AW: WOS 2: Prawo

5  1    157 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Co to jest prawo?
Lernen beginnen
Prawo to zbiór norm stworzonych przez ustawodawcę, których przestrzeganie jest zabezpieczone przymusem państwowym.
Twarde prawo ale prawo.
Lernen beginnen
Dura lex sed lex.
Prawo nie działa wstecz.
Lernen beginnen
Lex retro non agit.
Nieznajomość prawa szkodzi.
Lernen beginnen
Ignorentia iuris nocet.
Nieznajomosć ustawy nikogo nie usprawiedliwia.
Lernen beginnen
Ignorentia iuris neminem excusat.
Żaden czyn nie jest przestępstwem, jeżeli się go za takie nie uznaje.
Lernen beginnen
Nullum crime sine lege.
Nie można być sędzią we własnej sprawie.
Lernen beginnen
Nemo iudex in causa sua.
Umów trzeba dotrzymywać.
Lernen beginnen
Pacta sunt serranda.
Trzeba wysłuchać i drugiej strony.
Lernen beginnen
Audiatur et eltera pars
Jakie są rodziny prawa na świecie?
Lernen beginnen
Rodziny prawa na świecie: Prawo stanowe. Prawo precedensowe. Prawo religijne. Prawo hybrydalne.
Na czym polega prawo stanowe i gdzie występuje?
Lernen beginnen
Prawo stanowe- stanowienie prawa w określonym trybie przez organ ustawodawczy. Wystepuje w Polsce, Niemczech, Węgrach, Bułgarii.
Na czym polega prawo precedensowe i gdzie występuje?
Lernen beginnen
Prawo precedensowe - orzeczenia sędziów, które stworzyły podstawę do podybnych rozstrzygnięć w przyszłlości. Występuje w Anglii, Walii, USA, Kanadzie, Indiach, Australii.
Na czym polega prawo religijne i gdzie występuje?
Lernen beginnen
Prawo religijne- Islamskie prawo szariatu. Występuje w Iranie, Pakistanie, Arabii Saudyjskiej, Sudanie.
Na czym polega prawo hybrydalne i gdzie występuje?
Lernen beginnen
Prawo hybrydalne- mieszanka prawa stanowego i precedensowego. Występuje w Egipcie, Szkocji, Japonii, RPA.
Jakie są funkcje prawa?
Lernen beginnen
Funkcje prawa: -stabilizacja, -dynamizująca, -ochronna, -organizacyjna, -represyjna, -wychowawcza, -kontrolna, -dystrybutywna, -regulator konfliktów, -kulturotwórcza, -Regulacyjna
Na czym polega funkcja stabilizacja?
Lernen beginnen
Państwo utrwala funkcjonujący w społeczeństwie ład polityczny, gospodarczy i społeczny
Na czym polega funkcja dynamizująca?
Lernen beginnen
Dzieki odpowiednim zapisom prawnym można zmieniać różne obszary życia społecznego
Na czym polega funkcja ochronna?
Lernen beginnen
Prawo chroni wartości istotne ze społecznego punktu widzenia
Na czym polega funkcja organizacyjna?
Lernen beginnen
Państwo tworzy ramy działania organów władzy publicznej oraz organizacji społecznych
Na czym polega funkcja represyjna?
Lernen beginnen
Prawo wymierza kary za popełnione przestępstwa. Kara powinna działać odstraszająco
Na czym polega funkcja wychowawcza?
Lernen beginnen
Prawo wskazuje normy pozytywne oraz działania zabronione(negatywne), kształtuje w en sposób społecznie pożądane modele zachowań
Na czym polega funkcja kontrolna?
Lernen beginnen
Prawo poddaje ludzkie zachowania społecznej kontroli. Określa, jakie postępowanie jest zabronione a jakie dozwolone
Na czym polega funkcja dystrybutywna?
Lernen beginnen
Prawo rozdziela w społeczeństwie dobra i obciążenia, które wynikają z funkcjonowania pańtwa np. przez odpowiednie ustawodastwo finansowe, podatkowe
Na czym polega funkcja prawa jako regulatora konfliktów?
Lernen beginnen
Prawo umożliwia roztrzyganie sporów, określa sposoby rozwiązywania konfliktów, łagodzi sprzeczne interesy społeczne
Na czym polega funkcja kulturotwórcza?
