19 minutes

 0    80 Datenblatt    jolpo
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wezwanie n do sądu;
Lernen beginnen
subpoena /s 'pi n / n
doręczyć komuś wezwanie do sądu
Lernen beginnen
to serve a subpoena on sb
1. Jur postawić, stawiać w stan oskarżenia [person, company];
Lernen beginnen
arraign /e'reın/ vt
podać kogoś do sąd
Lernen beginnen
to arraign sb before the court
1. Jur (by judge) postawienie n w stan oskarżenia 2. fig (criticism) ostra krytyka
Lernen beginnen
arraignment /e'reınment/ n
uniewinni|ć, -ać;
Lernen beginnen
acquit / 'kwıt/ vt (prp, pt, pp -tt-) Jur
uniewinnić kogoś od zarzutu czegoś;
Lernen beginnen
to acquit sb of sth
zostać uniewinnionym
Lernen beginnen
to be acquitted
donosiciel m, -ka f; skarżypyta m/f infml
Lernen beginnen
tattletale /'tætlteıl/ n
syrena
Lernen beginnen
mermaid /'mзmeıd/ n
przestań się mnie czepiać!
Lernen beginnen
stop picking on me!
pod przysięgą
Lernen beginnen
Under oath
1. (tolerate) za|akceptować, z|godzić się na (coś) [behaviour, exploitation, use of violence] 2. (forgive, understand) darow|ać, -ywać, wybacz|yć, -ać [rudeness, behaviour]
Lernen beginnen
condone /ken'den/ vt
1. (arrest) za|aresztować, zatrzym|ać, -ywać [suspect, criminal] 2. fml (fear) obawiać się (czegoś), bać się (czegoś) [disaster, invasion]
Lernen beginnen
apprehend /'æprı'hend/ vt
zwięzły; [person] konkretny
Lernen beginnen
succinct /sek'sıŋkt/ adj [statement, phrase]
szkarłat m
Lernen beginnen
crimson /'krımzn/
1. [person] spostrzegawczy; [study, insight] wnikliwy; [comment] trafny;
Lernen beginnen
perceptive /pe'septıv/ adj
iron cóż za przenikliwość!
Lernen beginnen
how perceptive of you!
okres m dojrzewania płciowego;
Lernen beginnen
puberty /'pjubetı/ n
w okresie dojrzewania;
Lernen beginnen
at puberty
wiek dojrzewania
Lernen beginnen
the age of puberty
złożyć pisemne oświadczenie (that... że...)
Lernen beginnen
to swear an affidavit
oszukać przy wydawaniu reszty
Lernen beginnen
shortchange
kodeks karny
Lernen beginnen
penal code
skarb
Lernen beginnen
treasure trove
1. (for paper) zszywka f 2. Constr (U-shaped) skobel m, klamra f 1. (attach) przypi|ąć, -nać (to or onto sth do czegoś);
Lernen beginnen
staple /'steıpl/
wyrzuty m pl sumienia
Lernen beginnen
remorse
nie czuła wyrzutów sumienia or skruchy za popełnioną zbrodnię
Lernen beginnen
she felt no remorse for her crime
1. [army, team, power] niezwyciężony 2. Niezachwiany, stały
Lernen beginnen
invincible /ın'vınsebl/ adj
kozioł m ofiarny
Lernen beginnen
scapegoat /'skeıpg t/ n
karykatura czegoś;
Lernen beginnen
a travesty of sth
oburzony (over or about sth z powodu czegoś);
Lernen beginnen
indignant /ın'dıgnent/ adj
być oburzonym na kogoś/coś;
Lernen beginnen
to be indignant with sb/at sth
Hist, Jur zbrodniarz
Lernen beginnen
felon /'felen/ n
para kul
Lernen beginnen
a pair of crutches
spłatać komuś figla, zrobić komuś psikusa
Lernen beginnen
to play a prank on sb
1. (while walking) potknięcie się n; (in speech) zająknięcie się n;
Lernen beginnen
stumble /'stmbl/
bez potknięcia; (in speech) bez zająknięcia
Lernen beginnen
without a stumble (while walking)
infml pomagier
Lernen beginnen
sidekick /'saıdkık/ n
