angielski 1

 0    133 Datenblatt    nika6056
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
be held
Vote will be held during a subsequent session.
Lernen beginnen
odbywać się
Głosowanie odbędzie się w trakcie jednej z późniejszych sesji plenarnych.
children's home
orphanage. He found me in a Russian orphanage.
Lernen beginnen
dom dziecka
sierociniec. Znalazł mnie w rosyjskim domu dziecka.
proportion
portion. Whatever its cause, a great proportion of animals were exterminated.
Lernen beginnen
odsetek
część. Niezależnie od przyczyny, duża część zwierząt zginęła
daring strategy
As I have said, this is an ambitious and daring strategy.
Lernen beginnen
wyzywająca strategia
Jak już mówiłem jest to strategia ambitna i pełna wyzwań.
hang on to
hold on. Hang on a while, I'll explain that in a minute.
Lernen beginnen
trzymać się kurczowo, czekać
Czekaj chwilę, zaraz to wyjaśnię.
cough
I've been having this dry cough for the past 2 days.
Lernen beginnen
kaszel
Mam suchy kaszel od dwóch dni.
regurgitate
Lernen beginnen
zwracać (połkniętą żywność)
resume
And you are to resume your medication.
Lernen beginnen
powracać (na swoje miejsce), podejmować na nowo
I ma pan wznowić swoje leczenie.
pin drop
but once I've done that, you can hear a pin drop
Lernen beginnen
spadająca szpilka
jak raz to zrobię to można usłyszeć spadającą szpikę
padlock
I guess the padlock doesn't help much.
Lernen beginnen
kłódka
domyślam się, że kłódka nie pomaga dużo.
pile of coins
pile of documents
Lernen beginnen
stos monet
stos dokumentów
beforehand
You should have thought about that beforehand.
Lernen beginnen
uprzednio
Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej.
kettle
Could you put the kettle on?
Lernen beginnen
czajnik
Czy mógłbyś nastawić czajnik?
vacuum cleaner
hoover
Lernen beginnen
odkurzacz
wersja angielska
refrigerator
We'll have to buy a new refrigerator. fridge
Lernen beginnen
lodówka
Będziemy musieli kupić nową lodówkę.
freezer
Lernen beginnen
zamrażalnik
hairdryer
Lernen beginnen
suszarka do włosów
washing machine
Lernen beginnen
pralka
dishwasher
Lernen beginnen
zmywarka
desk lamp
Lernen beginnen
Lampka biurkowa
damp basement
Lernen beginnen
wilgotna piwnica
madly jealous
I was madly jealous of
Lernen beginnen
szalenie zazdrosny
byłam szalenie zazdrosna o
complexion
You can have fair (pale) or dark complexion.
Lernen beginnen
cera
Możesz mieć jasną (bladą) albo ciemną karnację.
under a minute
You'll be meeting up in under a minute.
Lernen beginnen
w niecałą minutę
Dojedzie pan do niego za niecałą minutę.
rush off
I hope you're not planning to rush off.
Lernen beginnen
spieszyć się
Mam nadzieję, że nie będziesz się spieszyć.
put on weight
The packet said it could make you put on weight. to get fatter
Lernen beginnen
przytyć
Na opakowaniu pisało, że można przez nie przytyć.
spotty face
Lernen beginnen
pryszczata twarz
comforting words
Well, that's not very comforting
Lernen beginnen
pocieszające słowa
Jezu. To mnie nie pociesza.
shut sth out
Passion isn't something you can shut out forever, Vicki.
Lernen beginnen
odsuwać coś od siebie
Namiętność nie jest czymś co możesz odrzucać na zawsze, Vicki
oversleep
I didn't want you to oversleep again.
Lernen beginnen
zaspać
Nie chciałam, byś znowu zaspał.
blame
Then you blame everything but yourself.
Lernen beginnen
winić (kogoś za coś)
I będziesz winić wszystko, tylko nie siebie.
ideally
ideally, it would be of historical interest
Lernen beginnen
idealnie
idealnie, miałoby ono także wartość historyczną
outskirts
limits, suburbs
Lernen beginnen
obrzeża (na o)
fascinating
This job is really fascinating.
Lernen beginnen
fascynujący
Ta praca jest naprawdę fascynująca.
proximity
despite their proximity
Lernen beginnen
bliskość, sąsiedztwo
pomijając ich sąsiedztwo
stall
The children had a stall at the Christmas market, where they sold decorations and greeting cards.
Lernen beginnen
stoisko
Dzieci miały stoisko na jarmarku bożonarodzeniowym, gdzie sprzedawały dekoracje i kartki świąteczne.
seafront
I'm going to take you for a walk on the seafront.
Lernen beginnen
bulwar nadmorski
Zabiorę cię na spacer po nadbrzeżu (bulwarze).
pier
We went down to the pier, and we saw him.
Lernen beginnen
molo
Poszliśmy na przystań i tam go zobaczyliśmy.
jut out
a traditional pier jutting out into the sea
Lernen beginnen
wystawać
tradycyjne molo wystające do morza
by contrast
on the contrary, from the opposite point of view
Lernen beginnen
Natomiast, kontrastując
w przeciwieństwie
refined taste
To appreciate it requires a refined taste and a certain amount of education.
