BBC - Capital - The tricks to make yourself effortlessly charming

 0    155 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Istnieją sposoby na poprawę Twoich szans
Lernen beginnen
there are ways to improve your chances
Od pierwszego momentu wejścia do pokoju
Lernen beginnen
From the first moment you walk into a room
Ludzie oceniają, jak bardzo cię lubią
Lernen beginnen
people are making judgements about how much they like you
Większość z nas natknęła się na nich w pewnym momencie
Lernen beginnen
Most of us have come across them at some point
Rodzaj ludzi
Lernen beginnen
the kind of people
ludzi którzy mogą wejść do pokoju pełnego nieznajomych
Lernen beginnen
people who can walk into a room full of strangers
Ale potem wyjść z 10 nowymi przyjaciółmi, lunchem umówionym na następny dzień,
Lernen beginnen
but then leave with 10 new friends, a lunch date for the next day,
Tak bez wysiłku lubiani
Lernen beginnen
so effortlessly likeable
Kiedy wielu z nas musi tak ciężko na to pracować
Lernen beginnen
when many of us have to work so hard at it
Chociaż wiele osób wierzy
Lernen beginnen
While many would have you believe
Łaska społeczna
Lernen beginnen
social grace
zjednywanie ludzi
Lernen beginnen
winning people over
Jest to czymś w rodzaju sztuki
Lernen beginnen
it is something of an artform
jest niespodziewana ilość nauki za tym
Lernen beginnen
there is a surprising amount of science behind it
Czynniki determinujące nasz sukces
Lernen beginnen
The factors that determine our success
Nasz sukces z innymi ludźmi
Lernen beginnen
our success with other people
Wrażenia, które na nich srobimy
Lernen beginnen
the impressions we make upon them
Badania udowodniły
Lernen beginnen
Research has proven
Opierając się wyłącznie na naszym wyglądzie
Lernen beginnen
based purely on the way we look
Często oceniają nas
Lernen beginnen
they often make judgements about us
oceniają nas na czystej podstawie tego, jak wyglądamy
Lernen beginnen
make judgements about us based purely on the way we look
lubialności
Lernen beginnen
likeability
solidność
Lernen beginnen
trustworthiness
kompetencja
Lernen beginnen
competence
Ludzie mogą ocenić czyjąś lubialność, wiarygodności i kompetencji
Lernen beginnen
people can make judgements about someone’s likeability, trustworthiness and competence
Zdecydowanie osądzić coś
Lernen beginnen
Making a snap judgement on something
Tak powierzchowne
Lernen beginnen
so superficial
Może wydawać się lekkomyślne
Lernen beginnen
it might seem rash
Ale robimy to cały czas, nawet nie zdając sobie sprawy z tego.
Lernen beginnen
but we do it all the time without even realising.
to Może mieć poważne konsekwencje
Lernen beginnen
it can have serious implications
Może to wpływać na kogo głosujesz
Lernen beginnen
it might influnce who you vote for
wygląd twarzy
Lernen beginnen
facial appearance
to może być wykorzystane do przewidzenia wyników wyborów
Lernen beginnen
it can be used to predict the outcome of elections
Cechy twarzy związane z kompetencjami
Lernen beginnen
facial characteristics associated with competence
oceny których dokonujemy dotyczące czyjś twarzy
Lernen beginnen
The judgements we make about someone’s face
to może wpływać na nasze decyzje finansowe
Lernen beginnen
it can influcence our financial decisions
Kredytobiorców, którzy byli postrzegani jako mniej wiarygodni
Lernen beginnen
borrowers who were perceived as looking less trustworthy
on był postrzegany jako mniej wiarygodny
Lernen beginnen
he was perceived as looking less trustworthy
Mniej prawdopodobne
Lernen beginnen
less likely to get
Kredytodawcy dokonywali tych ocen
Lernen beginnen
Lenders were making these judgements
ocen opierających się na wyglądzie zamiast na
Lernen beginnen
judgements based on appearance in spite of
Informacje o statusie zatrudnienia kredytobiorców
Lernen beginnen
information about the borrowers employment status
historia kredytowa
Lernen beginnen
credit history
zmienić
Lernen beginnen
to alter
Można zmienić swoją ekspresję i uśmiech
Lernen beginnen
it is possible to alter your expressions and smile
Modele danych statystycznych
Lernen beginnen
data-driven statistical models
Wyśmiewać się
Lernen beginnen
to tease out
funkcje
Lernen beginnen
the features
Pozwalając mu zająć się cechami, które ufamy najbardziej.
Lernen beginnen
allowing him to tease out the features that we trust the most.
Według jego pracy
Lernen beginnen
According to his work
Gdy twarz staje się szczęśliwsza, staje się bardziej godna zaufania.
Lernen beginnen
as a face becomes happier, it also becomes more trustworthy.
