2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I

3.8  2    1.026 Datenblatt    ISEL.edu.pl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a
It costs 2 dollars a kilo.
Lernen beginnen
przedimek nieokreślony
Kilogram (tego) kosztuje 2 dolary.
a.m.
The program starts at 8 a.m.
Lernen beginnen
przed południem, do południa, rano
Program zaczyna się o ósmej rano.
ability
He’s got the ability to explain things clearly.
Lernen beginnen
umiejętność
On posiada umiejętność jasnego tłumaczenia rzeczy.
be able to do something
I’m sure I’ll be able to come.
Lernen beginnen
być w stanie coś zrobić, móc
Na pewno będę mógł przyjść.
about
His parents worry about him.
Lernen beginnen
o; około
Jego rodzice martwią się o niego.
above
Our office is above the hairdresser’s.
Lernen beginnen
powyżej, nad
Nasze biuro jest nad zakładem fryzjerskim.
abroad
Susan spent a year abroad.
Lernen beginnen
za granicą
Susan spędziła rok za granicą.
absence
A lot has happened in my absence.
Lernen beginnen
nieobecność
Wiele się wydarzyło pod moją nieobecność.
absent
Fred was absent from school.
Lernen beginnen
nieobecny
Fred był nieobecny w szkole.
accept
I accept your offer.
Lernen beginnen
akceptować
Akceptuję twoją ofertę.
access
Do you have access to the Internet?
Lernen beginnen
dostęp
Czy masz dostęp do Internetu?
accident
He had an accident last week.
Lernen beginnen
wypadek
Miał wypadek w zeszłym/ubiegłym tygodniu.
according
Everything went according to plan.
Lernen beginnen
według, zgodnie z
Wszystko poszło zgodnie z planem.
account
I’d like to open an account.
Lernen beginnen
konto, rachunek; raport, relacja
Chciałbym otworzyć rachunek.
accuse
She accused him of lying.
Lernen beginnen
oskarżać
Oskarżyła go o kłamstwo.
ache
I feel an ache in my arm.
Lernen beginnen
ból
Czuję ból w ramieniu.
achieve
He’s achieved his objectives.
Lernen beginnen
osiągnąć
On osiągnął swoje cele.
across
I walked slowly across the street.
Lernen beginnen
w poprzek, przez
Powoli przeszedłem przez ulicę.
act
We must act quickly.
Lernen beginnen
akt; grać; działać, postępować
Musimy działać szybko.
action
The movie has a lot of action.
Lernen beginnen
działanie, akcja
Film jest pełen akcji.
active
She’s a very active person.
Lernen beginnen
aktywny
Ona jest bardzo aktywną osobą.
activity
The club offers many outdoor activities.
Lernen beginnen
działalność, zajęcie
Klub oferuje wiele zajęć w plenerze.
actor
He’s a famous actor.
Lernen beginnen
aktor
On jest znanym aktorem.
actress
She has always wanted to become an actress.
Lernen beginnen
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
actual
What are your actual reasons?
Lernen beginnen
faktyczny, rzeczywisty
Jakie są twoje faktyczne powody? (O co ci naprawdę chodzi?)
actually
He didn’t actually say anything important.
Lernen beginnen
faktycznie, w rzeczywistości
W rzeczywistości nie powiedział niczego ważnego.
ad
Read all the ads in today’s newspaper.
Lernen beginnen
ogłoszenie, reklama
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
add
Add some sugar to the cream.
Lernen beginnen
dodawać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
addition
I’ve seen a new addition to the newspaper.
Lernen beginnen
dodatek; dodawanie
Widziałem nowy dodatek do gazety.
additional
They will need additional help.
Lernen beginnen
dodatkowy
Będą potrzebowali dodatkowej pomocy.
address
What’s your address?
Lernen beginnen
adres
Jaki jest twój adres?
adjective
What’s the order of adjectives?
Lernen beginnen
przymiotnik
Jaka jest kolejność przymiotników?
admire
He admires his French teacher.
Lernen beginnen
podziwiać
On podziwia swoją nauczycielkę francuskiego.
admit
I admit I was wrong.
Lernen beginnen
przyznawać
Przyznaję, że się myliłem.
adult
The film is for adults only.
Lernen beginnen
dorosły
Film jest tylko dla dorosłych.
advance
There have been rapid advances in technology.
Lernen beginnen
postęp; posuwać się naprzód
Nastąpił szybki postęp w technice.
advantage
What are the advantages of this method?
Lernen beginnen
zaleta, przewaga
Jakie są zalety tej metody?
adventure
They had an unforgettable adventure in Africa.
Lernen beginnen
przygoda
Mieli w Afryce niezapomnianą przygodę.
adverb
“Quickly” is an adverb.
Lernen beginnen
przysłówek
„Szybko” jest przysłówkiem.
advertise
A lot of companies advertise their products on the Internet.
Lernen beginnen
reklamować, ogłaszać
Wiele firm reklamuje swoje produkty w Internecie.
advertisement
Their new advertisement was controversial.
Lernen beginnen
reklama
Ich nowa reklama była kontrowersyjna.
advice
Can you give me some advice?
Lernen beginnen
rada, porada
Czy możesz udzielić mi rady?
advise
He advised me to wait a couple of days.
Lernen beginnen
doradzać
Doradził, abym zaczekał kilka dni.
affair
Don’t interfere with their affairs.
Lernen beginnen
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
affect
This problem affects a lot of people.
Lernen beginnen
oddziaływać, wpływać na coś, dotyczyć
Ten problem dotyczy wielu osób.
afford
We can’t afford a new car.
Lernen beginnen
pozwolić sobie na coś
Nie możemy pozwolić sobie na nowy samochód. (Nie stać nas na nowy samochód.)
afraid
He’s afraid of the dark.
Lernen beginnen
przestraszony
On boi się ciemności.
Africa
There are a lot of hungry children in Africa.
Lernen beginnen
Afryka
W Afryce jest wiele głodnych dzieci.
after
We are leaving after breakfast.
Lernen beginnen
po
Wyjeżdżamy po śniadaniu.
afternoon
See you in the afternoon.
Lernen beginnen
popołudnie
Do zobaczenia po południu.
again
I’d like to see you again.
Lernen beginnen
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
against
We’re against animal testing.
Lernen beginnen
przeciwko
Jesteśmy przeciwko badaniom na zwierzętach.
age
They are the same age.
Lernen beginnen
wiek
Oni są w tym samym wieku. (Oni są rówieśnikami)
agency
She works in an advertising agency.
Lernen beginnen
agencja
Ona pracuje w agencji reklamowej.
agent
He is an agent for insurance company.
Lernen beginnen
agent
On jest agentem firmy ubezpieczeniowej.
ago
How long ago did he die?
Lernen beginnen
temu
Jak dawno temu zmarł?
agree
Did she agree to go with them?
Lernen beginnen
zgadzać się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
agreement
We’ve finally reached an agreement.
Lernen beginnen
zgoda, porozumienie
W końcu osiągnęliśmy porozumienie.
ahead
Two soldiers walked ahead of us.
Lernen beginnen
przed, z przodu, na przedzie
Dwaj żołnierze szli przed nami.
aid
This country urgently needs humanitarian aid.
Lernen beginnen
pomoc; pomagać
Ten kraj pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej.
aim
I went to England with the aim of improving my English.
Lernen beginnen
cel; dążyć do; celować
Wyjechałem do Anglii w celu poprawienia mojego angielskiego.
air
I’m going outside for some fresh air.
Lernen beginnen
powietrze
Idę na zewnątrz zaczerpnąć świeżego powietrza.
airplane, plane
Nobody knows why the airplane crashed.
Lernen beginnen
samolot
Nikt nie wie, dlaczego samolot się rozbił.
airport
They met me at the airport.
Lernen beginnen
lotnisko
Spotkali mnie na lotnisku.
alcohol
Do you smoke cigarettes or drink alcohol?
Lernen beginnen
alkohol
Czy palisz papierosy albo pijesz alkohol?
alike
They are very much alike.
Lernen beginnen
podobny
Oni są bardzo podobni (do siebie).
alive
The miners are still alive.
Lernen beginnen
żywy
Górnicy są wciąż żywi.
all
That’s all she said.
Lernen beginnen
wszystko; wszyscy
To wszystko, co powiedziała.
allow
Do your parents allow you to go out alone?
Lernen beginnen
pozwalać
Czy rodzice pozwalają ci samemu wychodzić (z domu)?
almost
I’ve almost finished this book.
Lernen beginnen
prawie
Prawie skończyłem tę książkę.
alone
Leave me alone!
Lernen beginnen
sam
Zostaw mnie samego!
along
Every evening I walked along the beach.
Lernen beginnen
wzdłuż
Co wieczór spacerowałem wzdłuż plaży.
already
She’s already left.
Lernen beginnen
już
Ona już wyszła.
also
I also speak a little Spanish.
Lernen beginnen
także
Mówię także trochę po hiszpańsku.
although
My daughter went to school although she was ill.
Lernen beginnen
chociaż
Moja córka poszła do szkoły, chociaż była chora.
always
Peter is always late.
Lernen beginnen
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
I am
I am a good student.
Lernen beginnen
jestem
Jestem dobrym studentem/uczniem.
ambassador
The Russian ambassador to Poland didn’t appear at the meeting.
Lernen beginnen
ambasador
Rosyjski ambasador w Polsce nie pojawił się na spotkaniu.
ambulance
Call an ambulance!
Lernen beginnen
karetka pogotowia
Wezwij karetkę/pogotowie!
America
I’m flying to America this weekend.
Lernen beginnen
Ameryka
Lecę do Ameryki w ten weekend.
American
I don’t like the American accent.
