1000 najważniejszych słów w języku angielskim

 0    996 Datenblatt    DomiAzjatka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nazwa, nazwisko
Lernen beginnen
name
bardzo
Lernen beginnen
very
do, ku, na, po, za, dla, przy, aby, żeby
Lernen beginnen
to
przez
Lernen beginnen
through
i
Lernen beginnen
and
tylko, właśnie
Lernen beginnen
just
stawiane przez rzeczownikiem zaczynającym się spółgłoską
Lernen beginnen
a
forma, tworzyć
Lernen beginnen
form
w
Lernen beginnen
in
zdanie
Lernen beginnen
sentence
jest w 3 osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
is
to
Lernen beginnen
it
świetnie
Lernen beginnen
great
myśleć, uważać
Lernen beginnen
think
ty
Lernen beginnen
you
mówić, powiedzieć
Lernen beginnen
say
że, ten, tamten, to, który
Lernen beginnen
that
pomoc, pomagać
Lernen beginnen
help
on
Lernen beginnen
he
niski, cichy, nisko, cicho, przygnębiony
Lernen beginnen
low
być w czasie przeszłym w 1. i 3. osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
was
linia, lina, kolejka, rząd
Lernen beginnen
line
dla, do, po
Lernen beginnen
for
różnic się
Lernen beginnen
differ
na
Lernen beginnen
on
skręcić, zakręt, obrót
Lernen beginnen
turn
są, jesteś
Lernen beginnen
are
przyczyna, powód, potocznie: ponieważ
Lernen beginnen
cause, reason, colloquially: because
z
Lernen beginnen
with
dużo
Lernen beginnen
much
kiedy, gdy, ponieważ, tak jak
Lernen beginnen
as
znaczyć, skąpy, złośliwy, średni
Lernen beginnen
mean
ja
Lernen beginnen
I
przed
Lernen beginnen
before
jego
Lernen beginnen
his
ruszać, ruch
Lernen beginnen
move
oni
Lernen beginnen
they
prawy, poprawny, dobry
Lernen beginnen
right
być
Lernen beginnen
be
chłopiec
Lernen beginnen
boy
przy, w, o, na
Lernen beginnen
at
stary
Lernen beginnen
old
jeden
Lernen beginnen
one
także, za tu
Lernen beginnen
too
mieć
Lernen beginnen
have
ten sam, taki sam
Lernen beginnen
same
ten, ta
Lernen beginnen
this
powiedzieć
Lernen beginnen
tell
od, z
Lernen beginnen
from
robić w 3. osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
does
albo
Lernen beginnen
or
komplet, grupa
Lernen beginnen
set
miał, mieliśmy
Lernen beginnen
he had, we had
trzy
Lernen beginnen
three
przez
Lernen beginnen
by
chcieć
Lernen beginnen
want
gorący
Lernen beginnen
hot
powietrze
Lernen beginnen
air
słowo
Lernen beginnen
word
cóż, dobrze
Lernen beginnen
well
ale
Lernen beginnen
but
także
Lernen beginnen
also
co
Lernen beginnen
what
grać, gra
Lernen beginnen
play
kilka, niektóre
Lernen beginnen
some
małe
Lernen beginnen
small
my
Lernen beginnen
we
koniec, kończyć
Lernen beginnen
end
umieć, potrafić
Lernen beginnen
can
położyć
Lernen beginnen
put
na zewnątrz
Lernen beginnen
out
dom
Lernen beginnen
home
inne
Lernen beginnen
other
czytać
Lernen beginnen
read
byli, byłeś
Lernen beginnen
were
dłoń
Lernen beginnen
hand
wszystko
Lernen beginnen
all
port
Lernen beginnen
port
tam
Lernen beginnen
there
olbrzymi
Lernen beginnen
large
kiedy, gdy
Lernen beginnen
when
zaklęcie, literować
Lernen beginnen
spell
na
Lernen beginnen
up
dodać
Lernen beginnen
add
używać, użycie czasownik: juz, rzeczownik
Lernen beginnen
use
nawet, równy
Lernen beginnen
even
twój
Lernen beginnen
your
ziemia, lądować
Lernen beginnen
land
jak
Lernen beginnen
how
tutaj
Lernen beginnen
here
powiedział
Lernen beginnen
said
musieć
Lernen beginnen
must
stawiamy przed samogłoską lub przed niemym h
Lernen beginnen
an
duży
Lernen beginnen
big
każdy
Lernen beginnen
each
wysoki, wysoko
Lernen beginnen
high
ona
Lernen beginnen
she
taki
Lernen beginnen
such
który
Lernen beginnen
which
stosować sie do, iść za, śledzić
Lernen beginnen
follow
robić lub operator w present simple
Lernen beginnen
do
działać, ustawa
Lernen beginnen
act
ich
Lernen beginnen
their
dlaczego
Lernen beginnen
why
czas
Lernen beginnen
time
pytac
Lernen beginnen
ask
jeśli
Lernen beginnen
if
mężczyzna, człowiek
Lernen beginnen
men
będzie
Lernen beginnen
will
zmiana, zmieniać
Lernen beginnen
change
sposób, droga
Lernen beginnen
way
poszedł, poszli
Lernen beginnen
went
o, około
Lernen beginnen
about
światło, zapalać, jasny, lekki
Lernen beginnen
light
wiele, dużo
Lernen beginnen
many
rodzaj
Lernen beginnen
kind
potem, wtedy
Lernen beginnen
then
zależy co jest przed np. "mam wolne w pracy"
Lernen beginnen
off, "i am off"
ich
Lernen beginnen
them
potrzebować, potrzeba
Lernen beginnen
need
pisać
Lernen beginnen
write
dom
Lernen beginnen
house
np, zrobiłby, dałabym itp.