Ludzie postrzegają uśmiechnięta twarz
Lernen beginnen
People perceive a smiling face
Jednym z głównych czynników wpływających na te wrażenia
Lernen beginnen
One of the major inputs to these impressions
Jest ekspresją emocjonalna
Lernen beginnen
is emotional expression
my nadal może zjednać ludzi
Lernen beginnen
we can still win people over
Zapominają o tym pierwszym wrażeniu
Lernen beginnen
they forget that initial snap judgement
pierwsze wrażenie
Lernen beginnen
initial snap judgement
Możemy bardzo szybko zastąpić nasze pierwsze wrażenie
Lernen beginnen
we can very quickly override our first impression
Jeśli możesz zaimponować komuś
Lernen beginnen
If you can impress someone
ukierunkuj swój urok
Lernen beginnen
Channel your charm
Definiuje urok jako lubialność
Lernen beginnen
defines charm as likability
Jak wspaniałe jest spotykać się z kimś
Lernen beginnen
how delightful it is to interact with someone.
W przeciwieństwie do popularnego obrazu
Lernen beginnen
Contrary to popular depictions,
najlepsze jest to że możliwe jest wytrenowanie siebie by być uroczym
Lernen beginnen
Best of all, it’s possible to train yourself to be charming
Który nauczył się być bardzo towarzyski
Lernen beginnen
who learned how to be extremely sociable
Jak tylko pokaz był zakończony, zwinął się i poszedł do domu
Lernen beginnen
As soon as the show was over he curled up and went home
Zwinął się i poszedł do domu
Lernen beginnen
he curled up and went home
Był znany z uśmiechu, śmiechu i żartów ".
Lernen beginnen
he was famous for smiling and laughing and making jokes.”
Urok zaczyna się od prostego błysku brwi
Lernen beginnen
charm starts with a simple flash of the eyebrows
lustrować, badać
Lernen beginnen
surveying
Nasze mózgi zawsze badają środowisko dla sygnałów przyjaciela lub przeciwnika
Lernen beginnen
Our brains are always surveying the environment for friend or foe signals
Trzy główne rzeczy, które robimy
Lernen beginnen
The three major things we do
sygnał, że nie jesteśmy zagrożeniem
Lernen beginnen
signal we are not a threat
Brew - szybkie poruszanie się w górę i dół brwi
Lernen beginnen
eyebrow flash - a quick up and down movement of the eyebrow
Lekkie pochylenie głowy i uśmiech
Lernen beginnen
a slight head tilt, and a smile
Następnym kluczem do sympatii jest nawiązanie interakcji z innymi osobami
Lernen beginnen
the next key to likability is to make your interaction about the other person
Bez grymasu jak maniak
Lernen beginnen
without gurning like a mania
funkcje
Lernen beginnen
the features
Złota zasada przyjaźni to, jeśli sprawiasz, że ludzie poczują się dobrze, będą cię lubili
Lernen beginnen
The golden rule of friendship is if you make people feel good about themselves, they’re going to like you
Postacie stają się tym bardziej fascynujące, im więcej się o nich dowiadujesz
Lernen beginnen
the characters become more fascinating the more you learn about them
Jeśli okażesz prawdziwe zainteresowanie tym, co mówią
Lernen beginnen
if you show a geninue interest in what they are saying
da to wrażenie zainteresowania
Lernen beginnen
it will give the impression of interest
Utrzymując ten poziom kontaktu wzrokowego
Lernen beginnen
By maintaining that level of eye contact
Wygląda na to, że masz dobry dzień
Lernen beginnen
It looks like you’re having a good day
Zamiast bezpośredniego pochlebstwa,
Lernen beginnen
Instead of direct flattery,
pochlebstwo
Lernen beginnen
flattery
Chcesz pozwolić ludziom na samodzielne pochlebstwo
Lernen beginnen
you want to allow people to flatter themselves
Psychiczne klepnięcie po plecach
Lernen beginnen
a psychological pat on the back
Coś czego wielu ludzi się boi
Lernen beginnen
something many people dread
Do przedstawienia konkretnych tematów
Lernen beginnen
to bring up specific topics
Które są dla nich istotne
Lernen beginnen
that are relevant to them
Umożliwiając przedstawienie określonych tematów, które są dla nich istotne
Lernen beginnen
allowing you to bring up specific topics that are relevant to them
"Słyszałem, że ta wspaniała rzecz przydarzyła ci się, chciałbym usłyszeć historię
Lernen beginnen
‘I heard that this great thing happened for you, I’d love to hear the story
Podkreślając wspólną podstawę
Lernen beginnen
emphasising common ground
Nawet jeśli Twoje opinie się różnią
Lernen beginnen
even when your opinions diverge
Urocze osoby są często zdolne do znalezienia wspólnej płaszczyzny z ludźmi
Lernen beginnen
Charming people are often skilled at finding common ground with the people
Nie ma wiele do zrobienia
