2017 October

 0    25 Datenblatt    JacekPelc
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ostatnimi czasy, ostatnio
Lernen beginnen
recently
młody duchem
Lernen beginnen
young at heart
imponujący
Nowa instalacja wygląda imponująca.
Lernen beginnen
impressive
The new installation looks impressive
zrobić na kimś wrażenie
Lernen beginnen
to make an impression on somebody
przypomnij mi...
Próbuję sobie przypomnieć, gdzie...
Lernen beginnen
remind me...
I'm trying to remember where...
To może dlatego, że...
Lernen beginnen
This may be because...
Miałeś szczęście
Lernen beginnen
You were lucky
dziwny pomysł
Lernen beginnen
strange idea
nowoczesny
Lernen beginnen
modern
Też tak sądzę
Lernen beginnen
I think so too
spodziewać się, oczekiwać
Nie spodziewałam się problemów.
Lernen beginnen
expect sth
I didn't expect any problems.
mieć wpływ na coś
Ceny mają wpływ na popyt.
Lernen beginnen
influence sth
Prices influence demand
Nie wiem czy wiesz ale jakiś czas temu ludzi z Niecieczy nazywano 'gazeciarzami'.
Lernen beginnen
I don't know if you know, but some time ago people from Nieciecza were called 'Gazeciarze'.
być w stanie, umieć, móc
Nie byłem w stanie się podnieść.
Lernen beginnen
be able (to do sth)
I wasn't able to get up.
Więc ona istnieje!
Lernen beginnen
So she exists!
zabraniać komuś czegoś
Zabronili mu wejścia do biura
Lernen beginnen
ban sb from (doing sth)
They banned him from entering the office.
wchodzić
Lernen beginnen
enter
zrobić coś nie tak
Lernen beginnen
do something wrong
osiągnąć
Nie wszedł do biura, ale osiągnął sukces.
Lernen beginnen
achieve
He didn't get in, but he achieved success.
Szukam miejsca, gdzie zaparkowane są ciężarówki.
Lernen beginnen
I'm looking for a place where trucks are parked.
tymczasowy
Lernen beginnen
temporary
stały, trwały
Lernen beginnen
permanent
To jest wystarczające.
Lernen beginnen
That's enough.
dowiedzieć się
Lernen beginnen
find out
zgadzać się
Lernen beginnen
agree

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.