namówić or nakłonić kogoś do zrobienia czegoś;
Lernen beginnen
to coax sb to do or into doing sth (persuade gently)
1. fml (expel) z|esłać, -syłać (na banicję);
Lernen beginnen
banish /'bænı∫/ vt
wygnać kogoś z kraju
Lernen beginnen
to banish sb from the country
1. (clean, tidy) [clothes, room] nieskazitelnie czysty
Lernen beginnen
immaculate /ı'mækj l t/ adj
1. [limb, face] (due to cold, pressure) zdrętwiały, odrętwiały
Lernen beginnen
numb /n m/
razem, wspólnie
Lernen beginnen
in conjunction /k n'd ŋk∫n
Relig namaszczenie
Lernen beginnen
anointing / 'n ıntıŋ/ n
1. (misfit) palant m infml 2. (computer buff) maniak m komputerowy, maniaczka f komputerowa
Lernen beginnen
geek /gi k/ n US vinfml
kołysanka f
Lernen beginnen
lullaby /'l l baı/ n
n karton m; (stiff and rough) tektura f
Lernen beginnen
cardboard /'k db d/
1. (outline) (wycięta) sylwetka f; (for children) wycinanka
Lernen beginnen
cut-out /'k ta t/
n Fishg, Hunt przynęta f; fig przynęta f, wabik
Lernen beginnen
bait /beıt/
używać kogoś/czegoś jako przynęty/wabika
Lernen beginnen
to use sb/sth as bait
ciężkie przestępstwo n
Lernen beginnen
felony /'fel nı/ n
1. (spontaneous) [gesture] spontaniczny; [offer] samorzutny
Lernen beginnen
unprompted / n'pr mptıd/ adj
wpadłem tylko się przywitać
Lernen beginnen
I’ve just popped in to say hallo
wytknąć głowę przez okno;
Lernen beginnen
to pop one’s head through the window
medalion m
Lernen beginnen
ocket /'l kıt/ n
sprawiający kłopoty
Lernen beginnen
troublemaker
stanąć w obronie kogoś; (side with) stanąć po stronie kogoś;
Lernen beginnen
to stick up for sb (defend) (pp stuck)
mięsożerca
Lernen beginnen
carnivore /'k nıv (r)/
1. (state, clothes) żałoba f;
Lernen beginnen
mourning /'m nıŋ/ n
być w żałobie (po kimś)
Lernen beginnen
to be in mourning (for sb)
zwierz|yć, -ać się komuś;
Lernen beginnen
to confide in sb
możesz mi zaufać
Lernen beginnen
you can confide in me
pociecha f;
Lernen beginnen
solace /'s l s/1. (feeling of comfort)
przynosić pociechę komuś
Lernen beginnen
to bring or give solace to sb
być dla kogoś pociechą
Lernen beginnen
to be a solace to sb
pociesz|yć, -ać się (with sth czymś
Lernen beginnen
to solace oneself
komunał m, frazes
Lernen beginnen
platitude /'plætıtju d, US -tu d/ n
Mil karabin m; Hunt strzelba
Lernen beginnen
rifle1 /'raıfl/
przybić piątkę
Lernen beginnen
high-five
ustawowe upoważnienie; US ustawa o nadzwyczajnych pełnomocnictwach
Lernen beginnen
enabling /ı'neıblıŋ/ adj1. Jur, Pol enabling act or legislation
wślizgnąć się do/wymknąć się z pokoju; to sidle along/past sth przemknąć się obok czegoś chyłkiem;
Lernen beginnen
sidle /'saıdl/ vi to sidle into/out of the room
zacisnąć zęby
Lernen beginnen
to grit one’s teeth
pomoc f (dla kogoś);
Lernen beginnen
aid /eıd1. (help) to sb
z pomocą kogoś/bez pomocy kogoś
Lernen beginnen
with/without sb’s aid
udzielić pomocy
Lernen beginnen
to give or grant aid
Bóg m 2. (priest) duchowny m II 1. [worship] święty; [retribution] boży, boski;
Lernen beginnen
divine /dı'vaın1. (also Divine) (God) the divine
opatrzność boska
Lernen beginnen
divine providence
skrzyżować ręce
Lernen beginnen
fold arms, folded arms

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.