Lernen beginnen
Prawo integruje ludność danego państwa. Jego rozwiązania są zdobyczami cywilizacyjnymi, mają wartość kulturową. Prawo decyduje także o utrzymaniu ciągłości historycznej państwa i narodu
Na czym polega funkcja regulacyjna?
Lernen beginnen
Zapobieganie złu
Jakie są normy prawa?
Lernen beginnen
Normy prawa: obyczajowe, moralne, religijne.
Czym różni się norma prawna od innych norm?
Lernen beginnen
Norma prawna od innych norm różni się tym, że za nie przestrzeganie tego prawa grozi nam sankcja prawna.
Jakie są elementy normy prawnej?
Lernen beginnen
Elementy normy prawnej: -Hipoteza-wskazuje do kogo jes skierowana. -Dyspozycja- wzór powłaściwego zachowania. -Sankcja- co nam grozi.
Jakie są najprostrze podziały prawa?
Lernen beginnen
Najprostrze podziały prawa: -przedmiotowe, podmiotowe -naturalne, stanowione
Na czym polega prawo przedmiotowe i podmiotowe?
Lernen beginnen
Przedmiotowe-zbiór przepisów prawnych(prawo polskie, międzynarodowe, cywilne, prawne Podmiotowe-, uprawnienia(prawo do emerytury, sądu, ochrony, obrony zdrowia)
Na czym polega prawo naturalne i stanowe?
Lernen beginnen
Prawo naturalne(negatywne)- zbiór norm, które obowiązują niezależnie od tego, czy zostały potwierdzone i uznane przez władzę państwową. Ich żródłem jets wyznaczony system wartości. Prawo stanowione(pozytywne) zbiór norm ustanowionych przez władzę publiczną, obowiązujących w danym państwie.
Podział gałęzi prawa.
Lernen beginnen
Prawo prywaten -chroni interesy jednostek, reguluje stosunki majatkowe i osobiste. -Opiera się na zasadzie równorzędności podmiotó. Prawo publiczne - Służy ochronie interesów państwa, zbiorowości dobra wspólnego - Rwguluje stosunki między organami państwa oraz między państwem, a jednostką. - Opiera się na zasadzie podporządkowania jednych podmiotów drugim.
Na czym polega prawo międzynarodowe publiczne?
Lernen beginnen
Prawo publiczne reguluje stosunki między państwami, oraz między państwami a organizacjami międzynarodowymi (prawo dyplomatyczne, konsularne, kwestie obywatelstwa i ochrony praw człowieka).
Na czym polega międzynarodowe prawo europejskie?
Lernen beginnen
Prawo europejskie może, ale nie musi by częścią prawa międzynarodowego publicznego np. prawo Unii Europejskiej.
Na czym polega międzynarodowe prawo kościelne?
Lernen beginnen
Prawo kościelne: 1. Jego normy dotyczą wyłącznie członków kościoła lub innej grupy wyznaniowej. 2. W przypadku kościoła katolickiego mamy do czynienia z prawem kanonicznym: ustrój kościoła (np. podział administracyjny), życie wewnętrzne (zgromadzenie zakonne, duchowni), nauczanie udzielanie sakramentów, kult kościelny (święta kościelne, chrzty, śluby, pogrzeby itd. dobra materialne instytucji, sankcje kościelne.
Na czym polega międzynarodowe prawo cywilne?
Lernen beginnen
Międzynarodowe prawo cywilne 1. Kodeks cywilny 1964r. 2. Zdolnośc prawna i ochrona przysługuje każdemu w tym samym zakresie. 3. Całkowita równośc i ochrona mienia 4. Zakaz nadużywania praw podmiotowych (np. wolnośc, sława) zapobiegający wykorzystaniu ich niezgodnie z zasadami współżycia społecznego. 5. Swoboda zawierania umów czyli autonomia woli. 6. Ochrona zaufania czyli dobrej wiary.
Na czym polega prawo Kostytucyjne?
Lernen beginnen
Prawo wewnętrzne- polskie Prawo Konstytucyjne- reguluje zasady ustroju politycznego państwa (Konstytucja i inne akty np. ordynacje wyborcze).
Jakie są okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną?
Lernen beginnen
Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną to: 1. niepoczytalność 2. obrona konieczna 3. stan wyższej konieczności 4. rozkaz 5. działanie w granicach uprawnień 6. eksperyment medyczny
Na czym polega nipoczytalność?
