A new reality 4

 0    33 Datenblatt    wiktoriarozaniecka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dodawać stronę internetową do zakładek
Lernen beginnen
bookmark w website
tworzyć stronę internetową
Lernen beginnen
create a website
zostawić komentarz na stronie sklepu internetowego
Lernen beginnen
leave feedback on a shopping site
przeprowadzić videorozmowę
Lernen beginnen
make a video call
poruszać się po stronie internetowej
Lernen beginnen
navigate a website
zamieszczać komentarze na forum internetowym
Lernen beginnen
post on a forum
udostępniać muzykę lub zdjęcia
Lernen beginnen
share music or photos
przechowywać dane na urządzeniu
Lernen beginnen
store data on a device
aktualizować oprogramowanie antywirusowe
Lernen beginnen
update antivirus software
korzystać z nowej wyszukiwarki
Lernen beginnen
use a new search engine
programować, kodować
Lernen beginnen
write code
unikać złośliwego oprogramowania
Lernen beginnen
avoid malicious software
napotkać problemy
Lernen beginnen
experience problems
grozić komuś
Lernen beginnen
make threats
chronić swoje dane osobowe
Lernen beginnen
protect your personal data
zgłaszać obraźliwe wpisy w internecie
Lernen beginnen
report trolling
media społecznościowe
Lernen beginnen
social media
korzystać z zabezpieczeń rodzicielskich
Lernen beginnen
use parental controls
korzystać z ustawień prywatności
Lernen beginnen
use privacy settings
korzystać z bezpiecznych stron internetowych
Lernen beginnen
use secure websites
wirus
Lernen beginnen
virus
pisać krzywdzące komentarze w Internecie
Lernen beginnen
write harmful things online
nie móc się bez czegoś obejść
Lernen beginnen
cannot do without sth
dużo pracować
Lernen beginnen
do a lot of work
przeprowadzać eksperyment
Lernen beginnen
do an experiment
prowadzić badania naukowe, gromadzić informacje
Lernen beginnen
do research
skomentować coś
Lernen beginnen
make a comment
dokonać odkrycia, odkryć coś
Lernen beginnen
make a discovery
popełniać błędy
Lernen beginnen
make mistakes
robić notatki
Lernen beginnen
make/take notes
podejmować decyzję
Lernen beginnen
make/ take a decision
rzucać okiem na coś
Lernen beginnen
take a look at sth
znaleść czas
Lernen beginnen
take the time

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.