Angielski dział 9 Matura Solutions Advanced

 0    301 Datenblatt    kociaczek2137
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zwierzać się
Lernen beginnen
confide in somebody
zdradzać szokujące informacje
Lernen beginnen
drop a bombshell
podsłuchiwać (rozmowę)
Lernen beginnen
eavesdrop (on a conversation)
plotkować/plotka
Lernen beginnen
gossip
niedyskretny
Lernen beginnen
indiscreet
oburzony, zbulwersowany
Lernen beginnen
outraged
plotka
Lernen beginnen
rumours
skandal
Lernen beginnen
scandal
zgorszony
Lernen beginnen
scandalised
skandaliczny, gorszący
Lernen beginnen
scandalous
nakłaniać
Lernen beginnen
urge
poradzić sobie
Lernen beginnen
do alright
Słyszałeś nowinki?
Lernen beginnen
Have you heard the latest?
Mówię Ci to w największej tajemnicy.
Lernen beginnen
I’m telling you this in the strictest confidence.
Jeśli choć słowo wyjdzie na jaw, spowoduje...
Lernen beginnen
If word gets out, it’ll cause...
Harry jest uosobieniem dyskrecji.
Lernen beginnen
Harry’s the soul of discretion.
Nie pisnął słówka nikomu.
Lernen beginnen
He hasn’t breathed a word to anybody.
Wiem, że to nie rozejdzie się dalej.
Lernen beginnen
I know it won’t go any further.
Udało mi się zebrać trochę informacji.
Lernen beginnen
I manager to glean some information.
To bardzo poufne w tym momencie.
Lernen beginnen
It’s highly confidential at the moment.
Nie cytuj tego ze mnie, ale/Nie mów tego publicznie, ale
Lernen beginnen
Don’t quote me on this, but...
Mam dla Ciebie naprawdę soczystą plotkę.
Lernen beginnen
I’ve got some really juicy gossip for you.
To wszystko bardzo poufne.
Lernen beginnen
It’s all very hush-hush.
Nie będą w stanie utrzymać tego w tajemnicy na zawsze.
Lernen beginnen
They won’t be able to keep it under wraps for ever.
małe części informacji, smaczny kąsek, ciekawostka
Lernen beginnen
titbits
nie powiedzieć nikomu
Lernen beginnen
not to tell a soul
moje usta są zapieczętowane
Lernen beginnen
my lips are sealed
jej plany są sekretne
Lernen beginnen
her plans are top secret
zatajają tożsamość nowego menadżera
Lernen beginnen
they’re withholding the identity of their new manager
stać się wiedzą powszechną
Lernen beginnen
become common knowledge
zdradzić (także ujawnić, np. emocje)
Lernen beginnen
betray
poprawić
Lernen beginnen
boost
pojawić się nagle w rozmowie
Lernen beginnen
crop up in conversation
dać wskazówki, rzucić aluzję
Lernen beginnen
drop hints
wpaść w pułapkę myślenia
Lernen beginnen
fall into the trap of thinking
udawać niewiedzę
Lernen beginnen
feign ignorance
wrócić do
Lernen beginnen
get back to
ostrzec ich przed swoimi “osiągnięciami” przeszłości (tu: niedotrzymaniem sekretu)
Lernen beginnen
give them some warning of your track record
nie pójść dalej (np. o sekrecie)
Lernen beginnen
go no further
powstrzymać się, wytrzymać
Lernen beginnen
hold out
z trudem wyciągnąć informację
Lernen beginnen
prise the information
okazać się błaganiem o pomoc
Lernen beginnen
turn out to be a cry for help
Gdyby pojawiło się nagle w rozmowie, udawaj niewiedzę.
