Airport – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    36 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
train
The fastest train in the world is produced in China.
Lernen beginnen
pociąg
Najszybszy pociąg na świecie produkowany jest w Chinach.
taxi
It's late. Let's call the taxi.
Lernen beginnen
taksówka
Jest późno. Zadzwońmy po taksówkę.
boarding card
You won't board the plane without the boarding card.
Lernen beginnen
karta pokładowa
Nie wejdziesz na pokład samolotu bez karty pokładowej.
business class
Have you ever flown business class?
Lernen beginnen
klasa business
Czy kiedykolwiek leciałeś klasą business?
economy class
Most people travel economy class.
Lernen beginnen
klasa turystyczna
Większość ludzi podróżuje klasą ekonomiczną.
to land
We're going to land in five minutes.
Lernen beginnen
lądować
Wylądujemy w ciągu pięciu minut.
to fly
Are we going to fly in a Jumbo Jet?
Lernen beginnen
lecieć
Czy będziemy lecieć Jumbo Jetem?
airlines
Polish airlines offer cheap flights.
Lernen beginnen
linie lotnicze
Polskie linie lotnicze oferują tanie loty.
flight
Morning flights were cancelled due to fog.
Lernen beginnen
lot
Poranne loty zostały odwołane z powodu mgły.
charter flight
The travel office offers charter flights to Greece.
Lernen beginnen
lot czarterowy
Biuro podróży oferuje loty charterowe do Grecji.
scheduled flight
The scheduled flights to New York have been cancelled due to strikes.
Lernen beginnen
lot rejsowy
Loty rejsowe do Nowego Jorku zostały odwołane z powodu strajków.
airport
London Heathrow Airport is one of the busiest in the world.
Lernen beginnen
lotnisko
Lotnisko Heathrow w Londynie należy do najbardziej ruchliwych na świecie.
to depart
The plane departs in a minute.
Lernen beginnen
odlecieć
Samolot wystartuje lada moment.
departures
The table shows arrivals and departures times.
Lernen beginnen
odloty
Tabela pokazuje godziny przylotów i odlotów.
check-in desk
Could you tell me where the check-in desk for London is?
Lernen beginnen
odprawa bagażowa
Czy mógłby pan powiedzieć gdzie odbywa się odprawa bagażowa do Londynu?
excess baggage charge
Excess baggage charges differ depending on airline.
Lernen beginnen
opłata za nadbagaż
Opłata za nadbagaż jest różna w zależności od linii lotniczej.
to reach one's destination
We should reach our destination before midnight.
Lernen beginnen
osiągnąć cel podróży
Powinniśmy osiągnąć cel podróży przed północą.
passenger
There are 350 passengers on board of this plane.
Lernen beginnen
pasażer
Samolotem podróżuje 350 pasażerów.
seat belts
Could you fasten your seat belts, please.
Lernen beginnen
pasy bezpieczeństwa
Czy możecie zapiąć pasy?
lounge
Passengers are requested to stay in the lounge.
Lernen beginnen
poczekalnia
Pasażerowie są proszeni o pozostanie w poczekalni.
to arrive
The plane should arrive any minute.
Lernen beginnen
przybyć
Samolot powinien przylecieć lada moment.
arrival
Could you tell me the arrival time for the Lot plane.
Lernen beginnen
przyjazd
Czy może pani podać mi godzinę przylotu samolotu Lot'u?
arrivals
The table shows the arrivals times.
Lernen beginnen
przyloty/hala przylotów
Tablica pokazuje godziny przylotów.
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
Lernen beginnen
terminal
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
to fasten the seat belts
The flight attendant is telling the passengers to fasten their seat belts.
Lernen beginnen
zapiąć pasy
Stewardessa informuje pasażerów o konieczności zapinania pasów.
luggage
Where did you leave your luggage?
Lernen beginnen
bagaż
Gdzie zostawiłeś swój bagaż?
customs officer
The customs officer asked me to open my suitcase.
Lernen beginnen
celnik
Celnik poprosił mnie o otworzenie walizki.
gate
Passengers flying to London are kindly requested to go to Gate 34.
Lernen beginnen
bramka
Pasażerowie lecący do Londynu proszeni są o przejście do bramki numer 34.
passport control
The passengers are waiting in a long queue for the passport control.
Lernen beginnen
kontrola paszportowa
Pasażerowie czekają w długiej kolejce do odprawy paszportowej.
to take off
The plane will take off any minute.
Lernen beginnen
startować
Samolot wystartuje lada moment.
flight attendant
The flight attendant turned out to be my neighbour.
Lernen beginnen
stewardesa
Stewardessa okazała się być moją sąsiadką.
cabin crew
The Captain and his cabin crew would like to welcome you on board of the plane.
Lernen beginnen
załoga samolotu
Kapitan i jego załoga witają państwa na pokładzie samolotu.
delay
We'd like to apologize for the delay of the Polish Lot plane.
Lernen beginnen
opóźnienie
Chcielibyśmy przeprosić za opóźnienie polskiego samolotu LOT.
to catch a flight
Tom would like to catch a flight to Cardiff tomorrow morning.
Lernen beginnen
złapać lot
Tom chciałby polecieć do Cardiff z samego rana.
duty-free zone
I'm planning to buy two bottles of perfume at the duty-free zone.
Lernen beginnen
strefa wolnocłowa
Zamierzam kupić dwie butelki perfum w strefie wolnocłowej.
boarding time
Boarding time begins in five minutes.
Lernen beginnen
godzina od której można zgłaszać się do bramek
Pasażerowie będą mogli wejść na pokład samolotu za pięć minut.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.