Angielski-Teksty psychologiczne

 0    242 Datenblatt    dzikidiki
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
zmartwienie zakłóca codzienne życie
Lernen beginnen
Worry disrupts everyday life
Przyćmiewać coś całkowicie
Lernen beginnen
To overshadow something entiirely
podjąć kroki by opanować lęk
Lernen beginnen
To take steps to curb anxiety
Łomoczące serce
Lernen beginnen
pounding heart
Ciało się trzęsie a dłonie stają się lepkie/wilgotne
Lernen beginnen
Body trembles annd hands turn plammy
Mrowienie w rękach
Lernen beginnen
Tingiling in hands
Częste zmiany nastrojw
Lernen beginnen
Freqent mood swings
Terapia jest dopasowana do naszych trosk
Lernen beginnen
Treatment is tailored to our concer
osowić niepokój
Lernen beginnen
tame anxiety
Ciało przesadnie reaguje na zmartwienie
Lernen beginnen
Body overrects to worry
Rozluźnić mięśnie które napinają się ze zmartwienia
Lernen beginnen
To relax muscles which constrict with worry
Cechy które przyczyniają się do trwałości małżeństwa
Lernen beginnen
Qualities which contribute to making marriages last
Domagać się uznania wartości tradycyjnego małżeństwa
Lernen beginnen
Assert the value of traditional marriage
Duszący, opóźniający rozwój przepis na związek
Lernen beginnen
Stifling, growt-retarding recipe for a relationship
Małżeństwo składa się z 2 jednostek
Lernen beginnen
Marriage is comprised of two indyviduals
Zdobywać nowe doświadczenia
Lernen beginnen
Acquire new experiences
żle zająć się kwestią
Lernen beginnen
Mishandle an issue
z powodu braku info
Lernen beginnen
Due to misinformation
Jednak mimo nieustannych wysiłkow
Lernen beginnen
Yet despite ongoing efforts
Zakłócenie w rozwoju tożsamości płciowej
Lernen beginnen
Disturpion in the development of gender identity
Ojciec przekazuje synowi sens poczucia męskośc
Lernen beginnen
Father imparts to the son a sense of masculinity
Nawiązać z kimś więź
Lernen beginnen
Bond with somebody
wchodzić w wiek dojrzewania
Lernen beginnen
enter puberty
wyczuwać odrzucenie
Lernen beginnen
sense rejection
pragnąć akceptacji
Lernen beginnen
crave acceptance
potrzeba pozotaje niespełniona
Lernen beginnen
the need goes unmet
niezaspokojone pragnienie
Lernen beginnen
unsatisfiied craving
zaczyna przyjmować formę seksualną
Lernen beginnen
it begins to take on a sexual form
uzasadniona potrzeba
Lernen beginnen
legitimate need
Brak odpowiednich emocjonalnych granic może doprowadzić do pogwałcenia fizycznych granic
Lernen beginnen
Absence of appropriate emotional boundaries can lead to the violation of physical boundaries
badania ujawniają
Lernen beginnen
studies reval
różne stopnie zmiany
Lernen beginnen
varing degrees of change
podążać ciężką której pragną
Lernen beginnen
pursue the path they desire
być zniechęconym do dążenia do zmiany
Lernen beginnen
be discouraged from pursuing change
to był jedynie sentymentalny gest
Lernen beginnen
it was marely a sentimental gesture
prowadzić eksperyment
Lernen beginnen
to conduct an experiment
Harlow odkrył wagę matczynj miłości
Lernen beginnen
Harlow revealed the importance of mother's love
mało uwagi poświęcono badaniu miłości
Lernen beginnen
Little attention was devoted to the research of love
zmianna o przytłaczjącej/znikomej wrtości
Lernen beginnen
A variable of overwhelming/negligible importance
wyśmiewać wagę miłości rodzicielskiej
Lernen beginnen
To decide the importance of parental love
... jak opiekunowie podchodzą do opieki nad dzieckiem