Lernen beginnen
„would” he would do, i would give
obraz, wyobrażać
Lernen beginnen
picture
lubić, jak
Lernen beginnen
like
próbować
Lernen beginnen
try
więc, taki
Lernen beginnen
so
nas
Lernen beginnen
us
te
Lernen beginnen
these
znowu
Lernen beginnen
again
jej
Lernen beginnen
her
zwierze
Lernen beginnen
animal
długi
Lernen beginnen
long
wskazywać, punkt
Lernen beginnen
point
robić
Lernen beginnen
make
mama
Lernen beginnen
mother
rzecz
Lernen beginnen
thing
świat
Lernen beginnen
world
widzieć
Lernen beginnen
see
blisko, obok
Lernen beginnen
near
jego
Lernen beginnen
him
budować build
Lernen beginnen
build build
dwa
Lernen beginnen
two
swoje, sobie, ja
Lernen beginnen
self
mieć w 3. osobie liczby pojedynczej
Lernen beginnen
has
ziemia
Lernen beginnen
earth
patrzeć, wyglądać
Lernen beginnen
look
ojciec
Lernen beginnen
father
więcej
Lernen beginnen
more
głowa. główny
Lernen beginnen
head
dzień
Lernen beginnen
day
stać, stoisko
Lernen beginnen
stand
móc
Lernen beginnen
could
posiadać, własny
Lernen beginnen
own
iść
Lernen beginnen
go
strona
Lernen beginnen
page
przychodzić przyjeżdżać
Lernen beginnen
come
powinien
Lernen beginnen
should
robił lub operator w past simple
Lernen beginnen
did
państwo, wieś
Lernen beginnen
country
liczba, numer, wiele
Lernen beginnen
number
znalezione, znalazł
Lernen beginnen
found
dźwięk, brzmieć
Lernen beginnen
sound
odpowiedz, odpowiadać
Lernen beginnen
answer
nie, żadnych
Lernen beginnen
no
szkoła
Lernen beginnen
school
najwięcej
Lernen beginnen
most
rosnąć
Lernen beginnen
grow
ludzie
Lernen beginnen
people
studiować, uczyć się
Lernen beginnen
study
moje
Lernen beginnen
my
ciągle
Lernen beginnen
still
nad, przez
Lernen beginnen
over
uczyć się
Lernen beginnen
learn
wiedzieć, znać
Lernen beginnen
know
roślina, fabryka, sadzić
Lernen beginnen
plant
woda, podlewać
Lernen beginnen
water
okładka, przykrywać
Lernen beginnen
cover
niż
Lernen beginnen
than
jedzenia, pokarm
Lernen beginnen
food
dzwonić, nazywać, rozmowa tel
Lernen beginnen
call
słońce
Lernen beginnen
sun
pierwszy
Lernen beginnen
first
cztery
Lernen beginnen
four
kto, który
Lernen beginnen
who
pomiędzy
Lernen beginnen
between
móc
Lernen beginnen
may
stan, państwo, oświadczać
Lernen beginnen
state
w dół
Lernen beginnen
down
trzymać, zachowywać cos
Lernen beginnen
keep
strona
Lernen beginnen
side
oko
Lernen beginnen
eye
być używane w czasie perfect lub w stronie biernej
Lernen beginnen
been
nigdy
Lernen beginnen
never
teraz
Lernen beginnen
now
ostatni
Lernen beginnen
last
znaleźć, uważać za
Lernen beginnen
find
pozwolić, wynajmować
Lernen beginnen
let
jakikolwiek, jakieś, żadne
Lernen beginnen
any
myśl, lub myśleć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
thought
nowy
Lernen beginnen
new
miasto
Lernen beginnen
city
praca, pracować
Lernen beginnen
work
drzewo
Lernen beginnen
tree
część
Lernen beginnen
part
krzyż, przechodzić przez
Lernen beginnen
cross
wziąć
Lernen beginnen
take
gospodarstwo, uprawiać
Lernen beginnen
farm
dostać
Lernen beginnen
get
twardy, trudny
Lernen beginnen
hard
miejsce
Lernen beginnen
place
zaczynać
Lernen beginnen
start
robić w czasie przeszłym i zrobione
Lernen beginnen
made
móc
Lernen beginnen
might
mieszkać, żyć
Lernen beginnen
live
opowiadanie, historia
Lernen beginnen
story
gdzie
Lernen beginnen
where
widzieć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
saw
po
Lernen beginnen
after
daleko
Lernen beginnen
far
z powrotem, plecy
Lernen beginnen
back
morze
Lernen beginnen
sea
mało. mały
Lernen beginnen
little
rysować
Lernen beginnen
draw
tylko
Lernen beginnen
only
lewy, pozostawiony
Lernen beginnen
left
okrągły, okrążać, w kółko, runda
Lernen beginnen
round
późno
Lernen beginnen
late
człowiek, mężczyzna
Lernen beginnen
man
biegać
Lernen beginnen
run
rok
Lernen beginnen
year
przeczenie
Lernen beginnen
don't
nie rób lub operator w present simple w zdaniach przeczących
Lernen beginnen
dont, do not
przyjechał, przyszła...