Lernen beginnen
Niepoczytalność stwierdzamy przez sąd; niedorozwój umysłowy lub choroba psychiczna
Na czym polega obrona konieczna?
Lernen beginnen
Obrona konieczna - działanie, które zmierza do odparcia zamachu na dobro społeczne lub jednostki
Na czym polega stan wyższej konieczności?
Lernen beginnen
Stan wyższej konieczności - poświęcenie cudzego dobra aby zapobic zagrożeniu dobra społecznego lub jednostki
Na czym polega rozkaz?
Lernen beginnen
Rozkaz dotyczy żołnierzy lub policjantów. Odpowiedzialność ponosi osoba, która wydała rozkaz.
Na czym polega działanie w granicach uprawnienia?
Lernen beginnen
Działanie w granicach uprawnienia - dotyczy osób, wypełniających obowiązki służbowe (np. policjant stosujący karę)
Na czym polega eksperyment medyczny?
Lernen beginnen
Eksperyment medyczny - osoba przeprowadzająca go, nie ponosi odpowiedzialności jeżeli uczstnik podejmuje się go dobrowolnie i jest poinformowany o niebezpieczeństwie.
Co to jest prokuratura?
Lernen beginnen
Prokuratura to organ ochrony prawnej.
Kto stoi na czele prokuratury?
Lernen beginnen
Na czele prkuratury stoi Prokurator Generalny
Kto i na jaki czas powołuje Prokuratora Generalnego?
Lernen beginnen
Prezydent RP powołuje Prokuratora Generalnego na 6 lat, spośród 2 kandydatów: 1 z Krajowej Izby Sądownictwa i 1 z Krajowej Rady Prokuratury.
Na czele czego stoi Krajowa Rada Prokuratury?
Lernen beginnen
Krajowa Rada Prokuratury soi na straży niezależności prokuratury i prokuratorów.
Jaka jest struktura Prokuratury? (?!)
Lernen beginnen
Struktura: Krajowa -> Apelacyjna -> Okręgowa -> Rejonowa Prokurator Generalny -> Naczelna Prokuratura Wojskowa -> Prokuratura Garnizonowa
Jakie są zadania prokuratury?
Lernen beginnen
Zadania prokuratury: podstawowym zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.
Jak dzielimy zadania prokuratury? (?!)
Lernen beginnen
Zadania prokuratury dzielimy na: KARNE i POZAKARNE (administracyjne i gminne). -> Prowadzą lub nadzorują postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz pełnią funkcje oskarżycieli publicznych przed sądem. -> Wytyczają powództwa w sprawach cywilnych oraz biorą udział w postępowaniach sądowych w sprawach dot. stosunku pracy i ubezpieczeń społęcznych. -> zaskarżają do sądu niezgodne z prawem decyzje administracyjne oraz biorą udział w postępowaniach sądowych.
Jaki jest udział prokuratora w postępowaniach przygotowawczych?
Lernen beginnen
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że popełniono przestępstwo prokurator z urzędu lub na skutek zawiadomienia wydaje postanowienie o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania.
Kto ma obowiązek powiadomić o przestępstwie?
Lernen beginnen
Osoba fizyczna, instytucja państwowa lub samorządowa, która dowie się o popełnienieu przestępstwa musi imiennie lub anonimowo zawiadomić o tym policję lub prokuraturę.
Co wskazuje Artykuł 240 Kodeksu Karnego?
Lernen beginnen
Wskazuje przestępstwa, o których trzeba zwiadomić prokuraturę pod groźbą więzienia, np. ludobójstwo, zdrada państwa lub zamach na RP, zamach stan, szpiegostwo, zamach na życie prezydenta RP, spowodowanie zdarzenia społecznie niebezpiecznego np. katastrofy lotniczej lub kolejowej.
Na czym polega postępowanie przygotowawcze?
Lernen beginnen
Postępowanie przygotowawcze polega na gromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego dla roztrzygnięcia sprawy przez sąd.
Jakie są formy postępowania przygotowawczego?
Lernen beginnen
1. śledztwo 2. dochodzenie 3. postępowanie
Na czym polega śledztwo?
Lernen beginnen
Śledztwo prowadzone w sprawach o zbrodnię lub gdy podejrzany jest sędzią (prokuratorem), policjantem, funkcjonariuszem CBA, ABW itd...
W jakim czasie powinno być zakończone śledztwo?
Lernen beginnen
Śledztwo powinno być zakończone w ciągu 3 miesięcy.
