Cytaty po angielsku - polityka

 0    35 Datenblatt    Mimisia
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Democracy means simply the bludgeoning of the people by the people for the people.
Lernen beginnen
Demokracja to, po prostu tłuczenie ludzi, przez ludzi, dla ludzi.
Oscar Wilde
You may fool all the people some of the time, you can even fool some of the people all of the time, but you cannot fool all of the people all the time.
Lernen beginnen
Można oszukiwać część społeczeństwa przez cały czas i wszystkich przez pewien czas, ale nie może ciągle oszukiwać wszystkich
Abraham Lincoln
One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.
Lernen beginnen
Jedną z kar za odmowę uczestniczenia w polityce, jest pozostawanie pod rządami gorszych od siebie.
Platon
Politics is a pendulum whose swings between anarchy and tyranny are fueled by perpetually rejuvenated illusions.
Lernen beginnen
Polityka to wahadło, którego wychylenia pomiędzy anarchią a tyranią napędzane są nieustannie odmładzanymi iluzjami.
Albert Einstein
The trouble with radicals is that they only read radical literature, and the trouble with conservatives is that they don't read anything
Lernen beginnen
Problem z radykałami polega na tym, że czytają tylko radykalną literaturę. Problem z konserwatystami polega na tym, że nie czytają wcale.
Thomas Nixon Carver
In war, you can only be killed once, but in politics, many times.
Lernen beginnen
Na wojnie możesz zginąć tylko raz, ale w polityce wiele razy.
Winston Churchill
In politics stupidity is not a handicap.
Lernen beginnen
W polityce głupota nie stanowi przeszkody.
Napoleon Bonaparte
Politics is supposed to be the second oldest profession. I have come to realize that it bears a very close resemblance to the first.
Lernen beginnen
Polityka uznawana jest za drugi najstarszy zawód świata. Nauczyłem się, że cechuje ją silne podobieństwo do tego pierwszego.
Ronald Reagan
Politics is not a bad profession. If you succeed there are many rewards, if you disgrace yourself you can always write a book.
Lernen beginnen
Polityka, to nie jest zły zawód. Jeżeli odniosłeś sukces, czeka cię wiele nagród. Jeżeli nie, zawsze możesz napisać o tym książkę.
Ronald Reagan
In order to become the master, the politician poses as the servant.
Lernen beginnen
By stać się panem, polityk udaje sługę.
Charles de Gaulle
Politicians are the same all over. They promise to build a bridge even where they is no river.
Lernen beginnen
Politycy są wszędzie tacy sami. Obiecują wybudować most nawet tam gdzie nie ma rzeki.
Nikita Khrushchev
A conservative is a man with two perfectly good legs who, however, has never learned how to walk forward.
Lernen beginnen
Konserwatysta to człowiek, który posiada dwie zdrowe nogi, a mimo to nigdy nie nauczył się jak iść naprzód.
Franklin D. Roosevelt
Conservatism is the policy of make no change and consult your grandmother when in doubt.
Lernen beginnen
Konserwatyzm to sztuka polegająca na niezmienianiu niczego i konsultowaniu się z babcią w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliowości.
Woodrow Wilson
I have come to the conclusion that politics is too serious a matter to be left to the politicians.
Lernen beginnen
Doszedłem do wniosku, że polityka to zbyt poważna sprawa by pozostawiać ją w rękach polityków.
Charles de Gaulle
Some men change their party for the sake of their principles; others their principles for the sake of their party.
Lernen beginnen
Jedni zmieniają partię z powodu zasad, inni zmieniają zasady na rzecz swojej partii.
Winston Churchill
We hang the petty thieves and appoint the great ones to public office.
Lernen beginnen
Drobnych złodziejaszków wieszamy, a wielkich powołujemy na publiczne stanowiska.
Ezop
Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives.
Lernen beginnen
Nie każdy konserwatysta jest koniecznie głupcem, jednak głupcy w większości są konserwatystami.
John Stuart Mill
Politics is war without bloodshed, while war is politics with bloodshed.
Lernen beginnen
Polityka to wojna bez rozlewu krwi, podczas gdy wojna to krwawa polityka.
Mao Tse-tung