Lernen beginnen
... how care providers approach the care of children
wzmacniać ważnośc emocjonalnego wsparcia
Lernen beginnen
to reinforce the importance of emotional support
Amerykańska przedsiembiorczość
Lernen beginnen
American enterprise
Zasiać niepokój w naszych sercach
Lernen beginnen
strike terror in our hearts
zmartwienia zakłócają codzienne życie
Lernen beginnen
Worries distrupt everyday life
za wszelką cenę
Lernen beginnen
At all costs
ślepo possłuszni władzy//autorytetowi
Lernen beginnen
Blindy obedient to authority
poświęcać życie dla wyższej sprawy
Lernen beginnen
Sacryfice life for a higher worst
mroczna siła
Lernen beginnen
shadowy force
złę czyny
Lernen beginnen
evil deeds
nieokiełznane zło
Lernen beginnen
unbridled evil
bez względu na to jak zniekształcony może być
Lernen beginnen
however distorted it may be
świadomość niebezpieczeństwa jazdy po pijanemu
Lernen beginnen
Awarenes of the dangers of drunk driving
Niepowodzenia są przejściowe
Lernen beginnen
Setbacks are transient
pozostawić pełnym nadziei co od jaśniejszej przyszłości
Lernen beginnen
Remain hopeful about a brighter future
Możesz polepszyć swoje całościowe zdrowie
Lernen beginnen
Toy can boost your overall health
Napotkać nowe wyzwanie
Lernen beginnen
Encounter a new challanges
Zmiażdżony przez nagłe zmiany
Lernen beginnen
Crushed by abrupt changes
Wymyślić możliwe rozwiązania swoich prolemów
Lernen beginnen
Come up with possibl esolutions to your problems
Pilęgnuj swoją duchowość
Lernen beginnen
Cultivate your spiruality
Niepotrzebne zabójstwo
Lernen beginnen
Needless homicide
Znajdż poczucie celu
Lernen beginnen
Find a sense of purposee
Odgrywać ważną rolę w zdrowieniu
Lernen beginnen
Play on important role in recovery
Wysoce odporne jednostki
Lernen beginnen
Highly resilient individuals
Wyznaczaj rozsądne cele
Lernen beginnen
Set resonable goals
Sytuacje kryzysowe wydają się zniechęcające i nie do pokonania
Lernen beginnen
Crisis situations seem daunting and insurmountable
Czuć się samotnie w znajomym otoczeniu
Lernen beginnen
Feel lonley in a familiar settings
Brakuje tobie przywizań
Lernen beginnen
You lack attachments
Podatny na błędne przekonania dotyczące samotności
Lernen beginnen
Suscetible to misconception regarding lonliness
samotność jest oznaką słbości i niedojrzałośco
Lernen beginnen
Lonliness is a sign of weekness and imaturity
niezmienna cecha osobowości
Lernen beginnen
Unalterable personality characteristic
stworzyć krąg przyjaciół
Lernen beginnen
Develop a circle of friends
otrzymać wystarczające uznanie dla swoich talentów
Lernen beginnen
Receive sufficent recognition for theri talents
Narzucać restrykcyjne cechy osobowości
Lernen beginnen
Impose restriction on personality treits
faktyczne zachowanie
Lernen beginnen
actual behavior
To zburzenie może się pogorszyć przez początek starzenia
Lernen beginnen
The disorder may be exacerbated by the onest of aging
historie kazirodztwa
Lernen beginnen
histories of incest
wyniosłe zachowanie
Lernen beginnen
haughty behaviour
nieznośnie bolesne odrzucenie
Lernen beginnen
intorelably paintful rejection
wykorzystywanie innych
Lernen beginnen
take advantage of others
niezdolność do tolerowania niepowodzeń/komplikacji
Lernen beginnen
inability to tolerant setbacks
czuć się odrzuconym, upokorzonym i zagrożonym
Lernen beginnen
feel rejected, humilitaded and threatment
ludzie wycofują się społecznie/towarzysko
Lernen beginnen
