ang ze słówka.pl

 0    17 Datenblatt    agamo62
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
problem
nie ma problemu
Lernen beginnen
issue
no issue
tkanina
Lernen beginnen
cloth
dopasować
utrzymywać dobrą kondycję
Lernen beginnen
fit
to keep fit
odpowiedni
Lernen beginnen
fit
suitable, right, proper, adequate, corresponding, applicable fit, due, meet, likely, congenial, required, correspondent, homologous, opportune,
napad, atak
wygląda. jakby miał zaraz wybuchnąć
Lernen beginnen
assault, fit
he looked fit to explode
tańczyć
Lernen beginnen
dance
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
Lernen beginnen
trading, dealing
Do we have any dealings with this company?
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko
Lernen beginnen
applicant, candidate
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
neutralny, obojętny
Szwajcaria jest krajem neutralnym.
Lernen beginnen
neutral
Switzerland is a neutral country.
mówiony
Słowo okay używane jest znacznie częściej w mówionym niż pisanym angielskim.
Lernen beginnen
spoken
The word okay is used much more often in spoken English than in written English.
dyrektor szkoły
Dyrektor był dla nas bardzo serdeczny w dniu zakończenia szkoły.
Lernen beginnen
headmaster
Our headmaster was very cordial to all of us on our graduation day.
zmiana, nawracanie
Nawrócenie się Petera na islam zaniepokoiło jego rodziców.
Lernen beginnen
change, conversion
Peter's conversion to Islam worried his parents.
sezonowy
Każdego roku tysiące robotników sezonowych przyjeżdża do Holandii zbierać truskawki.
Lernen beginnen
seasonal
Every year thousands of seasonal workers come to Holland to pick strawberries.
nuklearny
Odpady nuklearne są radioaktywne.
Lernen beginnen
nuclear
Nuclear waste is radioactive.
dowódca
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
Lernen beginnen
commander
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
przyjemny, miły
Czy spędziliście przyjemny wieczór w teatrze?
Lernen beginnen
enjoyable
Did you have an enjoyable evening at the theatre?
nie powieść się, nie udać się
Nasze plany zawiodły.
Lernen beginnen
fail, fail
Our plans failed.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.