4 IT_3_Databases

 0    272 Datenblatt    uwilga
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mechanizm kontroli dostępu
Lernen beginnen
access control mechanism
poziom dostępu
Lernen beginnen
access level
dostępny
Lernen beginnen
available / accessible
dostępny zdalnie
Lernen beginnen
accessible remotely
zdalny
Drony mogą być sterowane zdalnie,
Lernen beginnen
remote
Drones can be controlled remotely.
dokładność / precyzyjność / trafność
Lernen beginnen
accuracy
administrować bazą danych
Lernen beginnen
(to) administer database
zmiana
Lernen beginnen
change / alteration
na podstawach
Lernen beginnen
on the basis
używając różnorodnych języków programowania
Lernen beginnen
using a variety of programming languages
zawiera
Lernen beginnen
consist
następujące
Lernen beginnen
The following
cele
Lernen beginnen
objectives
żeby uniknąć
Lernen beginnen
to avoid
bez
Lernen beginnen
without
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
zakrycia
Lernen beginnen
recover
przewiduje drogi
Lernen beginnen
easiest way
powszechnie
Lernen beginnen
commonly
obecnie
Lernen beginnen
these days / presently
najczęściej
Lernen beginnen
generally / widely
silnik
Lernen beginnen
an engine
produkuje plik zwrotny w formacie multimedialnym
Lernen beginnen
Produce output in multimedia format
utrzymanie
Lernen beginnen
handle
rosnące użycie
Lernen beginnen
increased usage
zamiast
Czasami lubię zastąpić mięso soją.
Lernen beginnen
instead of
Sometimes I like to eat soya instead of meat.
mając to w pamięci / na myśli
Lernen beginnen
having that in mind
posiadanie
Lernen beginnen
owing
odnosić się (do czegoś) / dotyczyć (czegoś) / mieć zastosowanie (do czegoś)
Lernen beginnen
(to) apply (to something)
organizować / porządkować
Lernen beginnen
(to) arrange
encja asocjacyjna
Lernen beginnen
associative entity
założenie
Lernen beginnen
assumption
atrybut
Jednym z naszych głównych atrybutów jest jakość.
Lernen beginnen
attribute
One of our main attributes is the quality.
jakość
Lernen beginnen
quality
jeden z
Lernen beginnen
one of
uwierzytelnienie / poświadczenie
Lernen beginnen
authentication
upoważnienie / uprawnienie / autoryzacja
Lernen beginnen
authorization
kopia zapasowa
Od czasu do czasu dobrze jest zrobić kopię zapasową danych z komputera.
Lernen beginnen
backup
It's wise to make data backup on your computer every now and again.
od czasu do czasu
Lernen beginnen
every now and again
dobrze/mądrze jest zrobić
Lernen beginnen
It's wise to make
ogólnie rzecze biorąc
Lernen beginnen
by and large
procesor / CPU
Lernen beginnen
processor / central processing unit CPU
platforma
Lernen beginnen
platform
chmura
Niebo jest pokryte chmurami.
Lernen beginnen
a cloud
The sky is covered in clouds.