Lernen beginnen
amerykański
Nie lubię amerykańskiego akcentu.
among
There are three children among the passengers.
Lernen beginnen
wśród
Wśród pasażerów jest troje/trójka dzieci.
amount
It will cost a huge amount of money.
Lernen beginnen
suma, kwota
To będzie kosztowało ogromną sumę pieniędzy.
amuse
His joke amused everybody.
Lernen beginnen
bawić, rozbawić
Jego żart rozbawił wszystkich.
an
Her husband is an architect.
Lernen beginnen
przedimek nieokreślony
Jej mąż jest architektem.
and
Come and see who’s here!
Lernen beginnen
i; a
Chodź zobaczyć, kto tu jest!
angle
In a square all angles are right angles.
Lernen beginnen
kąt
W kwadracie wszystkie kąty są proste.
angry
Michelle is angry with me.
Lernen beginnen
zły, rozzłoszczony
Michelle jest na mnie zła.
animal
Wild animals shouldn’t be kept in cages.
Lernen beginnen
zwierzę
Dzikich zwierząt nie powinno się trzymać w klatkach.
announce
They announced they were going to get married.
Lernen beginnen
ogłaszać
Ogłosili, że zamierzają się pobrać.
annoy
Things like these always annoy me.
Lernen beginnen
drażnić, irytować
Takie rzeczy zawsze mnie irytują.
another
He’s looking for another job.
Lernen beginnen
inny
On szuka innej pracy.
answer
There’s no easy answer to this question.
Lernen beginnen
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
anxious
She is very anxious about her future.
Lernen beginnen
zaniepokojony
Ona jest bardzo zaniepokojona o swoją przyszłość.
any
Do you have any questions?
Lernen beginnen
jakiś
Masz jakieś pytania?
anybody
Is anybody here?
Lernen beginnen
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś tu jest?
anyhow
Anyhow, I won’t be able to help you.
Lernen beginnen
w każdym razie; tak czy owak
Tak czy owak, nie będę mógł ci pomóc.
anyone
Is anyone listening to me?
Lernen beginnen
ktoś, ktokolwiek
Czy ktoś mnie słucha?
anything
Can I do anything for you?
Lernen beginnen
coś, cokolwiek
Czy mogę coś dla ciebie zrobić?
anyway
Anyway, that’s what she told me.
Lernen beginnen
tak czy inaczej; w każdym razie
W każdym razie tak mi powiedziała.
anywhere
Have you seen John anywhere?
Lernen beginnen
gdzieś, gdziekolwiek
Widziałeś gdzieś Johna?
apart
You can never see them apart.
Lernen beginnen
osobno
Nigdy nie zobaczysz ich osobno.
apartment
I want to live in a spacious apartment.
Lernen beginnen
mieszkanie (American English)
Chcę mieszkać w przestronnym mieszkaniu.
apologise BE/apologize AE
She apologised for being late.
Lernen beginnen
przepraszać
Przeprosiła za spóźnienie.
appear
Her husband suddenly appeared in the doorway.
Lernen beginnen
pojawiać się
Jej mąż nagle pojawił się w drzwiach.
appearance
She was shocked by his appearance.
Lernen beginnen
wygląd
Była zaszokowana jego wyglądem.
apple
Don’t eat unripe apples.
Lernen beginnen
jabłko
Nie jedz niedojrzałych jabłek.
application
He has sent off a lot of job applications.
Lernen beginnen
podanie; zastosowanie
Wysłał wiele podań o pracę.
apply
I applied for an American visa.
Lernen beginnen
ubiegać się, składać wniosek; stosować, używać
Złożyłem wniosek o amerykańską wizę.
appoint
He was appointed to conduct the inquiry.
Lernen beginnen
wyznaczyć
Został wyznaczony do prowadzenia śledztwa.
appointment
I’d like to make an appointment with Dr Jones.
Lernen beginnen
umówione spotkanie
Chciałbym umówić się na wizytę u doktora Jonesa.
appropriate
These shoes aren’t appropriate for hiking.
Lernen beginnen
właściwy, odpowiedni
Te buty nie są odpowiednie do pieszych wycieczek.
approve
My parents don’t approve of me going out with him.
Lernen beginnen
aprobować
Moi rodzice nie aprobują tego, że z nim chodzę.
April
They divorced in April.
Lernen beginnen
kwiecień
Rozwiedli się w kwietniu.
are
Where are you from?
Lernen beginnen
jesteś, jesteście, jesteśmy, są
Skąd jesteś?
area
What’s the area of Poland?
Lernen beginnen
obszar, powierzchnia
Jaka jest powierzchnia Polski?
argue
They are always arguing.
Lernen beginnen
kłócić się
Oni zawsze się kłócą.
argument
An argument about taxes broke out in the parliament.
Lernen beginnen
argument; kłótnia
W parlamencie wybuchła kłótnia o podatki.
arise
The problem arose from a lack of communication.
Lernen beginnen
powstawać; pojawiać się
Problem powstał z braku porozumienia.
arm
He put his arms around her shoulders.
Lernen beginnen
ramię
Wziął ją w ramiona.
arms
Arms trade is forbidden in this country.
Lernen beginnen
broń
Handel bronią jest w tym kraju zakazany.
army
He joined the army at the age of 20.
Lernen beginnen
armia, wojsko
Wstąpił do wojska w wieku 20 lat.
around
When he can’t fall asleep, he walks around his bed.
Lernen beginnen
dookoła, wokół
Kiedy on nie może zasnąć, chodzi wokół łóżka.
arrange
They can arrange it for a small charge.
Lernen beginnen
organizować
Oni mogą to zorganizować za niewielką opłatą.
arrangement
I have to make arrangements for my journey.
Lernen beginnen
porozumienie, umowa
Muszę poczynić przygotowania do podróży.
arrest
The police arrested the gang boss.
Lernen beginnen
aresztować
Policja aresztowała szefa gangu.
arrival
The arrival of the plane was delayed.
Lernen beginnen
przybycie, przyjazd, przylot
Przylot samolotu był opóźniony.
arrive
Many guests arrived at the wedding.
Lernen beginnen
przybywać
Na wesele przybyło wielu gości.
art
I don’t understand modern art.
Lernen beginnen
sztuka
Nie rozumiem sztuki nowoczesnej.
article
Have you read this article?
Lernen beginnen
artykuł
Przeczytałeś ten artykuł?
artificial
It’s an artificial lake.
Lernen beginnen
sztuczny
To sztuczne jezioro.
as
She lived in the country as a child.
Lernen beginnen
jako
Mieszkała w tym kraju jako dziecko.
ashamed
You should be ashamed of yourself!
Lernen beginnen
zawstydzony
Powinieneś się wstydzić!
Asia
We are planning to go on a trip to Asia.
Lernen beginnen
Azja
Planujemy jechać w podróż do Azji.
ask
I’d like to ask you something.
Lernen beginnen
pytać; prosić
Chciałbym cię o coś zapytać.
to be asleep
When I get back from work, she is already asleep.
Lernen beginnen
spać
Gdy wracam z pracy, ona już śpi.
association
All members of the association arrived at the meeting.
Lernen beginnen
stowarzyszenie
Wszyscy członkowie stowarzyszenia przybyli na spotkanie.
assume
I assume you’re coming too.
Lernen beginnen
zakładać
Zakładam, że ty też przyjdziesz.
at
Megan told us this story at dinner.
Lernen beginnen
przy, u, w, na, o, po
Megan opowiedziała nam tę historię przy obiedzie.
atmosphere
There’s a good atmosphere in the team.
Lernen beginnen
atmosfera
W zespole jest dobra atmosfera.
attack
He was attacked by a gang of youths.
Lernen beginnen
atak; atakować
Został zaatakowany przez bandę/grupę młodych ludzi.
attempt
Her last attempt was successful.
Lernen beginnen
próba; próbować, usiłować
Jej ostatnia próba była udana.
attend
Over a thousand people attended the demonstration.
Lernen beginnen
uczęszczać, brać udział
W demonstracji wzięło udział ponad tysiąc osób.
attention
May I have your attention please?
Lernen beginnen
uwaga
Mogę prosić o uwagę?
attract
This resort attracts a lot of tourists.
Lernen beginnen
przyciągać
Ta miejscowość wypoczynkowa przyciąga wielu turystów.
attractive
She is the most attractive girl in my class.
Lernen beginnen
atrakcyjny
Ona jest najbardziej atrakcyjną dziewczyną w mojej klasie.
audience
The audience started clapping.
Lernen beginnen
widownia, publiczność
Publiczność zaczęła bić brawo.
August
They want to go on holiday in August.
Lernen beginnen
sierpień
Chcą wyjechać na wakacje w sierpniu.
aunt
My aunt is a very rich woman.
Lernen beginnen
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Australia
He chose an English school in Australia.
Lernen beginnen
Australia
Wybrał angielską szkołę w Australii.
author
Who is the author of this book?
Lernen beginnen
autor
Kto jest autorem tej książki?
autumn
Some people think autumn is the most beautiful season.
Lernen beginnen
jesień
Niektórzy ludzie uważają, że jesień jest najpiękniejszą porą roku.
available
The information is available for free on the Internet.
Lernen beginnen
osiągalny, dostępny
Informacja jest dostępna za darmo w Internecie.
average
That’s the average price.
Lernen beginnen
średnia
To jest średnia cena.
avoid
Let’s try to avoid rush hour traffic.
Lernen beginnen
unikać
Spróbujmy uniknąć jazdy w godzinach szczytu.
awake
Babies often awake several times at night.
Lernen beginnen
budzić się, uświadomić sobie; przebudzony
Niemowlęta często budzą się kilka razy w ciągu nocy.
award
His film won an award.
Lernen beginnen
nagroda; nagradzać
Jego film zdobył nagrodę.
aware
I wasn’t aware of the danger.
