5. Company law 1

 0    52 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
partnerstwo, współudział, współuczestnictwo, spółka osobowa
Lernen beginnen
partnership
układ biznesowy, umowa
Lernen beginnen
business arrangement
pełna odpowiedzialność
Lernen beginnen
fully liable
być w pełni odpowiedzialnym za coś
Lernen beginnen
be fully responsible for something
co więcej, ponadto
Lernen beginnen
furthermore
podmiot prawny, osoba prawna
Lernen beginnen
legal entity
postępowanie sądowe, działanie prawne
Lernen beginnen
legal action
wezwać do sądu
Lernen beginnen
take to court
oskarżony, pozwany
Lernen beginnen
sued
zaskarżać (kogoś), procesować się (o coś), wnosić pozew
Lernen beginnen
to sue
różnorodne, różne
Lernen beginnen
various
przedsiębiorca indywidualny
Lernen beginnen
sole trader
działalność gospodarcza, przedsięwzięcie, projekt
Lernen beginnen
enterprise
założyć firmę
Lernen beginnen
found a company
nieograniczony
Lernen beginnen
unlimited
zobowiązany, odpowiedzialny
Lernen beginnen
liable
być prawnie odpowiedzialnym za coś
Lernen beginnen
be liable for something; responsible for something
ograniczona odpowiedzialność
Lernen beginnen
limited liability
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lernen beginnen
limited liability company LLC
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Lernen beginnen
limited company
wartość
Lernen beginnen
wartość Englisch
value
kapitał zakładowy, akcyjny, udziałowy
Lernen beginnen
share capital
wnosić (swój wkład do czegoś)
Lernen beginnen
contribute
zachęcać, przekonywać
Lernen beginnen
encourage
dyrektor wyższego szczebla, dyrektor wykonawczy
Lernen beginnen
executive director
ład korporacyjny, zarządzanie korporacyjne
Lernen beginnen
corporate governance
odpowiedzialny wobec kogoś
Lernen beginnen
accountable to somebody
niepoliczalny
Lernen beginnen
uncountable
oddzielić
Lernen beginnen
separate
przewodniczący, prezes (np. firmy, korporacji)
Lernen beginnen
chairman, president
dyrektor zarządzający
Lernen beginnen
managing director, chief executive officer, CEO
zarząd, rada nadzorcza
Lernen beginnen
board of directors; the board
członek zarządu niepełniący funkcji kierowniczych w firmie
Lernen beginnen
non-executive director
obiektywny
Lernen beginnen
objective
mniejszy wpływ
Lernen beginnen
less influence
przekonanie, pogląd, wiara
Wierzę w ciebie. Wierzę tobie.
Lernen beginnen
believe
I believe in you. I believe you.
komisja rewizyjna
Lernen beginnen
audit committee
zawierać
Lernen beginnen
contain
sporządzić, np. raport
Lernen beginnen
draw up or prepare
umowa spółki
Lernen beginnen
articles of association; bylaws
akt założycielski spółki
Lernen beginnen
memorandum of association; Certificate of Incorporation
notatka (np. służbowa)
On zostawił notatkę na moim biurku.
Lernen beginnen
note; memorandum
He left a memorandum on my desk.
czyjeś prawo (prawa strona)
Mam prawo do poznania prawdy.
Lernen beginnen
the right
I have the right to know the truth.
funkcje, obowiązki
Lernen beginnen
duties
między, pomiędzy, pośród, wśród
Lernen beginnen
among
siedziba spółki
Lernen beginnen
registered office
cel czegoś, cel w czymś/robieniu czegoś
Jaki jest cel tego spotkania?
Lernen beginnen
the purpose of something
What is the purpose of this meeting?
Moje życie nie ma celu.
Lernen beginnen
My life doesn't a purpose.
główny cel
Lernen beginnen
general objective
akcje uprawnione
Lernen beginnen
authorized shares
w przypadku, w razie czegoś
Lernen beginnen
in case of something
pozostawiać zarządzanie
Pozostawiając zarządzanie tych firm wykwalifikowanym menedżerom.
Lernen beginnen
leave the management
While leaving the management of those companies to qualified managers.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.