32 Gerund & infinitive

 0    34 Datenblatt    mrtok4
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Chcę się czegoś napić
Lernen beginnen
I want to drink something
Chcesz kupić nowe mieszkanie?
Lernen beginnen
Do you want to buy a new flat?
Chcesz iść do kina?
Lernen beginnen
Do you want to go to the cinema?
Piszę, żeby ci powiedzieć, że spotkanie jest o 4 po południu
Lernen beginnen
I'm writing to tell you that the meeting is at 4 p.m
Dzwonię do ciebie,żeby zaprosić cię na imprezę
Lernen beginnen
I'm calling you to invite you to the party
Jestem tutaj, żeby ci pomóc
Lernen beginnen
I'm here to help you
Musisz się nauczyć angielskiego, żeby dostać lepszą pracę
Lernen beginnen
You have to learn English to get a better job
Lubisz podróżować?
Lernen beginnen
Do you like to traveling?
Czy oni lubią pracować z dziećmi?
Lernen beginnen
Do they like to working with children?
Nie zamierzam z tobą rozmawiać
Lernen beginnen
I'm not going to talk to you
Palenie jest niezdrowe
Lernen beginnen
Smoking is unhealthy
Zdrowe odżywianie jest bardzo ważne
Lernen beginnen
Healthy eating is very important
Uwielbiam oglądać horrory
Lernen beginnen
I love watching horror movies
Musisz już iść?
Lernen beginnen
Do you have to go now? / Do you need to go now?
Ona nie musi jechać, jeśli nie chce
Lernen beginnen
She doesn't have to go if she doesn't want to
On jest tutaj, żeby nam pokazać (ten) nowy system
Lernen beginnen
He's here to show us the new system
Nienawidzę prowadzić
Lernen beginnen
I hate to driveing
Moja babcia lubi oglądać telewizję
Lernen beginnen
My grandmother likes watching TV
Nie chcę ci przeszkadzć
Lernen beginnen
I don't want to disturb you
Piszę do pana, żeby podziękować za spotkanie
Lernen beginnen
I'm writing to you to thank you for the meeting
Dlaczego do niego dzwonisz?
Lernen beginnen
Why are you call him?
Żeby mu coś powiedzieć
Lernen beginnen
To tell him something
Uczenie się języków jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach
Lernen beginnen
Learning languages is very important these days
- Muszę już iść. - Dlaczego?
Lernen beginnen
- I have to go. - Why?
Chcę odwiedzić moją siostrę
Lernen beginnen
I want to visit my sister
Po co?
Lernen beginnen
What for?
Lubię ją odwiedzać
Lernen beginnen
I like visiting her
Idę do sklepu, żeby kupić coś do jedzenia
Lernen beginnen
I'm going to the shop to buy something to eat
Mój mąż uwielbia chodzić na zakupy
Lernen beginnen
My husband loves going shopping
Muszę zmienić koło. Jest przebite. Nie mam czasu robić tego sam
Lernen beginnen
I need / have to change the wheel. It's flat. Idon't hav time to do it myself
Wiesz, jak to zrobić?
Lernen beginnen
Do you know how to do it?
Nie wiem, co robić ani dokąd pójść
Lernen beginnen
I don't know what to do or where to go
Nie mam pojęcia, co powiedzieć
Lernen beginnen
I have no idea what to say
Co mogę zrobić, żeby ci pomóc?
Lernen beginnen
What can I do to help you?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.