Lernen beginnen
świadomy
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
away
Stay away from me!
Lernen beginnen
z dala, daleko
Trzymaj się z dala ode mnie!
baby
His wife is expecting a baby.
Lernen beginnen
niemowlę; kochanie
Jego żona spodziewa się dziecka.
back
Please lie down on your back.
Lernen beginnen
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
backwards
I took a step backwards.
Lernen beginnen
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
bad
He’s a very bad driver.
Lernen beginnen
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
bag
The bag has a lot of side pockets.
Lernen beginnen
torba
Torba ma dużo bocznych kieszeni.
baggage
Do you have a lot of baggage?
Lernen beginnen
bagaż
Masz dużo bagażu?
bake
Will you bake a cake for me?
Lernen beginnen
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
balance
I lost my balance and fell on the ground.
Lernen beginnen
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
ball
He kicked the ball with his left leg.
Lernen beginnen
piłka
Kopnął piłkę lewą nogą.
balloon
Children like playing with balloons.
Lernen beginnen
balon
Dzieci lubią bawić się balonami.
banana
I’ve bought a bunch of bananas at the market.
Lernen beginnen
banan
Kupiłem kiść bananów na targu.
band
I used to play in a band.
Lernen beginnen
zespół; banda
Grywałem w zespole.
bank
She keeps money in the bank.
Lernen beginnen
bank
Ona trzyma pieniądze w banku.
bar
Let’s meet at the bar in an hour.
Lernen beginnen
tabliczka (czekolady); pręt; bar
Spotkajmy się w barze za godzinę.
base
This is an excellent base for hiking in the Tatras.
Lernen beginnen
baza
To jest świetna baza do wycieczek w Tatry.
basic
I have a basic knowledge of French.
Lernen beginnen
podstawowy
Mam podstawową znajomość francuskiego. (Znam podstawy francuskiego.)
basis
What is the basis of your theory?
Lernen beginnen
podstawa
Co jest podstawą twojej teorii?
basket
Put it in the basket.
Lernen beginnen
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
bath
I need to take a bath.
Lernen beginnen
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
Lernen beginnen
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
battle
They lost the first battle.
Lernen beginnen
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
be
What can it be?
Lernen beginnen
być
Co to może być?
beach
California is famous for its sandy beaches.
Lernen beginnen
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
bean
Every day we had beans for breakfast.
Lernen beginnen
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
bear
I can’t bear her.
Lernen beginnen
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
beard
My uncle has a thick beard.
Lernen beginnen
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
beat
He says he has been beaten by the police.
Lernen beginnen
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
beautiful
She’s got beautiful eyes.
Lernen beginnen
piękny
Ona ma piękne oczy.
beauty
Here you can fully admire the beauty of nature.
Lernen beginnen
piękno
Tu możesz w pełni podziwiać piękno przyrody.
because
I went to bed early because I had to get up at 5.
Lernen beginnen
ponieważ
Poszedłem do łóżka wcześnie, ponieważ musiałem wstać o piątej.
become
We’ve become great friends.
Lernen beginnen
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
bed
On Sunday I got out of bed at noon.
Lernen beginnen
łóżko
W niedzielę wstałem (z łóżka) w południe.
bedroom
The house has three bedrooms.
Lernen beginnen
sypialnia
Dom ma trzy sypialnie.
beer
You drink too much beer.
Lernen beginnen
piwo
Pijesz za dużo piwa.
before
I’ll be back before midnight.
Lernen beginnen
przed, zanim
Wrócę przed północą.
beg
I beg you not to tell him.
Lernen beginnen
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
begin
My next class begins in half an hour.
Lernen beginnen
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
beginning
Start from the beginning, please.
Lernen beginnen
początek
Proszę zacząć od początku.
behave
My daughter sometimes behaves badly.
Lernen beginnen
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
behaviour BE/behavior AE
Your behaviour is unacceptable.
Lernen beginnen
zachowanie
Twoje zachowanie jest niedopuszczalne.
behind
The sun disappeared behind a cloud.
Lernen beginnen
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
belief
It is against my religious beliefs.
Lernen beginnen
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
believe
Do you believe in God?
Lernen beginnen
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
bell
The bell doesn’t work.
Lernen beginnen
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
belong
Does this pen belong to you?
Lernen beginnen
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
below
The temperature is 10 degrees below zero.
Lernen beginnen
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
belt
Fasten your seat belt.
Lernen beginnen
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
bend
I can’t bend my arm.
Lernen beginnen
zginać
Nie mogę zgiąć ramienia.
benefit
I think you will benefit a lot from that.
Lernen beginnen
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
beside
Come and sit beside me.
Lernen beginnen
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
besides
Besides, I don’t like crowded places.
Lernen beginnen
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
best
She’s my best friend.
Lernen beginnen
najlepszy
Ona jest moją najlepszą przyjaciółką.
better
This computer is better than mine.
Lernen beginnen
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
between
He’s sitting between the two girls.
Lernen beginnen
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
beyond
Don’t go beyond the town.
Lernen beginnen
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
big
Our neighbours have a really big house.
Lernen beginnen
duży
Nasi sąsiedzi mają naprawdę duży dom.
bike, bicycle
He goes to work by bike.
Lernen beginnen
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
bill
I have a stack of bills to pay.
Lernen beginnen
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
bind
The hijackers bound his hands.
Lernen beginnen
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
Lernen beginnen
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
birth
What’s your date of birth?
Lernen beginnen
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
birthday
My birthday is coming soon.
Lernen beginnen
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
bit
Give me a bit of chocolate.
Lernen beginnen
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
bite
On my way home I was bitten by a dog.
Lernen beginnen
gryźć
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
bitter
It has a bitter taste.
Lernen beginnen
gorzki
To ma gorzki smak.
black
She was dressed in black.
Lernen beginnen
czarny
Była ubrana na czarno.
blame
He blames me for his problems.
Lernen beginnen
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
bleed
My nose is bleeding.
Lernen beginnen
krwawić
Krwawi mi nos.
blind
He’s been blind since birth.
Lernen beginnen
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
block
A fallen tree was blocking the road.
Lernen beginnen
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
blood
She lost a lot of blood.
Lernen beginnen
krew
Straciła dużo krwi.
blow
He blew the dust off the old book.
Lernen beginnen
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
blue
She’s wearing a long blue dress.
Lernen beginnen
niebieski
Jest ubrana w długą niebieską suknię.
board
There are a lot of notices on the board.
Lernen beginnen
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
boat
The boat started to rock.
Lernen beginnen
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
body
His body was covered in mud.
Lernen beginnen
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
boil
I boiled potatoes for dinner.
Lernen beginnen
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
bomb
The bomb killed a lot of people.
Lernen beginnen
bomba
Bomba zabiła wielu ludzi.
bone
She gave the dog a bone.
Lernen beginnen
kość
Dała psu kość.
book
I booked two tickets to Dublin.
Lernen beginnen
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
boot
The shopping is in the boot of my car.
Lernen beginnen
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
Lernen beginnen
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
borrow
Can I borrow your car?
Lernen beginnen
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
boss
Where’s the boss?
Lernen beginnen
szef, szefowa
Gdzie jest szef?
both
Both my sisters are older than me.
Lernen beginnen
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
bottle
Pull the cork from the bottle.
Lernen beginnen
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
bottom
The money was at the bottom of the box.
Lernen beginnen
dno; tyłek
Pieniądze były na dnie pudełka.
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
Lernen beginnen
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
boy
Be a good boy!
Lernen beginnen
chłopiec
Bądź grzecznym chłopcem!
boyfriend
I’ve been with my boyfriend for about two years.
Lernen beginnen
chłopak, sympatia
Byłam z moim chłopakiem około dwóch lat.
brain
The brain is the control centre of the nervous system.
Lernen beginnen
mózg
Mózg to centrum sterowania układu nerwowego.
brave
He’s as brave as a lion.
Lernen beginnen
odważny
Jest odważny jak lew.
bread
Buy 2 loaves of bread.
Lernen beginnen
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
break
How long is the lunch break?
Lernen beginnen
przerwa; przerwać; złamać; zepsuć
Ile trwa przerwa na lunch?
breakfast
What did you have for breakfast?
Lernen beginnen
śniadanie
Co miałeś/jadłeś na śniadanie?
breath
I need to get my breath back.
Lernen beginnen
oddech
Muszę złapać oddech.
breathe
Breathe slowly and deeply.
Lernen beginnen
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
bridge
Walk across the bridge and turn left.
Lernen beginnen
most; brydż
Przejdź przez most i skręć w lewo.
brief
His speech was very brief.
Lernen beginnen
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
bright
I like bright colours.
Lernen beginnen
jasny
Lubię jasne kolory.
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
Lernen beginnen
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
British
She has a strong British accent.
Lernen beginnen
brytyjski
Ona ma silny brytyjski akcent.
broad
He has broad shoulders.
Lernen beginnen
szeroki
On ma szerokie ramiona.
broadcast
The program is broadcast on the radio.
Lernen beginnen
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
brother
She has a five-year-old brother.
Lernen beginnen
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
brown
The door was painted brown.
Lernen beginnen
brązowy
Drzwi były pomalowane na brązowo.
brush
Brush your teeth twice a day.
Lernen beginnen
szczotka; szczotkować
Szczotkuj zęby dwa razy dziennie.
build
They built a house near the lake.
Lernen beginnen
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
building
Several buildings were destroyed.
Lernen beginnen
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
burn
They burnt all the rubbish.
Lernen beginnen
palić
Spalili wszystkie śmieci.
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
Lernen beginnen
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
bus
I always go to work by bus.
Lernen beginnen
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
business
It’s none of your business.
