A 30/31 lekcje 29-40

 0    65 Datenblatt    beatastepnowska2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Czy mieszkasz na wsi?
Lernen beginnen
Do you live in a village?
Kiedy grasz w piłkę nożną? W weekend.
Lernen beginnen
When do you play football? At the weekend.
Lubisz swoje miasto? Tak.
Lernen beginnen
Do you like your town? Yes, I do.
Co oglądasz w telewizji.
Lernen beginnen
What do you watch on TV.
Mój mąż i ja pracujemy w biurach w mieście.
Lernen beginnen
My husband and I work in offices in the city.
Kiedy masz egzamin na prawo jazdy?
Lernen beginnen
When is your driving test?
My nie pracujemy w szpitalu.
Lernen beginnen
We don't work in a hospital.
Co oni robią w wolnym czasie?
Lernen beginnen
What do they do in their free time?
Co ona robi w wolnym czasie?
Lernen beginnen
What does she do in her free time?
Mieszkam sama w małym domku.
Lernen beginnen
I live alone in a small house.
W wolnym czasie latam na paralotni.
Lernen beginnen
In my free time I go hang - gliding.
Jaki dzień mamy dzisiaj?
Lernen beginnen
What day is it today?
Jaki jest Twój adres? Mieszkam przy ulicy Akacjowa 15.
Lernen beginnen
What is your address? I live at 15 Akacjowa Street.
Gdzie mieszkasz? Mieszkam w mieszkaniu.
Lernen beginnen
Where do you live? I live in a flat.
O której godzinie idziesz do pracy?
Lernen beginnen
What time do you go to work?
Czy chodzisz do szkoły w tym mieście? Tak.
Lernen beginnen
Do you go to school in this town? Yes, I do.
Proszę przyjdź do mnie na party w weekend.
Lernen beginnen
Please come to my party at the weekend.
Spotkanie jest w najbliższą środę.
Lernen beginnen
The meeting is next Wednesday.
Oni pracują w fabryce
Lernen beginnen
They work in a factory
Jak oni chodzą do szkoły? Idą pieszo.
Lernen beginnen
How do they go to school? They go on foot.
O której godzinie jest jego wywiad? Jego wywiad jest kwadrans po trzeciej
Lernen beginnen
What time is his interview? His interview is at quarter past three.
Oni mają przerwę o wpół do jedenastej.
Lernen beginnen
They have a break at half past ten.
Kris idzie do pracy w wieczorem.
Lernen beginnen
Kris goes to work in the evening.
Michał wraca do domu o wpół do piątej.
Lernen beginnen
Michael goes home at half past four.
Przepraszam. Śpieszę się.
Lernen beginnen
Sorry. I'm in a hurry.
Spotkanie zaczyna się o wpół do drugiej.
Lernen beginnen
The meeting starts at half past one.
On je śniadanie o wpół do siódmej w dni powszednie.
Lernen beginnen
He has breakfast at half past six on weekdays.
Sylwia wstaje o wpół do ósmej codziennie.
Lernen beginnen
Sylwia gets up at half past seven every day.
Anna kończy pracę o wpół do piątej.
Lernen beginnen
Anna finishes work at half past four.
Wiola dojeżdża dwadzieścia kilometrów do pracy.
Lernen beginnen
Wiola drives twenty kilometres to work.
Jesteśmy spóźnieni. To jest okropne.
Lernen beginnen
We are late. This is terrible.
O której godzinie twoje dzieci chodzą do łóżka?
Lernen beginnen
What time do your children go to bed?
Moja matka jest lekarzem. Ona pracuje w nocy.
Lernen beginnen
My mother's a doctor. She works at night.
Ona kończy pracę o wpół do szóstej. A Ty?
Lernen beginnen
She finishes work at half past five. And you?
Jesteś spóźniony. Mam kłopoty.
Lernen beginnen
You are late. I'm in trouble.
On nie pracuje rano.
Lernen beginnen
He doesn't work in the morning.
Wiola nie ogląda telewizji w godzinach wieczornych.
Lernen beginnen
Wiola doesn't watch TV in the evenings.
Michał słucha Radia Cztery dwa razy w tygodniu.
Lernen beginnen
Michał listens to Radio Four twice a week.
On je kanapkę z serem na lunch.
Lernen beginnen
He has a cheese sandwich for lunch.
O której godzinie ona ubiera się w niedziele?
Lernen beginnen
What time does she get dressed on Sundays
Mariusz pracuję w domu, on opiekuję się swoją rodziną.
Lernen beginnen
Mariusz works at home and looks after his family.
Co ona robi w swojej pracy? Ona sprzedaje książki.
Lernen beginnen
What does she do in her job? She sells books.
Wiola pracuje w hotelu, ona jest recepcjonistką.
Lernen beginnen
Viola works in a hotel, she is a receptionist.
Ja mieszkam w Szczytnie. To jest bardzo interesujące!
Lernen beginnen
I live in Szczytno. This is very interesting.
Ja często chodzę do kina. Jakiego rodzaju filmy lubisz?
Lernen beginnen
I go to the cinema a lot. What kind of films do you like?
Co robisz w swojej pracy?
Lernen beginnen
What do you do in your job?
Ona pracuje dla IKEA.
Lernen beginnen
She works for IKEA.
On pracuje w fabryce.
Lernen beginnen
He works in a factory.
Ja jestem sprzedawcą. A co ty robisz?
Lernen beginnen
I'm a shop assistant. And what do you do?
Czy Beata pracuje w biurze?
Lernen beginnen
Does Beata work in an office?
Naprawdę chciała bym pomagać ludziom w biednych krajach.
Lernen beginnen
I really want to help people in poor countries.
Moją ambicją jest zostać piosenkarzem.
Lernen beginnen
My ambition is to be a singer.
Borys jest bardzo dobrym piosenkarzem. Naprawdę ?.
Lernen beginnen
Borys is a very good singer. Really.
Jacek jest budowlańcem. On buduje duże domy.
Lernen beginnen
Jacek is a builder. He builds big houses.
Czy lubisz swoją pracę? Nie, nie lubię.
Lernen beginnen
Do you like your job? No I don't.
Borys pracuje w banku, ale on chciałby być aktorem.
Lernen beginnen
Borys works in a bank, but he wants to be an actor.
Ona gra na pianinie. Ja też.
Lernen beginnen
She plays the piano. Me, too.
Natalia nie lubi pływać. Aha!
Lernen beginnen
Natalia doesn't like swimming. Oh, I see.
Oni kochają ich pracę. Oni są reporterami
Lernen beginnen
They love their jobs. They are reporters
Gdzie mieszka Wiola?
Lernen beginnen
Where does Viola live?
Co robi Tomasz w swojej pracy?
Lernen beginnen
What does Thomas do in his work?
Czy twoja siostra lubi swoja pracę? Nie
Lernen beginnen
Does your sister like her job? No, she doesn't.
Natalia gotuje w tamtej restauracji.
Lernen beginnen
Natalia cooks in that restaurant over there.
Chcę być nauczycielem.
Lernen beginnen
I want to be a teacher.
Chcę żebyś ugotował obiad.
Lernen beginnen
I want you to cook dinner.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.