5 Word list (2)

 0    30 Datenblatt    Lokinho7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przyznał, że był w błędzie.
x2
Lernen beginnen
He admitted being wrong. / He admitted that he was wrong.
Twierdził, że nie było go zeszłej nocy.
x2
Lernen beginnen
He claimed he wasn't there last night. / He claimed not to be there last night.
proponować zrobienie czegoś
Proponuję, aby go odwiedzić w następnym tygodniu.
Lernen beginnen
propose doing sth
I propose visiting him next week.
polecać zrobienie czegoś
Polecam zakup tej książki.
Lernen beginnen
recommend doing sth
I recommend buying this book.
sugerować zrobienie czegoś
Sugeruję, aby zająć się najpierw tym problemem.
Lernen beginnen
suggest doing sth
I suggest dealing this problem with firstly.
oferować zrobienie czegoś
On zaoferował pomoc.
Lernen beginnen
offer to do sth
He offered to help.
sprzeciwiać się zrobienia czegoś
Sprzeciwiam się wzięcia udziału w tym cyrku!
Lernen beginnen
object to doing sth
I object to taking part in this circus!
Zapewniam cię, że to będzie bezpieczne.
Lernen beginnen
I assure you that it will be safe.
przekonać kogoś do zrobienia czegoś
Oni przekonali mnie żeby pójść z nimi.
Lernen beginnen
convince sb to do sth
They convinced me to go with them.
ostrzec kogoś do zrobienia czegoś
Ostrzegł mnie, żebym tam nie szedł, gdyż może to być niebezpieczne.
Lernen beginnen
warn sb to do sth
He warned me not to go there, because it could be dangerous.
nakazać, rozkazać coś zrobić
Rozkazuję ci przestać.
Lernen beginnen
order sb to do sth
I am ordering you to stop.
nakłonić kogoś do zrobienia czegoś
Nakłonił ich, aby wyszli.
Lernen beginnen
urge sb to do sth
He urged them to leave.
gratulować komuś coś
Pogratulował mi odniesienia sukcesu.
Lernen beginnen
congratulate sb on sth
He congratulated me on succeeding.
zarządzać czymś
Lernen beginnen
be in charge of sth
perspektywy zawodowe
x2
Lernen beginnen
career prospects / options
kolega lub koleżanka z pracy
A to jest mój kolega Nick.
Lernen beginnen
colleague
And this is my colleague, Nick.
dojeżdżać do pracy
Lernen beginnen
commute to work
stopień naukowy
Lernen beginnen
degree
zwolnić (kogoś z pracy)
Lernen beginnen
dismiss
odbywać praktyki
Lernen beginnen
do an apprenticeship
obowiązki (np. pracownika)
Lernen beginnen
duties
efektywnie
Pierwsze dwa systemy już funkcjonują - bezpiecznie i wydajnie.
Lernen beginnen
efficiently
The first two systems are already operating safely and efficiently.
doświadczenie w pracy w restauracji
Lernen beginnen
experience of restaurant work
znaleźć zatrudnienie
Lernen beginnen
find employment
zdobyć umiejętności / kwalifikacje
Lernen beginnen
gain skills / qualifications
absolwent
Jestem świeżo upieczonym absolwentem Uniwersytetu York.
Lernen beginnen
graduate
I'm a recent graduate from York University.
zdolności interpersonalne
Lernen beginnen
interpersonal skills
dotyczyć
Reforma finansowa dotyczy tylko bogatych.
Lernen beginnen
involve
The financial reform involves only the rich.
winić kogoś za coś
Lernen beginnen
blame sb for sth
odmówić zrobienia czegoś
Ona odmówiła przyjścia.
Lernen beginnen
refuse to do sth
She refused to come.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.