Lernen beginnen
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
businessman; businesswoman
He looks like a businessman.
Lernen beginnen
biznesmen; bizneswoman
On wygląda na biznesmena.
busy
Are you busy tonight?
Lernen beginnen
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
but
I called him but he wasn’t at home.
Lernen beginnen
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
butter
My children don’t like bread and butter.
Lernen beginnen
masło
Moje dzieci nie lubią chleba z masłem.
button
Click the right mouse button.
Lernen beginnen
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
buy
I went to the shop to buy some sweets.
Lernen beginnen
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
by
She was sitting by the fire.
Lernen beginnen
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
bye
Bye, see you later.
Lernen beginnen
do widzenia
Cześć, do zobaczenia.
cable
I had cable TV installed last week.
Lernen beginnen
kabel
W ubiegłym tygodniu założyli mi telewizję kablową.
cafe
We had ice-cream in a cafe.
Lernen beginnen
kawiarnia
Zjedliśmy lody w kawiarni.
cake
Don’t eat cakes before dinner.
Lernen beginnen
ciasto, ciastko, tort
Nie jedz ciastek przed obiadem.
call
Can I ask who’s calling?
Lernen beginnen
wołać; telefonować
Mogę zapytać, kto dzwoni?
calm
She is always calm.
Lernen beginnen
spokojny
Ona jest zawsze spokojna.
camera
Professional cameras are very expensive.
Lernen beginnen
aparat fotograficzny; kamera
Profesjonalne aparaty fotograficzne są bardzo drogie.
camp
We set up camp near the river.
Lernen beginnen
obóz
Rozbiliśmy obóz niedaleko rzeki.
can
Can I speak to Rachel, please?
Lernen beginnen
móc; umieć
Czy mogę rozmawiać z Rachel?
cap
He wears his cap backwards.
Lernen beginnen
czapka
Nosi czapkę tyłem do przodu.
capital
What’s the capital of Canada?
Lernen beginnen
stolica
Co jest stolicą Kanady?
captain
The captain gave the order to abandon ship.
Lernen beginnen
kapitan
Kapitan wydał rozkaz, by opuścić statek.
car
Rolls Royce is an expensive car.
Lernen beginnen
samochód
Rolls Royce to drogi samochód.
card
They play cards every Saturday.
Lernen beginnen
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
care
Everybody should care about the environment.
Lernen beginnen
troska; troszczyć się, dbać
Wszyscy powinni dbać o środowisko.
careful
I am always careful in the city at night.
Lernen beginnen
ostrożny
Nocą w mieście zawsze jestem ostrożna.
carrot
Carrot-and-stick policy doesn’t always work.
Lernen beginnen
marchew
Metoda kija i marchewki nie zawsze działa/skutkuje.
carry
Some teenagers carry guns to school.
Lernen beginnen
nosić
Niektórzy nastolatkowie noszą broń do szkoły.
case
In a case like this we need to be careful.
Lernen beginnen
sprawa, przypadek; futerał
W sprawie takiej jak ta powinniśmy być ostrożni.
cash
I have no cash on me.
Lernen beginnen
gotówka
Nie mam przy sobie gotówki.
castle
We visited the ruins of a 13th century castle.
Lernen beginnen
zamek
Zwiedziliśmy ruiny XIII-wiecznego zamku.
cat
She is allergic to cats.
Lernen beginnen
kot
Ona ma alergię na koty.
catch
The police haven’t caught the thief yet.
Lernen beginnen
łapać
Policja jeszcze nie złapała złodzieja.
category
I don’t know which category it belongs to.
Lernen beginnen
kategoria
Nie wiem, do której kategorii to należy.
cause
We don’t know the cause of the accident.
Lernen beginnen
przyczyna; powodować
Nie znamy przyczyny wypadku.
cell
The prisoner is in the cell.
Lernen beginnen
komórka; cela
Więzień jest w celi.
cent
That’s five dollars and twenty cents.
Lernen beginnen
cent
To jest pięć dolarów i dwadzieścia centów.
centimetre BE/centimeter AE
How many centimetres are in an inch?
Lernen beginnen
centymetr
Ile centymetrów jest się w jednym calu?
central
We had central heating installed.
Lernen beginnen
centralny
Zleciliśmy instalację centralnego ogrzewania.
centre BE/center AE
There are a lot of cafés in the centre of the town.
Lernen beginnen
centrum
W centrum miasta jest wiele kawiarni.
century
This temple dates back to the second century BC.
Lernen beginnen
wiek
Historia tej świątyni sięga II wieku p.n.e.
ceremony
The ceremony started on time.
Lernen beginnen
ceremonia
Ceremonia zaczęła się punktualnie.
certain
I am certain that it was her.
Lernen beginnen
pewien, jakiś; pewny
Jestem pewien, że to była ona.
certainly
I will certainly come.
Lernen beginnen
z pewnością
Z pewnością przyjdę.
chain
The prisoner was kept in chains.
Lernen beginnen
łańcuch
Więźnia trzymano w łańcuchach.
chair
She bought a table and four chairs.
Lernen beginnen
krzesło
Kupiła stół i cztery krzesła.
chairman
The chairman didn’t appear at the meeting.
Lernen beginnen
prezes
Prezes nie pojawił się na spotkaniu.
challenge
Did she rise to the challenge?
Lernen beginnen
wyzwanie, kwestionowanie; rzucać wyzwanie, kwestionować
Czy ona sprostała wyzwaniu?
chance
He has a good chance of winning.
Lernen beginnen
szansa
Ma dużą szansę na wygraną.
change
We didn’t notice a change in the timetable.
Lernen beginnen
zmiana; zmieniać
Nie zauważyliśmy zmiany w rozkładzie jazdy.
channel
Which channel is the film on?
Lernen beginnen
kanał
Na jakim kanale jest ten film?
character
Jennifer has a very gentle character.
Lernen beginnen
charakter; znak
Jennifer ma bardzo łagodny charakter.
charge
He has been charged with murder.
Lernen beginnen
ładować; oskarżać, obciążać; żądać
Został oskarżony o morderstwo.
chase
The dog was chasing a cat around the garden.
Lernen beginnen
ścigać, gonić
Pies gonił kota po ogrodzie.
cheap
They sell cheap toys from China.
Lernen beginnen
tani
Sprzedają tanie zabawki z Chin.
cheat
Chris always cheats at card games.
Lernen beginnen
oszukiwać
Krzysiek zawsze oszukuje w kartach.
check
Check that everything is OK.
Lernen beginnen
sprawdzać
Sprawdź, czy wszystko (jest) w porządku.
cheer
Everyone was cheering loudly.
Lernen beginnen
pocieszać; wiwatować
Wszyscy głośno wiwatowali.
cheese
Do mice like cheese?
Lernen beginnen
ser
Czy myszy lubią ser?
chest
He has a pain in his chest.
Lernen beginnen
klatka piersiowa; skrzynia
On ma/czuje ból w klatce piersiowej.
chicken
On Sundays we have roast chicken for dinner.
Lernen beginnen
kurczak
W niedzielę mamy na obiad pieczonego kurczaka.
chief
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
Lernen beginnen
szef; wódz
Szef policji dał rozkaz, by zabić zbiega.
child
She acts like a child.
Lernen beginnen
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
Lernen beginnen
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
chips BE/French fries AE
Fish and chips is a classic British dish.
Lernen beginnen
frytki
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
chocolate
All children like chocolate.
Lernen beginnen
czekolada
Wszystkie dzieci lubią czekoladę.
choice
It was a good choice.
Lernen beginnen
wybór
To był dobry wybór.
choose
You do not choose your destiny.
Lernen beginnen
wybierać
Nie wybierasz swojego przeznaczenia.
Christmas
How do you spend Christmas?
Lernen beginnen
święta Bożego Narodzenia
Jak spędzasz święta Bożego Narodzenia?
church
We go to church on Sundays.
Lernen beginnen
kościół
W niedzielę chodzimy do kościoła.
cigarette
My dad smokes a lot of cigarettes.
Lernen beginnen
papieros
Mój tata pali dużo papierosów.
cinema
What’s on at the cinema?
Lernen beginnen
kino
Co grają/leci w kinie?
circle
We stood in a circle holding hands.
Lernen beginnen
okrąg, koło
Staliśmy w kole, trzymając się za ręce.
citizen
He’s a US citizen.
Lernen beginnen
obywatel
On jest obywatelem USA.
city
What’s the most beautiful city of the world?
Lernen beginnen
miasto
Jakie jest najpiękniejsze miasto świata?
claim
He claimed compensation for his injuries.
Lernen beginnen
żądanie; żądać
Zażądał odszkodowania za swoje obrażenia.
class
We always travel second class.
Lernen beginnen
klasa
Zawsze podróżujemy drugą klasą.
clean
It took me an hour to clean the shower cubicle.
Lernen beginnen
czyścić; czysty
Zajęło mi godzinę, by wyczyścić kabinę prysznicową.
clear
Can you clear the table?
Lernen beginnen
sprzątać; czysty
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
clerk
The clerk will help you fill in the form.
Lernen beginnen
urzędnik
Urzędnik pomoże ci wypełnić formularz.
clever
She is a clever little girl.
Lernen beginnen
sprytny; zdolny
Ona jest sprytną małą dziewczynką.
climate
The climate changes rapidly.
Lernen beginnen
klimat
Klimat zmienia się szybko/gwałtownie.
climb
He has climbed 14 high peaks.
Lernen beginnen
wspinać się
Wspiął się na 14 wysokich szczytów.
clock
The clock on my desk is fast.
Lernen beginnen
zegar
Zegar na moim biurko (się) spieszy.
close
The shops close at six o’clock.
Lernen beginnen
zamykać
Sklepy są zamykane o szóstej.
cloth
She wiped the table with a cloth.
