Asking for help and helping - Hëllef froen an hëllefen

 0    52 Datenblatt    VocApp
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Could you speak more slowly, please?
Lernen beginnen
Kéint Dir wannechgelift méi lues schwätzen?
Excuse me, where’s the toilet / restroom?
Lernen beginnen
Entschëllegt, wou ass d'Toilette?
By all means.
Lernen beginnen
Op alle Fall.
Could you explain what this word means?
Lernen beginnen
Kéint Dir erkläre wat dëst Wuert bedeit?
You've done me a great favour.
Lernen beginnen
Dir hutt mir e grousse Gefale gemaach.
Your options include enrolling to a course, listening to music or watching TV in English.
Lernen beginnen
Är Optioune sinn Iech an engem Cours anzeschreiwen, Musek lauschteren oder Fernseh op Englesch kucken.
What would you like to know?
Lernen beginnen
Wat wéilt Dir gär wëssen?
+45 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Small Talk in Luxembourgish"
(Insgesamt 799 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.