Na czym polega dochodzenie? (?!)
Lernen beginnen
Postępowanie "in rem" czyli w prawie. Rozpoczyna się wydaniem postępowania o wszczciu śledztwa lub dochodzenia a w końcu postawieniem zarzutów.
Na czym polega postępowanie "um perona"? (?!)
Lernen beginnen
Postępowanie "um perona" czyli ściganie mienia. Rozpoczyna się postawieniem zarzutów konkretnej osobie, przesłuchaniem jej w charakterze oskarżonego, kończy się oskarżeniem tej osoby i skierowaniem sprawy do rozstrzgnicia przez sąd.
W czyim imieniu działa prokurator?
Lernen beginnen
Prokurator formuuje akt oskarżenia, ale nie działa we własnym imieniu, ale w imieniu praworządności. Jest stroną, która reprezentuje interes publiczny (w przeciwieństwie do interesu prywatnego, w którym jest sam pokrzywdzony).
Kto może być oskarżycielem prywatnym?
Lernen beginnen
Oskarżycielem prywatnym mogą być: 1. oskarżyciel posiłkowy uboczny działający obok publicznego 2. oskarżyciel posiłkowy SUBSYDARNY działający zamiast oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.
Jakie są zadania prokuratorów IPN-u?
Lernen beginnen
Prokuratorzy IPN wykonują funkcje śledcze i lustracyjne: 1. prowadzą śledzwa o zbrodnie razistowskie, komunistyczne, przeciwko pokojowi, ludzkości, zbrodniom wojennym 2. funkcje lustracyjne a. przyjmują i rejestrują oświadczenia lustracyjne b. przygotowują postępowania lustracyjne i składają w tej sprawie wnioski do sądu c. oskarżają w sądzie w postępowaniu lustracyjnym 3. opracowują biuletyn Informacji Publicznej IPN (dane osobowe, np. kierownictwa PZPR, ZSL, SP i funkcjonariuszy SB).
Czy prokurator może podejmować działania na gruncie prawa cywilnego?
Lernen beginnen
TAK, jśli wymaga tego ochrona praworządności interesu społecznego, praw obywatelskich lub własności. Może wytyczać on powództwa przed sądem cywilnym np. o naprawę szkody, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, zasądzenie lub zawężenie alimentów.
Czy prokurator może wszczynać postępowanie nieprocesowe?
Lernen beginnen
TAK, np. o ubezwłasnowolnienie lub przymusowe leczenie alkoholików.
Czy prokuratorzy działają też w prawie adminisracyjnym?
Lernen beginnen
TAK, np. kierując wniosek do sądu o uchwalenie uchwał jednostek samorządu terytorialnego lub rozporządzeń organów administracji narodowej.
Czy prokurator możr wnieść apelację?
Lernen beginnen
TAK, może od wydanego przez sąd wyroku wnieść apelacj do sądu odwoławczego.
Na czym polega prawo Konstytucyjne?
Lernen beginnen
Prawo Konstytucyjne- reguluje zasady ustroju politycznego pańtwa(Konstytucja, ordynacja wyborcza)
Na czym polega prawo administracyjne?
Lernen beginnen
Prawo administracyjne-rguluje działalność administracji publucznj, a także tryb postępowania obywateli przed organami administraji.
Na czym polega prawo rodzinne i opiekuńcze?
Lernen beginnen
Prawo rodzinne i opiekuńcze- normuje stosunki maj atkowe i niemajątkowe w ramach rodziny.
Na czym polega prawo finansowe?
Lernen beginnen
Prawo finansowe- reguluje gromadzenie i podział publicznych pieniędzy(budżetowe, bankowe, finansowanie przedsiębiorstw, ubezpieczeniowe).
Na czym polega prawo pracy?
Lernen beginnen
Prawo pracy- reguluje stosunki związane z dobrowolnie podjętą pracą, stosunki pracodawca- pracownik (urlopy, umowy świadczenia).
Na czym polega prawo międzynarodowe prywatne?
Lernen beginnen
Prawo międzynarodowe prywatne- ustala jaki system prawny (własny czy innego pańswa) może być zastosowany w przypadku danej osoby z zakresu prawa rodzinnego, pracy, cywilnego (ekstradycja przestępców, alimnty, ochrona własnosći intelektualnej)
Na czym polega prawo cywilne?
Lernen beginnen
Prawo cywilne-m.in. autorskie prawo rzeczowe, o zobowiązaniach, spadkowe,
Na czym polega prawo karne?
