8_Accounting assumptions and principles

 0    36 Datenblatt    amemikos
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przypuszczenie, założenie
Lernen beginnen
assumption
zasada, reguła, prawo
Lernen beginnen
principle
księgowy, księgowa
Lernen beginnen
accountant
oddzielny podmiot
Lernen beginnen
separate entity
podmiot gospodarczy
Lernen beginnen
business entity
jednostka księgowa
Lernen beginnen
accounting unit
okres czasu
Lernen beginnen
time-period
określać, wskazywać
Lernen beginnen
state
rok podatkowy
Lernen beginnen
BrE: financial year AmE: fiscal year
jak na przykład
Lernen beginnen
such as
ciągłość
Lernen beginnen
continuity
zasada kontynuacji działania
Lernen beginnen
going concern
bieżąca, obecna wartość rynkowa
Lernen beginnen
current market value
jednostka miary
Lernen beginnen
unit of measure
jednostka pieniężna, jednostka monetarna, jednostka walutowa
Lernen beginnen
monetary unit or currency unit
filia, oddział (przedsiębiorstwa)
Lernen beginnen
subsidiary
przeliczać
Lernen beginnen
convert
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Lernen beginnen
consolidated financial statement
sztuczny
Lernen beginnen
artificial
zasada spójności
Lernen beginnen
consistency principle
koszt historyczny
Lernen beginnen
historical cost
pełne ujawnienie, pełne upowszechnienie, pełna jawność
Lernen beginnen
full disclosure
istotne informacje
Lernen beginnen
significant information
zasada istotności
Lernen beginnen
principle of materiality
najmniej prawdopodobne
Lernen beginnen
least likely
przeceniać, wyolbrzymiać, zawyżyć
Lernen beginnen
overstate
przeszacowane
Lernen beginnen
overestimated
zasada obiektywizmu
Lernen beginnen
objectivity principle
potwierdzalny, wiarygodny, znajdujący potwierdzenie w faktach
Lernen beginnen
verifiable
dług nieściągalny, wierzytelność nieściągalna (np. z powodu bankructwa dłużnika)
Lernen beginnen
bad debt
subiektywny (o opinii)
Lernen beginnen
subjective (about opinion)
zasada ujmowania przychodów
Lernen beginnen
revenue recognition principle
uznać, rozpoznać
Lernen beginnen
recognize
uzyskać (coś)
Lernen beginnen
earn
zasada współmierności przychodu i kosztu
Lernen beginnen
matching principle
dlatego też, zatem
Lernen beginnen
therefore

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.