people withdraw socially
udawać skromnośc lub pokorę
Lernen beginnen
feign modesty or humility
reagować pogardą, wściekłością lub buntem
Lernen beginnen
react with disdain, rage or defiance
współmierny/proporcjonalny do jego osiągnięć
Lernen beginnen
commensurate with his accomplishments
konsekwencje są poważne
Lernen beginnen
consequences are severe
odrzucić społeczne ograniczenia
Lernen beginnen
Cast off sociental constaints
nastawiać zwykłych ludzi przeciwko sobie
Lernen beginnen
Turn reglar people against each other
otrzymać ulgi podatkowe
Lernen beginnen
to receive tax breaks
obiżyć stopy procentowe
Lernen beginnen
to lower tax rates
krótkowzroczne trendy
Lernen beginnen
shortsighted trends
miażdżace długi
Lernen beginnen
crushing debts
demaskować polityczną retorykę
Lernen beginnen
debunk political rethoric
koszty psychiczne
Lernen beginnen
psychic cost
na łasce nieprzewidywalnych i silnych emocji
Lernen beginnen
At the mercy of unpredictable and powerful emotions
przelonte rozdrażnienie
Lernen beginnen
fleeting annoyance
wsponienia wywołują złe uczucia/ słabości
Lernen beginnen
Memories trigger angry feelings
złość jest naturalą odpowiedzią na zagrożenie
Lernen beginnen
Anger is a natural response to threats
tłumić albo wyrażać gniew
Lernen beginnen
supress or express anger
pozwolić opaść emocjom
Lernen beginnen
Let feeling subside
konfrontować z kims wprost
Lernen beginnen
confront somebody head-on
złośc jest stanem emocjonalnym który różni się intensywanością
Lernen beginnen
Anger is an emotional state that varies in ntensity
podatny na złość
Lernen beginnen
prone to anger
pewna ilość gniewu jest dlatego konieczna do naszego przetrwania
Lernen beginnen
A certain amount of anger, therefore, is necessary to our survival
czynniki które umożliwiają ludziom nabywanie i rozumienie języka
Lernen beginnen
Factors that enable homans to acquire and comprehend language
głównie z powodu braku spójnych danych
Lernen beginnen
Due mainly to lack of conhesive data
Dane na temat jak ludzki mózg funkcjonuje i prztwarza język
Lernen beginnen
Data how human brain functions and proces language
rzucać światło na to gzie pewne procesy językowe występują w mózgu
Lernen beginnen
Shed light on where certain language processes occur in the brain
Procesy które przechodzi mózg
Lernen beginnen
Process tahat the brain undergoes
ta zdolność rozwija się i zmienjsza z czasem
Lernen beginnen
the ability develops and diminishes over time
deficyty językowe które pojawiają się z podu uszkodzenia mózgu
Lernen beginnen
Languagee deicits tahat arie because of brain damage
badać nabywanie pierwszego języka
Lernen beginnen
Investigate first language acuistion
zazdrosny z natury
Lernen beginnen
jelous by nature
odważnie ogłosić moją zdecydowaną opinię
Lernen beginnen
Courageously announce my decide opinion
z wielu powodów
Lernen beginnen
for a multidue of resons
poważna zazdrość jest przeciwieństwem miłości
Lernen beginnen
Severe jelousy is the opposite of love
związek jest w niebezpieczeństwie
Lernen beginnen
Relationship is in jeopardy
bezpodstawna zazdrosc
Lernen beginnen
unfounded jelousy
zniżać się do najniższych czynów
Lernen beginnen
stoop to the lowest acts
dać się wciągnąć w drobne kłótnie
Lernen beginnen
get drawn into petty arguments
uznanie błedów w teorii
Lernen beginnen
Acknowledement of flws in theory
postrzegać jako psycho-bełkot
Lernen beginnen
Perceived as a psycho-bubble