Lernen beginnen
came
podczas gdy, pewien czas
Lernen beginnen
while
pokazywać
Lernen beginnen
show
nacisnąć, prasa
Lernen beginnen
press
każdy
Lernen beginnen
every
blisko
Lernen beginnen
close
dobry, dobrze
Lernen beginnen
good
noc
Lernen beginnen
night
mi, mnie
Lernen beginnen
me
prawdziwy
Lernen beginnen
real
dawać
Lernen beginnen
give
życie
Lernen beginnen
life
nasze
Lernen beginnen
our
niewiele
Lernen beginnen
few
pod
Lernen beginnen
under
północ, północny
Lernen beginnen
north
otwierać
Lernen beginnen
open
dziesięć
Lernen beginnen
ten
wydawać się
Lernen beginnen
seem
proste
Lernen beginnen
simple
razem
Lernen beginnen
together
kilka
Lernen beginnen
several
następny
Lernen beginnen
next
samogłoska
Lernen beginnen
vowel
biały
Lernen beginnen
white
w kierunku, do, ku
Lernen beginnen
toward
dzieci
Lernen beginnen
children
wojna
Lernen beginnen
war
zaczynać
Lernen beginnen
begin
leżeć w czasie przeszłym, kłaść, nakładać
Lernen beginnen
lay
dostawać, stawać się w czasie przeszłym
Lernen beginnen
got
przeciwko
Lernen beginnen
against
chodzić, spacerować
Lernen beginnen
walk
wzór
Lernen beginnen
pattern
przykład
Lernen beginnen
example
wolny, wolno
Lernen beginnen
slow
łatwość, łagodzić
Lernen beginnen
ease
centrum, środek
Lernen beginnen
center
papier, gazeta
Lernen beginnen
paper
miłość, kochać
Lernen beginnen
love
grupa, zespół
Lernen beginnen
group
osoba
Lernen beginnen
person
zawsze
Lernen beginnen
always
pieniądze
Lernen beginnen
money
muzyka
Lernen beginnen
music
służyć, obsługiwać
Lernen beginnen
serve
tamte
Lernen beginnen
those
pojawiać się
Lernen beginnen
appear
zarówno, razem, oboje
Lernen beginnen
both
droga
Lernen beginnen
road
zaznaczać, ocena, znak, ślad
Lernen beginnen
mark
mapa
Lernen beginnen
map
często
Lernen beginnen
often
deszcz, pada deszcz
Lernen beginnen
rain
list, litera
Lernen beginnen
letter
rządzić, zasada
Lernen beginnen
rule
dopóki
Lernen beginnen
until
rządzić
Lernen beginnen
govern
mila
Lernen beginnen
mile
ciagnąć, nalewać
Lernen beginnen
pull
rzeka
Lernen beginnen
river
zimny
Lernen beginnen
cold
samochód
Lernen beginnen
car
zauważyć, ogłoszenie, wymówienie
Lernen beginnen
notice
stopy
Lernen beginnen
feet
głos
Lernen beginnen
voice
opieka, troszczyć się
Lernen beginnen
care
rozdział, jednostka
Lernen beginnen
unit
drugi
Lernen beginnen
second
siła, władza
Lernen beginnen
power
książka
Lernen beginnen
book
miasto
Lernen beginnen
town
przeprowadzać, nosić
Lernen beginnen
carry
świetny, w porządku
Lernen beginnen
fine
zabrać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
took
pewny
Lernen beginnen
certain
nauka, nauki ścisłe
Lernen beginnen
science
latać
Lernen beginnen
fly
jeść
Lernen beginnen
eat
spadać, upadek
Lernen beginnen
fall
pokój, miejsce
Lernen beginnen
room
prowadzić, przewodzić, kierować
Lernen beginnen
lead
przyjaciel
Lernen beginnen
friend
płakać
Lernen beginnen
cry
zaczynać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
began
ciemny, mroczny
Lernen beginnen
dark
pomysł
Lernen beginnen
idea
maszyna
Lernen beginnen
machine
ryba, łowić ryby
Lernen beginnen
fish
zanotować, notatka, zauważyć
Lernen beginnen
note
góra, górski
Lernen beginnen
mountain
czekać
Lernen beginnen
wait
zatrzymać się
Lernen beginnen
stop
plan, zaplanować
Lernen beginnen
plan
jeden raz, kiedyś
Lernen beginnen
once
liczba, figura, postać, dojść do wniosku
Lernen beginnen
figure
podstawa, spód
Lernen beginnen
base
gwiazda
Lernen beginnen
star
słyszeć
Lernen beginnen
hear
pudełko
Lernen beginnen
box
koń
Lernen beginnen
horse
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
ciąć, obcinać
Lernen beginnen
cut
pole, boisko, dziedzina
Lernen beginnen
field
pewny
Lernen beginnen
sure
odpoczynek, odpoczywać
Lernen beginnen
rest
oglądać
Lernen beginnen
watch
poprawiać
Lernen beginnen
correct
kolor, kolorować
Lernen beginnen
color