Lernen beginnen
Should it crop up in conversation for whatever reason, feign ignorance.
czerwona płachta na byka
Lernen beginnen
red rag to a bull
jeśli czujesz, że słabniesz
Lernen beginnen
if you feel yourself weakening
skupienie się na tym, dlaczego tak ważnym jest zachowanie sekretu
Lernen beginnen
focusing on why it’s so important to keep the information secret
długofalowe zniszczenia
Lernen beginnen
long-term damage
godny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy
brak dyskrecji
Lernen beginnen
lack of discretion
wydać sekret, przekazać
Lernen beginnen
pass on a secret
powtarzać, robić powtórki
Lernen beginnen
revise/do some revision
przemyśl
Lernen beginnen
think/have a think
zadzwoń
Lernen beginnen
call/give me a call
podsumować
Lernen beginnen
conclude/come to a conclusion
odpoczytać
Lernen beginnen
rest/have a rest, take a rest
spojrzeć
Lernen beginnen
look/have a look, take a look
skomplementować
Lernen beginnen
compliment/pay a compliment
zasugerowałem, że chciałbym dostać zapłatę
Lernen beginnen
I hinted/dropped a hint that I’d like to be paid
obrazić, urazić
Lernen beginnen
offend/make offence, cause offence
pałętać się
Lernen beginnen
hang around
Czy chciałbyś kawy?
Lernen beginnen
Do you fancy a coffee?
Nie mogę narzekać.
Lernen beginnen
I can’t grumble.
Wyjaw sekret!
Lernen beginnen
Spill the beans!
podobno, najwyraźniej
Lernen beginnen
apparently
rozstać się
Lernen beginnen
split up
Lepiej już pójdę/się ruszę.
Lernen beginnen
I’d better make a move.
wspólny, wzajemny
Lernen beginnen
mutual
wygadać się, nie utrzymać w tajemnicy
Lernen beginnen
let on
ukrywać prawdę przed społeczeństwem
Lernen beginnen
hide the truth from the public
została zamordowana na zlecenie rodziny królewskiej
Lernen beginnen
she was murdered on the orders of the royal family
były minister
Lernen beginnen
former government minister
by usprawiedliwić przejęcie kontroli nad światowymi zasobami ropy
Lernen beginnen
to justify grabbing control of the world’s oil supplies
dziwaczna teoria spiskowa wyłoniła się z internetowych pokojów czatowych
Lernen beginnen
a bizarre conspiracy theory broke out from Internet chatrooms
przykuć uwagę, czy coś w tym stylu
Lernen beginnen
grab the mind
rozejść się po mediach
Lernen beginnen
splash across the media
odzwierciedla rosnącą popularność
Lernen beginnen
it reflects the growing popularity
bardziej wyraziści w Ameryce
Lernen beginnen
more pronounced in America
rosnące rozpowszechnienie
Lernen beginnen
increasing prevalence
destabilizuje podatne jednostki
Lernen beginnen
it is destabilising vulnerable individuals
podkopujące społeczeństwo
Lernen beginnen
undermining socjety
odczuwający ulgę, że prawda wyszła na jaw
Lernen beginnen
relieved that the truth had come out
felietonista, komentator
Lernen beginnen
columnist
gazeta dała wiarygodność takim śmieciom
Lernen beginnen
the newspaper had given credibility to such ‘rubbish’
próba zatuszowania faktów
Lernen beginnen
cover-up
ogromny wzrost teorii spiskowych
Lernen beginnen
tremendous increase in conspiracy theories
prowadzący program radiowy
Lernen beginnen
radio show host
głupi kawał, mistyfikacja
Lernen beginnen
hoax
miejski mit
Lernen beginnen
urban myth
teoretyk teorii spiskowych
Lernen beginnen
conspiracy theorist
podsycać historie
Lernen beginnen
fuel the stories
płótno
Lernen beginnen
canvas
wiarygodny
Lernen beginnen
reliable
to jest napisane w internecie
Lernen beginnen
it is written down on the Internet
wychodzi przedstawione jako prawda
Lernen beginnen
it comes packaged as truth
powody dla których teorie spiskowe zyskują popularność
Lernen beginnen
reasons why conspiracy theories are gaining currency
w szczególnośc złożoność naszego gwałtownie zmieniającego się świata
Lernen beginnen
in particular the complexity of our rapidly changing world
przekonujący, zajmujący
Lernen beginnen
compelling
życie jest nękane problemami
Lernen beginnen
life is beset by problems
przyjęty, uznany porządek nagle się zmienia
Lernen beginnen
the established order suddenly changes
jeśli ludzie nie pojmują tego, co się dzieje
Lernen beginnen
if people can't absorb what's going on
to sprawia, że teorie spiskowe wydają się bardziej wiarygodne, przekonujące
Lernen beginnen
it makes conspiracy theories seem more plausible
Gdyby ludzie wiedzieli trochę więcej, wiedzieliby, że to jest fałsz.