hiererchia potrzeb jest przedstwiana jako piramida składająca się z 5 pozniomów
Lernen beginnen
Hierarchy of needs is depicted as a pyramid consisitig of five levels
pragnienie bezpieczeństwa przewyższa nad pragnieniem zaspokajania potrzeb fizjologicznych
Lernen beginnen
Desire for safety outeighs the desire to satisfy physiologicl needs
dostęp do jedzenia
Lernen beginnen
acces to food
acive an eqalibrum of diffrent factors
Lernen beginnen
osiągnąć równowagę różnych czynników
inne zdolności są odkładane na dalszy plan/ spychane na tylni palnik
Lernen beginnen
Other capactities are pushed on the back burner
podatnośc na PTSD jest dziedziczna
Lernen beginnen
Susceptibility to PTSD is hereditary
reakcje które rozwijają się po narażeniu na traumatyczne wydarzenia
Lernen beginnen
Responses that develop after exposure to a traumatic event
Przytłączać zdlonośc jednostki do poradzenia sobbie
Lernen beginnen
Overwhelm the indiviual's ability to cope
Powodować znaczne pogorszenie w funkcjonowaniu społecznym
Lernen beginnen
Cause significant impairment in social functioning
Utrzymujące się objawy powodują zakłócenia ważnych obszarów życia
Lernen beginnen
Persisiting symptoms cause disrupions of importatn areas of life
być świadkiem przemocy wobec dzieci
Lernen beginnen
Witness child abuse
zatrudnienia w zawodach narażonych na wojnę
Lernen beginnen
employment in occupationns expose to war
zwiększyć ryzyko PTSD u dorosłych
Lernen beginnen
incerase the risk o PTSD in adults
mimo najlepszych wyników
Lernen beginnen
despite best efforts
unikać albo radzic sobie z różnymi zagrożeniami
Lernen beginnen
avoid or cope with various threats
choroba zagrażająca życiu
Lernen beginnen
life-theatening ilness
nieumyślnie narazić/wystawić/ dziecko na rozwojowo nieodpowiednie media
Lernen beginnen
inadvertently expose children to developmentally inppropriate media
wszechobecna niestabilność w nastrojach
Lernen beginnen
Pervasive istability in moods
zakłóca życie rodzinne i zdrowotne
Lernen beginnen
It distrupt family and work life
kierować gniew na zwenątrz
Lernen beginnen
direct anger outward
poczucie własnej tożsamości
Lernen beginnen
sense of self-identity
sprostać nierealistycznym oczekiwaniom
Lernen beginnen
meet unrealistic expectations
objawy przypominają shizofrenię
Lernen beginnen
symtoms resemble schizophrenia
zniekształcone wzory myślenia
Lernen beginnen
distorted thinking patterns
nocne wędrówki
Lernen beginnen
nocturnal wanderings
próbki śliny
Lernen beginnen
saliva samles
lunatykowanie jest dość łagodnym problemem
Lernen beginnen
sleepwalking is a fairy benign problem
igła w stogu siana
Lernen beginnen
needle in the haystack
ten gen jest winowajcą
Lernen beginnen
the gene is the culprit
mają 50% szans na przekazanie tego genu swoim dzieciom
Lernen beginnen
They have 50% Chance of passing the gene on their children
zostli skierowani do lekarza
Lernen beginnen
they were refferend to the doctor
z tego się wyrośnie
Lernen beginnen
it will be outgrown
łagodny efekt przeciwbólowy
Lernen beginnen
mild anaglesic effect
efekt przeciwóbolwy wywołany przez miłość
Lernen beginnen
Love-induced analesia
wszesna faza namiętnej miłości
Lernen beginnen
early face of passionate love
ograniczyć intensywny ból o 12%
Lernen beginnen
reduce intense pain by 12%
blokować ból na poziomie kręgosłupowym
Lernen beginnen
block pain at the spirnal level
pozbawieni komórek
Lernen beginnen
deprived of theri mobiles
jego życie towarzyskie isę rozpadło
