Adjectives and adverbs 250 - 300 - Adjektiven an Adverben 250 - 300

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
independent
that doesn't need help
Even as a child she was pretty independent.
Lernen beginnen
eegestänneg
keng Hëllef brauchen
Och schonn als Kand war hatt eegestänneg.
creative
She's such a creative child, just look at her drawings.
Lernen beginnen
kreativ
Hatt ass esou e kreativt Kand, kuckt der seng Zeechnungen un.
overall
Even though we struggled a bit, the overall situation is good now.
Lernen beginnen
gesamt
Och wa mir e bësse gestruewelt hunn, ass d'Gesamtsituatioun elo gutt.
clinical
They are doing clinical tests to make sure the new medicine is safe.
Lernen beginnen
klinesch
Se maache klinesch Tester fir sécher ze sinn, datt déi nei Medezin ongeféierlech ass.
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
Lernen beginnen
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
Lernen beginnen
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
live
There are almost no live organisms in the Dead Sea.
Lernen beginnen
lieweg
Et gi bal keng lieweg Organismen am Doudegt Mier.
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.