Lernen beginnen
If people just knew a little more, they would know the thing is false.
Ludzie dalej są usuwani z politycznych i przemysłowych stanowisk.
Lernen beginnen
People are becoming further removed from seats of political and industrial power.
pociągający, kuszący
Lernen beginnen
appealing
Teorie spiskowe mają wpływ na poczucie rozłączenia z rządem.
Lernen beginnen
Conspiracy theories feed into a feeling of disconnection with government.
materiał filmowy o fikcyjnym prezydencie
Lernen beginnen
a footage of a fictional president
Ludzie nie lubią luk w swoich wyjaśnieniach.
Lernen beginnen
People don't like gaps in their accounts.
dostarczyć artykuły prasowe
Lernen beginnen
provide newspaper articles
wypadki spowodowane szybką jazdą
Lernen beginnen
car accidents resulting from fast driving
mordować (skrytobójczo), dokonać zamachu
Lernen beginnen
assassinate
podejrzane utonięcie
Lernen beginnen
suspected drowning
Ludzie byli bardziej skłonni uwierzyć.
Lernen beginnen
People were more likely to belive
szpiegować
Lernen beginnen
spy
zabrany niepostrzeżenie przez chińskie okręty podwodne
Lernen beginnen
spirited away by a Chinese submarine
popyt na/żądza teorii spiskowych
Lernen beginnen
appetite for conspiracy theories
ustalić prawdę lub teorię spiskową
Lernen beginnen
determine the truth or a conspiracy theory
kupować (dać się nabrać na) rozdmuchane (dosłownie: wszechogarniające) wyjaśnienia złożonych wydarzeń
Lernen beginnen
buy overarching explanations of complex events
bycie zbyt zadowolonym z siebie
Lernen beginnen
being too complacent
dać się przekonać do wyjaśnień niezwykłych zdarzeń
Lernen beginnen
buy into explanations of extraordinary occurrences
gładki, bez zająknięcia (np. o wyjaśnieniu)
Lernen beginnen
pat
krążyć w obiegu, rozpowszechniać
Lernen beginnen
circulate
tajemnicza grupa światowej elity
Lernen beginnen
a secretive grouping of the world’s elite
większość ludzi odrzuciła to jako teorię spiskową
Lernen beginnen
most people dismissed it as just a conspiracy theory
ujawnić zawartość
Lernen beginnen
reveal the content
sprawozdanie, protokół
Lernen beginnen
minute
system przekonań
Lernen beginnen
belief system
puszczony samopas/zostać bez kontroli
Lernen beginnen
run wild
podczas gdy Londyn był bombardowany
Lernen beginnen
while London was being bombed
była uważana za wprawną/biegłą ale nie wybitną
Lernen beginnen
she was considered to be proficient but not outstanding
wykonania były wydane z jego wytwórni płytowej
Lernen beginnen
the performances were issued on his own record label
opisane jako jedne z najwspanialszych nagrań jakie kiedykolwiek były wykonane
Lernen beginnen
described as some of the finest recordings that had ever been performer
został okrzyknięty najlepszym instrumentalistą
Lernen beginnen
he was hailed as the greatest instrumentalist
wyszły na jaw dalsze oszustwa
Lernen beginnen
further frauds have emerged
więcej podróbek ujawnia się każdego dnia
Lernen beginnen
more fakes are being uncovered on a daily basis
we właściwym czasie
Lernen beginnen
in due course
okażą się nie być oryginalne, prawdziwe
Lernen beginnen
they will be shown not to be genuine
podawany za jego pracę
Lernen beginnen
passed off as his work
żałosny
Lernen beginnen
pathetic
to żałosne, że ktoś się do tego posunął
Lernen beginnen
it’s pathetic that somebody should be reduced to this
lekarze zdiagnozowali Joyce raka
Lernen beginnen
doctors had diagnosed Joyce with cancer
z dala od ludzkich obserwacji
Lernen beginnen
away from the public gaze
pracowali zarem nad nagraniami
Lernen beginnen