Lernen beginnen
tkanina, materiał; ścierka
Wytarła stół ścierką.
clothes
Women like buying clothes.
Lernen beginnen
ubranie
Kobiety lubią kupować ubrania.
cloud
The sky is covered in clouds.
Lernen beginnen
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
club
She’s a member of the chess club.
Lernen beginnen
klub; kij golfowy
Ona jest członkiem klubu szachowego.
coach
We went to Zakopane by coach.
Lernen beginnen
autokar; trener
Pojechaliśmy autokarem do Zakopanego.
coast
The boat sank near the coast.
Lernen beginnen
wybrzeże
Statek zatonął niedaleko wybrzeża.
coat
Put your coat on.
Lernen beginnen
płaszcz
Załóż płaszcz.
coffee
Would you like a cup of coffee?
Lernen beginnen
kawa
Masz ochotę na filiżankę kawy?
coin
Let’s toss a coin.
Lernen beginnen
moneta
Rzućmy monetą.
cold
It’s cold outside.
Lernen beginnen
zimny
Na dworze jest zimno.
collect
He collects stamps and coins.
Lernen beginnen
zbierać
On zbiera znaczki i monety.
collection
I have a big collection of seashells.
Lernen beginnen
zbiór, kolekcja
Mam dużą kolekcję (morskich) muszli.
college
What are you going to do after college?
Lernen beginnen
koledż
Co zamierzasz robić po koledżu?
colour BE/color AE
What colour is his car?
Lernen beginnen
kolor
Jakiego koloru jest jego samochód?
comb
I combed my hair before I opened the door.
Lernen beginnen
grzebień; czesać
Uczesałem włosy, zanim otwarłem drzwi.
combine
She combines different styles.
Lernen beginnen
łączyć
Ona łączy różne style.
come
She came home after midnight.
Lernen beginnen
przychodzić
Przyszła do domu po północy.
comfortable
Are you comfortable on this chair?
Lernen beginnen
wygodny
Wygodnie ci na tym krześle?
command
It was the captain’s command.
Lernen beginnen
komenda, rozkaz; znajomość (języka); rozkazywać
To był rozkaz kapitana.
commerce
Commerce is prospering on the Internet.
Lernen beginnen
handel
Handel rozwija się/kwitnie w Internecie.
commercial
He doesn’t like TV commercials.
Lernen beginnen
reklama; komercyjny
On nie lubi reklam telewizyjnych.
committee
The committee consists of 5 people.
Lernen beginnen
komitet
Komitet składa się z pięciu osób.
common
We have a lot in common.
Lernen beginnen
wspólny
Mamy (ze sobą) wiele wspólnego.
communicate
We communicate by e-mail.
Lernen beginnen
porozumiewać się, komunikować
Komunikujemy się przez e-mail.
community
You don’t have to isolate them from the community.
Lernen beginnen
społeczność; społeczeństwo
Nie musisz izolować ich od społeczeństwa.
company
She works for a German company.
Lernen beginnen
firma; towarzystwo
Ona pracuje dla niemieckiej firmy.
compare
Compare the two illustrations.
Lernen beginnen
porównywać
Porównaj te dwie ilustracje.
comparison
To have a better comparison we need to have more information.
Lernen beginnen
porównanie
By mieć lepsze porównanie, potrzebujemy więcej informacji.
competition
Peter has won a photo competition.
Lernen beginnen
konkurencja; konkurs, zawody
Piotr wygrał konkurs fotograficzny.
complain
He complained about the cold.
Lernen beginnen
narzekać
Narzekał na zimno.
complete
I’ve completed my work ahead of time.
Lernen beginnen
ukończyć; kompletny
Ukończyłem (swoją) pracę przed czasem.
complex
The problem is very complex.
Lernen beginnen
złożony
Problem jest bardzo złożony.
computer
My school bought 20 computers.
Lernen beginnen
komputer
Moja szkoła kupiła 20 komputerów.
concern
This problem concerns us all.
Lernen beginnen
zmartwienie; dotyczyć; martwić się
Ten problem dotyczy nas wszystkich.
concerned
I’m concerned about him.
Lernen beginnen
zainteresowany; zmartwiony
Martwię się o niego.
concert
He’s going to give his last concert on Saturday night.
Lernen beginnen
koncert
On da swój ostatni koncert w sobotę wieczorem.
condition
What are their conditions?
Lernen beginnen
warunek
Jakie są ich warunki?
confidence
I have confidence in you.
Lernen beginnen
zaufanie
Mam do ciebie zaufanie.
connect
The bridge connects the two parts of the town.
Lernen beginnen
łączyć
Most łączy dwie części miasta.
connection
There’s no connection between the two events.
Lernen beginnen
połączenie, związek
Nie ma związku między tymi dwoma zdarzeniami.
consider
You must consider all possibilities.
Lernen beginnen
rozważać
Musisz rozważyć wszystkie możliwości.
consist
The book consists of four chapters.
Lernen beginnen
składać się
Książka składa się z czterech rozdziałów.
contact
We’ve lost contact with her.
Lernen beginnen
kontakt; kontaktować się
Straciliśmy z nią kontakt.
contain
The letter contained important information.
Lernen beginnen
zawierać
List zawierał ważne informacje.
continue
David left but Andy continued the story.
Lernen beginnen
kontynuować
David wyszedł, ale Andy kontynuował opowieść.
control
He didn’t control the situation.
Lernen beginnen
kontrolować
On nie kontrolował sytuacji.
conversation
I waited until she finished a telephone conversation.
Lernen beginnen
rozmowa
Zaczekałem, aż ona skończy rozmowę telefoniczną.
cook
She’s a brilliant cook.
Lernen beginnen
kucharz; gotować
Ona jest doskonałą kucharką.
cool
I felt a current of cool air.
Lernen beginnen
chłodny; świetny, super
Poczułem strumień chłodnego powietrza.
copy
Make a copy of the disk.
Lernen beginnen
kopia; egzemplarz; kopiować
Zrób kopię dysku.
corn
The corn was swaying in the wind.
Lernen beginnen
zboże; kukurydza
Zboże kołysało się na wietrze.
corner
The taxi rank is just round the corner.
Lernen beginnen
róg
Postój taksówek jest zaraz za rogiem.
correct
The teacher corrected her mistakes.
Lernen beginnen
poprawiać; poprawny
Nauczyciel poprawił jej błędy.
cost
How much does it cost?
Lernen beginnen
koszt; kosztować
Ile to kosztuje?
cotton
This shirt is made of cotton.
Lernen beginnen
bawełna
Ta koszula jest (zrobiona) z bawełny.
cough
I’ve got a terrible cough.
Lernen beginnen
kaszel; kaszleć
Mam okropny kaszel.
council
English and French are the Council of Europe’s two official languages.
Lernen beginnen
rada, narada
Angielski i francuski to dwa oficjalne języki Rady Europy.
count
You can always count on me.
Lernen beginnen
liczyć
Zawsze możesz na mnie liczyć.
country
Brazil is a huge country.
Lernen beginnen
kraj
Brazylia to ogromny kraj.
couple
The newly married couple went to France for their honeymoon.
Lernen beginnen
para
Nowożeńcy wyjechali w podróż poślubną do Francji.
courage
Alex got up the courage to go in.
Lernen beginnen
odwaga
Alex zebrał się na odwagę, aby wejść do środka.
course
The course is for advanced students.
Lernen beginnen
kurs; danie
Kurs jest dla zaawansowanych studentów.
court
The witness didn’t appear in court.
Lernen beginnen
sąd
Świadek nie pojawił się w sądzie.
cousin
My cousin’s name is Linda.
Lernen beginnen
kuzyn, kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
cover
There’s a dragon on the cover of the book.
Lernen beginnen
okładka; osłaniać
Na okładce książki jest smok.
cow
The cows are grazing in the meadow.
Lernen beginnen
krowa
Krowy pasą się na łące.
coward
Don’t be a coward.
Lernen beginnen
tchórz
Nie bądź tchórzem.
crack
There are cracks in the wall.
Lernen beginnen
pęknięcie; pękać
W ścianie są pęknięcia.
crash
He was injured in a car crash.
Lernen beginnen
rozbić
Odniósł obrażenia w wypadku samochodowym.
crazy
You must be crazy!
Lernen beginnen
szalony
Musisz być szalony!
cream
I ordered a cup of coffee with whipped cream.
Lernen beginnen
śmietana; krem
Zamówiłem filiżankę kawy z bitą śmietaną.
create
He created a work of art.
Lernen beginnen
tworzyć
Stworzył dzieło sztuki.
credit
We bought a car on credit.
Lernen beginnen
kredyt; chluba, zaszczyt
Kupiliśmy samochód na kredyt.
crew
The ship’s crew were very kind.
Lernen beginnen
załoga
Załoga statku była bardzo uprzejma.
crime
Crime doesn’t pay.
Lernen beginnen
zbrodnia
Zbrodnia nie popłaca.
criminal
She doesn’t want to marry him because of his criminal record.
Lernen beginnen
przestępca; kryminalny
Nie chce wyjść za niego za mąż ze względu na jego kryminalną przeszłość.
crop
The rain destroyed the crops.
Lernen beginnen
plon, zbiór
Deszcz zniszczył plony.
cross
There is a cross by the altar.
Lernen beginnen
krzyż; przekroczyć
Obok ołtarza stoi krzyż.
crowd
There is a big crowd in the shopping centre.
Lernen beginnen
tłum, tłok
W centrum handlowym jest duży tłum.
cruel
Life is cruel.
Lernen beginnen
okrutny
Życie jest okrutne.
crush
Crush the empty can before you put it in the rubbish bin.
Lernen beginnen
zgniatać, kruszyć
Zgniataj puste puszki przed wrzuceniem do kosza.
cry
Why are you crying?