Lernen beginnen
Prawo karne- określa reguły odpowidzialności oraz sankcje za czyny zabronione.
Kto to jest osoba publiczna?
Lernen beginnen
Oosoba publiczna- człowiek od momentu narodzin do momentu śmierci.
Co to jest zdolność prawna?
Lernen beginnen
Zdolność prawna- możliwość bycia podmiotem prawa cywilnego. tzn. od chwili poczęcia możemy być właścicielami.
Kto to jst osoba prawna?
Lernen beginnen
Osoba prawna- jdnostka organizacyjna, np. towarzyszenie, parie polityczne, związki zawodowe.
Co to jest osobowość prawna?
Lernen beginnen
Osobowość prawna- zdolnoć prawa dla osób prawnych.
Co oznacza zdolność do czynności prawnych?
Lernen beginnen
Zdolność do czynności prawnych- prawna możliwość kształtowania swoich praw i obowiązków. W Polce maja osoby powyzej 18 roku życia, Opiekuńczą mają osoby małoletnie, które skończyły 13 lat lub osoby ubezwłąsnowolnione.
Na czym polega prawo rzeczowe?
Lernen beginnen
Prawo rzeczowe- reguluje sprawy związane z prawm do rzeczy.
Co to jest rzecz?
Lernen beginnen
Rzecz to przedmiot materialny o charakterze samoistnym. Rzeczy dzielą się na ruchomoći(np. telewizor, meble), nieruchomości(np, grunty, budynki)
Jakie są rodzaje praw rzeczowych?
Lernen beginnen
Rodzaje praw rzeczowych= całkowita własność- urzytkowanie wieczyste(od 40 do 90 lat)- ograniczone prawa rzeczowe, [hipoteka, służebność(prawo może zmusic właściciela do podzielenia się jego własnocią), własnociowe, spółdzielcze, prawo do lokalu mieszkalnego].
Na czym polega prawo spadkowe?
Lernen beginnen
Prawo spadkowe-reguluje zasady dziedzicznia, czyli przechodznia praw i obowiązków majątkowych z osoby zmarłej na spadkobierców.
Jakie są rodzaje dziedziczenia?
Lernen beginnen
Rodzaje dziedziczenia: testamentowe, ustawowe.
Na czym polega testamentowy rodzaj dziedzicznia?
Lernen beginnen
Testamentowy rodzaj dziedzicznia polega na spisaniu testamentu własnoręcznie(holograficznie), przez notariusza(notarialny) i w obecności przedstawiciela samorządu terytorialngo(burmistrz, prezydent miasta), specjalny(wojna)
Na czym polega ustawowy rodzaj dziedzicznia?
Lernen beginnen
Ustawowy rodzaj dziedzicznia polga na tym, że gdy testament nnie zostanie spisany w pierwszej kolejnoci spadek otrzymuje małżonej (1/4 spadku oraz dzieci(reszta do podziału), w drugiej kolejnoci otrzymują rodzice i rodzeństwo, a w trzeciej kolejności spadek przechodzi na własnoć skarbu państwa.
Na czym polega spadek w prost?
Lernen beginnen
Spadek w prost polega na przejęciu odpowiedzialności za majątej czyli wraz z majątkiem przejmujemy długi.
Na czy polega spadek z dobrodziejstwem inwentarza?
Lernen beginnen
Spadek z dobrodziejstwem inwentarza polga na tym, że jeżeli majątek odziedziczony przez nas jest zadłużony, to wysokość a długów nie powinna być większa, niż wartość majatku)
Co to jest zapis?
Lernen beginnen
Zapis ma charakter materialny, obciążenie materialne.
Co to jest polecenie?
Lernen beginnen
Polecenie ma charakter niematerialny.
Co to jest zachówek?
Lernen beginnen
Zachówek próba pogodzenia testamntowego z ustawowym. Jaką część dostaną żona i dzieci? Małe dzieci 2/3 tego co powinny dostać, duże 1/2. Osoba niegodna nie moze odziedziczyć majatku.
Kim jest wykonawca testamentu?
Lernen beginnen
Wykonawca testamentu- jeżeli testament zosał spisany u notariusza, to noariusz jet odpowiedzilny za wykonanie zadania.
Na czym polega prawo o zobowiąznaich?