they worked together on recordings
najwspanialsze klasyczne utwory jakie kiedykolwiek zostały skomponowane
Lernen beginnen
the finest classical pieces that anybody had ever composed
jej choroba utrudniała jego wysiłki, starania, by wyprodukować
Lernen beginnen
her disease was hampering his efforts to produce
wprowadził elektroniczne poprawki by zatuszować jej jęki z bólu
Lernen beginnen
he made electronic alterations in order to cover up her cires of pain
jego pragnienie chronienia żony wywołało jego nieuczciwe działania
Lernen beginnen
his desire to protect his wife triggered his dishonest actions
chciał, by ludzie dali jej uznanie, którego wzbroniła jej choroba
Lernen beginnen
he wanted people to give her the acclaim which her disease had denied her
przyjąć, odebrać nagrania poważnie
Lernen beginnen
take recordings seriously
podziwiać jej odwagę
Lernen beginnen
admire her courage
pasować na rycerza, nadać tytuł rycerski
Lernen beginnen
knight
śmiałe przedsięwzięcie, wyprawa – także czasownik
Lernen beginnen
venture
ujawnili go jako oszusta
Lernen beginnen
they exposed him as a fraud
wierzyciel, udzielający kredytu
Lernen beginnen
creditor
rozzłoszczeni wierzyciele ścigają, nagabują go
Lernen beginnen
the angry creditors are pursuing him
zmyślony, fikcyjny
Lernen beginnen
fictitious
fałsz, oszustwo, nieuczciwość
Lernen beginnen
deceit
oszustwo, podstęp
Lernen beginnen
deception
wykryć, dostrzec
Lernen beginnen
detect
wykrycie, dostrzeganie
Lernen beginnen
detection
wykrywacz kłamstw
Lernen beginnen
lie detector
eksperyment nad rozwojem oszustwa wśród dzieci
Lernen beginnen
an experiment into the development of deception in children
jaki odsetek codziennych kłamstw nie zostaje rozpoznany jako kłamstwa?
Lernen beginnen
what proportion of everyday lies are not identified as lies?
badania nad tym jak dobrze ludzie rozpoznają kłamstwa
Lernen beginnen
research into how well people can detect lies
to może być dla niego trudne, wymagające
Lernen beginnen
it may be tough for him
by oczyścić się (go) z zarzutów obrabowania pizzerii
Lernen beginnen
to clear himself of charges that he robbed a pizza parlour
rzekomo
Lernen beginnen
allegedly
istotna, kluczowa część dowodów
Lernen beginnen
a crucial piece of evidence
prokurator, oskarżyciel
Lernen beginnen
prosecutor
salon (np. kosmetyczny, tatuażu)
Lernen beginnen
parlour
poprosił o podanie o pracę
Lernen beginnen
he requested a job application
wypełniać wniosek
Lernen beginnen
fill out an application
odsłonił kolbę broni palnej
Lernen beginnen
he exposed the butt of a firearm
wypchawszy sobie kieszenie ponad dwustoma dolarami
Lernen beginnen
having stuffed over $200 in his pocket
wybiegł do czekającego samochodu
Lernen beginnen
he rushed out to a waiting car
władze
Lernen beginnen
authorities
świadek podążał za uzbrojonym bandytą
Lernen beginnen
a witness followed the gunman
tablica rejestracyjna
Lernen beginnen
number plate
prosty ślad tego numeru poprowadził policję
Lernen beginnen
an easy trace of that numer led police
którego znaleziono siedzącego w domu
Lernen beginnen
whom they found sitting at home
bronić
Lernen beginnen
defend
pozostawiony dowód mógł czynić jego pracę prawie niemożliwą
Lernen beginnen
the evidence left behind could render his job almost impossible
lada
Lernen beginnen
counter
posłusznie, sumiennie, obowiązkowo
Lernen beginnen
dutifully
wypełnić (w formularzu)
Lernen beginnen
fill in
przypisać czemuś, zapisać na rachunek
Lernen beginnen
chalk up to something
zwykła głupota
Lernen beginnen
plain stupidity
w jakich okolicznościach?