Lernen beginnen
his social life fell apart
organizować życie z wyprzedzeniem
Lernen beginnen
organize yoyr life in advance
znosić nowy/nowatorski/zestaw doświadczeń
Lernen beginnen
endure a novel set of experiences
rozmowa jest dziecinna
Lernen beginnen
the conversation is puerile
ustalić swoją tożsamość
Lernen beginnen
estabilsh your own identity
uzależnieni od komórek
Lernen beginnen
mobile addicts
zaczynamy wątpić we wspomnienia
Lernen beginnen
we Begin to doubt memories
przestać wierzyć w nie
Lernen beginnen
case to bellieve them
znikształcenie pamięci
Lernen beginnen
memory distortion
żywe wspomnienia
Lernen beginnen
a vivid memory
żywość wspomnień
Lernen beginnen
memory's vividness
potwierdzający dowód
Lernen beginnen
confimatory evidence
pod wieloma kluczowymi względami
Lernen beginnen
in many key respects
bez względu na wiarygodność wspomnień
Lernen beginnen
regardless of the memory's credibility
Handel ludźmi jest formą niewolnictwa
Lernen beginnen
Human trafficking is a form of slavery
zmuszać kogoś do zrobienia czegoś
Lernen beginnen
coerce somebody into doing something
praca przymusowa
Lernen beginnen
Forced labor
zubożałe grupy
Lernen beginnen
impoverished groups
handel odmawia kobietom wolności
Lernen beginnen
Trafficking denies women freedom
wspólnicy handlarzy
Lernen beginnen
associates of traffickers
samoobwinianie i nienawiść do siebie
Lernen beginnen
self-blame and self-hatred
urzędnicy egzekwujący prawo
Lernen beginnen
law enforcement officials
zająć się tą poważną kwestą dotyczącą praw człoiea
Lernen beginnen
address this serious human rights issue
handlarze wykorzystują psychiczne środki kontroli
Lernen beginnen
trafficker utilize psychological means of control
ziększać świadomość społecznośći
Lernen beginnen
increae community awareness
utrata wagi z powodu pozbawienia jedzenia
Lernen beginnen
Weight loss due to food depirvation
tłumić uczucia
Lernen beginnen
repress feelings
poczucie bezradnoci
Lernen beginnen
a sense of helplessness
stracić kontakt z emocjami
Lernen beginnen
lose louch with your emotions
przeprosić za niewłaściwe zachowanie
Lernen beginnen
apologize for inappropriate behaviour
zagłuszyć istnienie wyzwań dnia codziennego
Lernen beginnen
Drown out the existence of daily life challenges
złośc i poczucie winy są przeplatane
Lernen beginnen
anger and guilty are interwoven
miłość i aprobata ojca są nieosiągalne
Lernen beginnen
Father's love and approval are unobtainable
domagać się uzania niezależności
Lernen beginnen
assert indipendnce
ataki wściekłości
Lernen beginnen
fits of rage
ukrywać strach przed odruceniem
Lernen beginnen
hide the fear of rejection
przełomowa sprawa sądu najwyższego
Lernen beginnen
Landmark Supreme Court case
pokolorować kolorowankę odcień jaśniej
Lernen beginnen
Colour a line drawing a shade lighter
wykazują na wyraźną preferencję koloru białego
Lernen beginnen
they indicate a clear-cut preference for white
oznaka gorszego statusu
Lernen beginnen
a mark of inferior status
wpływ uprzedzenia na rozwój osobowości
Lernen beginnen
the effect of prejudice on personlity development
jednomyslna decyzja
Lernen beginnen
unanimous decision
poczucie niższości wpływa na motywacje
Lernen beginnen
a sense of inferiority affects motivation
pozbawić kogoś korzyści
Lernen beginnen
deprive somebody of benefits
dane socjologiczne są najważniejsze
Lernen beginnen
social science data is paramout
segregcja dlatego jest uznawana za niekonsytucyjną