Lernen beginnen
płacz; płakać
Dlaczego płaczesz?
culture
I enjoy meeting people from different cultures.
Lernen beginnen
kultura
Lubię poznawać/spotykać ludzi z różnych kultur.
cup
Two cups of coffee, please.
Lernen beginnen
filiżanka; puchar
Proszę dwie filiżanki kawy.
cupboard
Put the plates in the cupboard.
Lernen beginnen
szafka
Włóż talerze do szafki.
cure
Is there a cure for cancer?
Lernen beginnen
lekarstwo; leczyć
Czy istnieje lekarstwo na raka?
curious
I’m curious to see who will win.
Lernen beginnen
ciekawy; wścibski
Jestem ciekaw, kto wygra.
current
What are the current fashion trends?
Lernen beginnen
prąd; bieżący, aktualny, obecny
Jakie są aktualne trendy w modzie?
currently
I’m currently working on a big project.
Lernen beginnen
obecnie
Pracuję obecnie nad dużym projektem.
curtain
Draw the curtains.
Lernen beginnen
zasłona
Zasuń zasłony.
custom
It’s an old Polish custom.
Lernen beginnen
zwyczaj
To stary polski zwyczaj.
customer
The customer is always right.
Lernen beginnen
klient
Klient ma zawsze rację.
cut
He cut the bread into slices.
Lernen beginnen
ciąć
Pokroił chleb (na kromki).
CV
I’ve sent them my CV.
Lernen beginnen
życiorys, CV
Wysłałem im moje CV.
dad
My dad loves me very much.
Lernen beginnen
tata
Mój tata bardzo mnie kocha.
daddy
Your daddy will come soon.
Lernen beginnen
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
daily
The shop is open daily from 8 a.m. till 6 p.m.
Lernen beginnen
codziennie; dzienny
Sklep jest otwarty/czynny od 8 do 18.
damage
The rain caused a lot of damage.
Lernen beginnen
uszkodzenie, szkoda; uszkodzić
Deszcz wyrządził wiele szkód.
dance
Shall we dance?
Lernen beginnen
taniec; tańczyć
Zatańczymy?
danger
We’re in great danger.
Lernen beginnen
niebezpieczeństwo
Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie.
dangerous
The situation is very dangerous.
Lernen beginnen
niebezpieczny, groźny
Sytuacja jest bardzo niebezpieczna.
dare
I didn’t dare to do it.
Lernen beginnen
odważyć się
Nie odważyłem się tego zrobić.
dark
She has brown eyes and dark hair.
Lernen beginnen
ciemny
Ona ma brązowe oczy i ciemne włosy.
date
She has a date with Ken tonight.
Lernen beginnen
data; randka
Ona ma dziś wieczorem randkę z Kenem.
daughter
What’s your daughter’s name?
Lernen beginnen
córka
Jak ma na imię twoja córka?
day
He took two days off.
Lernen beginnen
dzień
Wziął dwa dni wolnego/urlopu.
dead
Her husband has been dead for 5 years.
Lernen beginnen
martwy, nieżywy
Jej mąż nie żyje od 5 lat.
deal
Let’s make a deal.
Lernen beginnen
porozumienie, układ; transakcja
Zawrzyjmy układ.
dear
I’m sorry, my dear, but I can’t do that for you.
Lernen beginnen
drogi, kochany
Przykro mi, mój drogi, ale nie mogę tego dla ciebie zrobić.
death
I was bored to death.
Lernen beginnen
śmierć
Byłem znudzony na śmierć.
debt
They are in debt.
Lernen beginnen
dług
Oni są w długach.
December
I’m leaving in December.
Lernen beginnen
grudzień
Wyjeżdżam w grudniu.
decide
She decided not to go.
Lernen beginnen
decydować
Zdecydowała się nie iść.
decision
Think twice before you make a decision.
Lernen beginnen
decyzja
Pomyśl dwa razy, zanim podejmiesz decyzję.
declare
Have you got anything to declare?
Lernen beginnen
deklarować, zgłaszać
Czy ma pan coś do zadeklarowania (do oclenia)?
deep
How deep is the river?
Lernen beginnen
głęboki; głęboko
Jak głęboka jest rzeka?
defeat
He was defeated in the first round.
Lernen beginnen
pokonać
Został pokonany w pierwszej rundzie.
defence BE/defense AE
There were many people around but nobody came to her defence.
Lernen beginnen
obrona
Było tam wielu ludzi, ale nikt nie stanął w jej obronie.
defend
She tried to defend herself.
Lernen beginnen
bronić
Próbowała bronić się sama.
degree
It was 35 degrees in the shade.
Lernen beginnen
stopień
Było 35 stopni w cieniu.
delay
The train was delayed for 30 minutes.
Lernen beginnen
opóźniać, odwlekać
Pociąg był opóźniony o 30 minut.
deliver
When can you deliver the goods?
Lernen beginnen
dostarczać
Kiedy mogą Państwo dostarczyć towar?
delivery
The price includes delivery.
Lernen beginnen
dostawa, dowóz
Cena zawiera dostawę.
demand
I demand an explanation.
Lernen beginnen
żądać
Żądam wyjaśnienia.
deny
He denied stealing the money.
Lernen beginnen
zaprzeczać
Zaprzeczył temu, że ukradł pieniądze.
department
The toy department is upstairs.
Lernen beginnen
dział, oddział
Dział zabawek jest na górze.
departure
The train’s departure was delayed.
Lernen beginnen
odjazd, odlot
Odjazd pociągu był opóźniony.
depend
It depends on you.
Lernen beginnen
zależeć
To zależy od ciebie.
depth
What’s the depth of the pool?
Lernen beginnen
głębokość
Jaka jest głębokość basenu?
describe
Can you describe him?
Lernen beginnen
opisywać
Czy możesz go opisać?
description
We need a detailed description of this place.
Lernen beginnen
opis
Potrzebujemy szczegółowego opisu tego miejsca.
design
She designs jewellery.
Lernen beginnen
wzór; projektować
Ona projektuje biżuterię.
desire
I have a strong desire to make a trip around the world.
Lernen beginnen
pragnienie, chęć; pragnąć
Mam wielką chęć na podróż dookoła świata.
desk
His desk is always full of documents.
Lernen beginnen
biurko
Jego biurko jest zawsze pełne dokumentów.
despite
He went out despite the rain.
Lernen beginnen
pomimo
Wyszedł (z domu) pomimo deszczu.
destroy
The bomb destroyed the village.
Lernen beginnen
zniszczyć
Bomba zniszczyła wieś.
detail
Could you give me more details?
Lernen beginnen
szczegół
Mógłbyś podać mi więcej szczegółów?
determine
The detailed investigation will determine what really happened.
Lernen beginnen
określać, ustalać
Szczegółowe dochodzenie ustali, co się naprawdę wydarzyło.
develop
They are trying to develop the business.
Lernen beginnen
rozwijać
Próbują rozwinąć firmę.
device
The device automatically cuts off the power.
Lernen beginnen
urządzenie, przyrząd
Urządzenie automatycznie odłącza zasilanie.
devil
The name “devil” derives from the Greek word “diabolos”.
Lernen beginnen
diabeł
Nazwa „diabeł” pochodzi od greckiego słowa „diabolos”.
diamond
The diamond is one of the most valuable gemstones.
Lernen beginnen
diament
Diament jest jednym z najcenniejszych kamieni szlachetnych.
dictionary
Look it up in a dictionary.
Lernen beginnen
słownik
Poszukaj tego w słowniku.
die
He died of lung cancer last year.
Lernen beginnen
umierać
Zmarł na raka płuc w ubiegłym roku.
difference
What’s the difference?
Lernen beginnen
różnica
Jaka jest różnica?
different
The two boys are completely different.
Lernen beginnen
różny
Ci dwaj chłopcy są (od siebie) całkiem różni.
difficult
Chinese is a difficult language to learn.
Lernen beginnen
trudny
Chiński jest trudnym językiem do nauczenia.
dinner
What’s for dinner?
Lernen beginnen
obiad
Co jest na obiad?
direct
You can fly direct to Boston.
Lernen beginnen
kierować; bezpośredni, bezpośrednio
Możesz lecieć bezpośrednio do Bostonu.
direction
We’re going in the wrong direction.
Lernen beginnen
kierunek
Idziemy w złym kierunku.
dirty
My jeans are dirty.
Lernen beginnen
brudny
Moje dżinsy są brudne.
disabled
Are there facilities for disabled people?
Lernen beginnen
niepełnosprawny
Czy są jakieś udogodnienia dla osób niepełnosprawnych?
disagree
I respect her but I disagree with her opinion.
Lernen beginnen
nie zgadzać się
Szanuję ją, ale nie zgadzam się z jej opinią.
disappear
All my doubts have disappeared.
Lernen beginnen
zniknąć
Wszystkie moje wątpliwości zniknęły.
disappoint
He really disappointed me.
Lernen beginnen
rozczarować
On naprawdę mnie rozczarował.
disaster
Natural disasters have contributed to the crisis.
Lernen beginnen
klęska (żywiołowa), katastrofa, nieszczęście
Klęski żywiołowe przyczyniły się do kryzysu.
disco
Young people like going to the disco.
Lernen beginnen
dyskoteka
Młodzi ludzie lubią chodzić do dyskoteki.
discover
She discovered a new chemical element.
Lernen beginnen
odkrywać
Odkryła nowy pierwiastek chemiczny.
discovery
They have made a discovery of great importance.
Lernen beginnen
odkrycie
Dokonali odkrycia o wielkim znaczeniu.
discuss
She didn’t want to discuss the problem with him.