być w stanie coś zrobić
Lernen beginnen
able
twarz
Lernen beginnen
face
walić, funt
Lernen beginnen
pound
drewno, las
Lernen beginnen
wood
zrobione i do w czasie perfect
Lernen beginnen
done
główny
Lernen beginnen
main
piękno
Lernen beginnen
beauty
wystarczająco
Lernen beginnen
enough
prowadzić samochód
Lernen beginnen
drive
zwykły, prosty, gładki, bez dodatków
Lernen beginnen
plain
stać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
stood
dziewczynka
Lernen beginnen
girl
zawierać
Lernen beginnen
contain
zwykły
Lernen beginnen
usual
przód
Lernen beginnen
front
młody
Lernen beginnen
young
uczyć kogoś
Lernen beginnen
teach
gotowy
Lernen beginnen
ready
tydzień
Lernen beginnen
week
nad
Lernen beginnen
above
ostatni, końcowy, finał
Lernen beginnen
final
zawsze, kiedykolwiek
Lernen beginnen
ever
dawać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
gave
czerwony
Lernen beginnen
red
zielony
Lernen beginnen
green
lista, spis, wymieniać
Lernen beginnen
list
chociaż, jednak
Lernen beginnen
though
szybki
Lernen beginnen
quick
czuć
Lernen beginnen
feel
rozwijać
Lernen beginnen
develop
rozmawiać
Lernen beginnen
talk
ocean
Lernen beginnen
ocean
ptak
Lernen beginnen
bird
ciepły
Lernen beginnen
warm
wkrótce
Lernen beginnen
soon
wolny, darmowy
Lernen beginnen
free
ciało
Lernen beginnen
body
minuta
Lernen beginnen
minute
pies
Lernen beginnen
dog
strong silny
Lernen beginnen
strong
rodzina, rodzinny
Lernen beginnen
family
specjalny, szczególny
Lernen beginnen
special
bezpośredni
Lernen beginnen
direct
umysł
Lernen beginnen
mind
poza
Lernen beginnen
pose
za, z tyłu
Lernen beginnen
behind
opuścić. wychodzić, zostawiać
Lernen beginnen
leave
wyraźny, przejrzysty, czyścić
Lernen beginnen
clear
piosenka
Lernen beginnen
song
ogon
Lernen beginnen
tail
miara, mierzyć
Lernen beginnen
measure
produkować
Lernen beginnen
produce
drzwi
Lernen beginnen
door
fakt
Lernen beginnen
fact
produkt
Lernen beginnen
product
ulica
Lernen beginnen
street
czarny
Lernen beginnen
black
cal
Lernen beginnen
inch
krótki
Lernen beginnen
short
pomnożyć
Lernen beginnen
multiply
liczebnik
Lernen beginnen
numeral
nic
Lernen beginnen
nothing
klasa, klasowy
Lernen beginnen
class
kurs
Lernen beginnen
course
wiatr
Lernen beginnen
wind
zostać
Lernen beginnen
stay
pytanie
Lernen beginnen
question
koło, kierownica
Lernen beginnen
wheel
stać się, zdarzyć
Lernen beginnen
happen
pełny
Lernen beginnen
full
całkowity, ukończony
Lernen beginnen
complete
siła, zmuszać
Lernen beginnen
force
statek
Lernen beginnen
ship
niebieski
Lernen beginnen
blue
teren, obszar
Lernen beginnen
area
przedmiot, cel
Lernen beginnen
object
połowa
Lernen beginnen
half
decydować
Lernen beginnen
decide
skała
Lernen beginnen
rock
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
porządek, rozkaz, zamówienie
Lernen beginnen
order
głęboki
Lernen beginnen
deep
pożar, ogień
Lernen beginnen
fire
księżyc
Lernen beginnen
moon
południe
Lernen beginnen
south
wyspa
Lernen beginnen
island
problem, zadanie
Lernen beginnen
problem
stopa
Lernen beginnen
foot
kawałek
Lernen beginnen
piece
układ, system
Lernen beginnen
system
powiedzieć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
told
zajęty
Lernen beginnen
busy
widzieć, znać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
knew
testować, badać, próbować, próba, badanie
Lernen beginnen
test
zdawać, podawać
Lernen beginnen
pass
płyta, nagrywać
Lernen beginnen
record
od, od tego czasu, odkąd
Lernen beginnen
since
łódź
Lernen beginnen
boat
szczyt
Lernen beginnen
top
powszechny, wspólny, pospolity
Lernen beginnen
common
cały
Lernen beginnen
whole
złoto, złoty
Lernen beginnen
gold
król
Lernen beginnen
king
możliwy
Lernen beginnen
possible
przestrzeń, miejsce, kosmos
Lernen beginnen
space
samolot
Lernen beginnen
plane
usłyszeć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
heard