Lernen beginnen
in what circumstances?
kłamliwy, oszukańczy
Lernen beginnen
deceitful
zaimek dzierżawczy
Lernen beginnen
possesive pronoun
pomocniczy, posiłkowy
Lernen beginnen
auxilary
ogień został zgaszony
Lernen beginnen
the fire has been put out
przeprowadzić działanie
Lernen beginnen
carry out the action
przeprowadzić badania/studium nad małpami
Lernen beginnen
carry out a study into monkeys
wyniki których zostały wydane
Lernen beginnen
the results of which were released
badanie, sondaż, ankieta
Lernen beginnen
survey
odkryto, dowiedziano się, że
Lernen beginnen
it was found out that
ssak naczelny
Lernen beginnen
primate
na wolności (o zwierzęciu)
Lernen beginnen
in the wild
sklasyfikowane jako poważnie zagrożone
Lernen beginnen
classified as critically endangered
nagły spadek w liczbach
Lernen beginnen
rapid decline in numbers
powód rozpoznany jako wylesienie
Lernen beginnen
reason identified as deforestation
polować na zwierzęta dla jedzenia
Lernen beginnen
hunt the animals for food
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody
Lernen beginnen
conservationist
powziąć pilne środki by chronić te zwierzęta
Lernen beginnen
to take urgent measures to protect these animals
w nadziei, że zostaną uchronione przed wyginięciem
Lernen beginnen
in the hope that they will be saved from extinction
wstępny
Lernen beginnen
introductory
nadrzędna, główna, najważniejsza ważność
Lernen beginnen
paramount importance
mocno, pewnie, stanowczo
Lernen beginnen
firmly
ludzkie działania są odpowiedzialne za globalne ocieplenie
Lernen beginnen
human actions are responsible for global Warming
powszechnie przyjęte
Lernen beginnen
widely accepted
uważane za tropikalne zjawisko
Lernen beginnen
regarded as a tropical phenomenon
najlepsze rozwiązanie globalnego kryzysu energii
Lernen beginnen
the best solution to the global Energy crisis
transport publiczny jest widziany jako zbyt niepewny
Lernen beginnen
public transport is seen as too unreliable
loty komercyjne są powszechnie uznawane za powód znacznej części zanieczyszczeń
Lernen beginnen
commercial flights are widely acknowledged to cause a great deal of pollution
często informuje się, że powódź się pogorszyła
Lernen beginnen
it is frequently reported that flooding has worsened
próbował zatuszować pogłoski o swoim romansie z kelnerką
Lernen beginnen
he tried to hush up rumours of his affair with a waitress
trzymać coś w tajemnicy/język za zębami
Lernen beginnen
keep a lid on something
menadżer unikał odpowiedzi, blokował się za każdym razem, gdy ktoś pytał go o zamknięcie fabryki
Lernen beginnen
the manager stonewalled every time someone asked him about the closure of the factory
będzie powszechny krzyk protestu, gdy wieści zostaną ujawnione, przekazane
Lernen beginnen
there will be a public outcry when the news break/s
wygadać się, przypadkowo coś ujawnić
Lernen beginnen
let something slip
dzieci wykazują tendencje do milknięcia, gdy policja pyta je o działalność ich rodziców
Lernen beginnen
children tend to clam up when the police ask tchem about their parents’ activities
współwinny, współsprawca
Lernen beginnen
accomplice
oskarżył mnie o wygadanie się policji
Lernen beginnen
he accused me of blowing the whistle to the police
donieść na kogoś
Lernen beginnen
blow a whistle on somebody
wygadała nielegalne interesy jej męża
Lernen beginnen
she blabbed on her husband’s illegal business
wygadać, wypaplać
Lernen beginnen
blab
ktoś ujawnił historię prasie
Lernen beginnen
someone have leaked the story to the press
wyraźny, dobitny, jawny, bezpośredni
Lernen beginnen
explicit
dosłowny
Lernen beginnen
literal
metaforyczny, przenośny
Lernen beginnen
figurative
zestawienie, porównanie
Lernen beginnen
comparison
mieć forsy jak lodu
Lernen beginnen
roll in the money
zrobić na kimś wrażenie, zaprzeć dech w piersiach
Lernen beginnen
take somebody's breath away
znacznie, w znacznym stopniu
Lernen beginnen
considerably
być bardzo drogim
Lernen beginnen
cost an arm and a leg
dużo się kłócić (w relacjach)
Lernen beginnen
have quite a stormy relationship
kłótnia, awantura
Lernen beginnen
row
Pieniądze mają siłę przekonywania.(bogacze są bardziej wpływowi)
Lernen beginnen
Money talks.
przemożny, głęboki, całkowity
Lernen beginnen
profound
Doświadczenie miało traumatyczny wpływ.
