ANGIELO Lesson 7

 0    36 Datenblatt    biuro627
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ciało
Woda stanowi do 60% ludzkiego ciała.
Lernen beginnen
body
Water is up to 60% of a human body.
stopa
Moja stopa nadal boli po ostatnim meczu.
Lernen beginnen
foot
My foot still hurts after the last match.
stopy
Nie czuję nóg.
Lernen beginnen
feet
I can't feel my feet.
noga
Mam długie nogi.
Lernen beginnen
leg
I have long legs.
plecy
mam brzydkie plecy
Lernen beginnen
back
I have ugly back
robak, wirus
My wciąż nie wiemy, czy to naprawdę jest wirus.
Lernen beginnen
bug
We still don't know if it really is a bug.
torba
Czy spakowałeś już torbę?
Lernen beginnen
bag
Have you packed the bag yet?
ramię (na literę a)
On ma bardzo silne ręce.
Lernen beginnen
arm
He has really strong arms.
nadgarstek
Ona popatrzyła na swój spuchnięty nadgarstek.
Lernen beginnen
wrist
She looked at her swollen wrist.
dłoń
Moje ręce są większe niż mojego brata.
Lernen beginnen
hand
My hands are bigger than my brother's.
wewnętrzna strona dłoni
On oparł podbródek na wewnętrznej stronie dłoni.
Lernen beginnen
palm
He rested his chin in the palm of his hand.
palec
Mam krzywe palce.
Lernen beginnen
finger
I have crooked fingers.
kciuk
Mam dużego kciuka.
Lernen beginnen
thumb
I have a large thumb.
osoba
On jest inteligentnym człowiekiem.
Lernen beginnen
person
He is an intelligent person.
ludzie
Niektórzy ludzie są źli.
Lernen beginnen
people
Some of the people are bad.
pochodzić z ..., nadchodzić z...
Mój tato wkrótce przyjdzie do domu.
Lernen beginnen
coming from...
My father is coming home soon.
dotyk
Dotykam książkę.
Lernen beginnen
touch
I’m touching the book.
zdanie
W tym zdaniu jest siedem wyrazów.
Lernen beginnen
sentence
There are seven words in this sentence.
słowo
Nie umiem wymówić tego słowa.
Lernen beginnen
word
I can't pronounce this word.
czasownik
Użyj podanego czasownika do zbudowania zdania.
Lernen beginnen
verb
Use the verb given to build a sentence.
znak zapytania
Jego twarz była jednym wielkim znakiem zapytania.
Lernen beginnen
question mark
His face was one big question mark.
kropka
Postaw kropkę na końcu zdania.
Lernen beginnen
full stop
Put a full stop at the end of the sentence.
przecinek
Co to jest? To jest przecinek.
Lernen beginnen
comma
What's this? It's a comma.
średnik
Średnika używa się, aby oddzielić różne części zdania.
Lernen beginnen
semi-colon
The semi-colon is used to separate different parts of a sentence.
cudzysłów
Ty też nie masz pojęcia jak używać cudzysłowu.
Lernen beginnen
speech marks, quotation marks
You also have no idea how to use quotation marks.
popielniczka
Czy mógłbyś proszę przynieść mi popielniczkę?
Lernen beginnen
ashtray
Could you bring me an ashtray, please?
wymawiać
Jak się to wymawia?
Lernen beginnen
pronounce
How do you pronounce it?
jak
Jestem tak silny jak mój tata.
Lernen beginnen
as
I'm as strong as my father.
nic
Nic nie mam.
Lernen beginnen
nothing
I have nothing.
zrobić, robi
Co tutaj robisz?
Lernen beginnen
do, does
What are you doing here?
posiłkowy, zapasowy
Jako czasownik posiłkowy "do" nie znaczy nic.
Lernen beginnen
auxilary
As an auxiliary verb it means nothing.
oznaczać
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
mean
What do you mean?
jakiś
Jakiś pies śpi na podłodze.
Lernen beginnen
a, an
A dog sleeps on the floor.
przedimek, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy
Pies śpi na podłodze. (konkretny pies)
Lernen beginnen
the
The dog sleeps on the floor.
właściwe, słusznie
To prawidłowa odpowiedź.
Lernen beginnen
right
It's the right answer.
niewłaściwe, złe
Twoja odpowiedź jest błędna.
Lernen beginnen
wrong
Your answer is wrong

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.