zamiast kogoś
Lernen beginnen
stead
najlepszy
Lernen beginnen
best
suchy
Lernen beginnen
dry
godzina
Lernen beginnen
hour
cud, zastanawiać się
Lernen beginnen
wonder
lepszy
Lernen beginnen
better
śmiać się
Lernen beginnen
laugh
prawdziwy
Lernen beginnen
true
tysiąc
Lernen beginnen
thousand
podczas
Lernen beginnen
during
temu np. 2 dni temu
Lernen beginnen
ago
sto
Lernen beginnen
hundred
biegać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
ran
pięć
Lernen beginnen
five
sprawdzić
Lernen beginnen
check
pamiętać
Lernen beginnen
remember
gra
Lernen beginnen
game
krok, stopień
Lernen beginnen
step
kształt, forma
Lernen beginnen
shape
wczesny
Lernen beginnen
early
przyrównywać
Lernen beginnen
equate
trzymać
Lernen beginnen
hold
zachód
Lernen beginnen
west
tracić, spóźnić się, panna
Lernen beginnen
miss
ziemia, teren, grunt
Lernen beginnen
ground
przynosić w czasie przeszłym
Lernen beginnen
brought
zainteresowanie, udział, odsetki
Lernen beginnen
interest
upał, podgrzewać
Lernen beginnen
heat
sięgać
Lernen beginnen
reach
śnieg, pada śnieg
Lernen beginnen
snow
szybki, szybko
Lernen beginnen
fast
męczyć się
Lernen beginnen
tire
czasownik
Lernen beginnen
verb
przynosić
Lernen beginnen
bring
śpiewać
Lernen beginnen
sing
tak
Lernen beginnen
yes
słuchać
Lernen beginnen
listen
odległy, daleki
Lernen beginnen
distant
sześć
Lernen beginnen
six
wypełniać
Lernen beginnen
fill
stół
Lernen beginnen
table
wschód
Lernen beginnen
east
podróżować
Lernen beginnen
travel
malować
Lernen beginnen
paint
mniej
Lernen beginnen
less
język
Lernen beginnen
language
rano
Lernen beginnen
morning
wśród
Lernen beginnen
among
wielki, okazały, świetny
Lernen beginnen
grand
kot
Lernen beginnen
cat
piłka, bal
Lernen beginnen
ball
wiek
Lernen beginnen
century
jeszcze, a mimo to
Lernen beginnen
yet
brać pod uwagę, rozważać
Lernen beginnen
consider
fala, machać
Lernen beginnen
wave
typ, rodzaj, pisać na maszynie
Lernen beginnen
type
upuścić, spadek, kropla
Lernen beginnen
drop
prawo
Lernen beginnen
law
serce
Lernen beginnen
heart
kawałek, trochę
Lernen beginnen
bit
jestem
Lernen beginnen
I am
wybrzeże
Lernen beginnen
coast
teraźniejszy, obecny
Lernen beginnen
present
kopia, kopiować
Lernen beginnen
copy
ciężki
Lernen beginnen
heavy
zwrot, wyrażenie
Lernen beginnen
phrase
taniec, tańczyć
Lernen beginnen
dance
cichy
Lernen beginnen
silent
silnik
Lernen beginnen
engine
wysoki
Lernen beginnen
tall
pozycja, położenie, stanowisko
Lernen beginnen
position
piasek
Lernen beginnen
sand
ramię, ręka
Lernen beginnen
arm
gleba, ziemia
Lernen beginnen
soil
szeroki
Lernen beginnen
wide
toczyć, rolka, bułka
Lernen beginnen
roll
żeglować
Lernen beginnen
sail
temperatura
Lernen beginnen
temperature
materiał, materialny
Lernen beginnen
material
palec u ręki
Lernen beginnen
finger
rozmiar
Lernen beginnen
size
przemysł
Lernen beginnen
industry
urozmaicać, różnić się
Lernen beginnen
vary
wartość
Lernen beginnen
value
roztrzygać, zasiedlać
Lernen beginnen
settle
walka, walczyć
Lernen beginnen
fight
mówić
Lernen beginnen
speak
leżeć, kłamać, kłamstwo
Lernen beginnen
lie
waga
Lernen beginnen
weight
bicie, bić, rytm
Lernen beginnen
beat
ogólny, generalny, generał
Lernen beginnen
general
ekscytować, podniecać się
Lernen beginnen
excite
lód
Lernen beginnen
ice
naturalny
Lernen beginnen
natural
sprawa, materiał, mieć znaczenie
Lernen beginnen
matter
widok, pogląd
Lernen beginnen
view
koło. okrąg, krążyć
Lernen beginnen
circle
sens, znaczenie
Lernen beginnen
sense
para
Lernen beginnen
pair
ucho
Lernen beginnen
ear
zawierać
Lernen beginnen
include
jeszcze, inne
Lernen beginnen
else
podzielić
Lernen beginnen
divide
całkiem
Lernen beginnen
quite
sylaba
Lernen beginnen
syllable
złamać w czasie przeszłym złamałam
Lernen beginnen
broke
czuć w czasie przeszłym czułam
Lernen beginnen
felt
sprawa, przypadek, walizka, skrzynia
