Brexit: Theresa May's offer to EU citizens 'falls short' - BBC News

 0    64 Datenblatt    rbkowski
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nie wystarczać
Lernen beginnen
falls short
Oferta Theresa May dla obywateli UE "jest niewystarczająca"
Lernen beginnen
Theresa May's offer to EU citizens 'falls short'
Uregulowany status
Lernen beginnen
settled status
Propozycja Theresa May zrobienia czegoś
Lernen beginnen
Theresa May's offer to do sth
Dać obywatelom UE w Zjednoczonym Królestwie "uregulowany status"
Lernen beginnen
to give EU citizens in the UK "settled status"
Zostało opisane jako będące
Lernen beginnen
it has been described as being
Dalekie od tego, do czego obywatele mają prawo
Lernen beginnen
far short of what citizens are entitled to
Obywatele mają prawo
Lernen beginnen
citizens are entitled to
niewypał
Lernen beginnen
damp squib
Ale film okazał się niewypałem w kinach
Lernen beginnen
But the film was a damp squib at the box office
Mówią we wspólnym liście do gazet
Lernen beginnen
they say in a joint letter to newspapers
Wspólny list
Lernen beginnen
a joint letter
podstawowe prawa Byłyby "zachowane
Lernen beginnen
the basic rights would be "preserved
Wzywał go, aby "przeczytał nasz wniosek"
Lernen beginnen
He urged him to "read our proposal"
Pozostać na tej samej zasadzie jak teraz
Lernen beginnen
to stay on the same basis as now
Na tej samej zasadzie jak teraz
Lernen beginnen
on the same basis as now
Otrzymaliby dostęp do zdrowia, edukacji i innych świadczeń
Lernen beginnen
they would be granted access to health, education and other benefits
Uzyskałby dostęp do czegoś
Lernen beginnen
would be granted access to sth
Mają prawo odrzucić ofertę Brexit
Lernen beginnen
they have the power to reject any Brexit deal
Mają prawo odrzucić umowę/uzgodnienia Brexit
Lernen beginnen
they have the power to reject any Brexit deal
Zanim będziemy mogli kontynuować
Lernen beginnen
before we can go ahead
Parlament musi zatwierdzić wypowiedzenie umowy
Lernen beginnen
the parliament must approve the withdrawal agreement
Parlament musi zatwierdzić wypowiedzenie umowy
Lernen beginnen
the parliament must approve the withdrawal agreement
Nie poparliby niczego
Lernen beginnen
they would not endorse anything
Praw nabytych już przez obywateli
Lernen beginnen
rights already acquired by citizens
które usunęły prawa już nabyte przez obywateli
Lernen beginnen
that removed rights already acquired by citizens
utworzyć nową biurokrację
Lernen beginnen
create new red tape
stworzyć nową biurokrację i niepewność
Lernen beginnen
create new red tape and uncertainty
To sprzeczne obietnice
Lernen beginnen
this contradicted promises
Sprzeczne obietnice złożone przez kampanię Leave
Lernen beginnen
this contradicted promises made by the Leave campaign
Byłyby traktowane jednakowo i nie będą tracić aktualnych praw
Lernen beginnen
would be treated equally and lose no current rights
W przeciwieństwie
Lernen beginnen
By contrast
Być zmniejszonym
Lernen beginnen
to be diminished
Nie rozumiemy, dlaczego ich prawa powinny zostać zmniejszone
Lernen beginnen
We don't see why their rights should be diminished
Jest to kwestia podstawowych fundamnetalnych praw i wartości
Lernen beginnen
This is a question of the basic fundamental rights and values
przeciwko pradowi
Lernen beginnen
against the tide
Innymi słowy
Lernen beginnen
In other words,
Moim zdaniem
Lernen beginnen
In my opinion
Ponadto
Lernen beginnen
In addition
macierzysty
Lernen beginnen
vernacular
Na przykład
Lernen beginnen
E.g.
Po pierwsze
Lernen beginnen
Firstly
Co więcej
Lernen beginnen
What more
Po drugie
Lernen beginnen
Secondly
konkludujac
Lernen beginnen
To conclude
W końcu
Lernen beginnen
Finally,
w skrócie
Lernen beginnen
In short
Oprócz
Lernen beginnen
Except
obserwując różnorodne sposoby korzystania z medium w czasie
Lernen beginnen
by observing the diverse ways the medium has been used across time
postęp technologiczny
Lernen beginnen
technological advancements
Przede wszystkim
Lernen beginnen
First of all
kształtowanie polityki jako manichejskiej bitwy
Lernen beginnen
framing politics as a Manichean battle
między wolą zwykłych ludzi a zepsutymi, samolubnymi elitami
Lernen beginnen
between the will of ordinary people and corrupt, self-serving elites
wola zwykłych ludzi
Lernen beginnen
the will of ordinary people
skorumpowane, samoluvne elity
Lernen beginnen
corrupt, self-serving elites
rakieta
Lernen beginnen
racket
Nigdy tego nie zapomniałem
Lernen beginnen
I’ve never forgotten it
gromadzą wolę walki o nich
Lernen beginnen
they muster the will to fight for them
perspektywy są ponure
Lernen beginnen
prospects are grim
zachęcanie do działań, które sprzyjają poczuciu celu i przynależności
Lernen beginnen
encouraging activities that foster a sense of purpose and belonging
Istnieje na przecięciu tych elementów
Lernen beginnen
It exists at the intersection of these elements
posiadanie jest 9/10 prawa
Lernen beginnen
possession is 9/10 of the law
przekonać go do rozpoznania rzeczywistości
Lernen beginnen
to persuade him to recognize reality
co jest pewnego rodzaju jakością, zaletą
Lernen beginnen
which is a quality of sorts

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.