7 zarządzanie zmianami

 0    57 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zarządzanie zmianami
Lernen beginnen
change management
spowalniać
Lernen beginnen
to peter out
okazje, możliwości
Lernen beginnen
windows of opportunity
pragnąć rozgłosu
Lernen beginnen
to crave the limelight
zacząć być uznawanym
Lernen beginnen
take root
miejsce gdzie najcięższa praca jest wykonywana
Lernen beginnen
at the coal face
czuć się niekomfortowo
Lernen beginnen
gut-wrenching
rozwiązania drażliwej kwestii
Lernen beginnen
tackle the thorny issues
popaść w kłopoty
Lernen beginnen
run into trouble
twarda strona zarządzania zmianą
Lernen beginnen
the hard side of change management
2 spośród 3 inicjatywy transformacyjne nie udają się
Lernen beginnen
2 out of 3 transformation initiatives fail
spójne powiązanie między
Lernen beginnen
the consistent link between
czas trwania projektu
Lernen beginnen
project duration
Szczególny czas pomiędzy przeglądami projektu
Lernen beginnen
particularly the time between project reviews
integralność wyników
Lernen beginnen
performance integrity
możliwości zespołów projektowych
Lernen beginnen
the capabilities of project teams
zaangażowanie kierownictwa i załogi
Lernen beginnen
the commitment of both senior executives and the staff
zmiana wpłynie najbardziej
Lernen beginnen
change will affect the most
dodatkowy wysiłek
Lernen beginnen
the additional effort
pracownicy muszą radzić sobie ze zmianą
Lernen beginnen
employees must make to cope with the change
załadować je na rzecz powodzenia projektu
Lernen beginnen
load them in favor of project success
czynniki DICE
Lernen beginnen
DICE factors
Czas, rzetelność, zaangażowanie, wysiłek
Lernen beginnen
duration, integrity, commitment, effort
wczesny pęd będzie spowolniony
Lernen beginnen
the early momentum will peter out
wbrew powszechnej percepcji
Lernen beginnen
contrary to popular perception
być często przeglądany
Lernen beginnen
be reviewed frequently
Trwałość projektu
Lernen beginnen
project's lifespan
tak więc / tym samym
Lernen beginnen
thus
uczciwość
Lernen beginnen
integrity
wykonanie projektów zmian pomyślnie
Lernen beginnen
to execute change project successfully
zwolnić najlepszych pracowników
Lernen beginnen
free up the best staff
musi być spójny i dobrze prowadzony
Lernen beginnen
must be cohesive and well led
wyjaśniać członków role, zaangażowanie i odpowiedzialność
Lernen beginnen
clarify members' roles, commitment and accountability
wypracować skład zespołu
Lernen beginnen
work out the team's composition
popełniać błąd zakładając
Lernen beginnen
make the mistake of assuming
zrobić godziwego lidera zespołu
Lernen beginnen
make a decent team leader
lubiany manager
Lernen beginnen
well-liked manager
posiadać umiejętności rozwiązywania problemów
Lernen beginnen
have problem-solving skills
być ukierunkowany na wyniki
Lernen beginnen
be results-oriented
być metodyczny w podejściu ale tolerować dwuznaczności
Lernen beginnen
be methodical in their approach but tolerate ambiguity
tolerować dwuznaczności
Lernen beginnen
tolerate ambiguity
być chętnym do przyjęcia odpowiedzialności za decyzje
Lernen beginnen
be willing to accept responsibility for decisions
będąc zmotywowanym nie pragnij rozgłosu
Lernen beginnen
while being highly motivated don't crave the limelight
oddanie, poświęcenie
Lernen beginnen
commitment
zwiększyć zaangażowanie dwóch różnych grup ludzi
Lernen beginnen
to boost the commitment of two different groups of people
zakorzenić, być akceptowalnym
Lernen beginnen
to take root
uzyskać widoczne poparcie od najbardziej wpływowych menedżerów
Lernen beginnen
get visible backing from the most influential executives
uwzględniać entuzjazm
Lernen beginnen
take into account the enthusiasm
mieć do czynienia z nowymi systemami, procesami lub metodami pracy
Lernen beginnen
deal with the new systems, processes or ways of working
Zaangażowanie najwyższego poziomu jest niezbędne do zwiększenia...
Lernen beginnen
top-level commitment is vital to increasing...
... poświęcenie od tych którzy pracują najciężej
Lernen beginnen
... commitment from those at the coal face
znalezienie zatrudnienia na całe życie
Lernen beginnen
find lifetime employment
radzić sobie z trudnym problemem zwolnień
Lernen beginnen
to tackle the thorny issues around the layoffs
który szczycił się tym, że to miejsce
Lernen beginnen
that had prided itself on being a place
zapewnić spójne wyjaśnienia dotyczące zwolnień
Lernen beginnen
provide consistent explanations for the layoffs
czas, konsekwencje dla bezpieczeństwa pracy
Lernen beginnen
the timing, the consequences for the job security
wyznaczyć powszechnie szanowanego menedżera
Lernen beginnen
to appoint a well-respected general manager

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.