BBC Learning English 4

 0    89 Datenblatt    annawiacek90
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
a conman
I thought he was going to be the man I'd marry, but it turned out he was just a conman who used me
Lernen beginnen
kanciarz / naciągacz
Myślałam, że będzie mężczyzną którego poślubie ale okazało się, że jest tylko naciągaczem który mnie wykorzystał
to do something to the best of your ability
I promise I will do it to the best of my ability
Lernen beginnen
zrobić coś na miarę swoich możliwości
Obiecuję, że zrobie wszystko co w mojej mocy
to put it back on
He lost 5 kilos but after a few weeks he put it back on again
Lernen beginnen
przybrać z powrotem (na wadze)
On zrzucił 5 kg ale po paru tygodniach przybrał je z powrotem
pointless
It is pointless calling that company. They never answer the phone
Lernen beginnen
bezcelowy
Bezcelowe jest dzwonienie do tej firmy. Oni nigdy nie odbierają telefonu
will-power
I try not to eat cakes, but I have no will-power
Lernen beginnen
siła woli
Próbuję nie jeść ciastek ale nie mam silnej woli
pygmy
The smallest are the tiny pygmy parrots of New Guinea that weigh in at just 10 grams
Lernen beginnen
karzeł
Najmniejsze są maleńkie, karzełkowate papużki z Nowej Gwinei które ważą tylko 10 gram
to think long and hard (about something)
I thought long and hard before deciding to give up my job and go and live in the country
Lernen beginnen
myśleć długo i ciężko (o czymś)
Myślałem długo I ciężko przed zdecydowaniem o rzuceniu pracy I zamieszkaniu na wsi
incongruous
Wearing jeans and a T-shirt at a formal wedding would be rather incongruous
Lernen beginnen
absurdalny / nie na miejscu
Założenie jeansów I koszulki na formalny ślub byłoby raczej nie na miejscu
conclusive
There is no conclusive proof of the existence of the Yeti
Lernen beginnen
rozstrzygający / przekonywujący / niezbity
Nie ma niezbitego dowodu na istnienie yeti
irrefutable
The evidence against him was irrefutable and the jury found him guilty
Lernen beginnen
niezbity / niepodważalny
Dowody przeciwko niemu były niepodważalne I jury uznało go winnym
glimpse
If you're lucky you might catch a glimpse of some dolphins in the bay
Lernen beginnen
przelotne spojrzenie
Jeśli będziesz mieć szczęście może przelotnie spojrzysz na delfina w zatoce
weightlessness
If you take a day trip to space you will experience weightlessness
Lernen beginnen
nieważkość
Jeśli wyruszysz w podróż w przestrzeń kosmiczną doświadczysz uczucia nieważkości
declassified
The government has not yet declassified that information
Lernen beginnen
odtajnione
Rząd jeszcze nie odtajnił tej informacji
casualties
We've had a few casualties
Lernen beginnen
ofiary wypadku
Mieliśmy kilka ofiar wypadku
indignity
He remembers all the indignities he had to suffer in the early years of his career
Lernen beginnen
upokorzenie / poniżenie
On pamięta wszystkie poniżenia przez które przechodził we wczesnych latach kariery
slight
Your aunt will feel slighted if you don't invite her to your wedding
Lernen beginnen
niewielki / lekceważyć / zniewaga
Twoja ciotka będzie się czuła znieważona jeśli nie zaprosisz jej na wesele
chaperon
I'm working with my mother to persuade her that I'm an adequate chaperon for my sister
Lernen beginnen
przyzwoitka
Pracuję z moją mama aby przekonać ją, że nie jestm odpowiednią przyzwoitką dla mojej siostry
in no time
Lernen beginnen
w krótkim czasie