Lernen beginnen
dyskutować, omówić
Ona nie chciała dyskutować z nim o tym problemie.
discussion
They had a long discussion on this topic.
Lernen beginnen
dyskusja
Mieli/odbyli długą dyskusję na ten temat.
disease
She caught a rare disease.
Lernen beginnen
choroba
Złapała rzadką chorobę.
dish
There are some vegetarian dishes on the menu.
Lernen beginnen
danie, potrawa; naczynie
W menu jest kilka dań wegetariańskich.
distance
I could see her in the distance.
Lernen beginnen
odległość
Widziałem ją w oddali.
distant
We will certainly visit you in the not distant future.
Lernen beginnen
odległy, daleki
Z pewnością odwiedzimy was w niedalekiej przyszłości.
divide
Mum divided the cake into three equal parts.
Lernen beginnen
dzielić
Mama podzieliła ciasto na trzy równe części.
do
He said he would do it.
Lernen beginnen
robić
Powiedział, że to zrobi.
doctor
Call a doctor!
Lernen beginnen
lekarz
Wezwij lekarza!
document
Please sign the document.
Lernen beginnen
dokument
Proszę podpisać dokument.
dog
I’ve always wanted to have a dog.
Lernen beginnen
pies
Zawsze chciałem mieć psa.
dollar
It costs 20 dollars.
Lernen beginnen
dolar
To kosztuje 20 dolarów.
donkey
I saw a little donkey in the zoo.
Lernen beginnen
osioł
Widziałem w zoo małego osła.
door
The car door is dented.
Lernen beginnen
drzwi
Drzwi samochodu są wgniecione.
dot
She bought a dress with dots.
Lernen beginnen
kropka, punkt
Kupiła sukienkę w kropki.
double
I’d like to book a double room with a shower.
Lernen beginnen
podwójny
Chciałbym zarezerwować dwuosobowy pokój z prysznicem.
doubt
There’s no doubt about it.
Lernen beginnen
wątpliwość
Nie ma co do tego wątpliwości.
down
Are you coming down?
Lernen beginnen
na dół
Idziesz na dół?
draw
Can you draw?
Lernen beginnen
rysować
Umiesz/potrafisz rysować?
dream
I had a strange dream.
Lernen beginnen
sen; śnić, marzyć
Miałem dziwny sen.
dress
They were dressed neatly.
Lernen beginnen
sukienka; ubierać (się)
Byli schludnie ubrani.
drink
We went for a drink.
Lernen beginnen
napój; drink; pić
Wyszliśmy na drinka.
drive
I drove into town to meet my old friend.
Lernen beginnen
jechać, prowadzić samochód
Pojechałem do miasta, by spotkać się ze starym przyjacielem.
driver
She’s a safe driver.
Lernen beginnen
kierowca
Ona jest ostrożnym kierowcą.
drop
There was a drop in temperature.
Lernen beginnen
kropla; spadek; upuszczać
Nastąpił spadek temperatury.
drug
The doctor prescribed me some drugs.
Lernen beginnen
lekarstwo; narkotyk
Doktor przepisał mi lekarstwa.
dry
Wait until the paint is dry.
Lernen beginnen
suchy; wytrawny
Zaczekaj, aż farba będzie sucha.
due
What time is the train due?
Lernen beginnen
planowy, oczekiwany
O której godzinie pociąg ma planowy przyjazd?
dull
The film was very dull.
Lernen beginnen
nudny
Film był bardzo nudny.
during
The students earned some money during the holidays.
Lernen beginnen
podczas
Studenci zarobili trochę pieniędzy podczas wakacji.
dust
There’s a layer of dust on the table.
Lernen beginnen
kurz
Na stole jest warstwa kurzu.
duty
Who is on duty today?
Lernen beginnen
obowiązek; dyżur
Kto ma dzisiaj dyżur?
each
They each have their own room.
Lernen beginnen
każdy
Każdy z nich ma swój pokój.
eager
She is eager to help us.
Lernen beginnen
chętny
Ona jest chętna, by nam pomóc.
ear
Greg whispered something in her ear.
Lernen beginnen
ucho
Greg wyszeptał jej coś do ucha.
early
Who likes getting up early?
Lernen beginnen
wczesny, wcześnie
Kto lubi wcześnie wstawać?
earn
Doctors and nurses don’t earn much.
Lernen beginnen
zarabiać
Lekarze i pielęgniarki nie zarabiają dużo.
earth
The Moon goes around the Earth.
Lernen beginnen
ziemia
Księżyc krąży wokół Ziemi.
east
The sun rises in the east.
Lernen beginnen
wschód (strona świata); wschodni
Słońce wschodzi na wschodzie.
easy
It’s easy to install this software.
Lernen beginnen
łatwy
To oprogramowanie jest łatwe do zainstalowania.
eat
I don’t feel like eating.
Lernen beginnen
jeść
Nie chce mi się jeść.
economic
The country is facing severe economic problems.
Lernen beginnen
ekonomiczny, gospodarczy
Kraj staje w obliczu poważnych problemów ekonomicznych.
economy
Poland used to have a centrally planned economy.
Lernen beginnen
gospodarka
Polska miała (kiedyś) gospodarkę centralnie planowaną.
edge
The tanks were waiting on the edge of town.
Lernen beginnen
krawędź, skraj; ostrze
Czołgi czekały na skraju miasta.
education
The standard of education in Japan is high.
Lernen beginnen
edukacja, wykształcenie
Poziom wykształcenia w Japonii jest wysoki.
effect
What effect did that have on the situation?
Lernen beginnen
efekt, wpływ
Jaki miało to wpływ na sytuację?
effective
The treatment is very effective.
Lernen beginnen
efektywny, skuteczny
Leczenie jest bardzo skuteczne.
effort
I put a lot of effort into that essay.
Lernen beginnen
wysiłek
Włożyłem dużo wysiłku w to wypracowanie.
egg
I like boiled eggs for breakfast.
Lernen beginnen
jajko
Lubię gotowane jajka na śniadanie.
eight
There are eight boys in the group.
Lernen beginnen
osiem
W grupie jest ośmiu chłopców.
eighteen
There are eighteen windows in the house.
Lernen beginnen
osiemnaście
W domu jest osiemnaście okien.
eighty
My grandfather is eighty.
Lernen beginnen
osiemdziesiąt
Mój dziadek ma osiemdziesiąt lat.
either
You can either pay in euros or dollars.
Lernen beginnen
albo
Możesz płacić w euro albo w dolarach.
elect
He was elected president.
Lernen beginnen
wybierać
Został wybrany na prezydenta.
election
She won the election.
Lernen beginnen
wybory
Wygrała wybory.
electric
We need an electric cooker.
Lernen beginnen
elektryczny
Potrzebujemy kuchenki elektrycznej.
electricity
The electricity has been cut off.
Lernen beginnen
elektryczność
Elektryczność została wyłączona/odcięta.
element
They can’t find the last element.
Lernen beginnen
element
Nie mogą znaleźć ostatniego elementu.
eleven
I went out at eleven.
Lernen beginnen
jedenaście
Wyszedłem o jedenastej.
else
What else do you need?
Lernen beginnen
poza tym, ponadto, jeszcze
Czego jeszcze potrzebujesz?
employ
The firm employs 100 people.
Lernen beginnen
zatrudniać
Firma zatrudnia 100 osób.
employer
He was sent to Singapore by his employer.
Lernen beginnen
pracodawca
Został wysłany do Singapuru przez swojego pracodawcę.
empty
We need to go shopping because the fridge is empty.
Lernen beginnen
pusty
Musimy iść na zakupy, bo lodówka jest pusta.
enable
The money will enable me to start my own business.
Lernen beginnen
umożliwiać
Pieniądze umożliwią mi założenie własnej firmy.
encourage
They encouraged me to try again.
Lernen beginnen
zachęcać
Zachęcili mnie, bym znowu spróbował.
end
She dies at the end of the film.
Lernen beginnen
koniec; kończyć
Ona umiera na końcu filmu.
enemy
Did he have any enemies?
Lernen beginnen
wróg
Czy on miał jakichś wrogów?
energy
We all should save energy.
Lernen beginnen
energia
Wszyscy powinniśmy oszczędzać energię.
engine
This car has a powerful engine.
Lernen beginnen
silnik
Ten samochód ma mocny silnik.
engineer
The company is seeking two civil engineers.
Lernen beginnen
inżynier
Firma poszukuje dwóch inżynierów budownictwa.
England
We’re going on a trip to England.
Lernen beginnen
Anglia
Jedziemy na wycieczkę do Anglii.
English
Do you speak English?
Lernen beginnen
angielski
Mówisz po angielsku?
enjoy
I didn’t enjoy it at all.
Lernen beginnen
lubić; podobać się; cieszyć się (np. dobrym zdrowiem)
W ogóle mi się to nie podobało.
enough
Do you have enough money?
Lernen beginnen
wystarczająco
Masz wystarczająco pieniędzy?
ensure
I can ensure you that all is well.
Lernen beginnen
zapewniać
Mogę cię zapewnić, że wszystko jest dobrze.
enter
He knocked on the door and entered.
Lernen beginnen
wchodzić
Zapukał do drzwi i wszedł.
entertainment
The film is good family entertainment.
Lernen beginnen
rozrywka
Ten film do dobra rozrywka dla całej rodziny.
entire
He ate an entire chicken.
Lernen beginnen
cały
Zjadł całego kurczaka.
entrance
Wait for me at the school entrance.
Lernen beginnen
wejście
Czekaj na mnie przy wejściu do szkoły.
envelope
I need an envelope and a stamp.
Lernen beginnen
koperta
Potrzebuję kopertę i znaczek.
environment
We must protect the environment.
Lernen beginnen
środowisko
Musimy chronić środowisko.
equal
I divided it into two equal parts.
