11 księgowość

 0    25 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Analiza kosztów i korzyści ma na celu porównanie kosztów i korzyści
Lernen beginnen
cost-benefit analysis seek to compare the costs and benefits
podejmować decyzje na podstawie ustaleń
Lernen beginnen
take decisions on the basis of the findings
trudne do oszacowania wszystkie korzyści i koszty
Lernen beginnen
difficult to quantify all benefits and costs
zwłaszcza niematerialne
Lernen beginnen
especially the intangibles
koszty ogólne / koszty pośrednie
Lernen beginnen
overheads / indirect costs
koszty stałe
Lernen beginnen
fixed costs
koszty zmienne
Lernen beginnen
variable costs
koszty bezpośrednie
Lernen beginnen
direct costs
wystąpić, wydarzyć się
Lernen beginnen
to occur, to happen
kalkulacja kosztów na podstawie aktywności
Lernen beginnen
activity-based costing
metody przyporządkowania kosztów do produktów
Lernen beginnen
methods of assigning costs to products
koszty są liczone
Lernen beginnen
costs are counted
rozłożyć na części składowe
Lernen beginnen
to broke down into components
dyskretne komponenty
Lernen beginnen
discrete components
podzielić zakupową aktywność na obszary
Lernen beginnen
to divide purchasing activity into areas
negocjacje z dostawcami
Lernen beginnen
negotiating with suppliers
aktualizowanie bazy
Lernen beginnen
updating the database
wydawanie zamówień
Lernen beginnen
issuing purchase orders
rozpatrywanie skarg
Lernen beginnen
handling complaints
Niezbędne informacje mogą nie być łatwo dostępne
Lernen beginnen
the information essential may not be readily available
być kalkulowane w szczególności dla celów
Lernen beginnen
be calculated specially for the purpose
W związku z
Lernen beginnen
in conjunction with
być uznawane jako
Lernen beginnen
be credited as
przedstawić w zarysie
Lernen beginnen
to outline time-driven
Środki zasilające dla procesu biznesowego
Lernen beginnen
Supply resources for business process

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.