Biznes ang

 0    58 Datenblatt    claudiawarner
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
fixed assets
Lernen beginnen
aktywa trwałe
intangible fixed assets
Lernen beginnen
wartości niematerialne i prawne
development costs
Lernen beginnen
koszty zakończonych prac rozwojowych
goodwill
Lernen beginnen
wartość firmy
other intangibles
Lernen beginnen
inne wartości niematerialne i prawne
payments on accounts
Lernen beginnen
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
Lernen beginnen
rzeczowe aktywa trwałe
land (including the right of hereditary tenure)
Lernen beginnen
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
buildings, premises and structures of land and water engineering
Lernen beginnen
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
fixed assets under construction
Lernen beginnen
środki trwałe w budowie
payments on account of fixed assets under construction
Lernen beginnen
zaliczki na środki trwałe w budowie
long-term receivables
Lernen beginnen
należności długoterminowe
from related parties
Lernen beginnen
od jednostek powiązanych
from other entities
Lernen beginnen
od pozostałych jednostek
equity capital
Lernen beginnen
kapitał własny
share capital
Lernen beginnen
kapitał podstawowy
subscribe but unpaid capital(negative amount)
Lernen beginnen
należne wpłaty na kapitał podstawowy
own shares and stock
Lernen beginnen
udziały własne
supplementary capital
Lernen beginnen
kapitał zapasowy
revalution capital
Lernen beginnen
kapitał z aktualizacji wyceny
other reserve capital
Lernen beginnen
pozostały kapitał rezerwowy
retained profit
Lernen beginnen
zysk z lat ubiegłych
net profit
Lernen beginnen
zysk netto
appropriations from the profit during the financial year
Lernen beginnen
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
liabilities and provisions for liabilities
Lernen beginnen
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
provisions for liabilities
Lernen beginnen
rezerwy na zobowiązania
deferred tax liabilities
Lernen beginnen
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
provision for pensions and similar obligations
Lernen beginnen
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
other provisions
Lernen beginnen
inne rezerwy
amounts owned to related parties
Lernen beginnen
wobec jednostek powiązanych
amounts owned to other entities
Lernen beginnen
wobec pozostałych jednostek
credits and loans
Lernen beginnen
kredyty i pożyczki
shares and stocks
Lernen beginnen
udziały lub akcje
other securities
Lernen beginnen
inne papiery wartościowe
loans receivable
Lernen beginnen
udzielone pożyczki
long-term prepayments
Lernen beginnen
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
other prepaid items
Lernen beginnen
inne rozliczenia międzyokresowe
current assets
Lernen beginnen
aktywa bieżące/obrotowe
inventories
Lernen beginnen
Zapasy
semi-finished products and work in progress
Lernen beginnen
półprodukty i produkty w toku
finished products
Lernen beginnen
produkty gotowe
trade goods
Lernen beginnen
towary
trade receivables, falling due
Lernen beginnen
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
dent securities
Lernen beginnen
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
taxes, customs, social security liabilities
Lernen beginnen
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
salary payables
Lernen beginnen
z tytułu wynagrodzeń
accurals and deferred income
Lernen beginnen
rozliczenia międzyokresowe
receivables from the State budget
Lernen beginnen
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
receivables in litigation
Lernen beginnen
należności na drodze sądowej
short-term investment assets
Lernen beginnen
inwestycje krótkoterminowe
cash and other monetary assets
Lernen beginnen
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
cash in hand and at bank
Lernen beginnen
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
other cash assets
Lernen beginnen
inne środki pieniężne
other monetary assets
Lernen beginnen
inne środki pieniężne
total assets
Lernen beginnen
aktywa razem
total equity and liabilities
Lernen beginnen
pasywa razem
negative goodwill
Lernen beginnen
ujemna wartość firmy
other accurals and deferrals
Lernen beginnen
inne rozliczenia międzyokresowe

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.