only a matter of time
Lernen beginnen
tylko kwestia czasu
at times
Lernen beginnen
czasami
as time goes by
Lernen beginnen
wraz z upływem czasu
time after time
Lernen beginnen
raz po raz
time-consuming
Lernen beginnen
czasochłonny
inconsistent
Police noticed inconsistency in his two statements
Lernen beginnen
niezgodny
Policja zauważyła niezgodność w jego dwóch oświadczeniach
harsh
Don't judge me too harshly / I didn't mean to sound so harsh
Lernen beginnen
surowy / niemiły / przykry
Nie oceniaj mnie zbyt surowo / Nie chciałam zabrzmieć zbyt surowo
compassionate
She is very compassionate, so it bothers her a great deal to see other people suffer
Lernen beginnen
współczujący / litościwy
Ona jest bardzo współczująca więc bardzo boli ja gdy widzi cierpienie innych ludzi
incongruous
His outburst seemed incongruous to those who know him well
Lernen beginnen
absurdalny / nie na miejscu
Jego wybuch wydał się nie na miejscu osobom które dobrze go znają
pernicious
Because she hates me, my neighbor is always spreading pernicious lies about me
Lernen beginnen
zgubny / szkodliwy / złośliwy
Moja sasiadka mnie nie nawidzi wiec zawsze rozsiewa zlosliwe plotki na moj temat
contradiction
Surprisingly, the lab results contradict with the physician’s diagnosis
Lernen beginnen
sprzeczność / zaprzeczenie
Zaskakująco wyniki laboratoryjne są w sprzeczności z diagnozą fizjoterapeuty
drawbacks
The trip sounds great, but cost is a major drawback
Lernen beginnen
wady
Wycieczka brzmi świetnie ale koszt to największa wada
executives
Her husband is a senior bank executive with the Bank of Hong Kong
Lernen beginnen
kierownictwo
Jej mąz jest starszym kierownikiem banku w Hong Kongu
revise
A revised edition of the encyclopedia was published
Lernen beginnen
zrewidować / poprawiać / powtarzać
Poprawiona edycja encyklopedii została opublikowana
critical
Your mother is in critical condition / Ability to operate a computer is critical for this job
Lernen beginnen
kluczowy / zasadniczy
Twoja matka jest w stanie krytycznym / Umiejętność obsługi komputera jest kluczowa w tej pracy
retrieve
Please wait until the bus has come to a complete stop before standing up and retrieving your luggage
Lernen beginnen
odzyskać / przywracać / przynosić / ratować
Proszę poczekać do całkowitego zatrzymania autobusu I dopiero wtedy wstać I odzyskać swój bagaż
cramming
Tom crammed everything into his suitcase / He spent all night cramming for the test
Lernen beginnen
wkuwać / wypełniać / wciskać
Tom wcisnął wszystko do swojej walizki / Całą noc spędził na wkuwaniu do egzaminu
to elaborate on sth
Can you elaborate on this a little more? / Tom cooked an elaborate meal for Mary
Lernen beginnen
wyjaśniać coś / drobiazgowy / skomplikowany / wykwintny / wyszukany / wymyślny
Czy mógłbyś to jeszcze troche wyjaśnić? / Tom ugotował wykwintny obiad dla Mary
shrine
She turned her house into a shrine to Britain's royals
Lernen beginnen
sanktuarium / kaplica / świątynia / miejsce kultu
Zamieniła swój dom w miejsce kultu rodziny królewskiej
procrastination
If I didn't procrastinate so much, I could get more done
Lernen beginnen
zwlekanie / ociąganie się
Gdybym się tak nie ociągał mógłbym mieć zrobione więcej
fallacy
Because that fallacy is so ridiculous, I cannot understand how you believe it!
Lernen beginnen
błędne rozumowanie / mit
Ponieważ ten mit jest tak śmieszny nie mogę zrozumieć jak możesz w niego wierzyć!