Lernen beginnen
Prawo o zobowiąznaich reguluje zasady dóbr i usług(najczęstsze czynności to umowa kupna i sprzedaży)
Co to jest rękojmia?
Lernen beginnen
Rękojmia dotyczy wad fizycznych zmniejszjących użytczność, których ni ma w instrukcji.
Co to jest gwarancja?
Lernen beginnen
Gwarancja (jakiś czas) uprawnia nabywcę do żądania naprawy lub wymiany rzeczy, której stwierdzono wady.
Jakie postępowania wyróżniamy w procesie cywilnym?
Lernen beginnen
Postępownaia w procesie cywilnym: procesowe i nieprocesowe.
Na czym polga postępowanie procesowe?
Lernen beginnen
Postępowanie procesowe polega na tym złożeniu pozwu do sądu.
Na czym polga postępowanie nieprocesowe?
Lernen beginnen
Postępowanie nieprocesowe- polega na złożeniu wniosku, np. o ubezwłasnowolnienie.
Kto to jest powód?
Lernen beginnen
Powód- osoba dochodząca swoich praw w procesie sądowym.
Kto to jest pozwany?
Lernen beginnen
Pozwany- ooba przeciwko, której toczy się rozprawa w procesie cywilnym (powództwo)
Co powinno się znależć w pozwie?
Lernen beginnen
W pozwie powinny się znaleźć: wskazania sądu, dane powoda i pozwanego, tytuł- pozw o ...- precyzowanie żądania, podpis i lista załączników.
Kedy proces cywilny może być przerwany?
Lernen beginnen
Proces cywilny może być przerwany kiedy strony procesowe osiągną kompromis- ugodę.
W którym roku powstał polski kodeks karny?
Lernen beginnen
Polski kodeks karny powstał w 1997r.
Co to jets prawo karne?
Lernen beginnen
Prawo karne to dziedzina wymaiaru sprawiedliwości, w której mamy doczyneinia z czynnościami zakazanimi przez prawo.
Co to jest przestępswo?
Lernen beginnen
Przestępswo to czyn społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźba kary, przez ustwę obowiązującą w czasie jego popełninia.
Jakie są rodzaje przestępstw? Pod jakim względem są podzielone?
Lernen beginnen
Podział przestępstw ze względu na: wysokość kary- sposób ścigania- rodzaj winy.
Jaki jest podział przestępstw ze względy na wysokość kary?
Lernen beginnen
Podział przestępstw ze względy na wysokość kary: zbrodnie, wytępki.
Co to jest zbrodnia?
Lernen beginnen
Zbrodnia- czyn zagrożony karą pozbawienia wolności coanjmniej 3 lata.
Co to są wystpki?
Lernen beginnen
Występki- czyny zagrożon karą pozbawienia wolności trwającą dłużej niż miesiąc, grzywnę powyżej 30 dziennych stawek wynagrodzenia sprawcy.
Jaki jest podział przestępstw ze względu na sposób ścigania?
Lernen beginnen
Podział przestępstw ze względu na sposób ścigania: ściganie z urzdu, ściganie na wniosek.
Na czym polega ściganie z urzędu?
Lernen beginnen
Ściganie z urzędu- ściganie przez organy państwa niezależnie od woli pokrzywdzonego(wszyskie poważne przestępstwa).
Na czym polega ściganie na wniosek?
Lernen beginnen
Ściganie na wniosek- na wniosek osoby pokrzywdzoenj (przestpstwo o niewielkiej szkodliwości społecznej, np. narusenie nietykalności cielesnj).
Jaki jest podziąl przestępstw ze względu na rodzaj winy?
Lernen beginnen
Podziąl przestępstw ze względu na rodzaj winy: umyślne i nieumyślne.
Na czym polega umyślne spowodowanie przestępstwa?
Lernen beginnen
Umyślne spowodowanie przestępstwa- przestpca działał z zamiarem popełnienia przestępstwa.
Na czym polega nieumyślne spowodowanie przestępstwa?
Lernen beginnen
Nieumyślne spowodowanie przestępstwa- popełnione w wyniku niedbalstwa lub lekkomyślności.
Jakie są rodzaje prawa karnego?
Lernen beginnen
Rodzaje prawa karnego: prawo karne meterialne, procesowe, wykonawcze.
Co to jest prawo karne meterialne?
Lernen beginnen
Prawo karne meterialne- dziedzina prawa określająca ogólnne zasady odpowidzilności karnej praz możliwości jej wyłączenia, opisująca czyny uznane za przestępstwa wespół grożącymi zaich popełnieni karami oraz ośrodkami karnymi.
