angol

 0    90 Datenblatt    zoltantabar
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
treatment
Lernen beginnen
kezelés
I am waiting for your approval
Lernen beginnen
Várom jóváhagyását
current
Lernen beginnen
jelenlegi
hitting
Lernen beginnen
ütés
designed
Lernen beginnen
tervezett
sufficient
Lernen beginnen
elegendő
creative
Lernen beginnen
kreatív
Discussing
Lernen beginnen
Megbeszélés
spark
Lernen beginnen
szikra
insights
Lernen beginnen
belátások
across
Lernen beginnen
át
Encourage
Lernen beginnen
Bátorítani
achieve
Lernen beginnen
elér
goals
Lernen beginnen
célokat
enabling
Lernen beginnen
lehetővé téve
sessions
Lernen beginnen
üléseken
Source
Lernen beginnen
Forrás
reflection
Lernen beginnen
visszaverődés
look ahead
Lernen beginnen
előretekint
initiated
Lernen beginnen
kezdeményezett
disregard
Lernen beginnen
figyelmen kívül hagyni
alert
Lernen beginnen
éber
kidnap
Lernen beginnen
elrabol
faith
Lernen beginnen
hit
lock out
Lernen beginnen
kizár
heaven
Lernen beginnen
menny
for to long
Lernen beginnen
sokáig
you make me feel like
Lernen beginnen
olyan érzést keltesz bennem
cause
Lernen beginnen
ok
demand
Lernen beginnen
igény
develop
Lernen beginnen
fejleszt
web traffic
Lernen beginnen
webes forgalom
unique
Lernen beginnen
egyedi
features
Lernen beginnen
funkciók
to feature
Lernen beginnen
felvonultat
primary target market
Lernen beginnen
elsődleges célpiac
municipality
Lernen beginnen
önkormányzat
mediation
Lernen beginnen
közvetítés
session
Lernen beginnen
ülés
invesment
Lernen beginnen
befektetés
investor
Lernen beginnen
beruházó
sound engineer
Lernen beginnen
hangmérnök
sponsorship
Lernen beginnen
szponzoráció
publish
Lernen beginnen
közzé
provide
Lernen beginnen
biztosítani
operation of the project
Lernen beginnen
a projekt működése
business basis
Lernen beginnen
üzleti alapon
opportunity
Lernen beginnen
lehetőség
chance
Lernen beginnen
esély
increase
Lernen beginnen
növekedés, emel
traffic
Lernen beginnen
forgalom
peiod
Lernen beginnen
időszak
turnover
Lernen beginnen
forgalom
exceed
Lernen beginnen
meghaladja
involvement
Lernen beginnen
lebonyolítás
insurance
Lernen beginnen
biztosítás
annual turnover
Lernen beginnen
éves árbevétele
conducted
Lernen beginnen
megszervezett
Market
Lernen beginnen
Piac
suspicious
Lernen beginnen
gyanús
in detail
Lernen beginnen
részletesen
option
Lernen beginnen
választási lehetőség
possibility
Lernen beginnen
lehetőség
scam
Lernen beginnen
átverés
arrange appointment
Lernen beginnen
időpontot egyeztetni
longevity
Lernen beginnen
élettartam
mood
Lernen beginnen
hangulat
because of
Lernen beginnen
mert valami oknál fogva
script
Lernen beginnen
forgatókönyv
rip off
Lernen beginnen
lehúz
lehúz pénzzel
temporary
Lernen beginnen
ideiglenes, átmeneti
reach out to me
Lernen beginnen
elérni engem
legal procedure
Lernen beginnen
jogi eljárás
take care of
Lernen beginnen
gondoskodik
activity
Lernen beginnen
tevékenység
I'm down for it
Lernen beginnen
benne vagyok
unpredictable
Lernen beginnen
kiszámíthatatlan
precense
Lernen beginnen
jelenlét
inside of me
Lernen beginnen
bennem
make sense
Lernen beginnen
van értelme
give a shit
Lernen beginnen
leszarni
I am getting tired
Lernen beginnen
kezdek fáradni
analogical
Lernen beginnen
analóg
introduction
Lernen beginnen
bevezetés
hire
Lernen beginnen
alkalmazni valakit
chance
Lernen beginnen
esély
appreciation
Lernen beginnen
felértékelődés
doubt
Lernen beginnen
kétség
beyond
Lernen beginnen
túl
schedule
Lernen beginnen
menetrend

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.