congested
The roads here are congested
Lernen beginnen
zatłoczony / zapchany
Drogi tutaj są zatłoczone
shanty towns
Lernen beginnen
slumsyslumsy
off the grid
Lernen beginnen
oddzielony od reszty świata / bez dostępu do sieci
ubiquitous
Lernen beginnen
wszechobecny
melting pot
America is an example of a melting pot where immigrants and people from all over the world visit and live and share thoughts and ideas to create one big new culture
Lernen beginnen
tygiel kulturowy
Ameryka jest przykłdem tygla kulturowego gdzie imigranci I ludzie z całego świata odwiedzają, żyją o dzielą myśli I pomysły by stworzyć jedną wielką kulturę
formative
This experience had a formative influence on his art
Lernen beginnen
kształtujący
To doświadczenie miało kształtujący wpływ na jego sztukę
wear your heart on your sleeve
Lernen beginnen
nosić serce na rękawie - wyrażać otwarcie swoje uczucia
irresistible
She gave me one of those irresistible smiles and I just had to agree
Lernen beginnen
nieodparty
Wysłała mi jeden ze swoich nieodpartych uśmiechów I po prostu musiałem się zgodzić
bolt out of the blue
The news of his marriage was a bolt from the blue
Lernen beginnen
grom z jasnego nieba
Wiadomość o jego ślubie była jak grom z jasnego nieba
sceptical
I'm a bit sceptical about his chances of success
Lernen beginnen
sceptyczny
Jestem troche sceptyczny na temat jego szansy na sukces
ratio
The school is trying to improve its pupil-teacher ratio
Lernen beginnen
stosunek czegoś do czegoś / współczynnik
Szkoła stara się poprawić współczynnik ucznia do nauczyciela
correlates
There is no evidence correlating height and intelligence
Lernen beginnen
wiązać / korelować
Nie ma dowodów na korelacje wzrostu i inteligencji
conceive
He couldn't conceive of a time when he would have no job / He conceived the plot for this film while he was still a student / Do you know exactly when you conceived?
Lernen beginnen
począć (dziecko) / wyobrażać sobie / wymyślić / zajść w ciążę
Nie mógł wyobrazić sobie czasu kiedy nie miałby pracy / Wymyślił fabułę swojego filmu gdy wciąż był studentem / Czy wiesz dokładnie kiedy zaszłaś w ciążę?
hourglass figure
If a woman has an hourglass figure, she has a very small waist
Lernen beginnen
figura klepsydry
Jeżeli kobieta ma figure klepsydry ma bardzo małą talię
mate
We've been mates since our school days / he couldn't satisfy his frisky young mate
Lernen beginnen
kumpel / partner / pomocnik
Jesteśmy kumplami od czasów szkolnych / Nie mógł zaspokoić swojej młodej, napalonej partnerki
aesthetically
Furniture that is both aesthetic and functional
Lernen beginnen
estetycznie
Meble, które są jednocześnie estetyczne I funkcjonalne
compatibility
The most compatible married couple I know
Lernen beginnen
zgodność / dopasowanie
Najzgodniejsza para jaką znam
fecundity
fecund soil
Lernen beginnen
płodność
Płodna gleba
twinkle
The stars twinkled in the clear sky / Her eyes twinkled with excitement
Lernen beginnen
migotać / z błyskiem w oku
Gwiazdy migotały na czystym niebie / Jej oczy błyszczały z podekscytowania
taken in
Don’t be taken in by their promises
Lernen beginnen
nabierać / dać się zwieść
Nie daj się nabrać na jego obietnice
fake
Experts revealed that the painting was a fake / After working for ten years as a doctor, he was exposed as a fake
Lernen beginnen
fałszywy / podróbka / falsyfikat/ udawać / oszust
Eksperci odkryli, że obraz był podróbką / Po tym jak 10 lat pracował jako lekarz okazało się, że był oszustem
feeling the pinch
When my father lost his job and we had to live on my mother's earnings, we really started to feel the pinch
Lernen beginnen
mieć problemy finansowe
Kiedy mój tata stracił pracę I musieliśmy żyć tylko z wypłaty mamy mieliśmy problem finansowe
objective
I can't really be objective when I'm judging my daughter's work
Lernen beginnen
obiektywny / cel
Naprawdę nie mogę być obiektywny oceniając pracę mojej córki
rant
He's always ranting (on) about the government
Lernen beginnen
pomstować
Zawsze pomstuje na rząd
circulation
The paper has a circulation of 150,000
Lernen beginnen
nakład / krążenie / cyrkulacja
Nakład gazety to 150,000
chronicles
A chronicle of the President's years in office
Lernen beginnen
kronika / opisywać / przedstawiać
Kronika lat prezydenckich w biurze
deceased
The recently deceased tenant was found by a concerned neighbor
Lernen beginnen
zmarły / zmarła / nieboszczyk
Niedawno zmarły locator został znaleziony przez zaniepokojonego sąsiada
call them what you want
Lernen beginnen
Nazywaj je jak chcesz
You would love it if you tried it
Lernen beginnen
Pokochałbyś to gdybyś spróbował
to get a handle on sth
I soon began to get a handle on the new software.