Lernen beginnen
case
może
Lernen beginnen
perhaps
środkowy
Lernen beginnen
middle
podnosić
Lernen beginnen
pick
zabić
Lernen beginnen
kill
nagły
Lernen beginnen
sudden
syn
Lernen beginnen
son
liczyć
Lernen beginnen
count
jezioro
Lernen beginnen
lake
kwadrat
Lernen beginnen
square
chwila, moment
Lernen beginnen
moment
powód
Lernen beginnen
reason
skala, rozmiar
Lernen beginnen
scale
długość
Lernen beginnen
length
głośny
Lernen beginnen
loud
reprezentować
Lernen beginnen
represent
wiosna
Lernen beginnen
spring
sztuka
Lernen beginnen
art
obserwować, zauważyć
Lernen beginnen
observe
podmiot, przedmiot
Lernen beginnen
subject
dziecko
Lernen beginnen
child
okolica, rejon
Lernen beginnen
region
prosty, jasny, bezpośredni
Lernen beginnen
straight
energia
Lernen beginnen
energy
spółgłoska
Lernen beginnen
consonant
polować
Lernen beginnen
hunt
naród
Lernen beginnen
nation
prawdopodobny
Lernen beginnen
probable
słownik
Lernen beginnen
dictionary
łóżko
Lernen beginnen
bed
mleko
Lernen beginnen
milk
brat
Lernen beginnen
brother
prędkość, szybkość
Lernen beginnen
speed
jajko
Lernen beginnen
egg
metoda, sposób
Lernen beginnen
method
jazda, jeździć
Lernen beginnen
ride
narząd, organ
Lernen beginnen
organ
komórka
Lernen beginnen
cell
płacić
Lernen beginnen
pay
wierzyć, uważać
Lernen beginnen
believe
wiek
Lernen beginnen
age
odrobina, ułamek
Lernen beginnen
fraction
sekcja, część, odcinek
Lernen beginnen
section
las
Lernen beginnen
forest
sukienka
Lernen beginnen
dress
siadać
Lernen beginnen
sit
chmura
Lernen beginnen
cloud
rasa, wyścig rejs
Lernen beginnen
race
zaskoczyć, niespodzianka
Lernen beginnen
prise
okno
Lernen beginnen
window
cichy, cicho
Lernen beginnen
quiet
sklep, zapasy, schowek
Lernen beginnen
store
kamień
Lernen beginnen
stone
lato
Lernen beginnen
summer
malutki
Lernen beginnen
tiny
pociąg
Lernen beginnen
train
wspinać się
Lernen beginnen
climb
spać
Lernen beginnen
sleep
chłodny, opanowany
Lernen beginnen
cool
udowadniać, dowód
Lernen beginnen
prove
projekt, projektować
Lernen beginnen
design
samotny
Lernen beginnen
lone
biedny
Lernen beginnen
poor
noga
Lernen beginnen
leg
wiele
Lernen beginnen
lot
ćwiczenie, ćwiczyć
Lernen beginnen
exercise
doświadczenie, eksperyment
Lernen beginnen
experiment
ściana
Lernen beginnen
wall
dno, dół, pupa
Lernen beginnen
bottom
złapać
Lernen beginnen
catch
klucz
Lernen beginnen
key
wierzchowiec, dosiadać
Lernen beginnen
mount
żelazo, prasować, żelazko
Lernen beginnen
iron
pragnienie, życzenie
Lernen beginnen
wish
pojedynczy
Lernen beginnen
single
niebo
Lernen beginnen
sky
kij, przyklejać, wtykać
Lernen beginnen
stick
tablica, pokład, deska
Lernen beginnen
board
mieszkanie, płaski
Lernen beginnen
flat
radość
Lernen beginnen
joy
dwadzieścia
Lernen beginnen
twenty
zima
Lernen beginnen
winter
skóra
Lernen beginnen
skin
siedzieć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
sat
uśmiech. uśmiechać się
Lernen beginnen
smile
napisane lub pisać w czasie perfect
Lernen beginnen
written
gnieść, zmarszczka, zagięcie
Lernen beginnen
crease
dziki
Lernen beginnen
wild
dziura
Lernen beginnen
hole
instrument, narzędzie
Lernen beginnen
instrument
handel, wymieniać, handlować
Lernen beginnen
trade
trzymany lub trzymać w czasie perfect
Lernen beginnen
kept
melodia
Lernen beginnen
melody
szkło, szklanka
Lernen beginnen
glass
wycieczka
Lernen beginnen
trip
trawa
Lernen beginnen
grass
biuro
Lernen beginnen
office
krowa
Lernen beginnen
cow
otrzymywać
Lernen beginnen
receive
praca
Lernen beginnen
job
rząd, wiosłować
Lernen beginnen
row
skraj, krawędź
Lernen beginnen
edge
buzia, usta
Lernen beginnen
mouth
znak
Lernen beginnen
sign
dokładny
Lernen beginnen
exact
odwiedzać
Lernen beginnen
visit
symbol
Lernen beginnen
symbol
przeszły, miniony
Lernen beginnen
past
umierać
Lernen beginnen
die
miękki
Lernen beginnen
soft
najmniej, najmniejszy
Lernen beginnen