Lernen beginnen
wyrafinowany gust
Żeby ją docenić, potrzebny jest wyrafinwany smak oraz pewna dawka edukacji
overlook
apartment blocks overlook the undeveloped beach
Lernen beginnen
przeoczyć, wznosić się nas czymś
bloki mieszkalne wznoszą się nad niezagospodarowaną plażą
gentle stroll
Lernen beginnen
spokojny spacer
bustle
A year has passed like a dream... the bustle of the streets with their year-end sales...
Lernen beginnen
krzątanina, rozgardisz
ok minął jak jeden sen... pośpiech na ulicach, zakupy...
get through
consume. I can't get through to this guy.
Lernen beginnen
przedostać się, konsumować
Nie mogę dotrzeć do tego faceta.
to revise the material
reverse
Lernen beginnen
powtarzać materiał (do egzaminu)
przewracać na drugą stronę
I`m writing a bachelor thesis
master thesis
Lernen beginnen
Piszę pracę inżynierską
praca magisterska
to give sb a talk
a lecture
Lernen beginnen
"dawać komuś pogadankę" (wykład)
wykład
entrance fee
Lernen beginnen
opłata za wstęp
a job interview
Lernen beginnen
rozmowa kwalifikacyjna/ o pracę
to give a lecture on
Lernen beginnen
dawać wykład na ... (temat)
where will this conference be held?
Lernen beginnen
gdzie odbędzie się ta konferencja?
How does that sound?
Lernen beginnen
Jak to brzmi (jak to widzisz)?
the slot for you
Lernen beginnen
czas wystąpienia dla ciebie
let's get on the nitty-gritty
Lernen beginnen
"porozmawiajmy o pieniądzach" inaczej
An entertainer
Lernen beginnen
Artysta estradowy
well
The little kitten fell into the deep water well, so the children used a bucket and string to help it out.
Lernen beginnen
studnia
Kotek wpadł do głębokiej studni, więc dzieci użyły wiadra i sznurka, by mu pomóc.
Scarcity
The scarcity of skilled workers worries the government.
Lernen beginnen
Niedostatek
Brak wykwalifikowanych pracowników martwi rząd
to take sth for granted
granted that
Lernen beginnen
wziąć czegoś za pewnik
zakładając że
light bulb
Lernen beginnen
żarówka
Kitchen utensils
Kitchen appliances
Lernen beginnen
Naczynia kuchenne
urządzenia kuchenne
Washing-up liquid
Lernen beginnen
Płyn do mycia naczyń
padlock
padlocking
Lernen beginnen
kłódka
zapięcie na kłódkę
To drink coffee out of a mug
Lernen beginnen
pić kawę z kubka
To turn the key in a lock
Lernen beginnen
przekręcić klucz w zamku
Moss on the trees
Lernen beginnen
mech na drzewch
Do acrobatic stunts on a motorbike
Lernen beginnen
robić akrobacje na motocyklu
to raise a child
to bring up a child
Lernen beginnen
wychowywać dziecko (na r)
wychowywać dziecko
Acceptance of their peers
Lernen beginnen
akceptacja (ze strony) ich rówieśników
They lack love
scarcity
Lernen beginnen
brakuje im miłości
niedostatek
tend to do sth
Lernen beginnen
mieć tendencję do robienia czegoś
a beauty contest
poety contest
Lernen beginnen
konkurs piękności
konkurs poezji
to pay by credit card
Lernen beginnen
płacić kartą kredytową
Crime rate
Lernen beginnen
Wskaźnik przestępczości
surveillance cameras
Surveillance. Everyone on that list is already under surveillance by law enforcemen
Lernen beginnen
Kamery nadzoru
obserwacja, inwigilacja. Każda osoba z tej listy znajduje się pod ścisłym nadzorem stróżów prawa
to write doctoral thesis
Lernen beginnen
pisać pracę doktorską
Strenuous exercise
Strenuous, demanding, exhausting, hard
Lernen beginnen
Ciężkie ćwiczenia
żmudny
government refunds on medicines
Lernen beginnen
Refundacje rządowe dotyczące leków
Dim lights
Lernen beginnen
przyćmione światła
to lean forward
Lernen beginnen
Pochylić się do przodu
parasites
Lernen beginnen
Pasożyty
to date
up to now
Lernen beginnen
Do tej pory
Do tej pory
rotten furniture
rot
Lernen beginnen
zgniłe meble
gnić, psuć się
pleśń
Lernen beginnen
Mould
pimples
spots
Lernen beginnen
pryszcze
pryszcze
to comfort sb
console sb
Lernen beginnen
pocieszać kogoś
pocieszać
retreat
He took part in retreat.
Lernen beginnen
ucieczka (w bezpieczne miejsce), rekolekcje
On wziął udział w rekolekcjach
to fire sb
to dismiss sb, To give sb a sack
Lernen beginnen
zwolnić kogoś (na f)
zwolnić kogoś
to carry out a plan
Give me the strength to carry out what I plan.
