angielski specjalistyczny wsfiz.

 0    40 Datenblatt    klimazone
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Motywy nabyte nazywane są także motywami społecznymi, ponieważ wpływają one na sposób, w jaki odnosimy się do innych ludzi.
Lernen beginnen
Acquired motives are social motives, meaning they affect the way we relate to other people.
Potrzeba zdobywania osiągnięć to motyw do osiągania celów.
Lernen beginnen
The need for achievement is a motive to reach one’s goals.
Osoba z wysoką potrzebą zdobywania osiągnięć jest prawdopodobnie ambitna, usiłuje osiągnąć sukces w biznesie.
Lernen beginnen
A person with a high need for achievement is likely to be ambitious and strive to make a success of a business.
Osoba z niską potrzebą zdobywania osiągnięć może nie mieć ambicji, nie martwić się zarobkami, nie mieć marzeń i ambicji.
Lernen beginnen
A person with a low need for achievement may lack ambition, be unconcerned about financial reward and have very few dreams or aspirations.
Potrzeba niezależności to chęć robienia tego, co się chce, bez względu na to, czego oczekują inni.
Lernen beginnen
The need for autonomy is a motive to do what one wants to do without too much regard for what others expect.
Osoba z dużą potrzebą niezależności prawdopodobnie będzie podążać własną ścieżką w życiu.
Lernen beginnen
A person with a high need for autonomy is likely to pursue a pathway in life that is self-defined.
Osoba z niską potrzebą niezależności czuje, że jest ofiarą żądań innych ludzi.
Lernen beginnen
A person with a low need for autonomy feels that he or she is the victim of the demands of others.
Potrzeba porządku zmusza nas do wprowadzania porządku w najbliższym otoczeniu.
Lernen beginnen
The need for order urges us to impose organization on the immediate environment.
Osoba z wysoką potrzebą porządku nie lubi rupieci w domu i ma schludnie poukładane w segregatorach ważne papiery.
Lernen beginnen
A person with a high need for order dislike clutter in the home and has important papers neatly filed.
Osobie z niską potrzebą porządku nie przeszkadza pewien brak organizacji w najbliższym otoczeniu, a porządek nie ma najwyższego znaczenia.
Lernen beginnen
A person with a low need for order doesn’t mind a certain amount of disorganization in the immediate environment and neatness does not have a high priority for him or her.
Potrzeba przynależności to chęć przebywania z innymi ludźmi.
Lernen beginnen
The need for affiliation is a motive to associate with others.
Osoby w dużą potrzebą przynależności mają wielu przyjaciół, nie lubią być same często spotykają się z innymi.
Lernen beginnen
A person with a high need for affiliation has a lot of friends, dislikes being alone and frequently socializes.
Osoby z małą potrzebą przynależności mają starannie dobranych przyjaciół, nie pociągają ich przyjęcia i poszukują samotnego czasu.
Lernen beginnen
A person with a low need for affiliation will has a few carefully selected friends, isn’t attracted to parties, and seeks time alone.
Potrzeba dominacji to motyw do kontrolowania zachowania innych ludzi.
Lernen beginnen
The need for dominance is a motive to control the behavior of others.
Osoba z wysoką potrzebą dominacji poszukuje stanowisk z władzą w miejscu pracy i jest głównym decydującym w małżeństwie.
Lernen beginnen
A person with a high need for dominance seeks positions of authority in the workplace and he or she is principal decision maker in a marriage.
Osoba z niską potrzebą dominacji ma skłonności do bycia uległym i nadmiernie ugodowym.
Lernen beginnen
A person with a low need for dominance tends to be submissive and overly agreeable.
Potrzeba ekspozycji to potrzeba bycia zauważonym przez innych.
Lernen beginnen
The need for exhibiotion is a need to be noticed by others.
Osoba z dużą potrzebą ekspozycji prawdopodobnie głośno mówi, ubiera się oryginalnie lub w inny sposób przyciąga uwagę.
Lernen beginnen
A person with a high need for exhibition is likely to talk loudly, dress in novel ways or otherwise call attention to himself or herself.
Osoba z niską potrzebą ekspozycji jest nieco wycofana i podporządkowująca się w odniesieniu do innych.
Lernen beginnen
A person with a low need for exhibition is somewhat retiring and conforming when relating to others.
Potrzeba agresji to pobudka do angażowania się w konflikty lub do ranienia innych.