least
zabawa
Lernen beginnen
fun
problem, kłopoty
Lernen beginnen
trouble
jasny, pogodny, bystry
Lernen beginnen
bright
krzyczeć, krzyk
Lernen beginnen
shout
benzyna, gaz
Lernen beginnen
gas
z wyjątkiem
Lernen beginnen
except
pogoda
Lernen beginnen
weather
pisać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
wrote
miesiąc
Lernen beginnen
month
nasienie, ziarno
Lernen beginnen
seed
milion
Lernen beginnen
milion
ton, sygnał
Lernen beginnen
tone
niedźwiedź, znosić, nieść
Lernen beginnen
bear
dołączyć, przyłączyć się
Lernen beginnen
join
kończyć
Lernen beginnen
finish
sugerować, proponować
Lernen beginnen
suggest
szczęśliwy
Lernen beginnen
happy
czysty, sprzątać
Lernen beginnen
clean
nadzieja, mieć nadzieje
Lernen beginnen
hope
łamać, przerwa
Lernen beginnen
break
kwiat
Lernen beginnen
flower
kobieta, dama
Lernen beginnen
woman, lady
ubierać
Lernen beginnen
clothe
podwórko, ogródek, jard
Lernen beginnen
yard
dziwny, obcy
Lernen beginnen
strange
wzrost, podnosić się
Lernen beginnen
rise
miniony lub iść w czasie perfect
Lernen beginnen
gone
zły
Lernen beginnen
bad
skok, skakać
Lernen beginnen
jump
dmuchać
Lernen beginnen
blow
dziecko
Lernen beginnen
baby
olej, oliwa, ropa
Lernen beginnen
oil
osiem
Lernen beginnen
eight
krew
Lernen beginnen
blood
wioska
Lernen beginnen
village
dotyk, dotykać
Lernen beginnen
touch
poznawać, spotykać
Lernen beginnen
meet, to learn, to meet
rosnąć w czasie przeszłym
Lernen beginnen
grew in the past
korzeń
Lernen beginnen
root
cent
Lernen beginnen
cent
kupować
Lernen beginnen
buy
mieszać
Lernen beginnen
mix
podwyżać, podnosić
Lernen beginnen
raise
zespół, drużyna
Lernen beginnen
team
rozwiązać
Lernen beginnen
solve
drut
Lernen beginnen
wire
metal
Lernen beginnen
metal
kosztować
Lernen beginnen
cost
czy
Lernen beginnen
whether
zagubione, zgubić w czasie przeszłym
Lernen beginnen
lost
pchać
Lernen beginnen
push
brązowy
Lernen beginnen
brown
siedem
Lernen beginnen
seven
nosić
Lernen beginnen
wear
akapit
Lernen beginnen
paragraph
ogród
Lernen beginnen
garden
trzeci
Lernen beginnen
third
równy
Lernen beginnen
equal
zwrot grzecznościowy: czy mam otworzyć?
Lernen beginnen
shall I open?
wysyłać w czasie przeszłym lub wysłane
Lernen beginnen
sent
trzymać w czasie przeszłym
Lernen beginnen
held
wybierać
Lernen beginnen
choose
hair włosy
Lernen beginnen
hair hair
spadać w czasie przeszłym lub ścinać w teraźniejszym
Lernen beginnen
fall, fell in the past or in the present cut
describe opisywać
Lernen beginnen
describe describe
fitpasować, odpowiedni, w dobrej kondycji fizycznej
Lernen beginnen
fitpasować, appropriate, in good physical condition
gotować, kucharz
Lernen beginnen
cook
przepływ, strumień
Lernen beginnen
flow, stream
podłoga, piętro
Lernen beginnen
floor
jasny, sprawiedliwy
Lernen beginnen
clear, fair
obojętnie który, i jeden i drugi
Lernen beginnen
either to, and one and the other
bank
Lernen beginnen
bank
wynik, rezultat
Lernen beginnen
result
zbierać
Lernen beginnen
collect
palić
Lernen beginnen
burn
oszczędzać, ratować
Lernen beginnen
save
wzgórze, pogórek
Lernen beginnen
hill
kontrolować
Lernen beginnen
control
bezpieczny
Lernen beginnen
safe
dziesiętny, ulamek dziesiętny
Lernen beginnen
decimal
delikatny
Lernen beginnen
gentle
ciężarówka
Lernen beginnen
truck
kobieta
Lernen beginnen
woman
hałas
Lernen beginnen
noise
kapitan
Lernen beginnen
captain
poziom
Lernen beginnen
level
ćwiczyć
Lernen beginnen
practice
szansa
Lernen beginnen
chance
oddzielić
Lernen beginnen
separate
zbierać
Lernen beginnen
gather
trudny
Lernen beginnen
difficult
sklep
Lernen beginnen
shop
lekarz
Lernen beginnen
doctor
rozciągać
Lernen beginnen
stretch
rzut, rzucać
Lernen beginnen
throw
chronić
Lernen beginnen
protect
świecić
Lernen beginnen
shine
południe
Lernen beginnen
noon
własność, posiadłość
Lernen beginnen
property
czyje, czyja...