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
Lernen beginnen
cloud computing platform
DBSM
Lernen beginnen
DBSM Database Management System
system zarządzania bazą danych w chmurze
Lernen beginnen
Cloud-based DBMS
zbiór wymagań
Lernen beginnen
collection of requirements
kolumna
Lernen beginnen
column
wiersz
Lernen beginnen
row
konceptualny model bazy danych
Lernen beginnen
conceptual database model
równoczesny dostęp
Lernen beginnen
concurrent access
równocześnie
Lernen beginnen
together / concurrent
spójność / spójny
Lernen beginnen
consistency / consistent
ograniczenie
Lernen beginnen
constraint
więzy
Lernen beginnen
constraints
przekształcać (coś w coś)
Lernen beginnen
to transform / to convert (something into something)
kurza stopka
Lernen beginnen
crow's foot
administrator danych
Lernen beginnen
Data Administrator
dostępność danych
Lernen beginnen
data availability
integralność danych
Lernen beginnen
data integrity / data backup
ładowanie danych
Lernen beginnen
data loading
utrata danych
Lernen beginnen
data loss
zarządzanie danymi
Lernen beginnen
data management
operowanie / manipulowanie danymi
Lernen beginnen
data manipulation
migracja danych
Lernen beginnen
data migration
model danych
Lernen beginnen
Data model
zapotrzebowanie na dane
Lernen beginnen
data need
odzyskiwanie danych
Lernen beginnen
data recovery
wyszukiwanie danych
Lernen beginnen
data retrieval
bezpieczeństwo danych
Lernen beginnen
data security
standardy związane z bazami danych
Lernen beginnen
data standards
przechowywanie danych
Lernen beginnen
data storage
typ danych/ kopia zapasowa danych
Lernen beginnen
Data type
administrator baz danych
Lernen beginnen
Database Administrator (DBA)
baza danych jako usługa
Lernen beginnen
database as a service (DBaaS)
projekt bazy danych
Lernen beginnen
database design
projektant baz danych
Lernen beginnen
Database designer
silnik bazy danych
Lernen beginnen
database engine
system zarządzania bazą danych
Lernen beginnen
database management system (DBMS)
obiekt bazodanowy
Lernen beginnen
database object
język zapytań do baz danych
Lernen beginnen
database query language
zakleszczenie /blokada wzajemna
Lernen beginnen
deadlock
rozszyfrować /odcyfrować
Lernen beginnen
(to) decrypher
przestrzeń dyskowa
Lernen beginnen
disk space
system zarządzania rozproszoną bazą danych
Lernen beginnen
distributed database management system DBMS
więzy integralności domeny
Lernen beginnen
domain integrity constraints
sterownik
Lernen beginnen
driver
system zarządzania wbudowaną bazą danych
Lernen beginnen
embedded DBMS
umożliwiać
Lernen beginnen
(to) enable
szyfrowanie
Lernen beginnen
Encryption
użytkownik końcowy
Lernen beginnen
end user
zapewniać
Lernen beginnen
(to) ensure
więdzy integralności encji (jednostki)
Lernen beginnen
entity integrity constraints
encja, jednostka
Lernen beginnen
entity
diagram związków encji
Lernen beginnen
entity relationships diagram (ERD)
proces ETL
Lernen beginnen
ETL process
ETL ekstrakcja transformacja ładowanie
Lernen beginnen
ETL extract transform load
ocena
Lernen beginnen
mark/ evaluation
czas wykonania
Lernen beginnen
execution time
nadający się do wykorzystania
Lernen beginnen
exploitable
pole
Lernen beginnen
a field
plik płaski
Lernen beginnen
flat file
klucz obcy
Lernen beginnen
Foreign key
graficzny interfejs użytkownika
Lernen beginnen
graphical user interface GUI
niespójność
Lernen beginnen
inconsistency
potrzeba informacyjna
Lernen beginnen
information need
nieodłączny
Lernen beginnen
inherent
system zarządzania bazą danych in-memory
Lernen beginnen
in-memory DBMS
integralność
Lernen beginnen
integrity
więzy integralności
Lernen beginnen
Integrity constraints
ograniczenie
Lernen beginnen
reduction / limit / constraint
interfejs
Lernen beginnen
interface
wzajemnie powiązany
Lernen beginnen
interrelated
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
Lernen beginnen
intra-guery parallelism
wewnątrz
Lernen beginnen
inside / intra
równolegle
Lernen beginnen
parallel
dotyczyć / obejmować
Lernen beginnen
(to) involve
unikalność na poziomie kluczy
Lernen beginnen
Key uniqueness
wydzierżawić
Lernen beginnen
(to) lease
dozwolona wartość
Lernen beginnen
legal value
prawny /legalny / dozwolony
Lernen beginnen
legal
logiczny model bazy danych
Lernen beginnen
logical database model