Lernen beginnen
segregation is therefore deemed unconstitutional
Brak kontaktu wzrokowego jest postrzegany jako oznaka nieśmiałości
Lernen beginnen
a lack of eye contact id perceived as a sign of shyness
wykazwyać dziwne zachowania próbując stworzyć zainteresowanie
Lernen beginnen
Exibit bizzare behaviours ia an attempt to creat interest
nieśmiałośc jest uznawana za naturalną cechę osobowości
Lernen beginnen
shyness is considered a neutral persolanity trait
przyjmować zrelaksowaną postawę
Lernen beginnen
assume a relaxed posture
nieśmiałośc może stopniowo blednąć z czasem
Lernen beginnen
shyness may fade with time
w poważnych przypadkach może ona przeszkadzać jednostce w znajomych sytuacjach
Lernen beginnen
In severe cases it may hinder an individual in familiar situations
martwić się o bycie ocenianym przez innych
Lernen beginnen
worry about being evaluated by others
towarzysko biegły
Lernen beginnen
social adept
nieśmiałość może się manifestować w towarzystwie pewnych osób
Lernen beginnen
shyness may manifest itselfs in the company of certain people
wypełnić wewnętrzną pustkę
Lernen beginnen
fill the inner emptiness
ktoś kto ich uzupełni
Lernen beginnen
someone who will complete them
stworzyć wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa
Lernen beginnen
crate an inner sense of safety
rozpoznać kiedy ktoś jest pust w środku
Lernen beginnen
discern when someone is emty inside
zamykać się w obliczu konfliktu
Lernen beginnen
close in the face of conflict
wejść w związek w pełni uzdrowionym
Lernen beginnen
enter a relationship fully healed
nierozwiązane konflikty w końcu niszczą związek
Lernen beginnen
unresolved conflicts eventually detroy the relationship
konflikty będą rozwiązane
Lernen beginnen
conflicts will be resolved
konflikty pojawiają się we wszystkich związkach
Lernen beginnen
conflicts occur in all relationships
podstawowa iskra atrakcyjności
Lernen beginnen
a basic spark of attraction
wspólne wartość podtrzymują związek
Lernen beginnen
common vallues sustain the relationship
odpowiedz jest dość skomplikowana
Lernen beginnen
the answer id fairly complex
złota zasada
Lernen beginnen
the golden rule
uporać się z sytuacją mobbingu
Lernen beginnen
Tackle a mobbing situation
zidentyfikować głownego dręczyciela
Lernen beginnen
Identify a chief bully
pociągnąć przywódcę do odpowiedzialności
Lernen beginnen
hhold the ringleader accountable
unikać odpowiedzialnośći
Lernen beginnen
evade accountability
zniszczyć twoją karierę i zdrowie
Lernen beginnen
ruin your career and health
negatywne uczucia będą się ciągnęły latami
Lernen beginnen
Negativ feelings will linger for years
mnóstwo innych zachowań
Lernen beginnen
A host of other behaviours
prowodyr zmusza członków grupy do mobingowania wybranego "celu"
Lernen beginnen
The ringleader coerence group members into mobbing the select target
dręczyciel zyskuje zadowolenie
Lernen beginnen
The bully gains gratification
nieświadome ale chętne, uległe marionetki
Lernen beginnen
Unwitting but willing, compliant puppets
głównemu dręczycielowi jego zachowanie uchodzi na sucho wielokrotnie
Lernen beginnen
The chief bully get away with his behaviour repeatedly
mieć każdego w swojej kieszeni
Lernen beginnen
have everyone in your pocket
wydają się wiarygodni nieoświeconym, niedoświadczonym osobom
Lernen beginnen
They appear plausible to unenlightend, in

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.