Co to jest prawo karne procesowe?
Lernen beginnen
Prawo karne procesowe- zespół norm regulujących postępownaie organów państwa, zmierzjące do wykrycia i osądzenia sprawcy(realizyjąca funkcja prawa karnego procesowego).
Co to jest prawo karne wykonawcze?
Lernen beginnen
Prawo karne wykonawcze- zespół norm prawnych regulujących wykoanie kar, ośrodków karnych i zabezpieczających. Adresatem są oragny państwowe.
Jako kto obywatel może się zetknąć z prawem karnym?
Lernen beginnen
Obywatel może się zetknąć z prawem karnym jako: pozkodowany, podejrzeany, oskarżony, skazany lub świadek.
Kim jest poszkodowany?
Lernen beginnen
Poszkodowany- policja przyjmuje zawiadomienie, ma prawo brać udział w postępowanie przygotowawczym, wskazywać dowody i śwaidków, a w procesie brać udził jako oskarżyciel posiłkowy.
Kim jest podejrzany?
Lernen beginnen
Za podejrzanego uważa się osobę, którą policja podejrzewa, ż moż być sprawcą czynu.
Kim jest oskarżony? Jakie środki sąd moze zastosować w wobec oskrżonego?
Lernen beginnen
Oskarżonym jest osoba przeciko, której prokuratr wniósł do sadu oskarżenie. Sąd może zastosowąć wobec oskarżonego rodki w postaci tymczasowego aresztu, dozór policji, poreczenie majątku, społeczne, osoby godnj zaufania, zakaz opuszczania kraju.
Kim jest śwaidek incognito?
Lernen beginnen
Śwaidek incognito- śwaidek, którego tożsamoc jest utrzymana w tajemnicy.
Kim jest śwaidek koronny?
Lernen beginnen
Śwaidek koronny- osoba, która kiedyś była prestępcą, a w zamian za ujawnienie zeznań przeciw dotychczasowym kolegom dostaje bezkarnoć i nową tożsamość.
Jakie są sposoby postępowania przestępstw?
Lernen beginnen
Sposoby postępowania przestępstw: sprastwo, podżeganie, pomocnictwo, usiłowanie, przygotowanie.
Co to jst sprastwo?
Lernen beginnen
Sprastwo- osoba, która sama lub z inną dopuścła się przestępstwa lub zleciła je.
CO to jest podżeganie?
Lernen beginnen
Podżeganie- nakłanianie do przestępstwa.
CO to jest pomcnictwo?
Lernen beginnen
Pomocnictwo- infrmacje, narzędzia itp.
CO to jest usiłowanie popełnienia przestępstwa?
Lernen beginnen
Usiłowanie popełnienia przestępstwa- nieudoln podjęcia działań w celu przestępstwa.
Na czym polega przygotowanie przestępstwa?
Lernen beginnen
Przygotowanie przestępstwa- stworzenie warunków do przestępstwa.
Co to jest mediacja?
Lernen beginnen
Mediacja-to pośrednictwo w sporze, którego clm jes osiągnięcia ugody międz zwaśnionymi stronami.
Na czym polega mediacja w procesie sądowym?
Lernen beginnen
Mediacja w procesie sądowym polega na porozumieniu się za pośrednictwem mdiatora posiadającego odpowiednie uprawnienia oraz cechy(poufność, bezstronność, neutralnosć, nieufność mediatora, dobrowolność stron.
Kto kieruje do mediacji w postępowaniu przygotowawczym, a kto w toku całęgo postepowania?
Lernen beginnen
Na etapie postępowania przygotowawczego do mediacji kieruje prokuratura lub policja, a w toku całego postępowania decyduje o tym sąd.
Ile moze trwać postępowanie mediacyjne?
Lernen beginnen
Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc.
Co to jes jurysdykcja?
Lernen beginnen
Jurysdykcja- uprawnienie organów państwa do rostrzygania spornych spraw.
Co to jest prawożądność?
Lernen beginnen
Prawożądność- stan ścisłego przestrzegania prawa przez obywateli i organy państwa.
Co to jes sankcja?
Lernen beginnen
Sankcja- to określenie negatywnych następstw przekroczenai normy prawnej.
Jak dzielimy sankcje?