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
Lernen beginnen
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
sylwetka
Lernen beginnen
form/ physique /abs
utrzymanie
Lernen beginnen
maintenance
podjąć próbę
Lernen beginnen
(to) make an attempt
procesor wielordzeniowy
Lernen beginnen
many-core central processor unit (CPU)
relacje wiele do wielu
Lernen beginnen
many-to-many relationships
serwer główny
Lernen beginnen
master server
format multimedialny
Lernen beginnen
multimedia format
wielu równoczesnych użytkowników
Lernen beginnen
multiple concurrent users
znormalizowany
Lernen beginnen
normalized
notacja
umowny sposób zapisu symboli, liter, znaków (używany w logice)
Lernen beginnen
notation
obiektowy system zarządzania bazą danych
Lernen beginnen
Object-oriented database management system OODBMS
obiektowy jędzyk programowania
Lernen beginnen
object-oriented programming language
obiektowo-relacyjny system zarządania bazą danych
Lernen beginnen
Object-relational database management system ORDBMS
relacja jeden do wielu
Lernen beginnen
one-to-many relationship
relacja jeden do jeden
Lernen beginnen
one-to-one relationship
obsługiwać
Lernen beginnen
(to) operate
dostrajanie wydajności
Lernen beginnen
performance tuning
wydajność
Lernen beginnen
productivity / performance
fizyczny model bazy danych
Lernen beginnen
physical database model
powstrzymywyać (kogoś przed czymś/kogoś przed zrobieniem czegoś) / uniemośliwiać (komuś coś/komuś zrobienie czegoś)
Lernen beginnen
(to) prevent (someone from doing something)
klucz główny
Lernen beginnen
primary key
zasada
Lernen beginnen
a rule / principle
język programowania
Lernen beginnen
programming language
dostarczać / zapewniać
Lernen beginnen
(to) provide
nabyć / zakupić
Lernen beginnen
(to) purchase / get / achieve / acquire / buy
zapytanie
Lernen beginnen
query
odpytywać bazę danych
Lernen beginnen
(to) query database
język zapytań
Lernen beginnen
query language
język zapytań do baz danych
Lernen beginnen
query language for databases
pamięć o dostępie swobodnym/ pamięć RAM
Lernen beginnen
Random Access Memory / RAM
rekord / zapis
Lernen beginnen
record
nadmiarowość / redundancja
Lernen beginnen
redundancy
więzy integralności referencyjnej
Lernen beginnen
reference integrity constraints
integralność referencyjna
Lernen beginnen
reference integrity
system zarządzania relacyjną bazą danych
Lernen beginnen
Relational database management system RDBMS
model relacyjny
Lernen beginnen
relational model
relacja/związek
Lernen beginnen
rationship
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
Lernen beginnen
release in a production environment
powielać/replikować
Lernen beginnen
(to) replicate
repozytorium
Lernen beginnen
Repository
repozytorium bazy danych
Lernen beginnen
database repository
analiza wymagań
Lernen beginnen
requirements analysis
rozkładać (na coś)
Lernen beginnen
(to) resolve (into something)
wyszukiwanie informacji
Lernen beginnen
retrieval of information
wiersz
w tabeli
Lernen beginnen
row
ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
Lernen beginnen
security constraints
dostawca usługi
Lernen beginnen
service provider
serwer zapasowy
Lernen beginnen
slave server
wyznaczać standardy
Lernen beginnen
(to) set standards
strukturalny język zapytań
Lernen beginnen
SQL (structured query language)
dysk SSD/dysk półprzewodnikowy
Lernen beginnen
SSD (solid state drive)
przechowywać/składować
Lernen beginnen
(to) store
przechowywane/składowane dane
Lernen beginnen
stored data
obszar tabeli
Lernen beginnen
tablespace
aplikacja producenta zewnętrznego/zewnętrznego dostawcy
Lernen beginnen
third party application
krotka
struktura danych będąca odzwierciedleniem matematycznej n-ki, tj. uporządkowanego ciągu wartości. Krotki przechowują stałe wartości o różnych typach danych - nie można zmodyfikować żadnego elementu
Lernen beginnen
tuple
zunifikowany język modelowania
Lernen beginnen
UML (Unified Modelling Language)
nieautoryzowany /nieuprawniony użytkownik
Lernen beginnen
unauthorized user
unikalny identyfikator
Lernen beginnen
unique identifier
aktualizacja
Lernen beginnen
update / upgrade
dostawca
Lernen beginnen
vendor
interfejs www
Lernen beginnen
web interface
podczas gdy
Lubię czytać, podczas gdy mój brat woli oglądać adaptacje filmowe.
