ANG Ani mięśnie: artykuły 2

 0    102 Datenblatt    ania10022
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
subsequent
His first painting was horrible but the subsequent works looked much better.
Lernen beginnen
kolejny
Jego pierwszy obraz był okropny, ale kolejne prace wyglądały dużo lepiej.
vital for
Lernen beginnen
zasadnicze znaczenie dla
maturation
Lernen beginnen
dojrzewanie
muscle lesion
Lernen beginnen
uszkodzenie mięśni
vascularization
Lernen beginnen
unaczynienie
prerequisite
Lernen beginnen
przesłanka
obtaining
Lernen beginnen
uzyskania
muscles involved
Lernen beginnen
zaangażowane mięśnie
firm adhesive
Lernen beginnen
mocny klej
dressings
Lernen beginnen
Opatrunki
diminished
Lernen beginnen
zmniejszona
Furthermore
Lernen beginnen
Ponadto
retard
Lernen beginnen
opóźniać
lay quiescent
Lernen beginnen
leżeć spokojnie
eccentric contraction
Lernen beginnen
ekscentryczny skurcz
delays
Lernen beginnen
opóźnienia
accompanied by
Lernen beginnen
towarzyszy
gradual strain
Lernen beginnen
stopniowe obciążenie
Puncture or aspiration of
Lernen beginnen
Przebicie lub aspiracja
Appropriate
Lernen beginnen
Właściwy
Enhancing
Lernen beginnen
Zwiększanie
susceptible
Smokey is very fragile. He is susceptible to decreased moods.
Lernen beginnen
podatny
Smokey jest bardzo wrażliwy. Jest podatny na spadki nastroju.
an initial scaffold
Lernen beginnen
początkowe rusztowanie
higher grade injuries
Lernen beginnen
urazy wyższego stopnia
Ensheathing
Lernen beginnen
Zaklęcie
leading to local necrosis
Lernen beginnen
prowadząc do lokalnej martwicy
entirety
Lernen beginnen
Całość
lysosomal vesicles,
Lernen beginnen
pęcherzyki lizosomalne,
experienced
Lernen beginnen
doświadczony
tough epimysium,
Lernen beginnen
twardy epimysium,
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
Lernen beginnen
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
Injection
I had to make injections twice a day.
Lernen beginnen
Wtrysk
Musiałem robić zastrzyki dwa razy dziennie.
compartment syndrome
Lernen beginnen
zespół przedziału
recurrence
Lernen beginnen
nawrót choroby
lacerations
Lernen beginnen
rany szarpane
There is limited evidence to support most adjunctive treatments
Lernen beginnen
Istnieją ograniczone dowody na poparcie większości terapii uzupełniających
platelet-rich plasma,
Lernen beginnen
Plazmę bogatą w osocza,
enhance
We should enhance the co-operation with our affiliates.
Lernen beginnen
zwiększyć
Powinniśmy wzmacniać naszą współpracę z naszymi oddziałami.
vague
I asked Wendy about her date, but she only gave me a vague answer with no juicy details!
Lernen beginnen
niejasny
Zapytałem Wendy o jej randkę, ale udzieliła mi tylko niejasnej odpowiedzi bez żadnych pikantnych szczegółów.
initial conservative
Lernen beginnen
początkowy konserwatysta
indications
Lernen beginnen
Wskazania
non-burdensome
Lernen beginnen
nieuciążliwy
Comprehension
Lernen beginnen
Zrozumienie
include cases
Lernen beginnen
obejmują przypadki
final phase
Lernen beginnen
ostatnia faza
is assured.
Lernen beginnen
jest zapewniony.
gradually
The change should be made gradually.
Lernen beginnen
stopniowo
Zmiana powinna się dokonać stopniowo.
conservative
Lernen beginnen
konserwatywny
hematomas
Lernen beginnen
krwiaki
image-guided aspiration of fluid accumulations.
Lernen beginnen
sterowana obrazem aspiracja nagromadzonych płynów.
denervated portion
Lernen beginnen
część odnerwowana
Distal lesions
Lernen beginnen
Dystalne zmiany
the lesion
Lernen beginnen
uszkodzenie
indirect signs
Lernen beginnen
znaki pośrednie
the least stretched muscles
Lernen beginnen
najmniej rozciągnięte mięśnie
neglected
Lernen beginnen
zaniedbany
diminished
Lernen beginnen
zmniejszona
acquire pubalgia
Lernen beginnen
nabyć bóle kości
refractory
Lernen beginnen
oporny
anchors and suturing
Lernen beginnen
kotwice i szycie
retraction
Lernen beginnen
wycofanie
controlled trial demonstrating
Lernen beginnen
kontrolowana próba wykazująca
traverses
Lernen beginnen
trawersy
differential diagnosis
Lernen beginnen
diagnostyka różnicowa
thrombophlebitis
Lernen beginnen
zakrzepowe zapalenie żył
unrestricted athletic activity
Lernen beginnen
nieograniczona aktywność sportowa
microcirculatory impairment
Lernen beginnen
zaburzenie mikrokrążenia
attenuates
Lernen beginnen
osłabia
abrupt
Lernen beginnen
nagły
Neoangiogenesis
Lernen beginnen
Neoangiogeneza
exuberant scar tissue
Lernen beginnen
żywiołowa blizna
implement image-guied
Lernen beginnen
wdrożyć obraz-guied
focal edema
Lernen beginnen
obrzęk ogniskowy
Performance enhancement
Lernen beginnen
Poprawki wydajności
complacent
Lernen beginnen
zadowolony
medical confidentiality
Lernen beginnen
tajemnica lekarska
o practice continual professional development
Lernen beginnen
ćwiczyć ciągły rozwój zawodowy
be striving to
Lernen beginnen
dążyć do
to better their abilities
Lernen beginnen
aby poprawić swoje umiejętności
indicated
Lernen beginnen
wskazany
to possess
Lernen beginnen
posiadania
persistent
Lernen beginnen
wytrwały
when to refer
Lernen beginnen
kiedy polecić
demand
The total demand for oil has increased by 0.5%.
Lernen beginnen
popyt
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
unapproachable
Lernen beginnen
niedostępny
acknowledged
Lernen beginnen
potwierdzone
managing injuries
Lernen beginnen
radzenie sobie z obrażeniami
increased duration
Lernen beginnen
zwiększony czas trwania
subsequent referral
Lernen beginnen
kolejne skierowanie
incontrovertible
Lernen beginnen
bezsporny
faces tremendous pressure
Lernen beginnen
napotyka ogromną presję
not immune
Lernen beginnen
nie odporny
a success-at-all-costs
Lernen beginnen
sukces za wszelką cenę
mentality
Lernen beginnen
mentalność
strict criteria
Lernen beginnen
ścisłe kryteria
involved
Lernen beginnen
zaangażowany
paramount to
Lernen beginnen
najważniejsze
insight into
Lernen beginnen
wgląd
align
Lernen beginnen
wyrównać
inherent
The drive to reproduce is an inherent part of human nature.
Lernen beginnen
nieodłączny, przyrodzony
Dążenie do rozmnażania się jest nieodłączną częścią natury ludzkiej.
appropriate
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
retirement
She's looking forward to her retirement.
Lernen beginnen
przejście na emeryturę
Ona wyczekuje swojego przejścia na emeryturę.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.