bbc article

 0    85 Datenblatt    Me. Myself. I
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wryć się w pamięć, dotrzeć do czyjejś świadomości
Lernen beginnen
sink in
rozpowszechniać dezinformację
Lernen beginnen
to spread misinformation
odległy sen
Lernen beginnen
distant dream
rzucić pracę
Lernen beginnen
to quit one's job
rzucić palenie
Lernen beginnen
to give up smoking
celowo, umyslnie
Lernen beginnen
deliberately
celowy, zamierzony
Lernen beginnen
deliberate
ostrzegać przed czymś
Lernen beginnen
to warn against sth
szczyt, spotkanie na szczycie
Lernen beginnen
summit
zarabiać na życie
Lernen beginnen
to earn a living
kontakt z Państwem
Lernen beginnen
hearing from you
przypuszczalnie, prawdopodobnie
Lernen beginnen
presumably
pewne zasady
Lernen beginnen
certain rules
zmagać się z czyms
Lernen beginnen
to struggle with sth
pytanie na przyszłość
Lernen beginnen
question for future
nierówność
Lernen beginnen
inequality
przerażony
Lernen beginnen
dismayed
zostać wprowadzonym w błąd
Lernen beginnen
be misled
implikacja, konsekwencja
Lernen beginnen
implication
wydawać mniej na
Lernen beginnen
spend less on
niewygodny, niezręczny (o sytuacji)
Lernen beginnen
inconvenient
znalezc polaczenie
Lernen beginnen
draw a line between
bardzo prawdopodobne
Lernen beginnen
highly likely
w ujęciu realnym
Lernen beginnen
in real terms
obwodnica
Lernen beginnen
ring road
brak gotowości
Lernen beginnen
lack of preparedness
całkowicie niesprawiedliwe
Lernen beginnen
wholy unfair
być zawiedzionym
Lernen beginnen
to be let down
głęboki, dogłębny sposob
Lernen beginnen
profound way
bliskość
Lernen beginnen
proximity
sieć wsparcia
Lernen beginnen
support network
granicy ubóstwa
Lernen beginnen
poverty line
biedny
Lernen beginnen
poverty-stricken
wsparcie rodziny
Lernen beginnen
supportive family
wymiana informacji
Lernen beginnen
information sharing
część czegoś
Lernen beginnen
portion of sth
godziwe wynagrodzenie
Lernen beginnen
decent pay
Nie mam pojęcia o czymś
Lernen beginnen
I have no clue about something
kruszonka
Lernen beginnen
crumble
skontaktować się z kims
Lernen beginnen
to put in touch with
bardzo ciepłe powitanie
Lernen beginnen
very warm welcome
odłączony od (ludzi)
Lernen beginnen
disconnected from (people)
zakrecony na punkcie czegoś
Lernen beginnen
obssesive with sth
pójść z dymem
Lernen beginnen
to go up in smoke
ogólnie rzecz biorąc
Lernen beginnen
in general
do skrajności
Lernen beginnen
to the extreme
wyskakujące reklamy
Lernen beginnen
pop up ads
zdecydować się na coś
Lernen beginnen
to opt to sth
powrócić do czegoś
Lernen beginnen
to revert to sth
uszkodzenie skóry, mienia, maszyny
Lernen beginnen
damage TO skin, property, machine
zwolnij trochę
Lernen beginnen
slow down a bit
świadomość czegoś
Lernen beginnen
awareness of sth
powiedziano tutaj naprawdę interesująca rzecz
Lernen beginnen
There is some really interesting thing said
jeśli o mnie chodzi
Lernen beginnen
if you ask me
moim zdaniem
Lernen beginnen
in my opinion
przede wszystkim
Lernen beginnen
first of all
wbrew ludzkiej naturze
Lernen beginnen
against human nature
z drugiej strony
Lernen beginnen
on the other hand
ironiczny paradoks
Lernen beginnen
ironic paradox
niepewność życia
Lernen beginnen
uncertainty of life
ostrzejszy
Lernen beginnen
sharber
czysty eskapizm
Lernen beginnen
pure escapism
racjonalny kompromis
Lernen beginnen
rational compromise
satysfakcjonujący / opłacalny
Lernen beginnen
rewarding
wielki wstyd
Lernen beginnen
big shame
podejście do rzeczy, aby pomóc innym
Lernen beginnen
to approach things to help others
komfortowe środowisko
Lernen beginnen
comfortable environment
dać komuś pewność
Lernen beginnen
give sb confidence
skopać tyłek
Lernen beginnen
to kick ass
krojony chleb
Lernen beginnen
sliced ​​bread
odgrywać trwala rolę
Lernen beginnen
to play an ongoing role
Powinieneś powiedzieć reszcie świata, aby poszli w jego ślady
Lernen beginnen
You should tell the rest of the world to follow suit
czyste szczęście, cufal
Lernen beginnen
sheer luck
slaniajacy sie, polprzytomny, przymulony
Lernen beginnen
groggy
She was still to groggy to say something
obudzić się w określonym czasie
Lernen beginnen
to wake up at certain time
niezdarny
Stłukłam butelkę wódki. Jestem taka niezdarna.
Lernen beginnen
clumsy
I've broken a bottle of vodka. I'm so clumsy.
opieka zastępcza
Lernen beginnen
foster care
rozważyć coś
Lernen beginnen
to weigh in
zalapac aluzje, skorzystać z podpowiedzi
Lernen beginnen
to take the hint
donieść na kogoś
Lernen beginnen
to grass on sb /to grass sb up
zakłopotany, zawstydzony, zmieszany
Lernen beginnen
sheepish
ponownie nazwiazac wiez z kima
Lernen beginnen
to re-establish connection with sb
do tanga trzeba dwojga
Lernen beginnen
it takes two to tango
mieć i to i to
Lernen beginnen
have it both ways
kosztować fortunę
Lernen beginnen
to cost the earth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.