Lernen beginnen
The need for aggression is a motive to engage in conflict or to hurt others.
Osoba z dużą potrzebą agresji może wyrządzać fizyczną szkodę innym poprzez uderzenie, skaleczenie lub postrzelenie.
Lernen beginnen
A person with a high need for aggression may inflict physical harm on others by hitting, cutting, or shooting.
Potrzeba do agresji może wyrażać się także w kategoriach psychicznych.
Lernen beginnen
The need for aggression can also be expressed in psychological terms.
Osoba z dużą potrzebą agresji może prawdopodobnie będzie obrażała innych i robiła poniżające uwagi.
Lernen beginnen
A person with a high need for aggression is likely to be insulting and to make demeaning remarks.
Osoba z małą potrzebą agresji będzie unikała konfliktów, kiedy tylko będzie to możliwe, i będzie unikała ranienia uczuć innych.
Lernen beginnen
A person with a low need for aggression is likely to avoid conflict whenever possible and to avoid hurting the feelings of others.
Freud wierzył, że pobudki naszego zachowania są nieświadome.
Lernen beginnen
Freud believed that motives of our behavior are unconscious.
Pobudki nieświadome działają poza kontrolą naszego ego.
Lernen beginnen
Unconscious motives may operate outside of the control of the ego.
Freud zapewniał, że w umyśle znajduje się siła zwana wyparciem.
Lernen beginnen
Freud asserted that there is a force in the mind called repression.
Wyparcie to mechanizm obronny ego charakteryzujący się mimowolną skłonnością do spychania informacji, które zagrażają integralności i stabilności ego, w nieświadome obszary psychologiczne.
Lernen beginnen
Repression is an ego defence mechanism characterized by an involuntary tendency to shove mental information that threatens the integrity and stability of the ego down to an unconscious psychological domain.
Przyczyny ludzkiego zachowania są często niejasne dla jednostki.
Lernen beginnen
The reasons for human behavior are often obscure to an individual.
Ludzie działają pod wpływem impulsu, robią rzeczy, których żałują i plątają się w życiu.
Lernen beginnen
People act on impulse, do things they regret and muddle through life.
Niektóre jednostki mają jedynie niejasne pojęcie, dlaczego dokonują pewnych wyborów i dlaczego życie przybiera dany obrót.
Lernen beginnen
Some individuals have only the murkiest of notions why they make certain choices and take certain turns in life.
Dwa rodzaje pobudek, które mają skłonność do bycia wypieranymi to zakazane fantazje seksualne i skłonności do agresji.
Lernen beginnen
The two kinds of motives that tend to be repressed are forbidden sexual desires and forbidden aggressive urges.
Niektóre nasze pragnienia naruszają nasz własny kodeks moralny i są wypierane.
Lernen beginnen
Some of our desires violate our own moral code and become repressed.
Wyparcie może wyrażać się niechęcią lub wrogością w stosunku do obiektu pożądań.
Lernen beginnen
Repression can be expressed by animosity or hostility towards a desire person.
Wyparcie może być wzmocnione poprzez mechanizm obronny zwanym formułowaniem reakcji.
Lernen beginnen
Repression can be reinforced by a defense mechanism called reaction formation.
Jednostka może bronić się przed swoimi wypartymi pragnieniami działając wrogo w stosunku do obiektu pożądań, do którego czuje pociąg.
Lernen beginnen
An individual can protect himself against his repressed desire by acting hostile towards a person he is attracted to.
Nieświadome pobudki mogą uzyskać chwilową przewagę nad mechanizmem obronnym wyparcia i uzewnętrzniają się.
Lernen beginnen
Unconscious motives may gain temporary ascendancy over the defense mechanism of repression and they’re going out.
Na poziomie świadomości jednostki często nie pozwalają sobie na wrogie uczucia w stosunku do innych.
Lernen beginnen
At the level of consciousness individuals don’t allow himself the luxury of hostile feelings towards the others.
Frustracje wywołują agresję, ale kodeks zachowania zmusza nas do jej wyparcia.
Lernen beginnen
Frustrations induce aggression but the code of conduct forces us to repress it.
Wyparta wrogość zawsze daje o sobie znać i jednostka cierpi np. na umiarkowaną, przewlekłą depresję.
Lernen beginnen
The repressed hostility always takes its toll and an individual suffers from a moderate or chronic depression.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.