mi się to nie uda.
Lernen beginnen
I thought I'd never make it.
Jeśli to prawdziwa okazja, wchodzę w to.
Lernen beginnen
If it's a real bargain, count me in.
Póki pamiętam, czy możesz pobrać trochę pieniędzy z bankomatu? Uwaga: Bankomat w British English - cash machine Bankomat w American English - ATM (Automated Teller Machine)
Lernen beginnen
While I remember, can you get some money out of a cash machine?
A, miałem cię o coś zapytać...
Lernen beginnen
Oh, there was something I was going to ask you...
Gdzie tu się można napić?
Lernen beginnen
Where do you get a drink in this place?
A propos, czy widziałeś dziś Martę?
Lernen beginnen
By the way, have you seen Martha today?
Myślałem, że możemy spędzić razem trochę czasu.
Lernen beginnen
I've just thought we could spend some time together.
Nie sądzę, że to dobry pomysł. Od jakiegoś czasu chodzi z Markiem. Uwaga: Na ogół mówi się "I don't think it is", a nie "I think it isn't".
Lernen beginnen
I don't think it's a good idea. She's been going out with Mark for some time now.
Nie wiesz przypadkiem, co grają w kinie?
Lernen beginnen
Do you happen to know what's on at the cinema?
Mówiąc w skrócie, film jest odlotowy.
Lernen beginnen
To put it in a nutshell, the film is out of this world.
Jak mogę to najlepiej wyjaśnić?
Lernen beginnen
How can I best explain this?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.