Lernen beginnen
whereas
I like reading, whereas my brother prefers watching film adaptations.
odnośnie do (czegoś)
Lernen beginnen
with respect to (something)
Oznacza to, że
Lernen beginnen
This means that / which means that
w zakupionym produktach
Lernen beginnen
on purchased products
zachowują się wobec innych
Lernen beginnen
behave towards each other
ustanowić
Lernen beginnen
establish
Mam dobre relacje w pracy z moim przełożonym.
Lernen beginnen
I established a good working relationship with my boss.
związek z / łączy z
Lernen beginnen
relationship to
autoryzacja/ uwierzytelnianie
na wejściu
Lernen beginnen
authentication
autoryzacja / pozwolenie
na wyjściu
Lernen beginnen
authorization
Uwierzytelnianie oznacza identyfikację użytkownika, który próbuje uzyskać dostęp do bazy danych, poprzez weryfikację jego nazwy i hasła.
Lernen beginnen
Authentication means identification of a user trying to access the database by verifying his username and password.
plik zasad/ zestaw reguł
Lernen beginnen
set of rules
Autoryzacja oznacza zestaw reguł formułowanych przez administratorów baz danych
Lernen beginnen
Authorization is a set of rules that DBAs set up
(...) jakie mogą zostać nadane poszczególnym osobom lub grupom użytkowników
Lernen beginnen
(...) that individuals or groups of users are allowed to have
integralność / uczciwość/ spójność
Lernen beginnen
Integrity
integracja / połączenie / włączenie
Lernen beginnen
integration
Integrity to stan rzeczy, który wskazuje, że nie jest podzielony i istnieje jako cały.
Lernen beginnen
Integrity is the state of a thing which indicates that it is not divided and it exists as a whole.
znaczy - oznaczało
Lernen beginnen
means - means
Integralność danych oznacza, że dane dostępne w bazie danych są wiarygodne i poprawne.
Lernen beginnen
Data integrity means that data available in the database are reliable and correct
(...) nie zawierają żadnych niespójności w zakresie typów danych
Lernen beginnen
(...) without any inconsistencies in data types
niespójność
Lernen beginnen
inconsistency
dozwolonych wartości
Lernen beginnen
legal values
formatu
Lernen beginnen
format
unikalności na poziomie kluczy
Lernen beginnen
key uniqueness
integralności referencyjnej
Lernen beginnen
referential integrity
Integracja jest procesem połączenia dwóch lub więcej rzeczy, więc oznacza, że one działają razem
Lernen beginnen
Integration is the process of y workjoining two or more things so that the together
praca, działać
Lernen beginnen
work
to działa
Lernen beginnen
it works
wszystkie pliki bazy danych
Lernen beginnen
All database files
są zintegrowane
Lernen beginnen
are integrated
w jeden system
Lernen beginnen
into one system
aby zmniejszyć ilość danych nadmiarowych
Lernen beginnen
so there are less redundancies
a także aby zarządzanie danymi było bardziej efektywne
Lernen beginnen
and data management is more efficient
ściągnąć, pobrać, pobierz, załadować
Lernen beginnen
download
przesłać, wysłać, załadować, załaduj
Lernen beginnen
upload
odzyskiwanie, wyszukiwanie, pozyskiwanie
Lernen beginnen
retrieval
jest czynnością
Lernen beginnen
is an activity
przenoszenia
Lernen beginnen
moving
Pobieranie jest czynnością przenoszenia danych z dużego systemu komputerowego do mniejszego.
Lernen beginnen
A download is an activity of moving data from a large computer system to a smaller one.
wersja testowa/próbna
Lernen beginnen
test version / trial
bezpłatna wersja próbna
Lernen beginnen
free trial
oprogramowanie
Nasze oprogramowanie jest najlepsze na rynku.