Lernen beginnen
zrealizować plan (phrasal)
Daj mi siłę wypełnić to, co sobie zamierzyłem
be plumpy
Lernen beginnen
Być pulchnym
The building dates back to the 19th century
Lernen beginnen
Budynek pochodzi z XIX wieku (jest datowany na)
to lose weight
to get slimmer/thinner
Lernen beginnen
schudnąć
schudnąć
right-side movement
Lernen beginnen
ruch prawostronny
Vegetation
Lernen beginnen
Roślinność
A rickshaw
Lernen beginnen
Riksza
The Middle East
Lernen beginnen
Bliski Wschód
Far East
Lernen beginnen
Daleki Wschód
Little
Little-less-the least
Lernen beginnen
Mało (na l)
mało mniej najmniej
Few
Few-fewer-the fewest
Lernen beginnen
mało (na f)
mało mniej najmniej
Pretty
Pretty-prettier-the prettiest
Lernen beginnen
ładna
ładna, ładniejsza, najładniejsza
Exciting
Exciting-more Exciting.-the most Exciting.
Lernen beginnen
Ekscytujący
bardziej ekscytujący...
I haven`t had supper yet.
Lernen beginnen
Jeszcze nie miałem kolacji.
I have already had supper.
Lernen beginnen
Miałem już kolację.
for my money
Lernen beginnen
moim zdaniem
shrink
My new blouse shrank after I washed it in cold water. shrink shrank shrunk
Lernen beginnen
psychiatra / kurczyć się
moja nowa bluzka skurczyła się po praniu w zimnej wodzie
footage
The security staff watched the CCTV footage, looking for the man who had robbed the store.
Lernen beginnen
materiał filmowy (np z kamery ulicznej)
Pracownicy ochrony obejrzeli nagranie z monitoringu, szukając mężczyzny, który obrabował sklep.
mentalist
Lernen beginnen
osoba czytająca w myślach, wariat
to meet sb's demands
Lernen beginnen
sprostać czyimś żądaniom
errands to run
I think she had some errands to run.
Lernen beginnen
sprawy do załatwienia
Myślę, że miała jakieś sprawy do załatwienia.
settle down
He finally settled down.
Lernen beginnen
ustatkować się, osiedlić się
On w końcu się ustatkował.
settle in
Give her some time to settle in.
Lernen beginnen
zaaklimatyzować się, zaadaptować się
Daj jej trochę czasu na zaaklimatyzowanie się.
grow accustomed
Lernen beginnen
przyzwyczaić się (na g 2 słowa)
work sth out
We just have to work out the details of the plan
Lernen beginnen
obmyślać coś, rozgryźć coś
Musimy tylko opracować szczegóły planu
have a crush on sb
I had such a crush on him in high school.
Lernen beginnen
być zadurzonym w kimś
Byłam w nim taka zadurzona w liceum.
flash drive
Lernen beginnen
pamięć przenośna
lucrative job
This deal is very lucrative. If we sign the contract, we could make a lot of money.
Lernen beginnen
dochodowa praca
Ta umowa jest naprawdę lukratywna. Jeśli podpiszemy kontrakt, możemy zarobić dużo pieniędzy.
hilarious
very funny
Lernen beginnen
przezabawny (na h)
bardzo zabawne
virtue
advantage
Lernen beginnen
cnota, zaleta
zaleta
be all about something
It is all about reducing energy costs
Lernen beginnen
chodzić o to, żeby
Chodzi o to, by zmniejszyć koszty energii
bliss
Some fairytale bliss
Lernen beginnen
rozkosz, szczęście
Jakiegoś szczęścia z bajki
fling
It was just a fling!
Lernen beginnen
przeloty romans
To był tylko przelotny romans!
play along
The soloist played along with the orchestra. She always plays along to get what she wants.
Lernen beginnen
grać wspólnie (lub udawać, że się z kimś zgadzamy)
Solista grał wspólnie z orkiestrą. Ona zawsze udaje, że się zgadza, aby dostać to, czego chce
keep sb posted
Lernen beginnen
informować kogoś na bieżąco
speculation on
speculation about
Lernen beginnen
spekulacje na temat czegoś
spekulacje na temat czegoś
asset
advantage. It would be a wonderful asset.
Lernen beginnen
atut, zaleta (ta krótsza na a)
To byłby wspaniały atut
have high hopes
Lernen beginnen
mieć wielkie nadzieje
time is of the essence
Lernen beginnen
Czas jest najważniejszy
make a point
Lernen beginnen
przywiązywać wagę (starać się)
assume
I assume there's a point here?
Lernen beginnen
przypuszczać
Jak rozumiem jest jakiś cel tego?
do me a favor
Lernen beginnen
zrób mi przysługę
if I were you I would
Lernen beginnen
gdybym był na twoim miejscu to bym
mind
Would you mind answering a few questions?
Lernen beginnen
mieć coś przeciwko, umysł
Zechciałaby Pani odpowiedzieć na kilka pytań?
spooked
frightened, scared
Lernen beginnen
wystraszony (na s)
przestraszony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.