Adjectives and adverbs 50 - 100 - Adjektiven an Adverben 50 - 100

 0    50 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
complete
I bought the complete works of William Shakespeare at a flea market.
Lernen beginnen
komplett
Ech hunn déi komplett Wierker vum William Shakespeare op engem Floumaart kaf.
proud
I'm proud of my son.
Lernen beginnen
stolz
Ech si stolz op mäi Jong.
clean
Her room is always very clean.
Lernen beginnen
propper
Säin Zëmmer ass ëmmer ganz propper.
useful
Your advice was really useful, thank you!
Lernen beginnen
nëtzlech
Äre Rotschlo war wierklech nëtzlech, merci!
various
There are various types of chocolate here. Which one do you want?
Lernen beginnen
verschidden
Et gi verschidden Aarten vu Schockela hei. Wéi ee wëllt Dir?
warm
Bring a warm jacket with you.
Lernen beginnen
waarm
Bréng eng waarm Jackett mat.
light
not heavy
My dog likes to sleep on my lap - but she's not as light as she used to be!
Lernen beginnen
liicht
net schwéier
Mäin Hond schléift gär op mengem Schouss, mee hatt ass net méi esou liicht ewéi et fréier war!
+43 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Luxembourgish Words: Top 300 adjectives and adverbs"
(Insgesamt 300 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.