9 e-marketing

 0    43 Datenblatt    solanum
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
C1. wygoda dla klienta
Lernen beginnen
Convenience for customer
sugerowanie zarządczych sposobów umiejscawiania produktów
Lernen beginnen
implying managements' methods of placing products
"miejsce" obejmuje to co może być najbardziej istotną decyzją dotyczącą "lokalizacji"
Lernen beginnen
"place" incorporates what can be the most critical decisions concerning "location"
oznaczać, sugerować, dać do zrozumienia
Lernen beginnen
to imply
Are you implying that I did something wrong?
podejście wielokanałowe:
Lernen beginnen
a multi-channel approach:
przeglądać w internecie
Lernen beginnen
browse on the web
kupić w sklepie
Lernen beginnen
to buy instore
to pociąga za sobą rejestrację w wyszukiwarkach
♡ pociągać za sobą
Lernen beginnen
this entails registration with search engines
♡ to entail
linki od partnerów
Lernen beginnen
links from associate
C2. Potrzeby i pragnienia klienta
Lernen beginnen
Customer wants and needs
pakiet usług
Lernen beginnen
the bundle of service
ludzie nie kupują produktów jako takich
Lernen beginnen
people don't buy products as such
ludzie kupują dobre uczucia lub rozwiązania do problemów
Lernen beginnen
people buy good feelings or solutions to problems
zasadnicze zadania sprzedaży detalicznej
Lernen beginnen
essential tasks of retail
wybrać zakres produktów
Lernen beginnen
select the range of products
z różnych źródeł
Lernen beginnen
from diverse sources
ponieważ wielu klientów może cenić takie aspekty jak
Lernen beginnen
as many shoppers may value aspects such as
C3. Koszty dla klientów
Lernen beginnen
Costs to the customers
koszty transportu i podatków dodane do podanej ceny
Lernen beginnen
costs of carriage and taxes to be added to the quoted price
wózki porzucone przy kasie
Lernen beginnen
carts abandoned at the checkout
klienci kupujący przez inne kanały
Lernen beginnen
customers buying via other channels
C4. Komunikacja z klientami
Lernen beginnen
Communication with the customers
komunikacja to dwukierunkowy proces
Lernen beginnen
communication is a two-way process
informacja zwrotna od klientów do dostawców
Lernen beginnen
feedback from customers to suppliers
bezpośredni mail, baza marketingowa i program lojalnościowy
Lernen beginnen
direct mail, marketing database and loyalty schemes
takie rozszerzenie musi być kompromisem
Lernen beginnen
such enhancement must be a compromise
Fiszki
Lernen beginnen
Flashcards
szeroko (powszechnie) stosowane
Lernen beginnen
a widely used
zasadniczy, podstawowy
Lernen beginnen
essential
przywiązać się do
Lernen beginnen
tie in to
dostęp do szerokopasmowego internetu
Lernen beginnen
broadband penetration
?) zmieniać rozmiar biznesu z zyskiem
Lernen beginnen
scale your business profitably
kanały dystrybucji sprzedaży
Lernen beginnen
sales distribution channels
nawiązanie bezpośrednich relacji z klientami
Lernen beginnen
establish direct relationships with customers
zrealizować marzenia
Lernen beginnen
deliver on the dream
posiadać akcje
Lernen beginnen
hold stock
ciasno zintegrowany do
Lernen beginnen
tightly integrated into
dostawca
Lernen beginnen
dostawca Englisch
a supplier
robić coś bez pośredników
Lernen beginnen
cut out the middleman
targowisko, rynek handlowy
Lernen beginnen
the marketplace
uzyskać najlepszą ofertę
Lernen beginnen
get the best deal
wzrost udziału w rynku
Lernen beginnen
grow their market share
przywiązać się do produktu
Lernen beginnen
attachment to a product

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.