The only difference between the Democrats and the Republicans is that the Democrats allow the poor to be corrupt, too.
Lernen beginnen
Jedyna różnica między konserwatystami, a demokratoami to, że demokraci pozwalają by biedni także byli zdeprawowani.
Oscar Levant
Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it incorrectly and applying the wrong remedies.
Lernen beginnen
Polityka to sztuka szukania problemów, znajdowania ich wszędzie, błednego ich diagnozowania i stosowania niewłaściwych remediów.
Groucho Marks
Politics have no relation to morals.
Lernen beginnen
Polityka nie ma żadnego związku z moralnością.
Niccolo Machiavelli
In politics shared hatreds are almost always the basis of friendships.
Lernen beginnen
W polityce posiadanie wspólnych wrogów to zawsze dobra podstawą przyjaźni.
Alexis de Tocqueville
I have no consistency, except in politics; and that probably arises from my indifference to the subject altogether.
Lernen beginnen
Brakuje mi konsekwencji, chyba że w kwestii polityki; co prawdopodobnie wynika z mojej całkowitej obojętności w stosunku do niej.
Lord Byron
To rely upon conviction, devotion, and other excellent spiritual qualities; that is not to be taken seriously in politics.
Lernen beginnen
Poleganie na przekonaniach, oddanie i inne wspaniałe zalety ducha - tego nie należy brać w polityce poważnie.
Włodzimierz Lenin
Politics is a science. You can demonstrate that you are right and that others are wrong.
Lernen beginnen
Polityka to nauka. Możesz wykazać, że ty masz rację, a inni się mylą.
Jean-Paul Sartre
The end move in politics is always to pick up a gun.
Lernen beginnen
Ostatecznym posunięciem w polityce jest zawsze chwycenie za broń.
R. Buckminster Fuller
Real politics are the possession and distribution of power.
Lernen beginnen
Prawdziwa polityka to zdobywanie i redystrybucja władzy.
Benjamin Disraeli
Politics is the entertainment branch of industry.
Lernen beginnen
Polityka to rozrywkowa gałąź przemysłu.
Frank Zappa
Politics would be a helluva good business if it weren't for the goddamned people.
Lernen beginnen
Gdyby nie to cholerne społeczeństwo polityka byłaby niezłym interesem.
Richard M. Nixon
Politics is just show business for ugly people.
Lernen beginnen
Polityka to tylko show-biznes dla brzydali.
Jay Leno
The secret of politics? Make a good treaty with Russia.
Lernen beginnen
Sekret polityki? Dobre porozumienie z Rosją.
Otto von Bismarck
Never believe anything in politics until it has been officially denied.
Lernen beginnen
Nigdy nie wierz w cokolwiek co zostało powiedziane w polityce, dopóki ktoś temu oficjalnie nie zaprzeczył.
Otto von Bismarck
Finance is a gun. Politics is knowing when to pull the trigger.
Lernen beginnen
Ekonomia to broń. Poltyka, to wiedzieć kiedy pociągnąć za spust.
Mario Puzo
Politics is when you say you are going to do one thing while intending to do another. Then you do neither what you said nor what you intended.
Lernen beginnen
Polityka jest wtedy, kiedy mówisz, że zrobisz jedno, gdy zamierzasz zrobić coś zupełnie innego, a w końcu nie robisz nic.
Saddam Hussein
Just because you do not take an interest in politics doesn't mean politics won't take an interest in you.
Lernen beginnen
To że nie interesujesz się politykę nie oznacza, że polityka nie zainteresuje się tobą.
Perykles

Cytaty po angielsku

Znajomość angielskich cytatów nie tylko pozwoli nam zaimponować w gronie znajomych, ale również poznać kulturę i mentalność ich autorów. Cytaty po angielsku z tłumaczeniem są więc sposobem na ich poznanie nawet, gdy nie znamy dobrze języka angielskiego.

Polityka na językach

Ten zestaw z angielskimi cytatami został poświęcony polityce. Na ich temat wypowiadały się takie znane osoby jak Abraham Lincoln, Napoleon Bonaparte, Mao Tse - tung czy Winston Churchill. Politycy po angielsku dali przykład swoich poglądów.

Dobrze powiedziane, po angielsku

Choć oczywiście, nie wszystkie te cytaty o polityce w oryginale były powiedziane w języku Szekspira, to w zestawie znajdziemy je właśnie po angielsku – dzięki temu nabierają międzynarodowego i szeroko rozumianego przekazu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.