Lernen beginnen
Sankcje dzielimy na rozsiane(wszelkie formy społecznej dezaprobaty dla czynu) oraz zinstytucjalizowane.
Jaki jest podział sankcji zinstytucjalizowanych?
Lernen beginnen
Podział sankcji zinstytucjalizowanych: karne, egzekucji, sankcje karne.
Co to jest sankcja karna?
Lernen beginnen
Sankcja karna-ma charakter represyjny i polega na odebraniu lub ograniczeniu dostępu do dóbr uznawanych za cenne i pożądanenp. życie, majątek. W polskim prawie dzielimy je na zasadnicze i dodatkowe.
Na czym polega egzekucja?
Lernen beginnen
Egzekucja polega na zmuszeniu adresata nieprzestrzegajavego normy prawnej do zrealizowania takiego statu rzeczy, który istnaił gdyby norma prawna była przestrzegana.
Jaką pstac mogą mieć sankcje egzekucji?
Lernen beginnen
Sankcje egzekucji pogą mieć postać:- egzekucji sądowej(stosowanej przez sądy i komorników)- egzekucji administracyjnej(stosowanej przez urzędy skarbowenp. zus)
Na czym polegają nieważności?
Lernen beginnen
Nieważności plegają na tym, że jeżeli czynnosc prawna została wadliwie dokonana to nie wywołuje skutków prawnych.
Jak dzielą się sankcje prawne?
Lernen beginnen
Sankcje prawne dzieląs się na rodzaje kar: pozbawienia wolności, grzywnę, ośrodki karne.
Na czym polega pozbawienie wolności?
Lernen beginnen
Pozbawienie wolności- od miesiąca do 15 lat, od 15 lat do 25, oraz dożywocie. Kary te są odbywane w więzieniach(zakładach karnych).
Na czym polga ograniczenie wolności?
Lernen beginnen
Ograniczenie wolności może trwac od miesiąca do 12 miesięcy i polega na wykonaniu pracy nakazanej przez sąd. Skazany nie mozę zmieniać miejsca zamieszkania.
Co to jest grzywna?
Lernen beginnen
Grzywna- kara o charakterze majątkowym, polgająca na zmniejszeniu majątku skazanego. Jesy wymierzana w wysokości od 10 do 360 stawk dziennych. Stawkę dzienną ustala się na podstawie dochodów, warunków majątkowych i rodzinnych. Kara grzywny może występować samoistnie lub w połączeniu z karą pozbawinia wolności w zawieszeniu.
Co to są środki karne?
Lernen beginnen
Środki karne- to dodatkowe dolegliwości przewidziane przez prawo za dokonanie określonych przestępstw.
Na czym polega pozbawienie praw publiczych?
Lernen beginnen
Pozbawienie praw publiczych- obejmuje utratę praw wyborczych, zakaz pełnienia funkcji społecznych, itratę odznaczeń i stopni wojskowych.
Wobec kogo stosowany jest zakaz prowadzenia pojazdów? na czy m polega?
Lernen beginnen
Zakaz prowadzenia pojazdów- stosowany wobec sprawców wypadków. Polega na odebraniu prawa jazdy od roku do 10 lat.
Wobec kogo jest sosowany zakaz wykonywnia zawodu, zajmowania stanowiska, prowadzenia określoenj działalności gospodarzczej?
Lernen beginnen
Zakaz wykonywnia zawodu, zajmowania stanowiska, prowadzenia określoenj działalności gospodarzczej stosoway wobec osób, które przy popełnianiu przestępstwa zadużyły uprawnień wynikających z pełnionego stanowiska, wykonywanego zawodu lub obowiązku. Zakaz może trwać od roku do 10 lat.
Co to jes nawiązka?
Lernen beginnen
Nawiązka- świadczenie pieniężne orzekane przez sąd na określony cel. Je wysokość zalezy od rodzaju przestępstwa i niemoże przekraczaj 20-krotnego najniższego wynagrodzenia miesięcznego.
Na czym polega przepadek przedmiotów?
Lernen beginnen
Przepadek przedmiotów polega na konfiskacie przedmiotów, które służyły do popełnienia przstępstwa, zostały nabyte w wyniku przestępstawa lub których wytwarzeanie jest zabronione.
Jakim celem jest publiczne ogłoszenie wyroku?
Lernen beginnen
Celem publicznego ogłozenia wyroku jest napiętnowanie prawcy i wychowawcze odziaływanie na społeczeństwo.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.