Artukuł po ang streszczenie

 0    20 Datenblatt    gamuyehop
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
I read article titled "Sick pay: luxury or entitlement?"
Lernen beginnen
Czytałem artykuł zatytułowany "Zasiłek chorobowy: luksus czy prawo"?
This text is from Business English Magazine
Lernen beginnen
Ten tekst pochodzi z Business English Magazine
The author writes about problem of employees with sick-pay
Lernen beginnen
Autor pisze o problemie pracowników z zasiłkami chorobowymi.
People who take a day off when they or their children are sick have fear of being fired
Lernen beginnen
Ludzie, którzy biorą dzień wolny, kiedy są lub ich dzieci są chore, obawiają się wyrzucenia
This especially concerns women working in the lower echelons of the job market.
Lernen beginnen
Dotyczy to szczególnie kobiet pracujących na niższych szczeblach rynku pracy.
An example is the situation of waitress of the golf club Louise Chadwick
Lernen beginnen
Przykładem jest sytuacja kelnerki klubu golfowego Louise Chadwick
She said that when had a operation an appendix in the hospital her manager didn't believe her
Lernen beginnen
Powiedziała, że ​​kiedy miała operację wyrostka robaczkowego w szpitalu jej kierownik nie wierzył jej
He thought that she skive off work
Lernen beginnen
Myślał, że oderwała się od pracy
He ordered her to come to work the day after
Lernen beginnen
Kazał jej przyjść do pracy następnego dnia
The waitress was afraid that the manager would fire her
Lernen beginnen
Kelnerka bała się, że kierownik ją zwolni
The same situation was when Louise asked to attend a funeral
Lernen beginnen
W tej samej sytuacji Louise poprosiła o udział w pogrzebie
Fortunately the manager was fired from his job by owner of the golf club when he heard the waitress's story
Lernen beginnen
Na szczęście menedżer został zwolniony z pracy przez właściciela klubu golfowego, kiedy usłyszał historię kelnerki
From the article I learned that inn New York over one milion people including women and immigrants in low paid jobs don"t paid when sick pay leave
Lernen beginnen
Z artykułu dowiedziałem się, że zajazd w Nowym Jorku ponad milion osób, w tym kobiety i imigrantów w niskopodatnich zleconych pracach, nie płaci za chorobowe wypłaty
The New York city government is opposed to the intruducion of sickness benefits, although there are many evidences that such measures would actually benefit the economy
Lernen beginnen
Rząd miasta w Nowym Jorku sprzeciwia się wprowadzenia świadczeń chorobowych, chociaż istnieje wiele dowodów na to, że takie środki przyniosłyby faktycznie korzyść dla gospodarki
New York business were forced to eliminate jobs, reduce hours, lower wages, lower costs and raise prices
Lernen beginnen
Przedsiębiorstwa w Nowym Jorku były zmuszone do wyeliminowania miejsc pracy, zmniejszenia godzin, niższych płac, niższych kosztów i podniesienia cen
Author writes that employees are consientious about taking a sick leave as they don't wanna exploit it risk their jobs.
Lernen beginnen
Autor pisze, że pracownicy są skłonni do podejmowania zwolnienia chorobowego, ponieważ nie chcą go wykorzystać, ryzykować pracą.
Parents who have a pay sick leave were less inclined to send children to school.
Lernen beginnen
Rodzice, którzy mieli urlop medyczny, byli mniej skłonni do wysyłania dzieci do szkoły.
As result there fewer virus outbreaks.
Lernen beginnen
W rezultacie było mniej wirusów.
Business that give sick leave clain that they hadn't experienced no loss of revenue
Lernen beginnen
Przedsiębiorcy, którzy chowają zwolnienia z pracy, nie doświadczyli żadnych strat przychodów
Women's righta campaiger is working hard to introduce for all working women and men the economic security
Lernen beginnen
Kobietą prawniczą jest ciężko pracująca dla wszystkich kobiet pracujących i dla mężczyzn bezpieczeństwo ekonomiczne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.