Lernen beginnen
równy
Podzieliłem to na dwie równe części.
equipment
The thieves stole electronic equipment.
Lernen beginnen
sprzęt
Złodzieje ukradli sprzęt elektroniczny.
escape
He has escaped from prison three times.
Lernen beginnen
ucieczka; uciekać
Uciekł z więzienia trzy razy.
especially
Unemployment is quite high, especially in the countryside.
Lernen beginnen
zwłaszcza
Bezrobocie jest dość wysokie, zwłaszcza na wsi.
essential
It’s essential to inform them in advance.
Lernen beginnen
niezbędny, istotny, zasadniczy
Jest niezbędne, by poinformować ich wcześniej.
establish
The Jagiellonian University was established in 1364.
Lernen beginnen
ustanawiać; zakładać
Uniwersytet Jagielloński został założony w 1364 roku.
Europe
They are on tour in Europe.
Lernen beginnen
Europa
Są na tournee w Europie.
European
Japanese people like visiting European countries.
Lernen beginnen
Europejczyk, europejski
Japończycy lubią odwiedzać europejskie kraje.
even
It has everything, even a tennis court.
Lernen beginnen
nawet
Tam jest wszystko, nawet kort tenisowy.
evening
I’m staying at home this evening.
Lernen beginnen
wieczór
Zostaję w domu w ten wieczór.
event
It was a great event.
Lernen beginnen
wydarzenie
To było wielkie wydarzenie.
ever
Have you ever been to China?
Lernen beginnen
kiedykolwiek
Byłeś kiedykolwiek w Chinach?
every
She answered every question.
Lernen beginnen
każdy
Odpowiedziała na każde pytanie.
everybody
Everybody knows him here.
Lernen beginnen
każdy, wszyscy
Wszyscy go tu znają.
everyone
Everyone was shocked by the news.
Lernen beginnen
każdy, wszyscy
Wszyscy byli zszokowani wiadomościami.
everything
Do you have everything?
Lernen beginnen
wszystko
Masz wszystko?
everywhere
I’ve looked for it everywhere.
Lernen beginnen
wszędzie
Szukałem tego wszędzie.
evidence
There’s no evidence that he killed her.
Lernen beginnen
dowód, dowody
Nie ma dowodu, że on ją zabił.
evil
They can’t tell good from evil.
Lernen beginnen
zło
Nie potrafią odróżnić dobra od zła.
exactly
That’s exactly what I mean.
Lernen beginnen
dokładnie; właśnie
Właśnie to mam na myśli.
exam, examination
I passed my English exam.
Lernen beginnen
egzamin
Zdałem egzamin z angielskiego.
examine
You must be examined by a doctor.
Lernen beginnen
egzaminować; badać
Musisz być zbadany przez lekarza.
example
Could you give me an example?
Lernen beginnen
przykład
Mógłbyś podać mi przykład?
excellent
You did an excellent job!
Lernen beginnen
doskonały
Wykonałeś doskonałą pracę!
except
Everyone was present except Linda.
Lernen beginnen
oprócz
Wszyscy byli obecni, oprócz Lindy.
exception
It’s an exception to the rule.
Lernen beginnen
wyjątek
To wyjątek od reguły.
exchange
I gave him my camera in exchange for a watch.
Lernen beginnen
wymiana, zamiana, wymieniać
Dałem mu aparat w zamian za zegarek.
exciting
The volleyball match was very exciting.
Lernen beginnen
ekscytujący
Mecz siatkówki był bardzo ekscytujący.
excuse
That’s just an excuse!
Lernen beginnen
wymówka, wybaczać
To tylko wymówka!
exercise
We’ve done all the exercises in this lesson.
Lernen beginnen
ćwiczenie; ćwiczyć
Zrobiliśmy wszystkie ćwiczenia w tej lekcji.
exist
That company doesn’t exist anymore.
Lernen beginnen
istnieć
Ta firma już nie istnieje.
exit
We couldn’t find the exit.
Lernen beginnen
wyjście
Nie mogliśmy znaleźć wyjścia.
expect
She’s expecting a baby.
Lernen beginnen
spodziewać się
Ona spodziewa się dziecka.
expense
He did it at his own expense.
Lernen beginnen
koszt
Zrobił to na własny koszt.
expensive
He bought an expensive watch.
Lernen beginnen
drogi
Kupił drogi zegarek.
experience
She has a lot of experience.
Lernen beginnen
doświadczenie
Ona ma dużo doświadczenia.
experiment
They did an experiment in the laboratory.
Lernen beginnen
eksperyment; eksperymentować
Zrobili eksperyment w laboratorium.
expert
Experts say that the system isn’t secure.
Lernen beginnen
ekspert; fachowy
Eksperci twierdzą, że system nie jest bezpieczny.
explain
Can you explain what happened?
Lernen beginnen
wyjaśniać
Możesz wyjaśnić, co się stało?
explanation
His explanation was poor.
Lernen beginnen
wyjaśnienie
Jego wyjaśnienie było marne.
explore
Let’s go to explore the surroundings.
Lernen beginnen
badać, poznawać, zwiedzać
Chodźmy zwiedzić okolicę.
express
He can express himself well in English.
Lernen beginnen
wyrażać; ekspres
On potrafi dobrze wyrażać się po angielsku.
expression
It’s a common expression.
Lernen beginnen
wyrażenie
To jest popularne wyrażenie.
extend
I’m going to extend my stay.
Lernen beginnen
przedłużać; rozszerzać
Zamierzam przedłużyć mój pobyt.
extra
That will cost extra.
Lernen beginnen
dodatkowy
To będzie dodatkowo kosztować.
extraordinary
They have made extraordinary progress.
Lernen beginnen
niezwykły, wyjątkowy
Uczynili wyjątkowy postęp.
extreme
She goes from one extreme to the other.
Lernen beginnen
skrajność, ekstremum, ekstremalny, skrajny
Ona popada z jednej skrajności w drugą.
eye
Keep an eye on him.
Lernen beginnen
oko
Nie spuszczaj go z oka.
face
She has a beautiful face.
Lernen beginnen
twarz
Ona ma piękną twarz.
facilities
There are toilet facilities for the disabled.
Lernen beginnen
udogodnienia, warunki, wyposażenie, zaplecze
Toaleta posiada udogodnienia dla niepełnosprawnych.
fact
You cant’s argue with facts.
Lernen beginnen
fakt
Nie można kłócić się z faktami.
factor
Price is a deciding factor here.
Lernen beginnen
czynnik
Cena jest tu decydującym czynnikiem.
factory
They want to close down the factory.
Lernen beginnen
fabryka
Chcą zamknąć fabrykę.
fail
I failed to convince him.
Lernen beginnen
nie udać się; nie zdać (egzaminu)
Nie udało mi się go przekonać.
failure
It ended in failure.
Lernen beginnen
porażka
Skończyło się porażką.
fair
It’s not fair!
Lernen beginnen
sprawiedliwy; jasny
To niesprawiedliwe!
fairly
He’s fairly good at dancing.
Lernen beginnen
dość, dosyć; sprawiedliwie
On jest dość dobry w tańcu.
faith
I’ve lost faith in him.
Lernen beginnen
wiara
Straciłem wiarę w niego.
fall
I slipped and fell.
Lernen beginnen
upadek; upadać, spadać; jesień (American English)
Pośliznąłem się i upadłem.
false
They spread false rumours.
Lernen beginnen
fałszywy
Rozpuszczają fałszywe pogłoski.
familiar
Her face seems familiar.
Lernen beginnen
znany, znajomy
Jej twarz wydaje się znajoma.
family
They’ve got a big family.
Lernen beginnen
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
famous
Scotland is famous for its landscape.
Lernen beginnen
słynny, sławny
Szkocja jest słynna ze swego krajobrazu.
fan
She has a lot of fans.
Lernen beginnen
fan, fanka; wentylator, wachlarz
Ona ma wielu fanów.
far
How far is it to Dublin?
Lernen beginnen
daleko
Jak daleko jest (stąd) do Dublina?
farm
Young people don’t want to work on a farm.
Lernen beginnen
farma, gospodarstwo rolne
Młodzi ludzie nie chcą pracować w gospodarstwach rolnych.
farmer
Farmers are protesting about cheap imports.
Lernen beginnen
rolnik
Rolnicy protestują przeciwko tanim towarom z importu.
fashion
It’s the latest fashion.
Lernen beginnen
moda
To jest najnowsza moda.
fast
This train is very fast.
Lernen beginnen
szybki; szybko
Ten pociąg jest bardzo szybki.
fasten
Please fasten your seat belts.
Lernen beginnen
przymocować, zapinać
Proszę zapiąć pasy.
fat
There’s too much fat in it.
Lernen beginnen
tłuszcz; tłusty
W tym jest za dużo tłuszczu.
father
His father works in the mine.
Lernen beginnen
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
favourite BE/favorite AE
Brown is my favourite colour.
Lernen beginnen
ulubiony
Brązowy to mój ulubiony kolor.
fear
He was trembling with fear.
Lernen beginnen
strach; bać się
Trząsł się ze strachu.
feature
She has fine features.
Lernen beginnen
cecha, możliwość; cecha (wyglądu), rys
Ma ładne rysy twarzy.
February
The winter holidays begin in February.
Lernen beginnen
luty
Ferie zimowe zaczynają się w lutym.
fee
What is the fee for a license?
Lernen beginnen
opłata, honorarium
Jaka jest opłata za licencję?
feed
You mustn’t feed the animals in the zoo.
Lernen beginnen
karmić
Nie wolno karmić zwierząt w zoo.
feel
How are you feeling?
Lernen beginnen
czuć
Jak się czujesz?
feeling
Don’t hurt her feelings.
Lernen beginnen