Lernen beginnen
The Experience scarred me for life.
Fabuła jej nowej powieści przyszła do niej w chwili nagłego olśnienia. (była to nagła myśl)
Lernen beginnen
The plot for her new novel came to her in a flash.
Dużo płakała po stracie pracy.
Lernen beginnen
She was in floods of tears when she lost her job.
Siedzą na pieniądzach. (są bardzo bogaci)
Lernen beginnen
They’re made of money.
zaświtać komuś w głowie
Lernen beginnen
dawn on somebody
Dopiero gdy zobaczyłem wpadającą falę zacząłem zdawać sobie sprawę z tego, że zostaniemy odcięci.
Lernen beginnen
It wasn't until I saw the tide coming in that it dawned on me we were going to get cut off.
Mają problemy podczas budowania nowego domu.
Lernen beginnen
They’re having a few hiccups building their new house.
Uzyskać, otrzymać
Lernen beginnen
obtain
Gromadzić, zbierać
Lernen beginnen
glean
Podzielić się sensacyjnymi informacjami
Lernen beginnen
to drop a bombshell
Niedyskretny
Lernen beginnen
indiscreet
Wyjawić coś
Lernen beginnen
blow the whistle on something
Ogłosić, że
Lernen beginnen
break the news that
Zamilknąć
Lernen beginnen
clam up
Odmówić współpracy, przestać odpowiadać
Lernen beginnen
stonewall
Zatuszować
Lernen beginnen
hush up
Wygadać coś
Lernen beginnen
let something slip
Poprawić
Lernen beginnen
boost
Pojawić się (np. w rozmowie)
Lernen beginnen
crop up
Wpaść w pułapkę
Lernen beginnen
fall into a trap
Wydobyć z kogoś informację
Lernen beginnen
prise information out of somebody
Oddzwonić do kogoś
Lernen beginnen
Get back to somebody
Zdradzić czyiś sekret
Lernen beginnen
betray somebody’s secret
Ostrzec kogoś
Lernen beginnen
give somebody warning
Okazać się
Lernen beginnen
turn out that/to be
Udawać niewiedzę
Lernen beginnen
Feign ignorance
Think
Lernen beginnen
Have a thought
Offend
Lernen beginnen
Make an offence
Conclude
Lernen beginnen
Come to a conclusion
Hint(czasownik)
Lernen beginnen
Drop a hint
Talk
Lernen beginnen
Have a talk
Decide
Lernen beginnen
Make a decision
Look
Lernen beginnen
Have a look
Call
Lernen beginnen
Give somebody a call
Rest
Lernen beginnen
Have a rest
Revise
Lernen beginnen
do some revision
Pociągający, kuszący
Lernen beginnen
Appealing
Złożoność
Lernen beginnen
complexity
Były
Lernen beginnen
Former
Przyczyna
Lernen beginnen
Cause
Ubrać się przesadnie
Lernen beginnen
Overdress
Ogólnoświatowy
Lernen beginnen
worldwide
Stodoła, obora
Lernen beginnen
Barn
Mistyfikacja
Lernen beginnen
hoax
Fotka, zdjęcie
Lernen beginnen
Snap
Potężny efekt
Lernen beginnen
Dramatic impact
Apel(w znaczeniu zwrócenia się do kogoś)
Lernen beginnen
Appeal
Wiadomość na wyłączność danego medium
Lernen beginnen
Exclusive
Obroty(w handlu)
Lernen beginnen
Circulation
Wyjść na jaw
Lernen beginnen
Surface
Taras widokowy
Lernen beginnen
Observation deck
Rozciągać się(także miasto rozciąga się)
Lernen beginnen
Stretch out
Dwa tygodnie
Lernen beginnen
fortnight
Początkowy
Lernen beginnen
Initial
Prezentowany jako fakt
Lernen beginnen
Packaged as the truth
Fałszerstwo
Lernen beginnen
Forgery
Zatuszować
Lernen beginnen
Cover up
Bystry, bystrooki
Lernen beginnen
Keen-eyed
Zrobić komuś żart
Lernen beginnen
Play a joke on somebody
Fundować, sponsorować
Lernen beginnen
Fund
Zawstydzony
Lernen beginnen
Embarassed
Zaniedbywać
Lernen beginnen
Neglect

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.