A24 Unit 4 Eating out, Show me the ropes- zdania

 0    26 Datenblatt    sylwiakrupinska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nie wstawaj żeby przywitać innych znajomych w restauracji.
Lernen beginnen
Don't get up to say hello to other acquaintances in the restaurant.
Obawiam się, że jestem uczulona na ryby.
Lernen beginnen
I'm afraid that I'm allergic to fish.
Och przepraszam. Nie zdawałem sobie sprawy, że jesteś wegetarianinem. Chcesz pójść gdzieś indziej?
Lernen beginnen
Oh I do apologize. I didn't realize you are a vegetarian. Do yo want to go somewhere else?
Zasygnalizuj koniec posiłku przez poproszenie o rachunek.
Lernen beginnen
Signal the end of the meal by asking for the bill.
Wiele korzystnych umów zawieranych jest podczas posiłku.
Lernen beginnen
Many juicy deals are made during a meal.
Zbyt dużo formalności tworzy dystans i chłód.
Lernen beginnen
Too much formality creates distance and coldness.
Oni zazwyczaj grilują rybę w restauracji, a czasami jest podawana z sosem.
Lernen beginnen
They usually grill fish in restaurants, and sometimes it comes with sauce.
Jako gospodarz, przyjedź kilka minut wcześniej.
Lernen beginnen
As the host, arrive a few minutes early.
Mięso było spieczone, nie smakowało mi.
Lernen beginnen
The meat was overdone, I didn't like it.
Ja zawsze jem lekko wysmażony stek.
Lernen beginnen
I always eat my steak rare.
Pomiń deser i zamów kawę.
Lernen beginnen
Skip the dessert and order coffee.
To jest nasza lokalna specjalność. Jest podawana w czarnym sosie z sepii kałamarnicy
Lernen beginnen
It's our local speciality. it comes in black sauce made from the squid's ink.
Mięso jest twarde. Nie smakuje mi.
Lernen beginnen
The meat is tough, it's not very nice to eat.
Bardzo przepraszam, ale obawiam się, że nie jem mięsa. Jestem wegetarianinem.
Lernen beginnen
I'm really sorry but Im afraid I don't eat meat. I'm a vegetarian.
Każdy potrzebuje karty dostępu żeby dostać się do biura.
Lernen beginnen
Everyone needs an access card to get into the office.
Pierwszy dzień w nowej pracy ma wpływ na resztę czasu spędzoną w miejscu pracy.
Lernen beginnen
The first day in a new job affects the rest of the employee's time at the workplace.
Kumpel jest doświadczonym pracownikiem, który pomaga początkującej osobie podczas pierwszego dnia w pracy.
Lernen beginnen
A buddy is an experienced member of staff who helps a new starter during the first day of work.
Tam nie ma stołówki, więc zazwyczaj chodzę do pobliskiej kafejki.
Lernen beginnen
There isn't a cafeteria, so I usually go to the café next door.
Na koniec pierwszego tygodnia, znajdź trochę czasu na zebranie pomysłów i opini nowej osoby.
Lernen beginnen
At the end of the first week, make some time to get the new starter's ideas and feedback.
Jako kierownik ważne jest abyś przywitał nowego pracownika kiedy przyjedzie pierwszy raz.
Lernen beginnen
As the manager it's important that you greet a new worker when they arrive for the first time.
Sally jest naszym administratorem strony i ekspertem IT.
Lernen beginnen
Sally is our Web Manager and the IT expert.
Ja zarządzam stroną internetową i systemem zamówień on-line.
Lernen beginnen
I manage the website and online ordering system.
To nie jest dobry znak, gdy ludzie przyjeżdzają pierwszego dnia i rzeczy nie są gotowe.
Lernen beginnen
It is not a good sign if people arrive on their first day and things are not ready.
Pozwól zabiorę Cię do recepcji możesz odebrać kartę dostępu.
Lernen beginnen
Let me take you down to reception so you can get an access card.
Zaprowadź ich do biurka, przeprowadź krótkie sptkanie żeby wyjaśnić pierwsze kroki i harmonogram dnia.
Lernen beginnen
Show them to their desk and have a short meeting to explain the first steps and schedule for the day.
Wszyscy nowi pracownicy muszą być poinformowani o ich zadaniach i jak je wykonać.
Lernen beginnen
All new employees need to be told about their tasks and how to do them.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.