Lernen beginnen
software
Our software is the best on the market.
Bezpłatna wersja próbna oprogramowania do tworzenia kopii zapasowej danych jest dostępna do pobrania.
Lernen beginnen
A free trial of data backup software is available for download.
Przesyłanie danych to proces przenoszenia danych z mniejszego systemu komputerowego do większego.
Lernen beginnen
An upload is a process of moving data from a smaller computer system to a larger one.
pozwala
Lernen beginnen
allows / enables
narzędzie
Lernen beginnen
tool
zewnętrzny
Lernen beginnen
external
zewnętrzne źródła danych
Lernen beginnen
external data resources
To narzędzie umożliwia załadowanie danych do Hadoopa z zewnętrznych źródeł danych takich jak bazy danych.
Lernen beginnen
This tool enables you to upload data from external data resources like databases to Hadoop.
Odzyskiwanie danych odbywa się w przypadku znalezienia informacji lub danych i pobrania go z internetu do pamięci komputera lub dysku.
Lernen beginnen
A retrieval of data takes place when you find information or data and get it from the memory of a computer or from a disk.
odbywa się / ma miejsce
Lernen beginnen
takes place
kiedy / w przypadku
Lernen beginnen
when
zamiast
Lernen beginnen
instead of
System zarządzania bazą danych in-memory to system, w którym cała baza danych przechowywana jest w pamięci RAM
Lernen beginnen
In-memory DBMS is a DBMS in which the entire database is stored in RAM
zamiast na dyskach SSD
Lernen beginnen
instead of SSDs (solid state drives)
w celu zoptymalizowa- nia przechowywania danych i przyspieszenia wyszukiwania danych.
Lernen beginnen
to optimize data storage and speed of data retrieval.
powszechny, wspólny
Lernen beginnen
common
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
Lernen beginnen
word
I can't pronounce this word.
wymówić
Lernen beginnen
pronounce
dany fakt
Lernen beginnen
given fact
pochodzi
Lernen beginnen
comes / originates
Wyraz "dane", oznacza dany fakt, pochodzą z języka łacińskiego.
Lernen beginnen
The word "data" means a given fact, originates from Latin.
Forma pojedyncza to "dana", ale ta forma jest rzadko używana.
Lernen beginnen
Its singular is datum, but this form is rarely used.
rzadko
Lernen beginnen
rarely
zyskały nowe znaczenie
Lernen beginnen
gained new meaning
zależy od
Lernen beginnen
depending on
Dlatego wszystkie poniższe zdania są poprawne.
Lernen beginnen
Therefore all sentences below are correct.
zdanie
Lernen beginnen
sentence
poniżej
Lernen beginnen
below
powyżej
Lernen beginnen
above
traktowany jak
Lernen beginnen
treated as
niepoliczalny
Lernen beginnen
uncountable
policzalny
Lernen beginnen
countable
rzeczownik
Lernen beginnen
noun
czasownik
Lernen beginnen
verb
tekst nie naukowy
Lernen beginnen
non-scientific text
włączając
Lernen beginnen
including
Może być zastąpione przez słowo informacja.
Lernen beginnen
It can be replaced by the word information.
zostało zebrane
Lernen beginnen
was collected
zostały zebrane
Lernen beginnen
were collected
Te dane są bezużyteczne, gdyż pochodzą sprzed 2 lat.
Lernen beginnen
This data is useless because it was collected 2 years ago.
Dane przechowywane w różnych tabelach są ze sobą powiązane za pomocą wspólnych pól, będących kolumnami w tabeli w bazie danych.
Lernen beginnen
Data stored in different tables is related by common fields which are database table columns.
nieaktualny
Lernen beginnen
out of date
odpowiednio
Lernen beginnen
properly
Wiele danych wykorzystanych w tym projekcie było nieaktualnych,
Lernen beginnen
Much of the data used in the project was out of date,
(...) więc testerzy nie byli w stanie odpowiednio przetestować rozwiązania.
Lernen beginnen
(...) so the testers were unable to test the solution properly.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.