Lernen beginnen
there’s not much to go on
przygotowywanie odpowiedzi
Lernen beginnen
setting up your response
Jeśli się nie zgadzasz, spróbuj naprawdę słuchać drugiej osoby, a nie przygotować odpowiedź
Lernen beginnen
When you disagree, try to really listen to the other person rather than setting up your response
Inteligentni ludzie mają tendencję do robienia tego
Lernen beginnen
smart people tend to do this
Przynajmniej co do zasady
Lernen beginnen
at least in principle
Odzwierciedlać język ciała drugiej osoby
Lernen beginnen
to mirror the body language of the other person
Zaczynają naśladować się nawzajem, to sygnał, że mają dobre porozumienie
Lernen beginnen
they begin to mirror one another, it is a signal that have a good rapport
porozumienie
Lernen beginnen
rapport
Więc możesz to wykorzystać i naśladować ich
Lernen beginnen
So you can use that and mirror them
Więc możesz to wykorzystać i naśladować ich
Lernen beginnen
So you can use that and mirror them
Jest to również dobry sposób na
Lernen beginnen
It is also a good way to
Sprawdzić, jak przebiega konwersacja
Lernen beginnen
to test how the conversation is going
Jeśli zmienisz własną pozycję, a druga osoba kopiuje to, prawdopodobnie idzie (rozmowa) dobrze
Lernen beginnen
if you change your own position and the other person copies you, it is probably going well
Rozpocząć ich gadkę, ściemę
Lernen beginnen
to start their pitch
To może być warte zrobienia czegoś
Lernen beginnen
it might also be worth doing sth
Częstym błędem, który wiele z nas popełnia, jest robienie czegoś
Lernen beginnen
A common mistake that many of us make is to do sth
Do przytłaczania nowych ludzi zbyt dużą ilością informacji o sobie
Lernen beginnen
to overwhelm new people with too much information about ourselves
Co może ich zniechęcić
Lernen beginnen
which can put them off.
Jak okruchy chleba
Lernen beginnen
like bread crumbs
Ujawniając szczegóły o sobie po trochu
Lernen beginnen
revealing details about yourself little by little
Powoli uwalniasz informacje o sobie, aby utrzymać relacje przy życiu
Lernen beginnen
You gradually release information about yourself to keep the relationship alive
W wzajemności
Lernen beginnen
in reciprocation
Oferowanie osobistych informacji o własnym życiu, zwykle prowadzi do odwzajemnienia.
Lernen beginnen
offering personal details of your own life usually results in reciprocation.
Badania wykazały, że
Lernen beginnen
Research has found that
Relacje będą się rozwijać
Lernen beginnen
relationship is going to advance
Tym szybciej rozwijam swoją relację
Lernen beginnen
the more quickly I develop rapport
skłonię cię do powiedzenia wszelkich intymnych szczegółów o moim życiu
Lernen beginnen
I get you to say all sorts of intimate details about your life
Tym szybciej traktujesz mnie jako przyjaciela
Lernen beginnen
the faster you will treat me as a friend
Tym szybciej mogę dotrzeć do siebie
Lernen beginnen
the faster I can get to my sell.
Jeśli wszystko inne zawiedzie
Lernen beginnen
If all else fails
W amerykańskim areszcie
Lernen beginnen
in American custody
Strach ustąpił ciekawości
Lernen beginnen
fear gave way to curiosity
Pochylony ku niemu
Lernen beginnen
leaning toward him
pajęczyny
Lernen beginnen
cobwebs
paproc / rodzaj paproci
Lernen beginnen
bracken / a type of fern
koszenie
Lernen beginnen
mowing
blaknace światło
Lernen beginnen
fading light
pergamin
Lernen beginnen
parchment
śniady
Lernen beginnen
swarthy
sus
Lernen beginnen
lope
dążyć do, realizować
Lernen beginnen
pursue
ponury
Lernen beginnen
gloomy
przebiegły
Lernen beginnen
astute
niedbały
Lernen beginnen
negligent
szczery
Lernen beginnen
1. honest 2. sincere
realizować własne programy
Lernen beginnen
to pursue their own agendas
towarzyski
Lernen beginnen
sociable
kosmyki pary
Lernen beginnen
wisps of steam
drobne wiotkie włosy
Lernen beginnen
wispy hair
smugi dymu
Lernen beginnen
wisps of smoke
skąpy
Lernen beginnen
mean
odcinki, obszar, powierzchnia
Lernen beginnen
stretches
kilka długich odcinków
Lernen beginnen
several long stretches
podstępny
Lernen beginnen
sneaky
to trochę podstępne
Lernen beginnen
that's a bit sneaky
pokrzywdzony, urażony, dotkniety
Lernen beginnen
aggrieved
dotknięty, pokrzywdzony głos
Lernen beginnen
aggrieved voice
pracownicy grożą odejściem po cięciu wynagrodzeń
Lernen beginnen
workers threaten walkout over wage cuts
zostawić personel z wyjęty z kieszeni do 40 GBP za noc
Lernen beginnen
to leave staff out of pocket by up to £40 a night

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.