Lernen beginnen
whose
rubryka, kolumna
Lernen beginnen
column
lokalizować
Lernen beginnen
locate
molekuła, cząsteczka
Lernen beginnen
molecule
pierścionek, krąg
Lernen beginnen
ring
wybierać
Lernen beginnen
select
charakter, postać
Lernen beginnen
character
błędny, błąd
Lernen beginnen
wrong
owad
Lernen beginnen
insect
szary
Lernen beginnen
gray
łapać w czasie przeszłym lub złapany
Lernen beginnen
caught
powtarzać
Lernen beginnen
repeat
okres
Lernen beginnen
period
wymagać
Lernen beginnen
require
wskazywać
Lernen beginnen
indicate
szeroki
Lernen beginnen
broad
radio
Lernen beginnen
radio
przygotowywać
Lernen beginnen
prepare
mówić w czasie przeszłym
Lernen beginnen
spoke
sól
Lernen beginnen
salt
atom
Lernen beginnen
atom
nos
Lernen beginnen
nose
człowiek, ludzki
Lernen beginnen
human
liczba mnoga, mnogi
Lernen beginnen
plural
historia
Lernen beginnen
history
złość, wściekłość
Lernen beginnen
anger
skutek, efekt
Lernen beginnen
effect
twierdzić, żądać
Lernen beginnen
claim
elektryczny
Lernen beginnen
electric
kontynent
Lernen beginnen
continent
oczekiwać
Lernen beginnen
expect
tlen
Lernen beginnen
oxygen
plon, roślina uprawna
Lernen beginnen
crop
cukier
Lernen beginnen
sugar
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
śmierć
Lernen beginnen
death
element, pierwiastek
Lernen beginnen
element
ładny
Lernen beginnen
pretty
uderzać
Lernen beginnen
hit
umiejętność
Lernen beginnen
skill
uczeń, student
Lernen beginnen
student
kobiety
Lernen beginnen
women
róg
Lernen beginnen
corner
pora roku, sezon
Lernen beginnen
season
przyjęcie, partia
Lernen beginnen
party
rozwiązanie
Lernen beginnen
solution
zapas, dostarczać
Lernen beginnen
supply
magnes
Lernen beginnen
magnet
kość
Lernen beginnen
bone
srebro, srebrny
Lernen beginnen
silver
szyna, poręcz
Lernen beginnen
rail
dziękować
Lernen beginnen
thank
wyobrażać sobie
Lernen beginnen
imagine
gałąź, oddział
Lernen beginnen
branch
dostarczać, zaopatrywać
Lernen beginnen
provide
pasować, zapałka, mecz
Lernen beginnen
match
zgadzać się
Lernen beginnen
agree
przyrostek
Lernen beginnen
suffix
w ten sposób, a zatem
Lernen beginnen
thus
zwłaszcza
Lernen beginnen
especially
stolica
Lernen beginnen
capital
figa
Lernen beginnen
fig
nie będzie
Lernen beginnen
won't
bać się
Lernen beginnen
afraid
krzesło
Lernen beginnen
chair
wielki
Lernen beginnen
huge
niebezpieczeństwo
Lernen beginnen
danger
siostra
Lernen beginnen
sister
owoc, owoce
Lernen beginnen
fruit
stal, stalowy
Lernen beginnen
steel
bogaty
Lernen beginnen
rich
rozmawiać, dyskutować, omawiać
Lernen beginnen
discuss
gruby, gęsty
Lernen beginnen
thick
do przodu
Lernen beginnen
forward
żołnierz
Lernen beginnen
soldier
podobny
Lernen beginnen
similar
proces, przetwarzać
Lernen beginnen
process
przewodnik, oprowadzać
Lernen beginnen
guide
operować, działać, obsługiwać
Lernen beginnen
operate
doświadczenie
Lernen beginnen
experience
zgadywać
Lernen beginnen
guess
wynik, zaliczać
Lernen beginnen
score
konieczny
Lernen beginnen
necessary
jabłko
Lernen beginnen
apple
ostry
Lernen beginnen
sharp
kupować w czasie przeszłym
Lernen beginnen
bought
skrzydło
Lernen beginnen
wing
prowadzić, kierować w czasie przeszłym
Lernen beginnen
led
tworzyć
Lernen beginnen
create
boisko, wysokość
Lernen beginnen
pitch
sąsiad
Lernen beginnen
neighbor
płaszcz
Lernen beginnen
coat
myć
Lernen beginnen
wash
masa, msza
Lernen beginnen
mass
bat nietoperz, kij, rakietka
Lernen beginnen
bat bat, bat, bat
karta
Lernen beginnen
card
raczej
Lernen beginnen
rather
zespół
Lernen beginnen
band
tłum
Lernen beginnen
crowd
lina
Lernen beginnen
rope
kukurydza, zboże
Lernen beginnen
corn
poślizgnąć się, halka
Lernen beginnen
slip
porównywać
Lernen beginnen
compare
zwyciężać
Lernen beginnen
win
wiersz
Lernen beginnen
poem
sen, śnić
Lernen beginnen
dream
sznurek
Lernen beginnen