Lernen beginnen
zrozumieć coś
Szybko zrozumiałem nowe oprogramowanie
blooper
He poked fun at his own tendency to utter bloopers
Lernen beginnen
gafa
Nabijał się z własnej tendencji do popełniania kompletnych gaf
to poke fun at sb
Lernen beginnen
nabijać się z kogoś
a laughing stock
We have been making ourselves a laughing stock for long enough
Lernen beginnen
pośmiewisko
Robiliśmy z siebie pośmiewisko już wystarczająco długo
a craze for something
If history is any guide, this latest diet for losing weight is just another craze
Lernen beginnen
szaleństwo na punkcie czegoś
Jeśli historia jest jakąś wskazówką, ta ostatnia dieta na zrzucenie wagi jest po prostu kolejnym szaleństwem
fad
Cell phones are a popular new fad amongst teenagers these days
Lernen beginnen
chwilowa / przelotna moda
Telefony komórkowe są teraz nową, popularną modą wśród nastolatków
augmented reality
It uses augmented reality – and that's exciting new technology!
Lernen beginnen
Rzeczywistość rozszerzona
Używa rzeczywistości rozszerzonej a to jest nowa, ekscytująca technologia!
herd mentality
Herd mentality describes how people are influenced by their peers to adopt certain behaviours
Lernen beginnen
mentalność stada
Mentalność stada opisuje jak rówieśnicy wpływają na siebie aby zachowywać się w dany sposób
FOMO (fear of missing out)
Lernen beginnen
lęk przed tym, że coś nas omija
autonomous
Having autonomy gives you the right to live your life without consulting others
Lernen beginnen
autonomiczny / niezależny
Niezależność daje Ci prawo do życia Twoim własnym życiem bez konsultowania tego z innymi
navigate
We had to navigate using a compass and the stars
Lernen beginnen
nawigować / pilotować
Musieliśmy nawigować używając kompasu i gwiazd
behind the wheel
I'd jump behind the wheel and take the new model around the driveway, and it was a blast
Lernen beginnen
za kółkiem
Wskakiwałem za kółko i jeździłem nowiutkim modelem po podjeździe i to była świetna zabawa
petrol head
Petrolheads may prefer the gasoline version of this automobile to the diesel one
Lernen beginnen
entuzjasta silników benzynowych lub samochodów
Entuzjasta może preferować benzynową wersję tego pojazdu zamiast diesla
flat out
This car will hit about 110 miles per hour flat out / When I asked him about it, he flat-out denied it / He is a flat out geek
Lernen beginnen
czysty / maksymalny / zupełny / wypompowany / wykończony
To auto osiągnie maksymalnie 110 mil na godzine / Kiedy go o to zapytałam zupełnie zaprzeczył / On jest czystym nerdem
override
Use the manual override
Lernen beginnen
ignorować / lekceważyć
Używaj instrukcji lekceważąco
right off the bat
Right off the bat, you show them who's in charge
Lernen beginnen
bez namysłu / natychmiast
Najlepiej od razu pokazać im kto tutaj rządzi
in the driving seat
In this company, women are in the driving seat
Lernen beginnen
zarządzać / kontrolować sytuację
W tej firmie kobiety zarządzają
stiff upper lip
quality of not showing feelings in a difficult situation
He was taught to keep a stiff upper lip, whatever happens
Lernen beginnen
zachować zimną krew / Trzymać fason
cecha nie okazywania emocji w trudnych sytuacjach
On został nauczony by zachować zimną krew niezaeżnie od wszystkiego
opens up
starts to talk about feelings
I've never opened up to anyone like I do to you
Lernen beginnen
otworzyć się
zacząć mowić o uczuciach
Nigdy przed nikim nie otworzyłem się tak jak przed Tobą
went off the rails
started to behave in a way that's not socially acceptable
He went off the rails in his first year at university
Lernen beginnen
wykoleić się
zacząć zachowywać się w sposób nie akceptowalny przez społeczeństwo
On wykoleił się na pierwszym roku studiów
plain sailing
The roads were busy as we drove out of town, but after that it was plain sailing
Lernen beginnen
całkiem proste
Drogi byly zatloczone gdy wyjezdzalismy z miasta ale potem bylo juz calkiem prosto

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.