3). Zwroty do dialogu 2

 0    8 Datenblatt    o0oewelkao0o
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czynsz wynosi 500 funtów miesięcznie i zawiera wszystkie opłaty oprócz rachunków za internet.
Lernen beginnen
The rent is 500 pounds a month and it includes all the bills except for the Internet.
Jakie obowiązki domowe jesteś gotów / gotowa wykonywać?
Lernen beginnen
What household chores are you prepared to do?
Mogę być odpowiedzialn / odpowiedzialna za gotowanie. A ty?
Lernen beginnen
I could do / be responsible for the cooking. How about you?
Czy zgadzasz się na to, abym zapraszał / zapraszała znajomych od czasu do czasu?
Lernen beginnen
Would it be OK with you if I invited my friends from time to time?
Możesz zaprosić znjomych o ile nie będziecie nieustennie organizować imprez.
Lernen beginnen
You can invite your friends as long as yo don't throw parties all the time.
Czy jest internet wi-fe w mieszkaniu?
Lernen beginnen
Is there internet connection wi-fe is the flat?
Naprawdę potrzebuje go na studia.
Lernen beginnen
I really need it for my studies.
Czy mogę zainstalować go, proszę
Lernen beginnen
Can I install it, please

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.