Socjalizacja i wartości – najważniejsze pojęcia i definicje

5  1    19 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Interakcja społeczna
Lernen beginnen
wzajemne oddziaływanie na siebie dwóch lub więcej jednostek; może byśpośrednia lub bezpośrednia; skutkiem interakcji jest pełnienie określonych ról przez jednostkę; w ramach interakcji kształtuje się osobowość i tożsamość jednostki
Osobowość
Lernen beginnen
indywidualny zespół cech każdej jednostki, które sprawiają, że w specyficzny sposób reaguje ona na czynniki zewnętrzne, ocenia rzeczywistość, przeprowadza procesy myślowe, zapamiętuje
Norma społeczna
Lernen beginnen
powszechnie akceptowana społecznie reguła postępowania w danej sytuacji; podstawą normy są wartości
Rodzaje norm
Lernen beginnen
prawne; moralne; religijne; obyczajowe; zwyczajowe
Normy prawne
Lernen beginnen
formalne, spisane; na ich straży stoją instytucje państwowe
Normy moralne
Lernen beginnen
działają na zasadzie podziału dobro-zło; mogą się różnić w poszczególnych grupach społecznych; pokrywają się lub są bardzo podobne do norm prawnych
Normy religijne
Lernen beginnen
w formie przekazu ustnego lub pisemnego; ograniczone do wyznawców poszczególnych kościołów
Normy obyczajowe
Lernen beginnen
typowe dla danej kultury, najczęściej w przekazie ustnym; naruszenie wiąże się z dezaprobatą i napiętnowaniem społecznym
Normy zwyczajowe
Lernen beginnen
zachowania powszechnie przyjęte za właściwe w danej sytuacji; elementy kultury istniejace najczęściej w przekazie ustnym
Socjalizacja
Lernen beginnen
proces rozwoju społecznego człowieka w efekcie kontaktu ze środowiskiem, w którym dorasta (rodzina, rówieśnicy, instytucje); w procesie socjalizacji jednostcee przekazywane są normy i wzory zachowań, które stają się podstawą systemu wartości
Etapy socjalizacji
Lernen beginnen
pierwotna (wczesne dzieciństwo); wtórna (prócz rodziców biorą w niej udział nauczyciele, rówieśnicy, autorytety)
Resocjalizacja
Lernen beginnen
ponowne przystosowanie człowieka do życia w społeczeństwie - gdy w jednostka nie przyswoiła odpowiednich wzroców za pierwszym razem
Postawy wobec socjalizacji
Lernen beginnen
konformizm (uległość, identyfikacja, internalizacja) lub nonkonformizm
Konformizm
Lernen beginnen
akceptacja zachowań społecznych i sposobu myślenia, uznanie ich za własne
Uległość
Lernen beginnen
postawa konformistyczna w przypadku, gdy nacisk otoczenia na jednostkę jest duży, a jednostka poddając się mu stara się uniknąć kary lub zdobyć nagrodę
Identyfikacja
Lernen beginnen
gdy jednostka przyjmuje system wartości grupy ponieważ chce zostać akceptowana, chociaż nie do końca się z nimi zgadza
Internalizacja (uwewnętrznianie)
Lernen beginnen
pełna akceptacjanorm obowiązujących w danej społeczności i uznanie ich za tożsame z normami wyznawanymi przez jednostkę
Nonkonformizm
Lernen beginnen
brak akceptacji jednostki dla istniejących norm społecznych
Rola społeczna
Lernen beginnen
prawa i obowiązki jednostki związane z pozycją jaką zajmuje w społeczeństwie i jej zadaniami; człowiek należący do wielu grup społecznych odgrywa wiele ról

Socjalizacja — definicja

Co to jest socjalizacja? Jest to proces nabywania przez daną osobę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań obowiązujących w danej społeczności. Nie wszędzie ten proces wygląda identycznie, ponieważ różne są typy społeczeństw. Dużo zależy od tego, jaką rolę społeczną pełni dziecko w danej kulturze. Proces socjalizacji trwa całe życie, ale najbardziej nasilony jest, gdy dziecko zaczyna funkcjonować w społeczeństwie. Ten etap to socjalizacja pierwotna i największą rolę w tym procesie odgrywają rodzice, a następnie wychowawcy i instytucje takie jak kościół. Następnym krokiem najczęściej jest socjalizacja wtórna, gdy dziecko zaczyna wchodzić w nowe środowisko, na przykład idzie do szkoły i poznaje swoich rówieśników. Najczęściej cechy nabyte podczas tego procesu są mniej trwałe niż te nabyte w czasie socjalizacji pierwotnej.

Dowiedz się więcej!

W tej lekcji poznasz zagadnienia ze świata socjologii i psychologii oraz lepiej zrozumiesz jak funkcjonuje człowiek w społeczeństwie. Jest to wiedza, która przyda Ci się nie tylko w szkole, czy na studiach, ale może być przydatna do osobistych obserwacji. Fiszki to najbardziej uniwersalny i przyjemny sposób nauki. Dzięki nim szybko opanujesz prezentowany materiał, a w razie potrzeby możesz wracać do opanowanego materiału w celu odświeżenia sobie wiedzy. Koniecznie sprawdź nasze lekcje i zobacz czy odpowiada Ci taki sposób nauki.

Korzystaj z gotowych lekcji i twórz swoje własne

Fiszkoteka daje Ci możliwość dostępu do kursów i setek lekcji stworzonych przez innych użytkowników. Możesz korzystać z gotowych fiszek lub tworzyć swoje własne i udostępniać je innym użytkownikom. To świetny sposób na wspólną naukę! Zapraszamy także do innych naszych lekcji: struktura społeczna – pojęcia i definicje, społeczeństwo – najważniejsze pojęcia i definicje oraz definicja narodu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.